VIII Konferencja PLOUG Zakopane, Kościelisko 2002: Ankiety

Uczestnicy oddali tylko 20 ankiet (w zeszłym roku 35). Wziąłem pod uwagę tylko te aspekty, które oceniano podobnie (tzn. współczynnik zmienności < 20%)

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 20, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=4, Max=9, Średnia= 7.6. Odpowiedzi pomiędzy 7 a 9 stanowiły 90% udzielonych odpowiedzi. Współczynnik zmienności wynosi 16%. Wzrost oceny w stosunku do ubiegłorocznej o 2.7% – w granicach błędu.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się w ubiegłych latach na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji. W tym roku, przy tak małej ilości ankiet i takim zróżnicowaniu odpowiedzi, analiza taka nie byłaby wiarygodna za wyjątkiem oceny warsztatów.

Ocena referatów

Odpowiedzi było 19, czyli 95% z ankiet oddanych. Min=4, Max=8, Średnia=6.7. Współczynnik zmienności wynosi 19%. W stosunku do ubiegłorocznej ocena ogólna referatów obniżyła się o 5.6%.

Warsztaty i tutoriale – bardzo pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej. Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było 95% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 8.3, współczynnik zmienności – 17%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 7.6 czyli wzrosła o 9.2%. Oczekiwania uczestników zostały spełnione o czym świadczy ocena – odpowiedzi było 90% oddanych głosów przy średniej 7.6 i współczynniku zmienności 17%.

Ocena takich aspektów konferencji jak kontakty zawodowe, kontakty z pracownikami ORACLE Polska, ocena Zakopanego jako miejsca konferencji, nie są możliwe ze względu na zbyt małą liczbę oddanych ankiet przy takim zróżnicowaniu ocen.

Tematy interesujące za rok

Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy oddający ankiety, uznali więc to pytanie za istotne. Zdecydowanie na czoło wybija się temat „Nowe technologie Oracle”.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 6 osób czyli 30%.

Poniżej zamieszczono wykaz postulatów – każdy występuje tylko raz.

treść komentarza ilość
Brak uwag. 14
Lepsza informacja – wykorzystać jadalnię. 1
Lepszy hotel, lepsza organizacja imprez. 1
Brakowało panelu dyskusyjnego – uczestnicy mogą proponować temat w formularzu. 1
Tematem szkoły w 2003 roku powinien być JDeveloper. 1
Przenieść termin na sezon narciarski, ew. krótsze spotkanie w tym czasie. 1
Tłumaczenia symultaniczne referatów obcojęzycznych. 1

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono podobnie jak w poprzednich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczba oddanych ankiet (10) nie upoważnia do wnioskowania. By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking tak, że uwzględniamy w nim tylko referaty mające co najmniej 4 oceny, a współczynnik zmienności tych ocen nie przekroczył 10%.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9) otrzymały referaty:

  1. „Świat obiektów – świat analiz. Business Objects jako kompletne narzędzie dostępu do baz danych i systemów Oracle”, Bartosz Dobrowolski (Premium Technology), średnia ocen 8.6, wsp. zmienności 6%.
  2. „Obiekty formatujące w języku XSL”, Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska), średnia ocen 8.3, wsp. zmienności 6%.
  3. „Technologie klastrowe Oracle”, Marcin Przepiórowski (Altkom Akademia), średnia ocen 8.3, wsp. zmienności 6%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

Liczba oddanych ankiet jest wystarczająca, za wyjątkiem ankiet oceniających tutorial prowadzony przez Fabiana Pascala, dlatego w rankingu nie bierzemy tego tutorialu pod uwagę. Liczba wszystkich oddanych ankiet wynosi 359, jest nieco większa niż przed rokiem i jest naprawdę budująca biorąc pod uwagę fakt, że liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wynosi 476.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty:

  1. „XML w aplikacjach WWW – ale jak?”, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 9.0, 24 oceny.
  2. „Mechanizmy zaawansowane – Buffer Cache”, Wojciech Karwowski (Oracle Polska), średnia ocen 8.7, 12 ocen.
  3. „Tworzenie bazodanowych aplikacji w PHP”, Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia ocen 8.4, 33 oceny.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 5.4 (14 ocen).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych (ważonych liczbą oddanych na nie głosów) wynosi 7.72 i trzeba ją uznać za wysoką. (rok temu: 7.87, różnica w granicach błędu). Najlepiej oceniono poziom wiedzy prowadzących (średnia ocena 8.2), najgorzej – ilość przekazanych informacji (średnia ocena 5.4).

Tym samym kończymy podsumowanie VIII Konferencji i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, dziękujemy za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, IX konferencję, która odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 21-25 października 2003 r. Informacje o konferencji będziemy zamieszczać w naszym serwisie http://www.ploug.org.pl i w niniejszym czasopiśmie.

Sławomir Kwiecień
organizator VIII Konferencji i Warsztatów Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.