VII Konferencja PLOUG, Zakopane, Kościelisko 2001: Podsumowanie

W dniach 23-27 października w Zakopanem-Kościelisku odbyła się VII Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE zatytułowana „Systemy informatyczne u progu nowego wieku – wydajność i bezpieczeństwo”. Jak zwykle, konferencja była okazją do spotkania osób chcących, z jednej strony, podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu ORACLE, metod i sposobów budowania aplikacji, swoimi złymi i dobrymi doświadczeniami w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Z drugiej strony, była również okazją do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych, nowymi aplikacjami, tendencjami i kierunkami rozwoju oprogramowania firmy ORACLE.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji była wydajność i bezpieczeństwo systemów informatycznych. Systemy informatyczne pozwalają na poprawienie efektywności i zyskowności funkcjonowania przedsiębiorstw, redukcję czasu i kosztów wytwarzania poprzez racjonalizację procesów podejmowania decyzji, racjonalizację gospodarki materiałowej, gospodarki zapasami, środkami finansowymi, wreszcie zasobami ludzkimi. Aby jednak systemy informatyczne mogły spełniać taką rolę, muszą, po pierwsze, obejmować swoim działaniem wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Muszą zatem obejmować swoim działaniem całość działalności operacyjnej (systemy OLTP), wspomagać podejmowanie decyzji (magazyny danych, systemy OLAP i eksploracja danych), wspierać marketing i promocję przedsiębiorstwa oraz jego produktów i/lub usług (systemy CRM). Szczególnego znaczenia, w dobie burzliwego rozwoju Internetu, nabiera integracja istniejących systemów informatycznych ze środowiskiem Web. Z drugiej strony, systemy te muszą być wydajne, skalowalne i niezawodne, w przeciwnym razie informatyzacja przedsiębiorstwa stanie się pustym sloganem i będzie kojarzyć się zarówno pracownikom przedsiębiorstwa jak i jego klientom z koszmarem zawieszających się aplikacji, spadkiem efektywności pracy na skutek przeciążeń w sieci, degradacji efektywności serwerów baz danych, itp. Hasło „bezpieczeństwo systemów” zawsze było aktualne, ale w ostatnim czasie nabrało szczególnego znaczenia wraz z tragicznymi wypadkami w Nowym Yorku i Waszyngtonie. Wypadki te, w szczególności przestój NYSE, kłopoty części firm brokerskich będących wynikiem zniszczenia ich baz danych, oraz groźba potencjalnych terrorystycznych ataków informatycznych na systemy energetyczne, militarne, finansowe, uzmysłowiły ludziom jak istotne znaczenie mają systemy informatyczne dla funkcjonowania społeczeństwa i jak są one czułe na wrogie ataki z zewnątrz. Dotyczy to całych społeczności, ale również pojedynczych przedsiębiorstw. Program konferencji zawierał w tym roku 31 referatów plenarnych prezentowanych w ramach następujących sesji: XML i aplikacje internetowe, administrowanie systemami informatycznymi, Oracle Applications, aplikacje bazodanowe, bezpieczeństwo systemów, hurtownie danych i eksploracja danych, projekty informatyczne. Ponadto, w programie znalazły się 2 referaty wygłoszone przez zaproszonych gości.

Konferencję zainaugurował zaproszony referat Fabiana Pascala zatytułowany „What’s Wrong with this [Database] Picture” poświęcony znaczeniu podstaw formalnych systemów baz danych dla praktyki. Pierwszy dzień konferencji był dniem Intela i był w całości poświęcony prezentacjom referatów dotyczących zagadnień związanych z XML i aplikacjami internetowymi. Pierwszą sesję w tym dniu zainaugurował referat Pawła Gepnera z firmy Intel poświęcony metodyce modelowania danych systemów informatycznych do obsługi B2C. W kolejnych referatach przedstawiono: wady i zalety różnych technik buforowania danych w aplikacjach internetowych, język definiowania schematów dokumentów XML oraz analizę architektur o wysokiej dostępności. Pierwszy dzień konferencji, w późnych godzinach wieczornych, zakończyła druga część referatu Fabiana Pascala poświęcona znaczeniu procesu normalizacji schematów logicznych baz danych.

Drugi dzień konferencji był dniem firmy Quest Software. W tym dniu referaty plenarne były prezentowane na dwóch równoległych sesjach. Pierwszą sesję zainaugurował zaproszony wykład Piotra Kołodziejczyka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcony zastosowaniu technologii informatycznych w polityce społecznej, szczególnie w dobie przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Kolejne referaty prezentowane w tej sesji dotyczyły szeroko rozumianych aplikacji bazodanowych. W ramach tej sesji przedstawiono nowy produkt Oracle FastForward, analizę wdrożeń systemów ERP oraz omówiono rozwiązania wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. W dalszej części tej sesji omówiono standard SQLJ w Oracle 9i oraz metody zarządzania cyklem życia aplikacji zbudowanej w środowisku Oracle. Sesja druga była poświęcona administrowaniu systemami informatycznymi. Sesję rozpoczynał referat Ruperta Millera z firmy Quest Software Inc. poświęcony problematyce poprawy efektywności działania i dostępności systemów baz danych. Kolejne prezentacje były poświęcone: omówieniu SZRBD Oracle 9i, działaniu Oracle na platformie Linux, replikacji danych w środowisku rozproszonym, zarządzaniu zasobami projektu informatycznego realizowanego w firmie o strukturze macierzowej, aplikacji umożliwiającej wydajny i bezpieczny rozwój oprogramowania w środowisku rozproszonym.

Kolejny, trzeci dzień konferencji, był w całości poświęcony bezpieczeństwu systemów informatycznych. W ramach sesji zatytułowanej „Bezpieczeństwo systemów” poruszano takie zagadnienia jak: polityka bezpieczeństwa jako podstawowy element tworzenia systemu informatycznego, czy system odporny na atak z zewnątrz oznacza to samo co system zabezpieczony na taki atak, testowanie bezpieczeństwa sieci oraz bezpieczny serwer WWW. Równolegle z sesją poświęconą bezpieczeństwu odbyło się spotkanie uczestników konferencji z Asystą Techniczną i Działem Edukacji Oracle Polska.

Ostatni, czwarty, dzień konferencji był dniem firmy BMC Software. Referaty plenarne były w tym dniu prezentowane ponownie na dwóch równoległych sesjach. Pierwsza sesja była poświęcona projektom informatycznym. Otwierał ją referat Roberta Głowackiego z firmy BMC Software Inc. zatytułowany „Od zarządzania serwerem do zarządzania informatyką korporacyjną”. W kolejnych referatach przedstawiono system komputerowej ewidencji publikacji opracowany na Politechnice Zielonogórskiej z wykorzystaniem SZBD Oracle, omówiono zastosowanie metody punktów funkcyjnych, oraz wykorzystanie szablonu Volere do gromadzenia informacji o wymaganiach w fazie analizy wymagań. Druga sesja była poświęcona hurtowniom i eksploracji danych. Sesję zainaugurował referat poświęcony ograniczeniom funkcjonalnym hurtowni danych wynikającym z założenia o niezmienności wymiarów jej analizy i konsekwencjach tego założenia. W kolejnych referatach przedstawiono drzewa decyzyjne i ich zastosowanie do wspomagania pracy działów IT, zmiany w podejściu firmy Oracle do budowy hurtowni danych i nową architekturę hurtowni danych na bazie Oracle 9i oraz mechanizmy wspierające tworzenie i użytkowanie hurtowni danych w SZBD Oracle 9i. W sesji tej znalazły się dwa dodatkowe referaty: pierwszy omawiał metodykę wdrażania aplikacji biznesowych opartą na analizie procesów, drugi przedstawiał bariery organizacyjno-finansowe przy wdrażaniu systemów klasy CRM w Polsce. Wszystkie przedstawione referaty plenarne spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w czasie konferencji odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana „Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego”. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Information Society Forum, ciała doradczego Komisji Unii Europejskiej, o zmianach zachodzących w społeczeństwach państw rozwiniętych w wyniku upowszechniania się technologii informatyczno-telekomunikacyjnych. Gwałtowny rozwój technologii informatyczno-telekomunikacyjnych ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa, w szczególności w obszarze edukacji, rynku pracy, wymiany informacji, rozwoju nowych usług, itp. W raporcie mówi się o nowym społeczeństwie, tzw. „społeczeństwie informacyjnym”, które kształtuje się obecnie w wyniku rozwoju technologicznego. W dyskusji poruszono zagadnienia związane z nieuchronnymi zmianami, które będą zachodzić w dziedzinie edukacji. Model „etap kształcenia ® etap pracy” odchodzi w przeszłość. Jest zastępowany modelem kształcenia ustawicznego związanego z koniecznością ciągłego dostosowywania przygotowania zawodowego pracowników do zmieniającego się rynku pracy. Wymusi to zmiany w organizacji systemu edukacji. Jaką rolę w tych zmianach odegra Internet? Czy Internet jest źródłem informacji, czy raczej „śmietnikiem informacyjnym”? Innym zagadnieniem poruszanym w czasie dyskusji były zmiany zachodzące na rynku pracy i organizacji pracy oraz wpływ sieci Web i Internetu na te zmiany. Czy Internet jest źródłem nowych usług i nowych miejsc pracy? Spektakularnym przykładem nowych możliwości jest dynamiczny rozwój firm sektora e-biznesu. Jaka będzie rola państwa (sektora publicznego) w nowym społeczeństwie? Dyskusja nad rolą i znaczeniem Internetu, udziałem państwa i sektora publicznego w zachodzących procesach, zarówno w obszarze edukacji jak i rynku pracy, podzieliła dyskutantów.

Jak co roku, prezentacji referatów w głównym programie konferencji towarzyszył cykl warsztatów i prezentacji sponsorów, pozwalający praktycznie zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. Program warsztatów obejmował 19 propozycji, podzielonych na cztery grupy tematyczne: strojenie i wydajność, bezpieczeństwo, aplikacje internetowe i rozproszone oraz administrowanie i projektowanie systemów. W ramach tematu „strojenie i wydajność” uczestnicy mieli możliwość wyboru spośród trzech pozycji: zarządzanie zapytaniami, strojenie wydajności hurtowni danych opartych na Oracle 8i oraz warsztat anglojęzyczny, zatytułowany „stress testing and performance tuning of web sites”. Temat „bezpieczeństwo” obejmował cztery propozycje warsztatów: drobnoziarnista kontrola dostępu do danych w Oracle 8i, tuning serwerowego systemu operacyjnego pod względem bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na styku baz danych z siecią oraz wybrane metody ataku na systemy Oracle. Temat „aplikacje internetowe i rozproszone” obejmował osiem propozycji warsztatów: Reports 6i – tworzenie raportów udostępnianych w środowisku www, dostęp do baz danych z aplikacji języka Java (standardy JDBC i SQLJ), język XML w oprogramowaniu Oracle, programowanie aplikacji opartych o technologię Corba z użyciem VisiBroker 4.5 for Java, programowanie aplikacji zgodnych z J2EE, budowa aplikacji bazodanowych w technologii Java Server Pages, iAS9i – tworzenie i integracja rozwiązań biznesowych w środowisku internetowym oraz nowa funkcjonalność aplikacji analitycznych w Intranecie. Temat „administrowanie i projektowanie systemów” obejmował cztery propozycje: Oracle Express Server – administrowanie i projektowanie aplikacji, projektowanie systemów informatycznych przy użyciu oprogramowania Oracle Designer, nowe cechy bazy danych Oracle 9i oraz Oracle’owe technologie bezprzewodowe. Zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone przez specjalistów firmy Oracle Polska, Intel, ABA, Borland Polska, wykładowców: Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Białostockiej oraz wykładowców Centrum Edukacyjnego Oracle Polska.

Program prezentacji sponsorów obejmował 6 tematów: 64-bitowa architektura Intela, wykorzystanie narzędzi firmy Quest w codziennej pracy z bazą danych Oracle, bezpieczne i efektywne zarządzanie archiwizacją i odtwarzaniem baz danych, zapewnienie dostępności i wydajności baz danych Oracle w środowisku rozproszonym, usage of Quest Software Tools – Live Reorg and Shareplex for High Avalability Oracle Databases oraz tutorial „Carefull What You Wish for Data Types and Complexity”, przygotowany przez Fabiana Pascala. Prezentacje sponsorów zostały przeprowadzone przez specjalistów firmy Intel, Teta, Quest Software, BMC Software oraz CompFort Meridian.

Czas na trochę statystyki. Uczestnicy wykorzystali 557 miejsc na warsztatach oraz 100 miejsc na prezentacjach sponsorskich. Tak więc statystyczny uczestnik konferencji wziął udział w 2,51 zajęciach praktycznych. Porównując te wielkości z danymi z ubiegłorocznej konferencji obserwujemy wzrost o 25%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące zajęcia:

  • Zarządzanie zapytaniami, Wojciech Karwowski (Oracle Polska, Warszawa),
  • Strojenie wydajności hurtowni danych opartych o SZRBD Oracle 8i, Wojciech Świerzy (SGH, Warszawa),
  • Bezpieczeństwo na styku baz danych z siecią, Paweł Krawczyk (ABA, Kraków).

Uczestnicy warsztatów oraz prezentacji oceniali ich jakość wypełniając ankiety. Poniżej wymieniono zajęcia, które otrzymały najwyższe noty:

  • Budowa aplikacji bazodanowych w technologii Java Server Pages, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań),
  • Careful What You Wish For: Data Types and Complexity, Fabian Pascal (Database Debunkings, San Francisco),
  • Tuning serwerowego systemu operacyjnego pod względem bezpieczeństwa, Wojciech Dworakowski (ABA, Kraków).

Jak zwykle nie zabrakło w tym roku atrakcji turystycznych. Można było się wybrać z przewodnikiem na jedną z dwóch wycieczek po okolicach Zakopanego. Na szczęście w tym roku wycieczkowiczom wreszcie dopisała pogoda. Konferencja jest miejscem nie tylko prezentacji referatów oraz zajęć praktycznych, ale również miejscem spotkań i nawiązywania nowych znajomości. Okazję taką stwarzały wieczorki zapoznawcze przy ognisku, „gorącym winie” i smażonych kiełbaskach, oraz wieczorne spotkania w kawiarence przy piwie i muzyce.

W tegorocznej konferencji wzięło udział 325 osób, włącznie z osobami wygłaszającymi referaty, prowadzącymi zajęcia praktyczne, sponsorami i organizatorami. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy wydarzenia opuszczali Zakopane zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem konferencji i warsztatów. Mamy również nadzieję, że program konferencji, warsztatów, prezentacji i tutoriali, atmosfera spotkań w kawiarence, wszystko to razem dostarczyło uczestnikom miłych i niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy gorąco wszystkich już dziś na spotkanie w roku 2002 na kolejnej VIII Konferencji PLOUG w Zakopanem.

Bartosz Bębel Sławomir Kwiecień Tadeusz Morzy Robert Wrembel Maciej Zakrzewicz

Zobacz również: