II Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, 29 maja 2001 r.

Metodyka i nowe narzędzie Oracle projektowania systemów informatycznych

Warszawa, 29 maja 2001, ul. Chałubińskiego 8, parter, wejście od ul. Nowogrodzkiej (za hotelem Marriott)


program

zgłoszenia i obserwacja stanu rezerwacji miejsc

abstrakty referatów i konspekty tutoriali

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników i Deweloperów Systemu Oracle ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Seminarium PLOUG, które jest poświęcone metodyce projektowania systemów informatycznych (SI) oraz prezentacji najnowszego narzędzia firmy Oracle w zakresie projektowania SI – Oracle Designer 6i.. Seminarium jest adresowane do analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych, administratorów systemów baz danych, programistów i użytkowników aplikacji.

Celem seminarium, na które mamy przyjemność zaprosić Państwa, jest zapoznanie się słuchaczy z najnowszymi trendami w zakresie metodyki i narzędzi budowy systemów informatycznych przy wykorzystaniu produktów Oracle. Problematyka projektowania systemów informatycznych pozostaje od wielu lat w kręgu zainteresowania użytkowników i firm programistycznych. Od jakości projektu informatycznego bardzo często zależy dalszy los projektu. W ostatnim czasie obserwujemy odchodzenie wielu firm informatycznych od klasycznych metod projektowania strukturalnego i zwrot w stronę metod projektowania obiektowego. Wiąże się to, z jednej strony, z ograniczeniami klasycznych metod projektowania strukturalnego, z drugiej, z rosnącymi wymaganiami użytkowników odnośnie funkcjonalności projektowanych aplikacji (coraz bardziej złożona funkcjonalność, coraz bardziej złożone struktury danych), wreszcie, z coraz powszechniejszym wykorzystaniem systemów obiektowo-relacyjnych baz danych do budowy SI. Tym trendom towarzyszy postęp w zakresie metodyki projektowania SI oraz dalszy rozwój narzędzi projektowo-programistycznych

Na II Seminarium PLOUG proponujemy Państwu 3 referaty plenarne i 2 miniszkolenia – tutoriale. Pierwszy z referatów jest poświęcony prezentacji uniwersalnego języka modelowania danych UML, nowemu podejściu w zakresie modelowania danych i funkcji. Większość wytwórców narzędzi CASE już ogłosiła przejście na język UML. Drugi referat jest poświęcony klasycznemu zagadnieniu projektowania schematów logicznych relacyjnych baz danych, tj. normalizacji schematów relacji, denormalizacji, poprawności dekompozycji schematów relacji. Trzeci referat prezentuje zasady generacji form przy zastosowaniu narzędzia Designer 6i. Uczestnicy seminarium mogą wybrać jedno z dwóch miniszkoleń: pierwsze jest poświęcone prezentacji nowych własności Oracle Designer 6i, drugie – wykorzystaniu Oracle Designer 6i do budowy systemów informatycznych.

Mamy nadzieję, że tematyka i program Seminarium spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału.29 maja: „Metodyka i nowe narzędzie Oracle projektowania systemów informatycznych”

Program seminarium:

10.15 – 10.30 Otwarcie

10.30 – 11.45 „Język modelowania danych UML”, Ewa Stemposz (IPI PAN, Polsko-Japońska Wyższa

                         Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa)

 przerwa

12.00 – 12.45 „Projektowanie schematów logicznych relacyjnych baz danych”, Zbyszko Królikowski

                         (Politechnika Poznańska)

12.45 – 13.45 „Generacja Forms w Designerze 6i”, Tomasz Kazimierski (Oracle Polska)

13.45-14.45 Obiad

14.45-16.15 Tutoriale (rownoległe sesje)

                        
Tutorial 1: „Designer 6i: nowe własności” – Joanna Sapiecha (Politechnika Świętokrzyska)


                        
Tutorial 2: „Wykorzystanie oprogramowania Oracle Designer 6i do budowy systemów
                                             informatycznych” – Krzysztof Jankiewicz,Bartosz Bębel (Politechnika Poznańska)

 przerwa

16.30-18.00 Tutoriale cd. (rownoległe sesje)


Zgłoszenia

Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie i przesłanie go na poniższy adres
(please, get the form, fill, and send to address mentioned below the links)
FORMULARZ


Organizacja seminarium:

SŁAWOMIR KWIECIEŃ
PLOUG – Organizacja Konferencji
ul. Na Błonie 3/8
30-147 KRAKÓW


tel. 0601 95 87 03,

fax: (012) 632 35 24,

ul. Na Błonie 3/8, 30-147 Kraków

W imiennej liście rezerwacji tutoriali można sprawdzić swoją rezerwację i zorientować się w ilości wolnych miejsc w tutorialach
STAN REZERWACJI MIEJSC W TUTORIALACH
Abstrakty referatów i konspekty tutoriali

„Język modelowania danych UML”, Ewa Stemposz IPI PAN, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa (referat)

Wykład jest poświęcony metodyce modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Język UML (Unified Modelling Language) jest standardem modelowania
i implementowania systemów informatycznych. UML wspiera technologię
obiektową. Język ten umożliwia budowanie różnego rodzaju modeli,
na różnym poziomie szczegółowości i prezentujących różne aspekty
projektu informatycznego. Modele te służą zarówno jako dokumentacja projektu
jak i podstawa do generowania systemu informatycznego: struktur logicznych
bazy danych i szkieletów aplikacji. Podstawowe modele są budowane w języku
UML w postaci następujących diagramów: przypadków użycia (use case diagram),
klas (class diagram), interakcji (interaction diagram), komponentów
(component diagram), stanów (state diagram), wdrożeniowy (deployment diagram).


„Projektowanie schematów logicznych relacyjnych baz danych – Normalizacja”, Zbyszko Królikowski, Politechnika Poznańska (referat)

Niewłaściwe zaprojektowanie schematów relacji w relacyjnych bazach danych może prowadzić do pewnych kłopotów podczas eksploatacji systemu. Głowny problem polega na redundancji, tzn. na tym, ze pewne dane powtarzają się(r) w wielu krotkach.

W pracy dokonamy analizy problemu projektowania „dobrego” relacyjnego schematu bazy danych i przedstawimy ten proces w podziale na następujące etapy:

 1. W pierwszej kolejności przedstawimy problemy, które wynikają przy projektowaniu schematu.
 2. Następnie przedstawimy metodę dekompozycji, która polega na podziale schematu relacji na mniejsze.
 3. Przedstawimy tzw. „postać normalna Boyce’a-Codda (BCNF)” czyli taki warunek nałożony na schemat, dzięki któremu można wyeliminować jego niedoskonałości.
 4. Na koniec dokonamy syntezy tych elementów i przedstawimy, w jaki sposób zagwarantować spełnienie warunków BCNF przez dekompozycje schematów relacji.


„100% Generacji Oracle Forms w Designer 6i” , Tomasz Kazimierski, Oracle Polska (referat)

Wykład obejmie następujące zagadnienia:


  Środowisko projektowe

 • Omówienie składowych środowiska projektowego
 • Biblioteka projektu
 • Zastosowanie wersjonowania do kontroli kodu
 • Współpraca pomiędzy członkami zespołu oparta o repozytorium


  Standardy generacji Oracle Forms

 • Elementy standardów
 • Użycie bibliotek obiektowych jako metoda standaryzacji
 • Szablony generacji
 • Hierarchie bibliotek aplikacyjnych
 • Wspólna funkcjonalność w bazie danych


  Budowa kodu

 • Użycie logika użytkownika składowanej w repozytorium
 • Wielokrotnie używane komponenty składowane w repozytorium i w bibliotekach
 • Kontrola wpływu zmian poprzez mechanizm zależności w repozytorium
 • Generowanie wydajnego kodu


  Uruchamianie aplikacji

 • Uruchamianie aplikacji w środowisku WEB
 • Środowisko UNIX


„Designer 6i: nowe cechy”, Joanna Sapiecha, Politechnika Świętokrzyska (tutorial)

Tutorial obejmie następujące zagadnienia:


  Nowa struktura repozytorium

 • Typy obiektów przechowywanych w repozytorium (standardowe obiekty strukturalne oraz pliki)
 • Kontenery (systemy aplikacyjne i foldery)
 • Prywatne i dzielone przestrzenie robocze
 • Repozytorium i system plików


  Praca z wersjonowanym repozytorium

 • Kontrola wersji obiektów, kontenerów oraz plików i kartotek
 • Nowe narzędzia umożliwiające śledzenie historii zmian w definicji obiektu (Version History Viewer, Version Event Viewer)
 • Równoległa praca nad wieloma wersjami systemu (branching)
 • Porównywanie różnych wersji tego samego obiektu
 • Łączenie różnych wersji obiektu (merging)
 • Konfiguracje
 • Określanie zależności między obiektami przechowywanymi w repozytorium


  Nowe cechy generatora serwera

 • Tabele zorganizowane indeksowo
 • Indeksy oparte na wyrażeniach
 • Dynamiczne dziedziny wykorzystujące tabele i więzy spójności dziedzin
 • Nowe cechy Designera 6i związane z przechwytywaniem obiektów serwera do repozytorium
 • Modelowanie i generacja obiektów bazy danych wykorzystujących język Java


  Nowe cechy generatora aplikacji formularzowych

 • Komponenty typu lista wartości – nowe cechy i zastosowania
 • Bloki wieloregionowe,
 • Bloki złożone z wielu komponentów,
 • Bloki obok siebie,
 • Formularze typu nawigator (drzewka)


  Nowe cechy generatora aplikacji Web PL/SQL

 • wielowierszowe formularze umożliwiające wykonywanie operacji DML,
 • formularze zawierające grupy oraz podsumowania,
 • pola akcji,
 • dołączenie podręcznego kalendarza do elementów przechowujących daty,
 • ochrona danych przed niepowołanym dostępem

Abstrakt

Od kilku lat wyznacznikiem nowoczesnego podejścia do realizacji dużych projektów informatycznych stało się zastosowanie narzędzi CASE. Wraz z rozwojem wymagań stawianych przez odbiorców aplikacji wzrastają wymagania analityków, projektantów, programistów oraz szefów projektów stawiane wykorzystywanym przez nich narzędziom.
Idealne narzędzie CASE musi umożliwiać szybkie tworzenie złożonych i łatwych w utrzymaniu systemów, a w szczególności powinno ono ułatwiać prace zespołową, automatyzować rutynowe zadania, umożliwiać badanie kompletności i spójności efektów poszczególnych etapów tworzenia systemu, zapewniać przepływ informacji o projekcie z modelu analitycznego do modelu logicznego i odwrotnie.

Oracle Designer – zintegrowany zestaw wielu narzędzi służących do modelowania i budowy aplikacji zarówno w środowisku klient-serwer jak również w architekturze trójwarstwowej od lat był niekwestionowanym liderem na rynku narzędzi CASE. Produkt Oracle Designer przeszedł duże zmiany. Najnowsza wersja – Designer 6i – to niewątpliwie nowa jakość a nie tylko ‚kosmetyczne’ rozszerzenia w stosunku do wersji 6.0. Nowa struktura repozytorium oraz mechanizmy tworzenia, zachowywania i porównywania poszczególnych wersji całych aplikacji lub ich fragmentów umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie dużymi projektami. Możliwość przechowania w repozytorium plików powoduje, ze cała definicja aplikacji, wraz z dokumentacją, skryptami uzywanymi w fazie testowania i wdrażania jest przechowywana w jednym miejscu i może podlegać mechanizmom kontroli wersji. Wreszcie – nowe cechy generatorów, w bardzo dużej mierze wynikające z realnych potrzeb zgłaszanych przez użytkowników dotychczasowych wersji tego narzędzia skracają czas tworzenia systemu i umożliwiają wykorzystanie nowych cech serwera Oracle oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie języka Java przez twórców aplikacji bazodanowych.

Profil słuchacza: projektanci i programiści aplikacji, kierownicy projektów

Poziom słuchacza: więcej niż podstawowa znajomość narzędzia Designer w dowolnej wersji

Notka o autorze: Autorka jest adiunktem w Katedrze Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Absolwentka Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz tytuł Oracle Certified Database Administrator (wersja 8). Współpracuje z Centrum Edukacyjnym oraz Działem Konsultingu Oracle Polska.


„Wykorzystanie oprogramowania Oracle Designer do budowy systemów informatycznych”, Krzysztof Jankiewicz, Bartosz Bębel, Politechnika Poznańska (tutorial)


  W ramach tutorialu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Analiza sposobu działania organizacji.
 2. Modelowanie struktury informacyjnej.
 3. Transformacja modeli do struktur relacyjnych i definicji aplikacji.
 4. Generacja obiektów bazy danych i aplikacji.

Profil słuchacza:
Projektanci i programiści systemów informacyjnych, managerowie IT.

Wymagana znajomość:
Architektury systemów relacyjnych, budowy systemów aplikacji.