Szkolenia w cieniu kryzysu

Jadwiga Gnybek

Nowy Rok za nami, a może raczej nowy rok PRZED nami. Czas zatem na plany i marzenia. Oprócz zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze raz pieniędzy, życzylibyśmy sobie pewnie pożegnania z kryzysem. Był on szczególnie widoczny w pozycjach budżetowych najprostszych do redukcji – takich, jak na przykład szkolenia.

Stąd właśnie tak wiele imprez byliśmy zmuszeni w ubiegłym roku odwołać z powodu niskiej frekwencji. Aby nieco zwiększyć szanse spotkania się z Wami na Łódzkich szkołach PLOUG, proponuję zatem nieco inną formę naboru kandydatów. W ofercie szkoleniowej w Łodzi mamy obecnie cztery pozycje – dwie podstawowe, rzec by można klasyczne dla adeptów naszego fachu oraz dwie premierowe, których nie udało się uruchomić w roku ubiegłym.

Umówmy się zatem w następujący sposób. Rekrutacja na wymienione poniżej szkoły ma charakter permanentny i skończy się z chwilą zebrania grupy gwarantującej pokrycie kosztów szkoły.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w któreś z Łódzkich szkół, zgłoś już dziś swój akces na adres mailowy: jadwiga.gnybek@gmail.com

Liczba zgłoszeń na poszczególne szkoły będzie przeze mnie prezentowana na naszych stronach WWW. Przedział czasowy, w jakim mogą zostać zorganizowane szkoły, to marzec – maj 2010. A oto przypomnienie tematów i programów łódzkich szkół.

Końcówki klienckie w technologii Java z użyciem bazy danych Oracle

Wprowadzenie do technologii Java

 • Niezależność platformy i sprzętu – maszyna wirtualna
 • JDeveloper IDE – zarządzanie środowiskiem budowania aplikacji
 • Przypomnienie zagadnienia programowania obiektowego
 • Przypomnienie mechanizmów obsługi sytuacji wyjątkowych
 • Kolekcje obiektów
 • Metody nawigacji po kolekcjach

Tworzenie aplikacji okienkowych w technologii ADF SWING

 • Podstawowe kontenery
 • Podstawowe komponenty
 • Modele rozmieszczenia (layout)
 • Obsługa zdarzeń
 • Szczegółowe omówienie mechanizmu prezentacji danych w obiektach JTable

Wprowadzenie do SQL i PL/SQL

 • Przypomnienie składni SQL
 • Wprowadzenie do języka PL/SQL
 • Przekazywanie kursorów poza procedury lub funkcje

Tworzenie grubego klienta opartego o technologię JDBC

 • Biblioteka ojdbc.jar stanowiąca API JDBC dla baz danych Oracle
 • Mapowanie typów języka Java na typy bazodanowe
 • Nawiązywanie połączenia do bazy danych
 • Wykonywanie zapytań na bazie danych wybierających
 • Wykonywanie zapytań na bazie danych modyfikujących stan bazy
 • Wykonywanie procedur i funkcji składowanych
 • Pobieranie danych przekazanych przez kursor
 • Obsługa transakcji
 • Składowane procedury JAVY

Oracle Warehouse – Hurtownie Danych

Rola przetwarzania analitycznego

 • Do kogo adresowane jest przetwarzanie analityczne
 • Przetwarzanie transakcyjne i analityczne – różnice
 • Sposoby prezentacji danych dla biznesu

Podstawowe pojęcia dotyczące hurtowni

 • Struktury heterogeniczne danych
 • Proces ETL
 • Wymiary – typy
 • Tabela faktów
 • Miara, miara kalkulowana
 • Kostka danych
 • Struktury – gwiazda, płatek śniegu

Proces ETL – metody realizacji

 • Źródła danych, definiowanie – różnice w zależności od typu
 • Integracja danych
 • Przetwarzanie procesów ETL

Wymiary – definiowanie

 • Definiowanie prostego wymiaru
 • Mapowanie wymiaru danymi relacyjnymi
 • Przetwarzanie wymiaru
 • Wymiary hierarchiczne
 • Wymiary czasu
 • Wymiary typu rodzic-potomek

Definiowanie kostek – miary

 • Tabela faktów – wybór
 • Tworzenie kostki w schemacie gwiazdy
 • Mapowanie miar i wymiarów
 • Przetwarzanie kostki
 • Złożone kostki w schemacie płatka śniegu – tworzenie i przetwarzanie

Tworzenie hurtowni z poziomu PL/SQL

 • Podstawowe pakiety schematu OWB
 • Programistyczne tworzenie elementów hurtowni danych

Podstawy SQL

Zapytania wybierające

 • Filtrowanie i sortowanie w SQL
 • Funkcje agregujące – grupowanie i filtrowanie z nim związane
 • Realizowanie złączeń – zapytania do wielu tabel
 • Różnice między rodzajami złączeń
 • Zapytania skalarne i ich zastosowanie do filtrowania
 • Złączenia między tabelami a zapytaniami
 • Samozłączenie i metody analizy hierarchii
 • Zaawansowane grupowanie – ROLL UP, CUBE, GROUPING SETS
 • Zapytania nad partycjami – zaawansowane metody grupowania

Raportowanie z zastosowaniem operatora COMPUTE

Zapytania modyfikujące zawartość tabeli

 • Zapytania wstawiające wiersze
 • Zapytania aktualizujące
 • Zapytania usuwające dane

Tworzenie tabel

 • Tworzenie prostych tabel
 • Definiowanie więzów integralności
 • Więzy natychmiastowe, a odroczone
 • Modyfikowanie tabel – dodawanie, usuwanie kolumn i ograniczeń
 • Tabele tymczasowe i ich rola

Tworzenie perspektyw

 • Podstawy tworzenia perspektyw
 • Modyfikowanie danych z zastosowaniem perspektyw
 • Weryfikacja danych wprowadzanych przez perspektywy
 • Rola perspektyw w bazie danych
 • Perspektywy systemowe – perspektywy słownika danych

Tworzenie indeksów – ich rola i rodzaje

Rozszerzenia proceduralne PL/SQL

Podstawy programowania proceduralnego w Oracle

 • Typy danych w PL/SQL
 • Struktura bloków anonimowych w ORACLE
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle i ich rodzaje

Tworzenie procedur w PL/SQL

 • Podstawowy schemat procedury
 • Przekazywanie zmiennych do i z procedury
 • Wyjątki i ich obsługa
 • Wyjątki użytkownika, ich definiowanie i obsługa

Tworzenie funkcji w PL/SQL

 • Podstawowy schemat funkcji
 • Przekazywanie zmiennych do i z funkcji
 • Wyjątki, wyjątki użytkownika, ich definiowanie i obsługa

Pakiety – organizowanie kodu w większe jednostki programistyczne

 • Podstawowy schemat pakietu i jego ciała
 • Funkcje (procedury, typy) prywatne i publiczne pakietu
 • Przeciążanie funkcji i procedur w obrębie pakietu

Procedury wyzwalane – triggery

 • Podstawowy schemat procedury wyzwalanej
 • Zdarzenia i miejsce wyzwalania triggerów
 • Rola triggerów w bazie danych – dynamiczne więzy integralności
 • Triggery na bazie danych i schemacie
 • Rola triggerów dla audytu

Kursory

 • Deklaracja kursora i metody nawigowania
 • Parametryzacja kursorów
 • Kursory referencyjne i ich zastosowanie

Wszystkie szkoły rozpisane są na trzy dni, w czasie których uczestnicy mają możliwość nie tylko wysłuchania wykładu, ale również przećwiczenia omawianych zagadnień. Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji komputer w sali ćwiczeniowej, a zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych łódzkich Wyższych Uczelni, będących często jednocześnie praktykującymi programistami.

Zapraszam zatem do zgłaszania się na zajęcia w łódzkich szkołach.