Konferencja PLOUG Jesień’97

Referaty

Referaty są przedstawione w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów.

Wiesław Byrski

dr inż. Wiesław Byrski, Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open University Oddział Małopolski, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 12
dr Ryszard Gambin, Wyższa
Szkoła Zarządzania The Polish Open University Oddział w Warszawie, 02-762 Warszawa, ul. Domaniewska 37A

Algorytmiczne podejście do tworzenia strategii firmy

Problemem menedżerów IT jest wytyczenie strategii rozwoju informatyki, którą dałoby się wywieźć z ogólnej strategii rozwoju firmy. W pracy zaprezentowana jest próba uporządkowania procesu opracowania strategii firmy bazująca na definicji strategii jako uporządkowanej trójki: S=(P, C, D). Tworzenie strategii polega na 1° ustaleniu P – potencjału względnego firmy wg określonego algorytmu, 2° wybraniu C – celów strategicznych, najlepiej pasujących dla tego potencjału, 3° wyborze D – najwłaściwszych dla tych celów dróg dojścia.
Algorytm określania potencjału względnego firmy bazuje na ocenie wagowo-punktowej, ujętej w układ formularzy wypełnianych przez ekspertów. W pracy zaprezentowany jest również uporządkowany zestaw celów strategicznych i uporządkowany układ dróg dojścia.

Zainteresowani prezentacją:

kierownicy działu IT.


Marek Cieciura, Antoni Szabunio
Marek Cieciura – dyrektor Centrum Teleinformatyki CIECH S.A., Antoni Szabunio – kierownik Sekcji Eksploatacji Oprogramowania Centrum Teleinformatyki CIECH S.A.

Wspomaganie prac biurowych w CIECH S.A.

Przedstawiany program jest jednym z narzędzi wspomagających prace biurowe w CIECH S.A. Umożliwia realizację m.in. następujących funkcji:

 1. W sekretariatach poszczególnych jednostek organizacyjnych:
  • Rejestracja i wyszukiwanie korespondencji przyjętej i wysłanej.
  • Rejestracja wydanych poleceń i kontrola stanu ich wykonania.
  • Wprowadzanie, aktualizacja i wyszukiwanie podstawowych danych o pracownikach.
  • Wprowadzanie nieobecności okresowych oraz ich dzienne zestawianie.
  • Wprowadzanie informacji o terminie pracy poza czasem regulaminowym.
  • Sprawdzenie czy podana osoba jest obecna w pracy (w oparciu o wprowadzone nieobecności okresowe i odczyty z systemu rejestracji czasu pracy opartego o karty magnetyczne).
  • Udostępnianie bilansu czasu pracy oraz wykorzystanych urlopów.
 2. W komórce kadrowej:
  • Sprawdzenie czy podana osoba jest obecna w pracy.
  • Dzienne zestawianie nieobecności.
  • Tworzenie list z zezwoleniem na pracę poza czasem regulaminowym.
 3. W pomieszczeniu ochrony:
  • Wyszukiwanie numerów telefonów poszczególnych pracowników.
  • Sprawdzenie czy podana osoba jest obecna w pracy.
  • Tworzenie list z zezwoleniem na pracę poza czasem regulaminowym.

Program jest eksploatowany na ponad 20 komputerach PC i serwerze HP – K100. Został napisany przy wykorzystaniu pakietu Developer 2000 i wykorzystuje bazę danych Oracle v. 7.2. Eksploatacje użytkowa programu rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku i spowodowała m.in.:

 • zmniejszenie pracochłonności wykonywanych prac,
 • przyspieszenie obiegu i dostępu do informacji,
 • ograniczenie łączności faksowej i zużycia papieru na sporządzane wcześniej pisma i zestawienia.

Andrzej
Jaskulski
Country Manager – Sun Microsystems Poland

Kierunki rozwoju firmy Sun Microsystems a nowe sposoby zarządzania przedsiębiorstwem

Wizja firmy Sun Microsystems odnośnie „Enterprise Computing” z wykorzystaniem sieci Inter i Intranetu na bazie wspólnie rozwijanych technologii Oracle i
Sun.

Zainteresowani prezentacją:

kierownicy działu IT


Juliusz Jezierski
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Po ukończeniu studiów w roku 1992 został zatrudniony w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie pracuje do dzisiaj. Jego praca dydaktyczna dotyczy szeroko rozumianych relacyjnych, post-relacyjnych i obiektowo zorientowanych baz danych. Jego prace badawcze koncentrują się wokół problematyki optymalizacji
dostępu do danych w magazynach danych oraz w obiektowych bazach danych. Poza tym interesuje się żeglarstwem oraz turystyką rowerową.

Pielęgnacja danych w magazynach danych

Magazyny danych stają się w ostatnich latach kluczowym elementem systemów informatycznych. Są one źródłem wszelkiej informacji o charakterze syntetycznym. Dzięki zgromadzonych w nich informacjach decydenci mogą podejmować racjonalne decyzje. Trafność tych decyzji zależy od aktualności danych zawartych w magazynach danych. Z tego powodu duży wysiłek przy rozwijaniu technologii magazynów danych jest wkładany w opracowanie rozwiązań umożliwiających efektywną pielęgnację danych w magazynach danych. Rozwiązania te obejmują problematykę związaną z pozyskaniem, ujednoliceniem, uaktualnieniem oraz wstępnym przetworzeniem informacji pochodzących z heterogenicznych systemów źródłowych.

Zainteresowani prezentacją:

projektanci systemowi, administratorzy bazy danych


Tomasz Kokowski
Autor jest pracownikiem Uczelnianego Centrum Obliczeniowego Politechniki Poznańskiej, współautorem Poznańskiej Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN i Prezesem Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI) <URL:
http://www.psi.org.pl>.

Internet

Internet jest zjawiskiem, którego dynamika i wpływ na coraz to nowe sfery naszej rzeczywistości zadziwia i niepokoi zarazem wielu ludzi. Internet stał się słowem-kluczem mającym tłumaczyć przyczyny i skutki nadchodzącej rewolucji informacyjnej. Internet i to czym będzie on w przyszłości jest dziś uznawany jako najważniejszy z filarów przyszłych społeczeństw informacyjnych.
Odpowiedź na pytanie o to czym jest i czym będzie Internet jest jednak niezwykle trudna. Podstawą do jej sformułowania muszą być podstawowe parametry ilościowe opisujące sieć oraz charakterystyka jej trendów rozwojowych. W artykule omówiono trzy podstawowe parametry ilościowe Internetu:
liczbę podłączonych komputerów, liczbę zarejestrowanych nazw domenowych i liczbę użytkowników sieci. Charakterystyka trendów rozwojowych obejmuje rozwój technologiczny, rozbudowę struktury sieci oraz aspekty socjologiczne. Omówiono również pokrótce prognozowany rozwój sieci w najbliższej przyszłości.

Zainteresowani prezentacją:

kierownicy działu
IT.


dr inż. Tomasz Koszlajda
Tomasz Koszlajda jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Obszarem jego zainteresowań naukowych są: zarządzanie w systemach baz danych, obiektowe bazy danych, systemy rozproszone. Oprócz prac badawczych zajmuje się również pracami projektowymi i wdrożeniowymi.

Technologia
magazynów danych

Magazyny danych stają się w ostatnich latach kluczowym elementem systemów informatycznych. Są one źródłem wszelkiej informacji o charakterze syntetycznym. Dzięki zgromadzonych w nich informacjach decydenci mogą podejmować racjonalne decyzje. Trafność tych decyzji zależy od aktualności danych zawartych w magazynach danych. Z tego powodu duży wysiłek przy rozwijaniu technologii magazynów danych jest wkładany w opracowanie rozwiązań umożliwiających efektywną pielęgnację danych w magazynach danych. Rozwiązania te obejmują problematykę związaną z pozyskaniem, ujednoliceniem, uaktualnieniem oraz wstępnym przetworzeniem informacji pochodzących z heterogenicznych systemów źródłowych.

Zainteresowani prezentacją:

analitycy systemowi, kierownicy działu IT, projektanci, użytkownicy aplikacji.


Jarosław Łagowski
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 1992 r. zatrudniony w firmie Unidatax (VAR Oracle) jako programista, później jako administrator baz danych. Od grudnia 1994r. w IFS Poland (VAR Oracle) jako specjalista d/s
Oracle.

Przetwarzanie równoległe przy wykorzystaniu standardowych pakietów Oracle7 Server

Oracle7 Server umożliwia wprost przeprowadzanie niektórych operacji równolegle. Są to np. zapytania, ładowanie danych, tworzenie indeksów. Również system operacyjny, potrafi rozdzielać procesy użytkowników bazy danych na różne, dostępne procesory. Wykorzystując standardowe pakiety: DBMS_PIPE, DBMS_JOB można stworzyć własne mechanizmy równoległego przetwarzania.

Zainteresowani prezentacją:

programiści, twórcy aplikacji.


Maciej Matysiak
Autor – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od 1993 roku jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. optymalizację zapytań w systemach baz danych, problemy modelowania danych, inżynierię oprogramowania i narzędzia CASE. Doświadczenia zawodowe obejmują m.in. projektowanie i budowę dużych systemów informatycznych (kierownik projektu rozproszonego systemu informatycznego dla wyższej uczelni – Dziekanat96) i
administrowanie RDBMS Oracle. Od lipca 1997 roku opiekuje się działem dla twórców aplikacji w Oracle’owych
PLOUG’tkach.

Technologia
OLAP

Potrzeba efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa dla wspomożenia analiz i podejmowania decyzji zrodziła nowe wyzwanie dla twórcom systemów baz danych i projektantów systemów informatycznych. Odpowiedzią na to wyzwanie jest technologia OLAP (On-Line Analitycal Processing) – nowy nurt rozwijający się dynamicznie w nauce i przemyśle.. Aplikacje wspomagające analizy i podejmowanie decyzji, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów aplikacji, nazywanych OLTP (On-Line Transaction Processing), stawiają inne wymagania na technologie baz danych i projektowanie kompleksowych systemów informatycznych przedsiębiorstw. W artykule opisano w sposób przeglądowy technologię OLAP i nowe wymagania stawiane tego typu systemom, wielowymiarowe modele danych, powiązanie systemów OLAP z magazynami danych, narzędzia do zarządzania magazynami danych i przeprowadzania analiz oraz problemy, które czekają jeszcze na rozwiązanie.

Zainteresowani prezentacją:

analitycy systemowi, kierownicy działu IT, użytkownicy aplikacji.


Maciej Matysiak
Notatka o autorze: j.w.

Migracja aplikacji znakowych do środowiska graficznego

Prawie wszystkie systemy aplikacji budowane do roku 1995 za pomocą narzędzi Oracle pracowały w trybie tekstowym – jako aplikacje klienckie w środowisku MS-DOS lub uruchamiane zdalnie na serwerze za pomocą telneta z MS Windows. Wprowadzenie przez Oracle przed kilku laty graficznych narzędzi do wytwarzania aplikacji (nazywanych wówczas CDE) zrodziło problem migracji tekstowych aplikacji do środowiska
graficznego. Artykuł prezentuje szereg problemów związanych z migracją tekstowych aplikacji, plusy i minusy półautomatycznej migracji wspomaganej narzędziami Oracle w odniesieniu do alternatywy wykonania aplikacji od podstaw za pomocą nowych narzędzi z pakietu Designer/2000.

Zainteresowani prezentacją:

programiści, projektanci, kierownicy zespołów programistycznych.


Krzysztof Mikołajczyk

Elementy strojenia bazy danych

W referacie przedstawiona jest architektura i struktury bazy danych (w skrócie). Wskazane są elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas projektowania. Przedstawione zostaną wskazówki: jak dążyć do poprawienia wydajności bazy.

Zainteresowani prezentacją:

DBA, projektanci, szefowie IT


Robert Odrowąż-Sypniewski
Autor jest dyrektorem generalnym SOFTMAN S.A.

Aplikacje handlowe napisane z wykorzystaniem technologii ORACLE Web Application Server

Referat jest prezentacją kwintesencji wiedzy o technologii WWW z ostatnich kilku miesięcy – ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi Oracle stworzonych do tego zastosowania.

Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane handlowymi aplikacjami napisanymi
przez zespół SOFTMAN dla wybranych klientów. Ukazane zostaną praktyczne aspekty nowej technologii oraz jej spodziewane perspektywy na najbliższy okres.

Zainteresowani prezentacją:

Managerowie przedsiębiorstw, szefowie działów marketingu i sprzedaży, informatycy.


Robert Odrowąż-Sypniewski
Autor jest dyrektorem generalnym SOFTMAN S.A.

Możliwości aplikacji Oracle InterOffice ze szczególnym uwzględnieniem Oracle Workflow Cartridge

Referat jest zwięzłą prezentacją możliwości aplikacji Oracle InterOffice ze szczególnym uwzględnieniem wersji 5.1 posiadającej Cartridge Workflow. Poruszone zostaną aspekty zastosowania aplikacji typu workflow jako określonej kategorii oprogramowania aplikacyjnego. Przedstawione zostaną praktyczne doświadczenia zespołu SOFTMAN w zakresie stosowania i wdrażania tego rodzaju aplikacji w Polsce.

Zainteresowani prezentacją:

Managerowie przedsiębiorstw, szefowie działów logistyczno organizacyjnych, informatycy.


Elżbieta Płonka-Szydłak i Grzegorz Kania
Elżbieta Płonka-Szydłak – adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (Zakład zastosowań Informatyki i Badań Operacyjnych w Zarządzaniu).
Grzegorz Kania – student V roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Wybrane aspekty modelowania wielowymiarowych struktur danych

W referacie scharakteryzowana zostanie tematyka związana z wielowymiarowymi strukturami danych. Przedstawiona będzie klasyfikacja faktów ze względu na reprezentowaną przez nie informację oraz możliwe sposoby ich agregacji.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie problematyce związanej z wymiarami analizy faktów. Przedstawiony będzie ich podział ze względu na charakter ich związku z faktem oraz jego atrybutami. Omówione zostaną również ograniczenia wielowymiarowej analizy wynikające z zależności między wymiarami. Scharakteryzowane będą rodzaje hierarchii atrybutów w ramach wymiaru. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia związane z metodami opisu wielowymiarowych struktur danych.

Zainteresowani prezentacją:

analitycy systemowi.


Jarosław Rajek i Maciej Mizgajski
Jarosław Rajek – absolwent Politechniki Poznańskiej; obecnie zatrudniony w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu na stanowisku projektanta systemów informatycznych; od pięciu lat zajmuje się projektowaniem i realizacją aplikacji wykorzystujących bazę danych ORACLE, a w szczególności dostępem poprzez aplikacje WWW.
Maciej Mizgajski – absolwent Politechniki Poznańskiej; obecnie zatrudniony w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu na stanowisku szefa zespołu systemów informatycznych; od pięciu lat zajmuje się
projektowaniem i realizacją aplikacji wykorzystujących bazę danych ORACLE, a w szczególności dostępem poprzez aplikacje WWW.

Porównanie produktów do tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem bazy danych ORACLE

Razem z rozwojem technologii internetowych rosła potrzeba dostępu ze stron WWW do bazy danych. Realizację tego umożliwiał standard CGI i działające zgodnie z nim skrypty (np. w języku Perl). Wiele firm zaproponowało ostatnio bardziej wyrafinowane techniki dostępu do baz danych, w szczególności do bazy Oracle. Narzędziem oferowanym przez samą firmę Oracle jest WebServer. Firma Netscape oferuje produkt LiveWire, który zawiera między innymi mechanizmy do łączenia się z bazami danych. Kolejną z możliwości jest wykorzystanie technologii Active Server Pages firmy Microsoft. Porównanie cech tych produktów, ich wydajności i cen może być bardzo interesujące.

Zainteresowani prezentacją:

projektanci.


Jarosław Rajek i Maciej Mizgajski
Notatka o autorze: j.w.

System Informacji Towarowej jako przykładowa aplikacja wykorzystująca technologię WWW

Referat ma na celu zaprezentowanie aplikacji umożliwiającej gromadzenie danych i udostępnianie ich w sieci Internet. Po krótkim
przedstawieniu idei tego przedsięwzięcia zostaną omówione szczegóły wykorzystanej technologii jaką jest Oracle WebServer w wersji 2.1.

Zainteresowani prezentacją:

projektanci.


dr inż. Stefan Rozmus
Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT oraz pracownikiem firmy MAXSOFT sp. z o.o. w Warszawie. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania systemów informatycznych. W firmie MAXSOFT jest kierownikiem Zespołu Projektowania Systemów Informatycznych.

DESIGNER/2000. Wspomaganie zarządzania projektem systemu informatycznego

Tworzenie złożonego systemu informatycznego jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym zaangażowania wielu osób. Niezależnie od organizacji zespołu wykonującego system, zawsze pojawia się problem wyodrębnienia zadań cząstkowych, wytworzenia odpowiedniego środowiska do ich realizacji,
a następnie weryfikacji i integracji uzyskanych wyników. Zatem warunkiem koniecznym otrzymania
zamierzonego produktu końcowego staje się zapewnienie właściwej koordynacji i śledzenia efektów
prowadzonych prac oraz utrzymanie spójności systemu, w każdej fazie jego wytwarzania. DESIGNER/2000, umożliwiający tworzenie wielu wersji aplikacji, współdzielenie obiektów między aplikacjami a także podział i scalanie aplikacji może w znacznym stopniu wspomóc zarządzanie projektem systemu informatycznego. Referat poświęcono temu zagadnieniu. Należy tutaj
zaznaczyć, że DESIGNER/2000 nie umożliwia zarządzania wytworzonymi komponentami oprogramowania.

Zainteresowani
prezentacją:

kierownicy działów IT.


Rafał
Słyk
Autor był jednym z pierwszych użytkowników i administratorów aplikacji OLAP w Polsce. Stworzył system analizy sprzedaży dla jednej z amerykańskich korporacji. System ten umożliwiał analizę i raportowanie sprzedaży w podziale na terytoria i grupy produktów z uwzględnieniem dostępu do danych dla Sales Menedżerów pracujących na komputerach przenośnych. Obecnie pracuje w Oracle Polska i jest odpowiedzialny za grupę
produktów Oracle OLAP.

Oracle OLAP – zastosowania w biznesie

Duża ilość informacji
gromadzonych w systemach informatycznych zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania szybkich i efektywnych narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie i analizowanie tych informacji. Aplikacje i narzędzia OLAP wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Baza wielowymiarowa Express, na której pracują produkty Oracle OLAP, została specjalnie zaprojektowana i zoptymalizowana pod
kątem wykorzystania we wszelkiego rodzaju analizach – finanse, sprzedaż, marketing, dystrybucja itp. Użytkownicy aplikacji OLAP posługują się terminologią obowiązującą w ich przedsiębiorstwach. Struktura hierarchiczna stosowana w bazach wielowymiarowych pozwala im na dokładne odwzorowanie modelu własnego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wszelkich zmian następujących w czasie. Posługiwanie się narzędziami OLAP nie wymaga znajomości skomplikowanej terminologii informatycznej. Mamy do czynienia jedynie z modelem firmy, której dane chcemy
analizować Bogato wyposażone w funkcje użytkowe aplikacje znacznie upraszczają proces przygotowania zestawień, rankingów i wykresów niezbędnych w pracy współczesnego menedżera.

Zainteresowani
prezentacją:

użytkownicy końcowi, a zwłaszcza osoby zajmujące kierownicze stanowiska.


Gizela Skarżyńska
Consultant Oracle Polska

Raportowanie danych z Oracle RDBMS

W zależności od typu raportu można użyć różnych narzędzi:

 1. Oracle Report – gdy są to stałe, dobrze zdefiniowane raporty, gdy nie są to duże bazy danych, a raporty są np. wysyłane na zewnątrz firmy
 2. Discoverer/2000 – gdy można zdefiniować zakres danych, ale użytkownik zmienia format, kolejność sortowania, sumowanie itp., jest to forma raportu on-line z hurtowni danych; – narzędzie przeznaczone dla użytkowników – kierownictwa średniego i wyższego szczebla
 3. OLAP – gdy dane z hurtowni danych są źródłem informacji do analiz, prognoz itp., a raporty są przeznaczone dla użytkowników – analityków, kierownictwa (jako część DSS – Decision System
  Support)

Zainteresowani prezentacją:

projektanci, szefowie IT


dr inż. Jerzy Stanik
Autor jest analitykiem i projektantem w firmie MAXSOFT sp. z o.o. w Warszawie. W swojej pracy naukowej zajmuje się analizą i modelowaniem systemów. W firmie MAXSOFT jest kierownikiem Zespołu Analizy Systemów.

Zastosowanie narzędzia Process Modeller do oceny adekwatności modeli organizacji

Process Modeller jest
jednym z narzędzi wchodzących w skład pakietu Designer/2000 firmy Oracle. Wykorzystuje się go przede wszystkim na etapie strategii do modelowania procesów, które mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji (firmy, przedsiębiorstwa, obiektu gospodarczego itp.). Modelowanie procesów pomaga w zrozumieniu funkcjonowania danej organizacji.
Model organizacji to formalna reprezentacja procesów przetwarzania informacji w organizacji oraz reguł jej działania. Dostarcza „materiał”, przy pomocy którego mogą zostać uwzględnione zmiany w celu polepszenia efektywności działania procesów. Przy jego pomocy można „wyłapać” procesy, które są trudne w realizacji, stanowią redundancję innych procesów lub są nieefektywne. Model procesów jest podstawowym składnikiem modelu organizacji.
Metody polepszania działania organizacji są aktualnie bardzo popularne. Do metod tych można zaliczyć Business Process Reengineering (BPR), Business Process Redesign, Total Quality Management (TOM) oraz Kaizen (Japońska metoda ciągłego, stopniowego ulepszania) – prawdopodobnie najlepsza aktualnie metoda; łączy tradycyjne metody takie jak „analiza kosztów i korzyści” (Cost-Benefit Analysis) oraz Organizational Change Management. Jakakolwiek metoda zostanie wybrana Process Modeller może pomóc w osiągnięciu lepszych efektów.
Do wykładów przewidziane
są warsztaty.

Zainteresowani prezentacją:

analitycy systemowi.


Kazimierz
Subieta
Doc. dr hab. inż. Kazimierz Subieta jest kierownikiem Zespołu Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Podstaw Informatyki PAN,
wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, oraz konsultantem firmy Rodan System. Zainteresowania naukowe i zawodowe doc. K. Subiety obejmują m.in.: zagadnienia inżynierii oprogramowania, w szczególności metodyki analizy i projektowania systemów informatycznych i zagadnienia ponownego użycia, obiektowość w projektowaniu, językach
programowania i bazach danych, obiektowe języki zapytań, standard OMG CORBA, standard ODMG-93, systemy rozproszone, w szczególności rozproszone bazy danych i bazy danych w sieciach Internet i Intranet, oraz systemy zarządzania pracą grupową, dokumentami i przepływem prac. Doc. Subieta jest autorem około 70 prac naukowych, w tym dwóch książek oraz członkiem komitetów programowych wielu światowych konferencji z zakresu obiektowości i baz danych.

Obiektowość w bazach danych – koncepcje, nadzieje i fakty

Pomimo sukcesu relacyjnych baz danych wielu specjalistów zdało sobie sprawę z ich braków, szczególnie w zakresie modelowania pojęciowego, opanowania nadmiernej złożoności, oraz języków/środowisk do programowania aplikacji.
Obiektowość stwarza nową nadzieją na ich usuniecie. Jest to współczesna tendencja w bazach danych, która przejawia się w wielu formach. Podejście konserwatywne polega na ostrożnym wprowadzaniu niektórych elementów obiektowości do systemów relacyjnych, lub budowę systemów określanych jako obiektowo-relacyjne. Podejście rewolucyjne, prezentowane przez firmy
rozwijające standard ODMG-93, zrywa z modelem relacyjnym na rzecz koncepcyjnie jednorodnego modelu obiektowego. Standard OMG CORBA wprowadza usługi w zakresie trwałych obiektów i języków zapytań na czubku standardowych interfejsów programistycznych. Referat będzie poświęcony omówieniu wymienionych tendencji.


Joanna Szewczyk
Pracuje w dziale Consultingu Oracle od 1995 roku. Od 2 lat zajmuje się technologia
OLAP.

Systemy Informowania Kierownictwa – propozycja Oracle

Referat omawiać będzie wykorzystanie narzędzi OLAP (Express Analyzer, Express Objects, być może również o Financial Analyzer) w procesie analizy informacji zarządczej, procesie podejmowania decyzji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zainteresowani
prezentacją:

kierownicy działu IT.


prof. Zdzisław Szyjewski

Zarządzanie przepływem pracy

Zainteresowani prezentacją:

kierownicy działu IT.


Tomasz Traczyk i Włodzimierz Macewicz
T. Traczyk jest adiunktem w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się działalnością dydaktyczną i projektową w dziedzinie baz danych i systemów informacyjnych.
W. Macewicz jest kierownikiem pracowni informatycznej w Instytucie Automatyki i Informatyk Stosowanej oraz pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej d/s komputeryzacji Wydziału.

Masowy autoryzowany dostęp do bazy danych w aplikacji
generowanej przez Oracle WebServer Generator

Omówiona będzie technika umożliwiająca indywidualną autoryzację dostępu do danych w bazie Oracle7 przez WWW (Oracle WebServer). Zaproponowane rozwiązanie umożliwia obsługę dużej grupy użytkowników (u nas ok. 3000) bez konieczności zakładania im indywidualnych kont na serwerze Oracle. Rolę „serwera uprawnień” pełni serwer unixowy. Autoryzacja dostępu daje się bardzo łatwo
zintegrować z aplikacjami generowanymi przez Oracle WebServer Generator.

Zainteresowani prezentacją:

administratorzy baz danych, programiści.


Robert Wrembel
R. Wrembel ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w roku 1993. W tym samym roku rozpoczął pracę we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Techniki Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje jako asystent w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach badań naukowych zajmuje się obiektowymi bazami danych i technologią magazynów danych. Oprócz tego uczestniczy w realizacji projektów informatycznych wykorzystujących SZBD i oprogramowanie
narzędziowe firmy Oracle, prowadzi szkolenia w zakresie SZBD Oracle i administruje serwerami Oracle7.

Nowe struktury indeksów dla magazynów danych

Magazyny danych (ang. data
warehouses) są bardzo dużymi bazami danych, w których gromadzi się dane pochodzące z wielu heterogenicznych źródeł, np. innych scentralizowanych lub rozproszonych baz relacyjnych, relacyjno-obiektowych, obiektowych oraz ze źródeł innych niż bazy danych, np. arkusze
kalkulacyjne. Potrzeba gromadzenia takich danych jest szczególnie widoczna w sektorze przemysłowo-handlowym. Analiza informacji o rynku, popycie i sprzedaży danych towarów, trendach i anomaliach jest jednym z etapów podejmowania strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.
Analizę przeprowadza się zwykle za pomocą bardzo złożonych zapytań operujących na ogromnych ilościach danych, rzędu dziesiątek, czy setek gigabajtów. Kluczowym problemem jest więc efektywność przetwarzania danych. Dlatego wiele prac koncentruje się na poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych, algorytmów optymalizacji zapytań i struktur fizycznych. Aby skrócić szybkość przetwarzania zapytań w magazynach danych wykorzystuje się m.in. nowe rodzaje indeksów – tzw. indeksy bitmapowe i indeksy połączeniowe. Indeksy bitmapowe są bardzo efektywne dla atrybutów, posiadających wąską dziedzinę oraz dla pewnej klasy zapytań kierowanych do bazy danych. Indeksy połączeniowe znacznie skracają czas potrzebny na łączenie relacji.
Artykuł ten jest poświęcony omówieniu struktur indeksów bitmapowych i połączeniowych oraz algorytmów ich przetwarzania.

Zainteresowani
prezentacją:

administratorzy baz danych, programiści, projektanci.


Maciej Zakrzewicz
Mgr inż. Maciej
Zakrzewicz, od roku 1994 pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania badawcze związane są z odkrywaniem wiedzy w bazach danych, multimedialnymi bazami danych i systemami rozproszonymi. Doświadczenie zawodowe obejmuje: projektowanie i implementację rozproszonych systemów informatycznych, administrowanie systemami komputerowymi, działalność szkoleniową i dydaktyczną.

Data minig i odkrywanie wiedzy w bazach danych

Intensywnie rozwijająca się dziedzina odkrywania wiedzy w bazach danych (Knowledge Discovery in Databases) oraz eksploracji danych (Data Mining) jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost ilości informacji gromadzonych w bazach i magazynach danych. Techniki eksploracji danych pozwalają na znajdowanie wcześniej nieznanych zależności i schematów, które mogą być wykorzystane do wspomagania podejmowania decyzji lub opisu bazy danych. Artykuł prezentuje podstawową problematykę związaną z odkrywaniem wiedzy w bazach danych. Omówione są techniki eksploracji danych, metody reprezentacji odkrywanej wiedzy oraz jej praktyczne zastosowania. Przedstawiono również wybrane produkty komercyjne w kontekście realizacji zadań procesu odkrywania wiedzy.

Zainteresowani prezentacją:

analitycy systemowi, kierownicy działu IT, użytkownicy aplikacji.


Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Dyrektor Działu Informatyki Giełdy Papierów Wartościowych. Pracownik Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Projektowanie ciągłości działania systemu teleinformatycznego na przykładzie GPW

Spis treści
– ciągłość działania
– scenariusze zagrożeń
– plan ciągłości
działania
– misje strategiczne
– strategia działania
– zarządzanie
strategiczne
– system informacyjny
– priorytety ciągłości
działania
– granice postulatu
ciągłości działania
– środki prawne
– środki techniczne
– środki organizacyjne
– wnioski

Zainteresowani prezentacją:

kierownicy działu IT, użytkownicy aplikacji.


Mariusz Zdunek
Autor pracuje w B.P.T.
TELBANK

Wykorzystanie Oracle Mobile Agent oraz Oracle InterOffice w terminalach ruchomych pracujących w sieci Telbank-R w systemie
Mobitex do realizacji dostępu do centralnych systemów komputerowych

Rozbudowa sieci Mobitex o kolejne miasta wojewódzkie już w 1997 r. zbiega się w
czasie z pojawieniem się na rynku polskim produktów ORACLE współpracujących z systemem Mobitex – Mobile Agent i InterOffice.
Globalna sieć transmisji danych jest atrakcyjnym produktem dla wielu użytkowników działających na terenie całej Polski, którzy chcą korzystać na bieżąco ze swoich (i nie tylko ) centralnych systemów komputerowych i ich zasobów. Współpraca ORACLE z tak dużymi klientami jak Policja, PKP stwarza niezwykle atrakcyjne możliwości poszerzenia oferty i atrakcyjności oferowanych produktów.
Budowa sieci rozproszonej sterowania węzłami energetycznymi w Oddziale Zasilania Energetycznego PKP w Zielonej Górze oraz dostępu do poczty elektronicznej Open Mail i Centralnej Bazy Danych w Policji są tego najlepszym przykładem.

Zainteresowani
prezentacją:

Managerowie przedsiębiorstw, szefowie działów logistyczno organizacyjnych, informatycy.