Opisy warsztatów i tutoriali

I. Tworzenie aplikacji dla bazy danych Oracle

[WP ADFBC] ADF Business Components jako warstwa logiki biznesowej w aplikacjach Oracle ADF

Marek Wojciechowski
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle Application Development Framework (ADF), często przedstawiany jako następca Oracle Forms, jest szkieletem aplikacji Java EE dającym twórcom aplikacji dużą swobodę wyboru technologii dla poszczególnych warstw aplikacji. Obecnie podstawowe technologie do implementacji interfejsu użytkownika w Oracle ADF to ADF Faces i ADF Swing. Z kolei logika biznesowa jest zazwyczaj implementowana w oparciu o ADF Business Components lub Oracle Toplink. Z punktu widzenia programistów dotychczas pracujących z Oracle Forms, kluczowe znaczenie mają komponenty Business Components, gdyż sposób myślenia o komunikacji z bazą danych jest w ich przypadku bardzo zbliżony do podejścia zastosowanego w Oracle Forms.

Warsztat poświęcony jest tworzeniu aplikacji w oparciu o ADF, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie komponentów ADF Business Components do implementacji logiki biznesowej. Omówiony zostanie również sposób korzystania z komponentów biznesowych przez technologie tworzenia interfejsu użytkownika ADF Faces i ADF Swing (szczegółowemu omówieniu tych technologii poświęcone są odrębne warsztaty).

Informacja o prowadzącym:

Dr inż. Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych i technologiach internetowych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Java EE.

Profil uczestnika: projektanci i programiści aplikacji Java, projektanci i programiści aplikacji Oracle Forms chcący zapoznać się z Oracle ADF.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL, zalecana podstawowa znajomość języka Java.

Forma zajęć: wykład ze slajdami przeplatany demonstracjami i ćwiczeniami do wykonania przez uczestników.

Cel uczestnictwa: Zapoznanie się ze sposobem tworzenia aplikacji Java EE w oparciu o Oracle ADF Business Components w środowisku JDeveloper.

Czas trwania: 3-4 godziny.

[WP ADFFaces] ADF Faces 10g/11g: migracja aplikacji Oracle Forms do Java EE

Maciej Zakrzewicz
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

ADF Faces to biblioteka komponentów wizualnych (biblioteka znaczników) do zastosowania w aplikacjach tworzonych w oparciu o szkielet JavaServer Faces (Java Enterprise Edition, dawniej J2EE). Umożliwia ona tworzenie rozbudowanego, funkcjonalnego, wysoce interakcyjnego graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych, przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy programisty. Dzięki zastosowaniu ADF Faces, interfejs aplikacji internetowych nie jest uboższy od interfejsu graficznego tradycyjnych aplikacji klient-serwer.

Celem warsztatu jest omówienie podstawowej architektury i własności ADF Faces oraz ilustracja wykorzystania ADF Faces do konstrukcji bazodanowych aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Autor przedstawi metody implementacji typowych rozwiązań funkcjonalnych znanych wcześniej ze środowiska Oracle Forms. Uczestnicy warsztatu samodzielnie zbudują aplikację internetową Java EE na wzór i podobieństwo istniejącej aplikacji Oracle Forms.

Informacja o prowadzącym:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA) prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych. Kieruje i doradza w projektach informatycznych realizowanych w architekturach internetowych. Autor wielu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych. Współtwórca serii konferencji i seminariów PLOUG, służących transferowi wiedzy i technologii w środowisku krajowych przedsiębiorstw informatycznych.

Profil uczestnika: programiści, projektanci aplikacji internetowych.

Poziom wiedzy uczestnika: ogólna znajomość technologii Oracle Forms.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: poznanie podstaw konstrukcji aplikacji internetowych opartych na ADF Faces.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP ADFSwing] ADF Swing: następca Oracle Forms dla desktopowych aplikacji klient-serwer

Marek Wojciechowski
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Swing to biblioteka Java umożliwiająca tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. ADF Swing to technologia (i jednocześnie środowisko w ramach narzędzia JDeveloper) umożliwiająca powiązanie interfejsu użytkownika w Swing z usługami biznesowymi w ramach aplikacji ADF. ADF Swing znajduje zastosowanie przede wszystkim w bazodanowych aplikacjach klient-serwer, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie w sytuacjach, w których dawniej wybierany był Oracle Forms.

Warsztat poświęcony jest tworzeniu aplikacji desktopowych w architekturze klient-serwer w oparciu o ADF Swing w środowisku Oracle JDeveloper. Po krótkim wprowadzeniu do biblioteki Swing, szczegółowo omówiony będzie ADF Swing. W przykładach i ćwiczeniach jako warstwa logiki biznesowej aplikacji będą wykorzystane komponenty ADF Business Components.

Informacja o prowadzącym:

Dr inż. Marek Wojciechowski jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w eksploracji danych i technologiach internetowych. Jest autorem ok. 70 publikacji o charakterze naukowym i technicznym. Od kilku lat prowadzi szkolenia z technologii internetowych i produktów Oracle w Polsce i za granicą w ramach Oracle University. W trakcie konferencji, szkół i seminariów PLOUG wielokrotnie prowadził warsztaty, tutoriale i wykłady na temat tworzenia aplikacji internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Java EE.

Profil uczestnika: projektanci i programiści aplikacji Java, projektanci i programiści aplikacji Oracle Forms chcący zapoznać się z Oracle ADF.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL i podstawowa znajomość języka Java.

Forma zajęć: wykład ze slajdami przeplatany demonstracjami i ćwiczeniami do wykonania przez uczestników.

Cel uczestnictwa: Zapoznanie się z technologią ADF Swing i sposobem tworzenia aplikacji ADF w oparciu o ADF Swing i ADF Business Components w środowisku JDeveloper.

Czas trwania: 3-4 godziny.

[WP JHeadstart] JHeadstart 10.1.3 – nowa jakość tworzenia aplikacji Java EE

Mikołaj Morzy
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest przedstawienie narzędzia JHeadstart 10.1.3, umożliwiającego deklaratywne tworzenie aplikacji Java EE przy wykorzystaniu szablonu aplikacyjnego ADF. JHeadstart jest narzędziem ściśle zintegrowanym ze środowiskiem programistycznym JDeveloper, jednak nie wymaga od użytkownika żadnej wiedzy programistycznej. W ramach warsztatu uczestnicy przejdą wszystkie kroki konieczne do zbudowania w pełni funkcjonalnej aplikacji Java EE przy wykorzystaniu JHeadstart. W kolejnych etapach uczestnicy przećwiczą instalację i konfigurację narzędzia, konfigurację środowiska, wygenerowanie prostej aplikacji na podstawie automatycznie wygenerowanego modelu. Zagadnienia zaawansowane, poruszane w trakcie warsztatu, obejmą: tworzenie zaawansowanych kontrolek w interfejsie użytkownika, wiązanie modułów aplikacji oraz migrację z technologii Oracle Forms na platformę Java EE poprzez generowanie aplikacji ADF bezpośrednio na podstawie repozytorium Oracle Designer.

Informacja o prowadzącym:

Dr inż. Mikołaj Morzy jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Muenster (Niemcy) i Loyola University w Nowym Orleanie (Stany Zjednoczone). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na tematyce eksploracji danych, jest on autorem ponad czterdziestu publikacji dotyczących tej tematyki. Drugą dziedziną zainteresowań i głównym tematem działalności dydaktycznej Mikołaja Morzego są technologie i architektury szkieletowe dla aplikacji internetowych i rozproszonych.

Profil uczestnika: osoby projektujące i implementujące aplikacje.

Poziom wiedzy uczestnika: brak wymagań.

Forma zajęć: demonstracja z samodzielnymi ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: zapoznanie się z funkcjonalnością narzędzia JHeadstart.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP SOA] Implementacja architektury SOA: BPEL, WebServices i PL/SQL

Maciej Zakrzewicz
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Architektura zorientowana na usługi (SOA – Service-Orienter Architecture) zakłada, że w systemie informatycznym pojedyncze funkcje biznesowe są implementowane w postaci rozproszonych sfederowanych komponentów usługowych, najczęściej opartych na technologii Web Services. Realizacja kompletnych procesów biznesowych wymaga skoordynowanych i dynamicznych wywołań tak zdefiniowanych komponentów usługowych.

Celem warsztatu jest omówienie technik konstrukcji środowisk SOA z wykorzystaniem trzech podstawowych technologii: BPEL, WebServices i PL/SQL. Uczestnicy warsztatu samodzielnie zbudują prototyp systemu biznesowego, w którym przetwarzanie danych realizowane przez procedury składowane PL/SQL będzie koordynowane za pomocą procesu definiowanego w języku BPEL.

Informacja o prowadzącym:

Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych (data mining), systemy baz danych/hurtowni danych oraz technologie internetowe. Dla krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz przedsiębiorstw (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, USA) prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych. Kieruje i doradza w projektach informatycznych realizowanych w architekturach internetowych. Autor wielu publikacji z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych. Współtwórca serii konferencji i seminariów PLOUG, służących transferowi wiedzy i technologii w środowisku krajowych przedsiębiorstw informatycznych.

Profil uczestnika: projektanci, programiści, konsultanci IT.

Poziom wiedzy uczestnika: znajomość języka PL/SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: poznanie podstaw implementacji procesów BPEL aranżujących wywołania kodu PL/SQL.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP APEX] Od zera do… aplikacji webowej w 4 godziny – poznajemy Oracle Application Express

Mariusz Masewicz
(Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Oracle Application Express (dawniej HTML DB) to rozszerzenie bazy danych o mechanizmy umożliwiające proste tworzenie aplikacji webowych korzystających z bazy danych. Jest to samozarządzalne środowisko, będące jednocześnie edytorem aplikacji i jej środowiskiem uruchomieniowym. Całość opiera się o proste technologie (dokument HTML generowany
w oparciu o składowane procedury w języku PL/SQL), dzięki czemu możemy mówić o dużej wydajności i niezawodności tego produktu. Obecnie produkt ten staje się sztandarowym rozwiązaniem Oracle do tworzenia prostych portali informacyjnych.

W trakcie warsztatów uczestnicy stworzą aplikację webową, umożliwiającą współpracę wielu użytkowników z bazą danych. Wynikiem pracy uczestników warsztatu będzie szereg formularzy umożliwiających importowanie i edycję danych – zarówno w sposób interaktywny, jak i wsadowy. Drugim elementem stworzonym przez uczestników będzie zbiór raportów prezentujących wprowadzone dane. Cała aplikacja wynikowa będzie umożliwiała prezentację różnych zestawów wyników różnym grupom użytkowników.

W czasie warsztatów przestawione zostaną również te cechy środowiska, które wnosi ze sobą baza danych Oracle 11g, a więc fora dyskusyjne, blogi, itp.

Informacja o prowadzącym:

Mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL, PL/SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: Zapoznać się z ciągle rozszerzającymi się możliwościami środowiska Oracle Application Express.

Czas trwania: 4 godziny.

II. Narzędzia, zaawansowana funkcjonalność serwera Oracle

[WP Mining] Oracle Data Mining -odkrywanie wiedzy w bazach danych

Mikołaj Morzy
(PLOUG, Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Eksploracja danych to techniki, metody i algorytmy odkrywania wiedzy w bardzo dużych wolumenach danych. Odkryta wiedza jest prezentowana w postaci reguł, trendów, zależności i innych rodzajów wzorców. Celem warsztatu jest szczegółowe przedstawienie narzędzia Oracle Data Mining. Użytkownicy zapoznają się z podstawowymi technikami eksploracji danych: klasyfikacją, regresją, grupowaniem, znajdowaniem asocjacji, analizą ważności atrybutów i identyfikacją osobliwości. Przedstawione metody zostaną zobrazowane ćwiczeniami przedstawiającymi scenariusze praktycznego wykorzystania Oracle Data Mining w rzeczywistych systemach informatycznych. Szczególna uwaga skupi się na metodach eksploracji umożliwiających odkrywanie wiedzy w dużych kolekcjach danych tekstowych.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą pracować z graficznym narzędziem Oracle Data Miner oraz poznają podstawowe interfejsy: Oracle Data Mining API for PL/SQL oraz Oracle Data Mining API for Java. Oprócz tego przedstawione zostaną rozszerzenia języka SQL dla eksploracji danych oraz zaprezentowane zostaną pomocnicze pakiety składowane PL/SQL automatyzujące operacje wstępnej selekcji i czyszczenia danych na potrzeby eksploracji danych.

Informacja o prowadzącym:

Dr inż. Mikołaj Morzy jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Muenster (Niemcy) i Loyola University w Nowym Orleanie (Stany Zjednoczone). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na tematyce eksploracji danych, jest on autorem ponad czterdziestu publikacji dotyczących tej tematyki. Drugą dziedziną zainteresowań i głównym tematem działalności dydaktycznej Mikołaja Morzego są technologie i architektury szkieletowe dla aplikacji internetowych i rozproszonych.

Profil uczestnika: osoby zajmujące się analizą danych i business intelligence.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość statystyki, podstawowa znajomość SQL i PL/SQL.

Forma zajęć: wykład połączony z samodzielnymi ćwiczeniami praktycznymi.

Cel uczestnictwa: zapoznanie się z funkcjonalnością Oracle Data Mining.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP Publisher] Poznaj Oracle BI Publisher – jedyne rozwiązanie do raportowania zdolne stawić czoło Oracle Fusion

Barbara Reimschussel-Wąs
(Asseco Poland S.A.)

Abstrakt:

Minęły już prawie 2 lata od ukazania się wersji 5.5 XML Publishera – pierwszej samodzielnie licencjonowanej edycji, niezależnej od Oracle Applications. Byliśmy świadkami jak w tym czasie z interesującego zestawu bibliotek Java przeistoczył się on nie tylko w sztandarową część Fusion Middleware, ale wprost w element, który wg raportu Gartner 2007Q1 dla rynku narzędzi BI, w istotny sposób przyczynia się do pozycjonowania Oracle w polu liderów.

Dla programistów i projektantów ważniejsze może jednak być coś innego. Oto w ostatniej, dopiero co wydanej wersji 10.1.3.2 BI Publishera (bo taką teraz nazwę przyjął dawny XML Publisher) znaleźć można narzędzie ułatwiające migrację raportu Oracle Reports w postaci RDF na szablon BI Publishera. Czyżby więc kierunek był już jasny i BI Publisher miał się niebawem stać jedynym rozwijanym rozwiązaniem do raportowania Oracle? Wiele na to wskazuje, w tym słowa wiceprezesa Oracle Corp. Johna Wookey: „Publisher is the only Reporting Platform for Fusion”.

Wniosek jest jeden – najwyższy czas poznać to narzędzie i nauczyć się, jak można przy jego pomocy tworzyć wydajne raporty, o bogatej szacie graficznej, które mogą wykorzystywać różne źródła danych. Temu właśnie ma służyć niniejszy tutorial. Składać się on będzie z 3 części, które mają sprawić, że uczestnicy zobaczą na własne oczy na przykładach oraz dowiedzą się:

 • Jak definiuje się raporty oraz zarządza nimi w środowisku Enterprise BI Publisher. Przedstawione zostaną między innymi przykłady różnych definicji źródeł danych, od prostych, po bardziej skomplikowane wykorzystujące Data Templates.
 • Jakie są możliwości tworzenia różnego typu szablonów raportów w formacie RTF przy pomocy Microsoft Word oraz BI Publisher Client. Przedstawione zostaną tajniki formatowania warunkowego, używania grup danych, definiowanych dla szablonu zmiennych, rozszerzeń XSL oraz rozszerzeń umożliwiających użycie funkcji SQL. Aby móc sprostać najbardziej wymyślnym wymaganiom, słuchacze dowiedzą się również, jak umożliwić wykorzystanie na szablonie dedykowanych na potrzeby raportu klas Java.
 • Co umożliwia narzędzie do konwersji raportów w formacie RDF na szablony BI Publishera.

A wszystko to poparte rzeczywistym doświadczeniem wdrożeniowym, w wyniku którego już dziś BI Publisher tworzy w Polsce produkcyjne raporty na potrzeby firmy i dokumenty dla klientów.

Informacja o prowadzącym:

Autorka od 1998 r. bierze udział w licznych projektach wykorzystujących produkty Oracle. Wraz z firmą Softbank S. A. brała między innymi udział we wdrożeniach systemu Oracle EBS, pełniąc funkcję kierownika zespołu technicznego, zajmującego się rozszerzeniami i modyfikacjami systemu, z wykorzystaniem Oracle Developer Suite, w tym Oracle Reports.

Już w 2005 r. jako architekt systemu ze strony Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) brała udział w pierwszym projekcie w Polsce wykorzystującym XML Publishera. Obecnie rozwija swe doświadczenia z nową wersją BI Publishera.

Profil uczestnika:

Tutorial przeznaczony jest głównie dla programistów i projektantów zainteresowanych rozwiązaniami do prezentowania danych, ale korzyści z niego mogą odnieść również wszelkie osoby, które mają do czynienia z decyzjami odnośnie wyboru takich rozwiązań.

Poziom wiedzy uczestnika: Zalecane:

 • podstawowa znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość XML,
 • podstawowe umiejętności programowania, mile widziana Java, aczkolwiek nie jest to warunkiem koniecznym.

Forma zajęć: prezentacja ilustrowana przykładami na żywo.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Text] Przetwarzanie dokumentów z Oracle Text

Krzysztof Jankiewicz
(Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Efektywne i zaawansowane przeszukiwanie dużej liczby dokumentów to w przypadku wielu instytucji konieczność. Przeszukiwane dokumenty mogą mieć różną postać (tekstową, binarną), mogą być w różny sposób składowane (baza danych, serwery plików, serwery WWW, ftp).

Oracle Text udostępnia mechanizmy zaawansowanego i efektywnego przeszukiwania i klasyfikowania dokumentów tekstowych o dowolnej, nawet bardzo złożonej strukturze, przechowywanych w bazie danych Oracle lub poza nią.

W ramach warsztatu zostaną przedstawione zaawansowane zagadnienia związane z szeroko rozumianym przetwarzaniem dokumentów przy wykorzystaniu Oracle Text w SZBD Oracle 10g release 2.

Warsztat zostanie zilustrowany dużą liczbą przykładów i ćwiczeń, odnoszących się do różnego sposobu składowania dokumentów i przetwarzania różnych typów dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów XML.

Informacja o prowadzącym:

Autor jest pracownikiem Zakładu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Brał udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in. systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni Kadry-Płace 2000, systemu informatycznego dla agencji reklamowej. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne z zakresu systemów baz danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana dobra znajomość języka SQL oraz podstawowa znajomość XML.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: od 2 do 4 godzin.

[WN TOAD] TOAD – Tips and Tricks

Maciek Pogorzelski
(Quest Polska)

Abstrakt:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania pakietu Toad for Oracle do zróżnicowanych zadań związanych z administracją, oprogramowaniem i funkcjami analitycznymi dotyczącymi baz Oracle.

Toad for Oracle – jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi Quest Software – ułatwia zarówno programistom, analitykom, jak i administratorom baz danych zautomatyzowanie codziennych operacji. Jest zintegrowanym środowiskiem developerskim do pisania kodu, modyfikacji schematów i skryptów SQL, pozwala jednocześnie przy wykorzystaniu przyjaznego graficznego interfejsu na dokonywanie podstawowych i zaawansowanych czynności administracyjnych, zaś analitykom dostarcza zaawansowanych możliwości konstruowania raportów i korzystania z informacji zawartych w bazach danych. Toad oferuje wyspecjalizowane moduły DBA, Debugger, SQL Optimizer, Oracle E-Business oraz Knowledge XPert for Oracle, których funkcjonalność poprzez wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń zostanie przybliżona uczestnikom warsztatu.

W trakcie spotkania oprócz szczegółowego przedstawienia zakresu możliwości pakietu Toad, omówiona zostanie funkcjonalność najnowszej dostępnej wersji oraz korzyści wynikające ze współpracy Toad’a z oprogramowaniem Quest Central for Oracle.

Informacja o prowadzącym:

Maciej Pogorzelski jest Produkt Managerem zajmującym się oprogramowaniem Quest Software dedykowanym dla baz danych, w tym dla platformy Oracle. W Quest Polska od 1 czerwca 2005. Maciej jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją inżynieria komputerowa, uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu optymalizacji systemów bazodanowych w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: analitycy, administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, osoby zainteresowane problematyką optymalizacji funkcjonowania systemów baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość poleceń SQL.

Forma zajęć: pokaz przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: 4 godziny.

III. Administracja, wirtualizacja serwerów, bezpieczeństwo

[WP Advisor] Rozwiązywanie problemów z wydajnością bazy danych przy pomocy wbudowanych w nią podpowiadaczy (advisor)

Mariusz Masewicz
(Politechnika Poznańska)

Abstrakt:

Począwszy od wersji bazy danych Oracle 10g zauważamy, że administrator bazy danych będzie coraz częściej postrzegany nie jak osoba, która wie wszystko o zarządzanym przez nią systemie, a raczej jako osoba, która doskonale zna narzędzia pomagające mu zarządzać tym systemem. Uzasadnione jest to coraz większym skomplikowaniem systemu zarządzania bazą danych, którego funkcjonalność już dawno przerosła możliwości dokładnego poznania tajników administrowania wszystkimi jego składnikami przez pojedynczego administratora.

Z tego też powodu ważne jest poznanie mechanizmów, które zostały wbudowane w bazę danych. W ramach tych warsztatów uczestnicy poznają zarówno podpowiadaczy wbudowanych w bazę Oracle 10g (ADDM, SQL Access Advisor, SQL Tuning Advisor), jak i zaprezentowane zostaną nowe mechanizmy, które pojawiły się w bazie Oracle 11g (Automatic Diagnostic Repository, Database Repair Advisors, SQL Performance Analyzer).

Informacja o prowadzącym:

Mgr inż. Mariusz Masewicz jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat jest też twórcą, administratorem i użytkownikiem wielu aplikacji opartych o bazę danych Oracle. Przez cały ten czas w kręgu jego zainteresowań znajduje się szereg zagadnień związanych z optymalizacją pracy poszczególnych składników architektury Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania i optymalizowania bazy danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: Zapoznanie z narzędziami wspierającymi pracę administratora, wybranie właściwego narzędzia i poprawne zinterpretowanie wygenerowanych wskazówek.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Backup] Oracle 11g – archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Bartłomiej Bułkszas
(Oracle University)

Abstrakt:

Podczas warsztatu zostaną przedstawione możliwości serwera bazy danych Oracle11g związane z archiwizacją i odtwarzaniem bazy danych w przypadku awarii nośnika i metody pozwalające na zwiększenie dostępność bazy danych dzięki korekcie błędów użytkowników. Firma Oracle w serwerach baz danych zawsze bardzo dbała o bezpieczeństwo składowanych tam danych, jest to widoczne również w wersji 11g, gdzie ilość opcji związanych z ochroną i usuwaniem awarii jest szczególnie duża.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. wykorzystanie narzędzia Recovery Manager (RMAN) do archiwizacji i odtwarzania bazy danych,
 2. wykorzystanie opcji Flashback i LogMinera do usuwania błędów użytkownika,
 3. wykorzystanie Data Recovery Advisor do analizy i usuwania awarii,
 4. wykorzystanie Oracle Secure Backup do archiwizacji bazy danych,
 5. wykorzystanie Automatic Storage Management (ASM) do ochrony i naprawy bazy danych.

Informacja o prowadzącym:

Bartłomiej Bułkszas jest pracownikiem Oracle University. Od 12 lat prowadzi szkolenia w zakresie administracji bazami danych Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość SQL i architektury serwera Oracle.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: poznanie możliwości serwera bazy danych firmy Oracle 11g w zakresie ochrony danych w przypadku awarii nośnika i błędu użytkownika.

Czas trwania: 4 godziny.

[WP Vault] Oracle Database Vault 10G

Iwona Mońdziel
(Oracle University)

Abstrakt:

Według badań CSI/FBI 2005 Computer Crime and Security, 70% kradzieży danych i włamań do systemów informatycznych pochodzi z wnętrza organizacji. Ważną cechą systemów bezpieczeństwa jest kontrola i ochrona danych przed atakiem od wewnątrz bez potrzeby modyfikacji istniejących aplikacji. Oracle Database Vault nie tylko zabezpiecza dane aplikacji przed dostępem uprzywilejowanych użytkowników, wprowadza również w życie polisy, które egzekwują kto, jak i skąd ma prawo dostępu do aplikacji, danych, bazy danych. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z możliwościami narzędzia Oracle Database Vault, jego integracji z Oracle Label Security (OLS) i Virtual Private Database (VPD) oraz wykorzystania przez aplikacje np. RMAN.

Informacja o prowadzącym:

Jest instruktorem w Oracle University. Wcześniej pracowała jako developer, wdrożeniowiec, DBA, wykładowca akademicki.

Profil uczestnika: administratorzy, projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, wszyscy zainteresowani problematyką ochrony dostępu do danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z administracją bazą danych.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: konfigurowanie Oracle Database Vault.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP VMware] Wirtualizacja serwerów

Krzysztof Mońdziel
(Lumena SA)

Abstrakt:

Wirtualizacja to mechanizmy warstwy pośredniej oddzielające fizyczny sprzęt komputerowy od działającego w nim systemu operacyjnego, w celu zwiększenia wykorzystania zasobów i elastyczności zarządzania.

Dzięki temu wiele wirtualnych maszyn z różnorodnymi systemami operacyjnymi, pracuje jednocześnie na tym samym sprzęcie, z zapewnieniem całkowitej izolacji. Każda maszyna dysponuje własnym wirtualnym sprzętem (pamięcią operacyjną, procesorami, kartami sieciowymi itd.), zapewnianym przez warstwę pośrednią. Systemy operacyjne widzą spójny, znormalizowany zestaw sprzętowy (gość), niezależnie od rzeczywistych parametrów fizycznego sprzętu (host).

Każda z wirtualnych maszyn, z punktu widzenia hosta, jest zestawem plików, które łatwo zabezpieczyć, skopiować, uruchomić w innym hoście.

Wirtualizacja na sprzęcie klasy PC staje się coraz ciekawszym sposobem wykorzystania wzrastającej mocy, szczególnie systemów wyposażonych w procesory z wieloma rdzeniami.

Korzyści z wirtualizacji to partycjonowanie, izolacja, integracja, konsolidacja i odporność na awarie.

Niezbędne oprogramowanie dostarcza wielu producentów, wśród nich VMware (cała linia Virtual Infrastructure dla zastosowań w centrach danych, Workstation dla zastosowań deweloperskich i inżynierskich, Server/Player – produkty bezpłatne).

Celem tutorialu jest prezentacja rozwiązania VMware Infrastructure 3, a w szczególności oprogramowania ESX Server 3, omówienie procesu instalacji i konfiguracji systemu ESX, tworzenia maszyn wirtualnych, konfiguracji wirtualnych sieci, dysków i innych urządzeń peryferyjnych. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami Virtual Infrastructure w stopniu umożliwiającym ocenę przydatności rozwiązań wirtualizacji w ich własnych serwerowniach i centrach przetwarzania.

Informacja o prowadzącym:

Jest pracownikiem firmy integratorskiej Lumena SA, certyfikowanym inżynierem/specjalistą VMware, Suse, Novell, LPI, Oracle, CompTIA.

Profil uczestnika: szefowie działów IT, projektanci rozwiązań IT, konsultanci, kierownicy projektów, wszyscy zainteresowani problematyką wirtualizacji zasobów IT.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z systemami operacyjnymi i sieciami.

Forma zajęć: prezentacja na żywo działającego systemu połączona z wykładem.

Cel uczestnictwa: zapoznanie się z mechanizmami wirtualizacji na przykładzie VI3.

Czas trwania: 4 godziny.

IV. Zarządzanie projektem, wdrożenia

[TP Kaizen] Kaizen dla IT czyli jak poprawić efektywność projektów IT

Andrzej Góralczyk

Abstrakt:

Studium przypadku przeprowadzone na wstępie warsztatu, którego przedmiotem jest analiza i ocena procesu rozwijania aplikacji, pozwala zidentyfikować podstawowe przyczyny opóźnień i błędów powstających w projektach IT. Następnie pokazuje się sposoby przeprojektowania tego procesu metodami Inżynierii Przemysłowej i narzędziami Business Process Improvement. Druga część warsztatu rozszerza kwestię definiowania i analizy procesów dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem oraz sterowania procesami. Trzecia część jest poświęcona zastosowaniu specyficznych narzędzi KAIZEN w doskonaleniu procesów projektowania zintegrowanego oraz w osiąganiu celów projektu IT w terminie i w granicach budżetu. Podsumowanie warsztatu ma formę dyskusji, w której uczestnicy oceniają Manifest Agile Programming i typowe praktyki projektowania software’u w świetle wniosków z trzech części warsztatów.

Informacja o prowadzącym:

Andrzej Góralczyk, doradca zarządzania, Główny Doradca Produktywności. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz m.in. Japan International Cooperation Agency, Międzynarodowego Seminarium Menedżerskiego Sony Europa (zarządzanie), Podyplomowego Studium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Podyplomowego Studium Techniki i Organizacji Handlu Zagranicznego. Był m. in. współzałożycielem i prezesem Zarządu (II kadencji) Fundacji Polskie Centrum Produktywności i zastępcą Redaktora Naczelnego CXO Magazynu Kadry Zarządzającej. Wykładał nauki przyrodnicze i humanistyczne oraz społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i w Polskiej Akademii Nauk. Brał udział w licznych programach naukowych i konsultingowych w kraju i za granicą (Japonia, Litwa, Białoruś, Ukraina, Grecja, Wielka Brytania, Niemcy), kierował Misjami Studyjnymi Produktywności do przedsiębiorstw Europy Zachodniej. Jako konsultant (od 1987 r.) doradzał organizacjom rządowym, międzynarodowym (m. in. Komisja Europejska, Bank Światowy) i przedsiębiorstwom, m.in. Daewoo Motor Polska, Sony Europa GmbH, Stocznia Szczecińska, Thomson Polkolor Żyrardów, Unilever Bydgoszcz, Zelmer, ABB, Solvay Automotive, British American Tobacco. Jest współpracownikiem Japońskiego Centrum Produktywności dla Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (JPC-SED), Greckiego Centrum Produktywności „Elkepa” i Międzynarodowego Biura Pracy ONZ w Genewie. Jako wykładowca Polskiego Centrum Produktywności i Instytutu Produktywności IDG Poland przeszkolił ok. 6000 menedżerów. Jest autorem programów poprawy produktywności i konkurencyjności, m. in. programu LIDER, w którym uczestniczyło kilkaset przedsiębiorstw w Polsce. W dorobku ma także ok 120 publikacji z badań i studiów własnych. Wykłada na studium podyplomowym Inżynierii Przemysłowej Silesianum Professional. Jest autorem i właścicielem kilku projektów internetowych, m. in. portalu Dyrekcja.pl oraz Redaktorem Naczelnym Business Dialog Bulletin.

Profil uczestnika: kierownicy projektów, projektanci aplikacji, analitycy biznesowi i konsultanci, wszyscy zainteresowani problematyką zarządzania.

Poziom wiedzy uczestnika: wystarczy praktyka w przedsiębiorstwie.

Forma zajęć: wykład ze slajdami, przeplatany ćwiczeniami i dyskusją.

Cel uczestnictwa: po ukończeniu zajęć Uczestnik będzie umiał przyjąć właściwą koncepcję usprawnienia pracy zespołu projektowego.

Czas trwania: 4 godziny.

[TP Projekty] 3 perspektywy zarządzania projektem

Andrzej Adamczyk, Paweł Radziulis
(ITTI)

Abstrakt:

Celem tutorialu będzie wskazanie różnorodności spojrzeń i podejść do zarządzania projektami wynikającej z pełnienia przez osoby zaangażowane w realizację projektu oraz interesariuszy (ang. stakeholders) odmiennych ról. Zostanie przedstawiony wpływ tych różnic na potrzeby informacyjne tych osób przekładające się na specyficzne wymagania odnoszące się do informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami. Prezentacja będzie uzupełniona przykładami zaczerpniętymi z faktycznych projektów informatycznych. Ponadto, przewidziana jest dyskusja praktycznych doświadczeń w zakresie konstruowania narzędzi wspomagających proces zarządzania projektami.

W trakcie tutorialu prowadzący będą posługiwali się pojęciami zaczerpniętymi z metodyk zarządzania projektami: PRINCE2 i Project Management Body of Knowledge.

Informacja o prowadzących:

Andrzej Adamczyk w latach 1991-1993 studiował na Politechnice Poznańskiej na kierunku Telekomunikacja i Elektronika. W latach 1993-1996 kontynuował studia w EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. W 1995 roku odbył półroczny staż w laboratorium LAAS-CNRS w Tuluzie we Francji. Stopień magistra inżyniera uzyskał w 1996 roku w dziedzinie systemów rozproszonych. Od 1996 roku pracował na stanowisku Kierownika Pracowni Systemów Informatycznych w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (ITTI) w Poznaniu. W Zespole Systemów Informatycznych i Multimediów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Czesława Jędrzejka prowadził projekty w następujących dziedzinach: inżynieria oprogramowania, technologie inter- i intranetowe, aplikacje i systemy baz danych oraz technologia i metodyka zdalnego kształcenia multimedialnego. Koordynował projekty Piątego Programu Ramowego, programu Leonardo da Vinci i PHARE. Przez rok kierował działaniami informatycznymi firmy ALMA S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Systemów i Aplikacji. Obecnie jako Dyrektor ds. Produkcji zajmuje się organizacją pracy wszystkich konsultantów oraz kierowaniem kluczowymi projektami w ITTI.

Mgr inż. Paweł Radziulis – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacja i Elektrotechnika. Specjalizuje się w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych klasy ERP i CRM, analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwach oraz zarządzaniu projektami. Brał udział w pracach dotyczących analiz przedwdrożeniowych rozwiązań informacyjno-zarządczych firm, identyfikacji oraz reorganizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Od 4 lat realizuje projekty związane z tworzeniem systemów zarządzania projektami zgodnych z metodykami PRINCE2 i Project Management Body of Knowledge oraz narzędziami informatycznymi wspierającymi te systemy.

Profil uczestnika: tutorial skierowany jest do kierowników projektów oraz osób, których praca związana jest z przygotowaniem oraz utrzymaniem systemów zarządzania projektami, w tym wspierającymi te systemy narzędziami informatycznymi.

Poziom wiedzy uczestnika: pożądana jest jedynie bardzo ogólna wiedza w temacie definicji metodyk PRINCE2 i Project Management Body of Knowledge. Prowadzący zapoznają uczestników z wymaganą terminologią podczas tutorialu.

Forma zajęć: wykład prowadzony na slajdach oraz prezentacja funkcjonalności systemów związanych z zarządzaniem projektami na działających aplikacjach.

Cel uczestnictwa: pozyskanie wiedzy w zakresie określenia faktycznego zakresu potrzeb użytkowników systemu zarządzania projektami, w zależności od posiadanej roli w projekcie oraz przełożenia tych potrzeb na określone wymagania funkcjonalne dotyczące narzędzi informatycznych wspierających te systemy.

Czas trwania: ok. 3 godzin.

[TP Wdrożenia] Dlaczego to (nie)działa

Marcin Przepiórowski

Abstrakt:

Podczas mojej kilkuletniej pracy z bazami danych Oracle, spotkałem się z wieloma różnymi wdrożeniami tej bazy. Przez ten czas zaobserwowałem, że wiele problemów i błędów powtarza się. Tutorial ma na celu przekazanie tej wiedzy i wspólną dyskusję na temat możliwości unikania tego typu błędów podczas wdrożeń. Zakres problemów i błędów obejmować będzie: architekturę systemu, wykorzystywane narzędzia, problemy związane z optymalizacją (problemy z optymalizatorem CBO) oraz wolumenem danych. Omówione zostaną również błędy i problemy związane z polityką bezpieczeństwa. Oprócz tego omówione zostaną podstawowe metody wyszukiwania wąskich gardeł w heterogenicznych środowiskach wielowarstwowych.

Informacja o prowadzącym:

Prowadzący od kilku lat zajmuje się bazami danych Oracle jako administrator, konsultant i wdrożeniowiec. Poprzez kontakt z wieloma dostawcami oraz pracę w wielu środowiskach miał możliwość zapoznania się z dużą liczbą instalacji bazy danych. Główne zainteresowania, to wydajność i bezpieczeństwo bazy danych, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod badania wąskich gardeł i sposobów ich rozwiązywania. Praca w środowisku wielonarodowym dla globalnych klientów pozwoliła na porównanie problemów związanych z bazą danych pomiędzy różnymi wdrożeniami – od skali lokalnej (1 baza w 1 lokalizacji) – do skali globalnej (wiele baz w wielu lokalizacjach).

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści i architekci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość bazy danych Oracle.

Forma zajęć: wykład wspomagany slajdami i prezentacją.

Cel uczestnictwa: identyfikowanie powtarzających się błędów związanych z wdrożeniem bazy danych Oracle oraz umiejętność ich rozwiązania.

Czas trwania: 2,5 godziny.