XV Konferencja PLOUG Kościelisko 2009: Ankiety

Uczestnicy ocenili konferencję w ankietach, których dokładniejsze opracowanie umieszczono poniżej.

Za najlepsze uznano następujące referaty:

 1. Paweł Chomicz (BizTech S.A.) – „Oracle Information Right Management (IRM)”
 2. Barbara Reimschussel-Wąs (Asseco Poland S.A.) – „XBRL – wprowadzenie do standardu raportowania w biznesie”.
 3. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) – „Oracle TimesTen 11.2 – baza danych w pamięci RAM”.
 4. Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej) – „ebXML – XML w służbie handlu”

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 1. „Oracle 11g: Analytic SQL” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 43 uczestników,
 2. „Oracle Active Data Guard” (Marek Martofel – Oracle Polska) – 30 uczestników,
 3. „Oracle ADF 11g dla początkujących – część I” (Marek Wojciechowski – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 24 uczestników,
 4. „Oracle ADF 11g dla początkujących – część II” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 24 uczestników.

Za najlepsze uznano następujące warsztaty:

 1. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, PLOUG) – „Oracle ADF 11g dla początkujących – część II”.
 2. Marek Wojciechowski – (Politechnika Poznańska, PLOUG) „Oracle ADF 11g dla zaawansowanych”.
 3. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, PLOUG) – „Oracle 11g: Analytic SQL”.
 4. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) – „Oracle Data Mining 11g”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom rankingów.

Ankiety uczestników oceniające konferencję

Uczestnicy oddali tylko 30 ankiet. Wziąłem pod uwagę oceny wszystkich aspektów mimo, że współczynnik zmienności niektórych wskazuje na zbyt małą liczbę odpowiedzi przy ich rozrzucie. Proszę nie traktować zbyt poważnie wartości średnich, przy których współczynnik zmienności przekracza 30%.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena”
[w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 26, czyli 87% z liczby ankiet oddanych. Min=5, Max=9, Średnia= 7.5. Współczynnik zmienności wynosi 18%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 3%. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się, jak w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy, jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji.

Ocena referatów – średnia

Odpowiedzi było 26, czyli 87% z ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 6.8. Współczynnik zmienności wynosi 22%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów wzrosła o 11.3%.

W pytaniu o powód przyjazdu referaty uzyskały stopień 5.9 przy wsp. zmienności 32%.

Warsztaty i tutoriale – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy wiele się spodziewali. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 28, czyli 93% z ankiet oddanych. Średnia punktów wynosiła 8.3, współczynnik zmienności – 16%. W poprzednim roku średnia tych punktów wynosiła 7.8. Oczekiwania uczestników zostały spełnione, o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 28, czyli 93% z oddanych głosów, przy średniej 8.0 i współczynniku zmienności 18%. W stos. do ubiegłorocznej oceny – wzrost o 4.2%. Poniżej – rozkład ocen.

Oceny innych aspektów konferencji

 • kontakty zawodowe (powód przyjazdu: 6.2 (wzrost o 23.2%), ocena realizacji: 7.0 (wzrost o 18.1%)),
 • kontakty z pracownikami ORACLE (powód przyjazdu: 4.8 (wzrost o 11.3%), ocena realizacji: 6.0 (wzrost o 1.9%)),
 • walory miejsca i okolic (powód przyjazdu: 5.6 (wzrost o 22.1%), ocena miejscowości: 7.5 (wzrost o 17%)).

Tematy interesujące za rok

Do propozycji poszczególnych tematów odniosło się od 93% do 100% osób oddający ankiety. Na poniższym wykresie zobrazowano średnie wartości oczekiwań (skala 1..9) pojawienia się poszczególnych tematów na przyszłorocznej konferencji.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 6 osób. Żadna z uwag nie powtórzyła się.

Czy konferencja rozwija się?

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono wyraźnie lepiej niż w poprzednim roku. Poniżej załączono wykres obrazujący zmiany średnich ocen w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Oddano 9 ankiet. Średnia liczba ocen wystawionych referatom wynosiła 5.8. W poniższym rankingu pominięto referaty o liczbie wystawionych ocen mniejszej od 2.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. Paweł Chomicz (BizTech S.A.) – „Oracle Information Right Management (IRM)” , ocena 7.20, współczynnik zmienności 26%, liczba ocen 5.
 2. Barbara Reimschussel-Wąs (Asseco Poland S.A.) – „XBRL – wprowadzenie do standardu raportowania w biznesie”, ocena 7.00, współczynnik zmienności 0%, liczba ocen 2.
 3. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) – „Oracle TimesTen 11.2 – baza danych w pamięci RAM”, ocena 7.00, współczynnik zmienności 24%, liczba ocen 2.
 4. Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej) – „ebXML – XML w służbie handlu”, ocena 7.00, współczynnik zmienności 71%, liczba ocen 2.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

Liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wyniosła 312. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia: Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące zajęcia praktyczne:

 • „Oracle 11g: Analytic SQL” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 43 uczestników,
 • „Oracle Active Data Guard” (Marek Martofel – Oracle Polska) – 30 uczestników,
 • „Oracle ADF 11g dla początkujących – część I” (Marek Wojciechowski – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 24 uczestników,
 • „Oracle ADF 11g dla początkujących – część II” (Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska, PLOUG) – 24 uczestników,
 • „Oracle SOA Suite 11g – infrastruktura dla SOA” (Waldek Kot – Oracle Polska) – 23 uczestników,
 • „DBA – tips and tricks” (Marcin Przepiórowski) – 23 uczestników.

Uczestnicy oddali 244 ankiety.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty/tutoriale:

 1. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, PLOUG) „Oracle ADF 11g dla początkujących – część II”, średnia ocen 9.00, współczynnik zmienności 0%, liczba ocen 15.
 2. Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, PLOUG) „Oracle ADF 11g dla zaawansowanych”, średnia ocen 8.78, współczynnik zmienności 5%, liczba ocen 9.
 3. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, PLOUG) „Oracle 11g: Analytic SQL”, średnia ocen 8.76, współczynnik zmienności 6%, liczba ocen 37.
 4. Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska) „Oracle Data Mining 11g”, średnia ocen 8.67, współczynnik zmienności 6%, liczba ocen 6.
 5. Waldek Kot (Oracle Polska) – „Oracle CEP Serwer 11g – złożone przetwarzanie zdarzeń”, średnia ocen 8.50, współczynnik zmienności 8%, liczba ocen 12.
 6. Jarosław Stępień (Oracle Polska) – „Oracle BPM Suite – tworzenie aplikacji zorientowanych procesowo”, średnia ocen 8.40, współczynnik zmienności 14%, liczba ocen 6.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 7.22 (9 ocen, współczynnik zmienności 24%). Rok temu: 6.20, wzrost 17%).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych warsztatów (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 8.24 (244 ocen) i trzeba ją uznać za bardzo wysoką (rok temu: również 8.24).

Zakończenie

Ze wszystkich ocen różnych aspektów konferencji najwięcej zmieniły się, w stosunku do poprzedniej konferencji, oceny: możliwość kontaktów zawodowych (wzrost o 18.1%), i najsłabiej ocenionego warsztatu (wzrost oceny o 17.0%).

Tym samym kończymy podsumowanie XV Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy Uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, XVI konferencję, która odbędzie się w Kościelisku w terminie 19-22 października 2010 r.

Sławomir Kwiecień
organizator XV Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu Oracle.