IX Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2003: Ankiety

Uczestnicy oddali tylko 28 ankiet (w zeszłym roku 20). Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy takim ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie średnich, przy których wsp. zmienności przekracza 20%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena”
[w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 24, czyli 86% z ankiet oddanych. Min=5, Max=9, Średnia= 7.7. Współczynnik zmienności wynosi 16%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 1.4% – w granicach błędu. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji. W tym roku, przy tak małej ilości ankiet i takim zróżnicowaniu odpowiedzi, analiza taka nie byłaby wiarygodna za wyjątkiem oceny warsztatów.

Ocena referatów

Odpowiedzi było 28, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=3, Max=9, Średnia= 6.6. Współczynnik zmienności wynosi 19%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów obniżyła się o 1.4% – w granicach błędu.

Warsztaty i tutoriale – bardzo pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej, nieco mniej niż przed rokiem. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 22, czyli 79% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 7.6, współczynnik zmienności – 26%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 8.3 zmalała więc o 8%. Oczekiwania uczestników zostały spełnione o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 75% oddanych głosów przy średniej 7.5 i współczynniku zmienności 16%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny takich aspektów konferencji jak kontakty zawodowe, kontakty z pracownikami ORACLE, ocena Zakopanego jako miejsca konferencji, nie są na tyle wiarygodne (ze względu na zbyt małą liczbę oddanych ankiet przy takim zróżnicowaniu ocen), by przytaczać ich liczby – współczynnik zmienności przekracza 20%. Słupki pokazano na zbiorczym wykresie.

Tematy interesujące za rok

Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy oddający ankiety, uznali więc to pytanie za istotne. Zdecydowanie na czoło wybija się temat „Nowe technologie Oracle”. Wynik przedstawia poniższy obrazek.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 14 osób czyli 50%. W tabeli 1 przytoczono wszystkie uwagi występujące więcej niż jeden raz i dwie najbardziej dla organizatora kłopotliwe.

Tabela 1.

treść komentarza ilość
Brak uwag 14
Słaby standard ośrodka 2
Zrównoleglenie zajęć stwarza denerwujące kolizje ciekawych warsztatów z referatami 2
Więcej zaawansowanych tematów a mniej komercyjnych prezentacji 1
Podział tematów (dla małych-średnich-dużych firm) w interakcji z uczestnikami 1

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres zmian wskaźników w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczby ocen wystawionych poszczególnym referatom nie upoważniają do wnioskowania. By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking tak, że uwzględnimy w nim tylko referaty mające co najmniej 4 oceny, a współczynnik zmienności tych ocen nie przekroczył 20%.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. „Wykorzystanie sprzętowych urządzeń szyfrujących w połączeniu z bazą Oracle”, Paweł Goleń (Cryptotech), średnia ocen 8.5, liczba ocen 4, wsp. zmienności 6.8%.
 2. „Czy można w prosty sposób odzyskać dane uszkodzone wskutek błędnych instrukcji SQL?”, Piotr Kołodziej (Oracle Polska), średnia ocen 8.3, liczba ocen 6, wsp. zmienności 9.8%.
 3. „Biuletyn Bezpieczeństwa PLOUG – Podsumowanie 2003. Przegląd zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów Oracle, które ujrzały światło dzienne w ostatnim roku”, Wojciech Dworakowski (SecuRing), średnia ocen 8.1, liczba ocen 7, wsp. zmienności 18%.
 4. „Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych”, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska), średnia ocen 7.5, liczba ocen 13, wsp. zmienności 18.6%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

W tym roku zaproponowano Uczestnikom 18 tematów warsztatów i tutoriali w 42, przeważnie 4-godzinnych, zajęciach. Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 479. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia:

 1. „Czasy odpowiedzi sesji jako podstawa strojenia systemów Oracle”, Marcin Przepiórowski (Altkom Akademia) – 56 uczestników,
 2. „Java od A do Z”, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań) – 48 uczestników,
 3. „4 Features – czyli „Cztery Ficzery” Wojciech Karwowski (Oracle Polska) – 43 uczestników,
 4. „Wybrane zagadnienia optymalizacji systemów hurtowni danych”, Piotr Kołodziej (Oracle Polska) – 39 uczestników.

Uczestnicy oddali 302 ankiety.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty:

 1. „Java od A do Z”, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 8.99, 42 oceny.
 2. „Zewnętrzne narzędzia zabezpieczające bazy danych i aplikacje przed włamaniami”, Michał Jarski (ISS), Wojciech Dworakowski (SecuRing), średnia ocen 8.32, 22 oceny.
 3. „Sztuczki i kruczki w TOAD czyli jak uprzyjemnić sobie pracę z bazą danych Oracle”, Paweł Żuchowski (Teta SA), średnia ocen 8.27, 26 ocen.
 4. „Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite – część 2, projektowanie raportów”, Jaroslaw Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski), średnia ocen 8.20, 10 ocen.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 5.4 (14 ocen).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 7.89 i trzeba ją uznać za wysoką. (rok temu: 7.72, dwa lata temu 7.87), różnica w granicach błędu). Najlepiej oceniono poziom wiedzy prowadzących (średnia ocena 8.23), najgorzej – ilość przekazanych informacji (średnia ocena 5.31).

Tym samym kończymy podsumowanie IX Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, X konferencję, która odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 19-22 października 2004 r. Informacje o konferencji będziemy zamieszczać w naszym serwisie www oraz w czasopiśmie „Oracle’owe PLOUG’tki”.

Sławomir Kwiecień
organizator IX Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle