Konferencja PLOUG Jesień’97

Poniżej przedstawiamy warsztaty i tutoriale. Będą odbywać się równolegle do sesji głównej zgodnie z harmonogramem.
Każdy warsztat i tutorial trwa 4 godziny. W poniższym wykazie tutoriale wyróżnione są literą T przed tytułem.

 • Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne. Warsztat ma ok. 45 min. wstępu i pozostałe zajęcia praktyczne.
 • Tutorial jest odpłatny – uczestnictwo w jednym tutorialu kosztuje 100 zł. Jest bardziej praktyczny.
  Podczas tutoriala będzie nie więcej niż 2 osoby przy stanowisku i nie więcej niż 5 stanowisk w sali. Uczestnicy tutoriala otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez PLOUG. Otrzymają też materiały kursowe i nośnik z ćwiczeniami. Wśród uczestników rozlosowany zostanie 1 egzemplarz stosownego kursu medialnego.


Warsztaty i tutoriale

Paweł Szymczak


  1. Korzystanie z Oracle Data Mart Suite

Krótki
opis zawartości merytorycznej:

Na tutorialu zostanie
przestawione, jak zaprojektować Data Mart (specjalizowaną hurtownię daną dla jednego działu – magazyn danych) opartą o serwer Oracle7, korzystając z pakietu Oracle Data Mart Suite, wykorzystując narzędzia Oracle Data Mart Designer i Oracle Data Mart Builder, jak załadować do niego dane oraz przeglądać je przy pomocy Oracle Discoverer 3.0.
Zagadnienia:
Cele Data Mart.
Budowa i rozwój Data Mart.
Pakiet Oracle Data Mart Suite.
Model Data Mart (Oracle Data Mart Designer).
Źródła danych.
Przepływ danych.
Ekstrakcja, transformacja i transport danych (Oracle Data Mart Builder).
Korzystanie z danych (Discoverer 3.0).
Podsumowanie.
Dla jakiego odbiorcy
Pracownicy działu IT, twórcy składnic danych, administratorzy baz danych, projektanci baz danych, administratorzy systemu, administratorzy sieci


Władysław Poszywak
T. 2. Oracle Financial Analyzer

Krótki
opis zawartości merytorycznej

Na kursie omawia się
funkcjonalność budżetowej stacji roboczej Oracle Financial Analyzera. Do tworzenia raportów finansowych i wprowadzania danych korzysta się z wcześniej zdefiniowanych struktur oraz tworzy się własne takie
struktury.
Cele
Celem kursu jest pokazanie jak utworzyć, zmodyfikować i zapamiętać dokumenty Oracle Financial Analyzera oraz jak analizować, przeliczyć i zapamiętać dane korzystając z arkusza
roboczego.
Zagadnienia
Ogólna charakterystyka Oracle Financial Analyzera
Tworzenie i utrzymywanie
wymiarów, hierarchii, atrybutów zmiennych finansowych
Korzystanie z selektora
Raporty – modyfikacja i formatowanie
Arkusze robocze – obliczanie danych
Dla jakiego odbiorcy
Projektanci i
administratorzy bazy danych Express, twórcy aplikacji, kierownicy.


Rafał Słyk
T. 3. Sales Analyzer

Krótko
o aplikacji:

Sales Analyzer to pierwsza aplikacja z rodziny Oracle OLAP przystosowana do współpracy z Hurtowniami Danych. Dzięki specjalistycznemu narzędziu Relational Access Manager umożliwia dostęp do danych w bazach relacyjnych Oracle. Bogate funkcje analityczne i administracyjne czynią tą aplikację jednym z najlepszych narzędzi pracujących na bazie wielowymiarowej Express. Możliwość pracy zdalnej jak również tworzenie kawałków bazy dla użytkowników posługujących się komputerami przenośnymi ( np. przedstawiciele handlowi ) pozwala na dostęp do danych dla każdego zainteresowanego.
Cele:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką przetwarzania i analizowania danych zgromadzonych w Hurtowniach Danych
Zagadnienia:
Zastosowania Sales Analyzera
Budowanie bazy w Sales Analyzerze
Budowanie raportów i
wykresów
Zaawansowane analizy marketingowe
Tworzenie bibliotek z raportami
Tworzenie wycinków bazy do pracy na notebooke’ach
Łączność z bazą relacyjną Oracle
Słuchacze:
użytkownicy końcowi
aplikacji, analitycy systemowi, administratorzy aplikacji Express


Andrzej Szczepkowski
T. 4.
DEVELOPER 2000 – generacja do weba, nowe cechy narzędzia

Zawartość:
Nowe elementy DEVELOPERA 2000 przystosowujące aplikacje do pracy w
webie;
Konfiguracja środowiska;
Przedstawienie ogólnej koncepcji tworzenia apletów jawowych oraz sposoby tworzenia ich za pomocą narzędzia DEVELOPER 2000.
Nowe cechy interfejsu graficznego DEVELOPER 2000;
Cele:

 • prezentacje ścieżki migracyjnej aplikacji ze środowiska klient-serwer do weba
 • przedstawienie nowych cech pakietu programu DEVELOPER 2000 v.2

Zagadnienia

 • zapoznanie się z nowymi elementami Developera: kartrydż formsów, raportów,
  graphics;
 • konfigurowanie środowiska aplikacyjnego serwera webowego;
 • stworzenie aplikacji i uruchomienie jej w środowisku webowym;
 • zapoznanie się z nowymi cechami DEVELOPERA 2000 (np. project builder, podklasy, tworzenie menu pod prawym przyciskiem myszki, używanie pól z zawartą formułą, używanie kanw zakładkowych, itp..).

Profil odbiorcy:
projektanci aplikacji inter & intranetowych, użytkownicy aplikacji;


Mariusz Zabielski

  5. INTEROFFICE – poczta, planowanie,
zarządzanie

Zawartość:
Warsztaty podzielone zostaną na dwie części – część pierwsza to pokaz slajdów oraz możliwości narzędzia. Przedstawione zostaną możliwości:

 • poczty elektronicznej a z nią:
  zapisywania oraz używania obszarów roboczych,
  wyszukiwania wiadomości lub dokumentów,
  zmiany haseł na poziomie InterOffice,
  wysyłanie, odbieranie poczty, tworzenie ksiąg adresowych.
 • terminarza elektronicznego a w nim:
  przeglądanie terminarza,
  przyjmowanie lub odrzucanie zaproszeń,
  organizowanie spotkania,
  sprawdzanie dostępności osób i zasobów,
  tworzenie notatek,
  zmiany terminów zdarzeń,
 • systemu zarządzania dokumentami:
  tworzenia folderu dokumentów,
  rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie dokumentów,
  zmiana właściwości dokumentów w tym praw dostępu,
  kopiowanie, przenoszenie dokumentów,
  zmiana serwera dokumentów.

W części drugiej – przedstawione powyżej możliwości narzędzia zostaną wykorzystane w praktyczny sposób – uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił tak aby omówione cechy nauczyć się wykorzystywać.
Cele
Celem tego warsztatu jest przekazanie użytkownikowi wiedzy związanej z możliwościami pracy z nowym narzędziem jakim jest
InterOffice.
Zagadnienia
Zostanie przedstawiona
ogólna idea pracy zespołowej w odniesieniu do narzędzia InterOffice.
Profil odbiorcy:
Odbiorcą idealnym byłaby osoba pracująca na codzień z narzędziem, zarówno użytkownik jak też projektant. Przez użytkownika rozumiemy zarówno osoby decyzyjne jak i pozostałych członków zespołu.


Tomasz Kazimierski
  6. Aplikacja w Architekturze Przetwarzania
Sieciowego

Krótki opis zawartości merytorycznej
Architektura Przetwarzania Sieciowego (NCA) bazuje na technologii rozproszonych obiektów i standardach WEB. Aplikacja napisana zgodnie ze specyfikacją NCA składa się ze współpracujących ze sobą obiektów implementujących określony fragment funkcjonalności – obiekty takie nazywamy kartrydżami.
Kartrydże w zależności od ich zadań mogą być umieszczane w trzech warstwach architektonicznych: w
warstwie bazy danych, serwera aplikacyjnego lub klienta, przy czym każda warstwa może obejmować wiele
fizycznych maszyn. Dla przykładu, kartrydż realizujący interfejs użytkownika zostanie prawdopodobnie
zaimplementowany w Javie w warstwie klienta, kartrydż wykorzystujący intensywnie dane powstanie w PL/SQL w warstwie bazodanowej. Warsztat ma pokazać podstawowe techniki tworzenia kartrydży i aplikacji NCA na przykładzie prostej aplikacji rozproszonej.
Cele
Zaznajomienie słuchaczy z
terminologią NCA i techniką pisania aplikacji w tej architekturze.
Zagadnienia

 • Omówienie architektury NCA.
 • Co to jest kartrydż?
 • Technika tworzenia kartrydży.
 • Warsztat: Jak zbudować kartrydż? Budowa krok po kroku.
 • Warsztat: Budowa przykładowej aplikacji przy pomocy kartrydży – krok po kroku.
 • Migracja z technologii CGI do NCA.

Dla jakiego odbiorcy
Osoby zainteresowane tworzeniem aplikacji zgodnych z Architekturą Przetwarzania Sieciowego (NCA). Wymagane jest pewne doświadczenie jako programista i obeznanie z technologią WEB. Przyda się, ale nie jest konieczna, znajomość HTTP, HTML i CGI oraz jednego z poniższych języków programowania: C, PL/SQL lub
Java.


Wiesław Grabowski
  7. Oracle8 – nowe możliwości

Zawartość merytoryczna:
Omówienie wybranych
nowych cech Oracle8.

 • Dzielenie tabel i indeksów na mniejsze łatwiej administrowalne części z wykorzystaniem partycjonowania.
 • Przedstawienie nowego podsystemu wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania.
 • Podstawy wykorzystania opcji obiektowej
 • Zastosowanie serwera bezpieczeństwa w celu implementacji pojedynczego podłączenia do bazy danych.

Cele:
Zapoznanie uczestników z wybranymi nowymi cechami Oracle8. Przejście przez podstawowe kroki niezbędne dla skonfigurowania i wykorzystania wybranych cech.
Zagadnienia:

 • Wykonanie partycjonowania tabeli, indeksów.
 • Wykonanie kopii zapasowej i odtworzenie bazy danych.
 • Utworzenie własnych typów danych i ich wykorzystanie w poleceniach SQL i
  PL/SQL,
 • Utworzenie perspektyw obiektowych nad danymi relacyjnymi.
 • Skonfigurowanie i wykorzystywanie serwera bezpieczeństwa.

Odbiorca:
Administratorzy, Projektanci


Filip Grabowski
T. 8. Oracle Express Objects

Cele:

 • przedstawienie możliwości tworzenia aplikacji przy pomocy narzędzia Oracle Express Objects
 • stworzenie przez uczestniczące osoby prostej aplikacji

Zawartość:

 1. Wprowadzenie do Oracle Express Objects 0.5h:
  • charakterystyka i umiejscowienie produktu
  • wyjaśnienie podstawowych pojęć:
   dziedziczenie i polimorfizm
   własności, zdarzenia, metody
   enkapsulacja i powtórne użycie obiektów
 2. Omówienie interfejsu użytkownika (0.45min)
  • Main window
  • Toolbar
  • Object Browser
  • Object Inspector
  • Database Browser
 3. Wprowadzenie do Expres Basic (30 min.):
  • Interfejs
  • Prosty program
 4. Składowe aplikacji (15 min.):
  • Strona
  • Briefing
  • Projekt
 5. Stworzenie przykładowej aplikacji (około 2h):
  • strona 1:
   tablica
   color coding
   custom measures
  • strona 2:
   powiązanie tablicy z grafem
   spliter
  • strona 3:
   zapytania ad – hoc
   analiza what – if
   forecast

Odbiorca:
Dyrektorzy działów informatyki, osoby decydujące o wyborze technologii do tworzenia systemów informowania kierownictwa i systemów do prowadzenia analiz.


Gizela Skarżyńska
  9.
‚Discoverer/2000 – narzędzie do przeglądania danych z dużych baz danych’

Zawartość:

 1. Praktyczne zapoznanie się uczestników z narzędziem
 2. co może użytkownik końcowy – zadawanie pytań, modyfikacja zapytań, modyfikacja rezultatów zapytań
 3. zadania administratora – jak tworzyć obszar danych, dostępny dla użytkownika, jak wykorzystać i
  dostosować możliwości narzędzia do obsługi hurtowni danych.

Cel
prezentacja narzędzia
Odbiorca:

 1. informatycy (administratorzy aplikacji) w firmach, eksploatujących aplikacje Oracle a mający
  użytkowników, dla których tworzy się różne zestawienia, częstozmienne
 2. projektanci, tworzący aplikacje czy nowe wersje aplikacji

Marcin
Jahn

  10. Context Cartridge przez WWW

Zawartość:
Warsztaty będą miały
charakter dwuczęściowy – przekazywane będą najpierw informacji w postaci slajdów i demonstracji przykładu, a następnie uczestnicy sami będą próbowali tworzyć pod kierunkiem prowadzącego pewne fragmenty kodu pozwalające realizować przeszukiwanie pełnotekstowe.
Program:
Przykłady z DEVELOPERa
2000 oraz Web
Opis ConText Option Architecture
Tworzenie domyślnych policy oraz indeksów
Tworzenie zapytań tekstowych
Przetwarzanie zapytań
Pisanie jednostopniowych (one-step) zapytań z pozycji SQL
Tworzenie zapytań dwustopniowych (two-step) używając SQL i PL/SQL
Zarządzanie tablicą rezultatów
Wprowadzanie tekstu do tablicy lub praca z tekstem zewnętrznym
Podświetlanie tekstu
Uruchamianie przykładowej aplikacji w Web
Cele
Przekazanie użytkownikowi wiedzy związanej z możliwościami jakie daje rozszerzenie kontekstowe.
Zagadnienia
Zostanie przedstawiona architektura opcji kontekstowej oraz sposoby implementacji opcji w
Web.
Odbiorca:
Odbiorcą idealnym byłaby osoba znająca dobrze języki SQL i PL/SQL, posługująca się DEVELOPERem 2000, znająca podstawowe pojęcia związane z pracą w
Web.


Krzysztof Mikołajczyk
T. 11. Elementy strojenia bazy danych Oracle

Opis:
W trakcie warsztatu przedstawione zostaną metody obserwacji bazy danych pod kątem wydajności, a także pewne techniki prowadzące do poprawienia tej wydajności.
Cele:

Głównym celem warsztatu jest pokazanie, że przy pomocy modyfikacji wybranych parametrów bazy można poprawić wydajność. Drugim celem jest pokazanie, że przy pomocy modyfikacji wybranych parametrów bazy można pogorszyć wydajność.
Zagadnienia:
Architektura i obiekty bazy (krótkie omówienie)
Metodologia strojenia
Alokacja pamięci
Dostęp do dysków
Rywalizacja przy dostępie
do danych
Wybrane narzędzia
Elementy strojenia poleceń SQL
Prezentacja:
Ćwiczenia praktyczne
Odbiorca:
Administratorzy i projektanci baz danych