PLOUG 2012 – nowe otwarcie

Bohdan Szymczak

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE (PLOUG) zostało założone niemal dwadzieścia lat temu, w warunkach daleko różniących się od obecnych. Był to wciąż pionierski czas dla informatyki w Polsce i zarazem początek wielkiego pochodu technologii Oracle, który wtedy kojarzony był wyłącznie z bazą danych, językiem SQL i PL/SQL, a także ze sztandarowymi narzędziami projektanta i programisty w postaci Designera i Developera.

Ojcowie Założyciele Stowarzyszenia wyrażali powszechną i wspólną potrzebę środowiska, jaką było poznanie technologii Oracle, w warunkach bardzo niewielkiego doświadczenia zarówno projektantów, programistów i administratorów baz danych, jak i użytkowników końcowych. Te wspólne potrzeby i interesy, oraz wewnętrzna potrzeba integracji leżały u podstaw genezy powstania Stowarzyszenia.

Pierwsze lata działalności upłynęły właśnie pod znakiem realizacji potrzeb założycieli Stowarzyszenia i działań na rzecz zarówno członków zrzeszonych jak i wielkiej grupy członków nieformalnych, którzy swoją bardzo liczną obecnością na konferencjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie, dowodzili sensu istnienia Organizacji. Ówczesne potrzeby znalazły wyraz w statucie Stowarzyszenia, gdzie jako cele działalności zapisano:

„Celem Stowarzyszenia jest: informowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników technologii Oracle o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych rozwiązaniach systemu Oracle i innych systemów informatycznych; ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu; przekazywanie producentowi systemu opinii i sugestii jego użytkowników; popieranie działalności edukacyjnej w dziedzinie zastosowania tego systemu.”

Wszystkie te cele były realizowane poprzez liczne, statutowe formy działalności, do których przede wszystkim należało organizowanie corocznych konferencji, a także działalność publicystyczna i szkoleniowa.

W rytm biegnącego czasu i postępujących zmian, pogłębiała się wiedza o technologii Oracle oraz ewoluowało zainteresowanie członków Stowarzyszenia, w kierunku szerszych obszarów informatycznych. Stąd, na kolejnych Konferencjach prezentowano nowe tematy, dotyczące prowadzenia projektów informatycznych, specyfiki hurtowni danych, czy też teorii języków programowania. Zmieniała się również firma Oracle, ukierunkowując swoją działalność z producenta bazy i narzędzi na dostawcę szeregu rozwiązań informatycznych, producenta aplikacji użytkowych, a ostatnio stając się, po zakupie Suna, producentem specjalizowanych serwerów bazodanowych.

Wszystkie te zmiany odbiły się znacząco na Stowarzyszeniu, oraz na zainteresowaniu ofertą PLOUG, kierowaną w otwartej formie do wszystkich zainteresowanych osób. Niska frekwencja na ostatniej Konferencji skłoniła Zarząd PLOUG do podjęcia dyskusji o obecnej kondycji Stowarzyszenia oraz konieczności podjęcia działań zmierzających do uzdrowienia sytuacji.

Sprawą nie cierpiącą zwłoki jest weryfikacja członkowska Stowarzyszenia. Naturalnym i zrozumiałym procesem w życiu zawodowym jest zmiana charakteru pracy, można więc przypuszczać, że część zarejestrowanych członków nie zajmuje się już technologią Oracle, lub też okresowo nie jest nią zainteresowana. Jednocześnie, wciąż napływają nowe zgłoszenia i nasze grono powiększa się. Jest zatem naturalną potrzebą i koniecznością, umożliwienie realizacji celów nowym członkom i danie im możliwości większego wpływania na formę działalności Stowarzyszenia.

Wątek organizacyjny, którego zamiarem jest zwiększenie aktywności wewnętrznej Stowarzyszenia i sprofilowanie działalności na realizację bieżących oraz strategicznych celów jej członków, będzie jednym z priorytetów dla obecnej kadencji Zarządu.

Stowarzyszenie powinno w pierwszej kolejności realizować potrzeby członków, którzy tę organizację stanowią, zaś działalność otwarta jest pomocnicza i służy realizacji celu głównego. Takie podejście oznacza jednocześnie, że członkowie Stowarzyszenia muszą otrzymać szczególne przywileje, które nie mogą przysługiwać pozostałym. Jednocześnie, naturalne staje się oczekiwanie podjęcia przez szerokie grono członków działań, które mają na celu wsparcie Organizacji oraz uczestnictwo w pracach przez nie prowadzonych.

W świetle powyższych wyjaśnień, zrozumiałe będą podjęte przez Zarząd, na zebraniu w dniu 09-12-2011, działania oraz decyzje, które poniżej zostaną omówione.

  1. Weryfikacja aktywności członków poprzez opłacenia składki rocznej.
  2. Przyznanie dla osób, które opłaciły składkę roczną, następujących profitów:
    1. Udzielenie dostępu do istotnej merytorycznie części serwisu internetowego
    2. Przyznanie redukcji opłat za imprezy organizowane przez PLOUG w wymiarze nie mniejszym niż 10%
    3. Możliwość zgłaszania tematów przyszłych imprez Stowarzyszenia, zobowiązująca Zarząd do podjęcia starań w zakresie ich realizacji

Roczna składka członkowska ma bardzo niewielki wymiar i służy przede wszystkim do potwierdzenia aktywnego uczestnictwa w Stowarzyszeniu. Od 2012 roku będzie obowiązywał określony na 31 marca termin wpłaty, o którym będzie przypominał również e-mail. Opłacona składka będzie jednocześnie uprawniała do korzystania z określonych powyżej profitów.

Członkostwo w Stowarzyszeniu będzie uprawniać do aktywnego kształtowania tematyki organizowanych imprez. Zgłoszone przez członków tematy nie będą wyłącznie sugestią, ale staną się wiążącym zobowiązaniem dla Zarządu, który będzie musiał podjąć próbę ich realizacji.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są niezmiennie zachęcani do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. Na najbliższej Konferencji, planujemy wyeksponować wątek stowarzyszeniowy oraz umożliwić wszystkim chętnym przystąpienie do Organizacji. Chociaż PLOUG był zawsze otwarty na nowych członków, to obecnie zaproszenie do uczestnictwa stanie się jeszcze większym priorytetem. Już dziś zapraszamy do korespondencji z Zarządem, oczekujemy, że na adresy e-mailowe podane na stronie PLOUG, będą wysyłane propozycje, sugestie lub wręcz refleksje obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia.

Osobnym wątkiem jest status członków wspierających. Ten wątek był jak dotąd niewykorzystany w pełni, a niesie w sobie szereg możliwości i korzyści dla obydwu stron. Obecnie, Zarząd jest w trakcie opracowywania założeń dla takiej współpracy i po zakończeniu prac przedstawi konkretne propozycje. Oferta skierowana do instytucji i organizacji będzie dotyczyła szeregu korzyści w obszarze reklamy i marketingu, a także wpływu na zakres tematyczny Konferencji w zamian za wsparcie Stowarzyszenia.

Nie ulega wątpliwości, że PLOUG udowodnił w okresie swojego istnienia, przydatność dla swoich członków i szeroko rozumianego środowiska informatycznego. Dziś, po latach udanej działalności, potrzebne jest jednak nowe otwarcie, wytyczające kierunki funkcjonowania na kolejne lata. Do udziału w pracach, będących inwestycją w przyszłość zapraszamy wszystkich chętnych.