III S Podsumowanie

III Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, 16 stycznia 2002 r.

Efektywność i strojenie systemów baz danych Oracle

Materiały seminaryjne

Szanowni Państwo,

16 stycznia odbyło się w Warszawie III Seminarium użytkowników i deweloperów Oracle, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym tematem spotkania była problematyka efektywności i strojenia baz danych Oracle. Tradycyjnie już, Seminarium zostało podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą referaty, oraz praktyczną, obejmującą miniszkolenia.

Umiejętność strojenia systemu bazy danych jest dla wielu administratorów najwyższym poziomem wtajemniczenia zawodowego. Do skutecznego stosowania metod i technik strojenia niezbędna jest dogłębna znajomość architektury i sposobu pracy systemu. Administrator najpierw diagnozuje system bazy danych w celu odnalezienia jego „wąskich gardeł”, a następnie dokonuje modyfikacji odpowiedzialnych za ich wystąpienie parametrów konfiguracyjnych lub struktur danych. Ponieważ w trakcie tego procesu „wąskie gardła” zwykle się przesuwają na inne zasoby serwera, dlatego najczęściej koniecznych jest wiele iteracji. Wynikiem takiej pracy jest albo spełnienie wydajnościowych wymagań użytkowników albo konkluzja, że osiągnięte zostały granice efektywności sprzętu komputerowego i konieczna jest jego przebudowa.

W tym kontekście, podczas III Seminarium wygłoszone zostały trzy referaty plenarne i przeprowadzone zostały dwa miniszkolenia. Maciej Zakrzewicz (PLOUG) przedstawił wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania kosztowego optymalizatora zapytań w systemie Oracle, zwracając uwagę na znaczenie funkcji kosztu planu wykonania zapytania. Paweł Żuchowski (TETA S.A.) omówił zastosowania narzędzi SQLab Vision oraz Spotlight on Oracle do monitorowania obciążenia serwera, wykrywania zapytań najsilniej obciążających serwer bazy danych oraz weryfikacji efektywności struktur aplikacji. Wykład ilustrowany był praktycznymi przykładami wykorzystania omawianych narzędzi. Witold Świerzy (SGH) przedstawił mechanizmy optymalizacji zapytań OLAP w systemie zarządzania bazą danych Oracle, podkreślając znaczenie optymalizacji zapytań gwiaździstych, perspektyw materializowanych oraz indeksów bitmapowych.

Uczestnicy III Seminarium wybierali jedno z dwóch proponowanych miniszkoleń, poświęconych wykorzystaniu metodom i narzędziom strojenia systemu zarządzania bazą danych Oracle9i. Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska) przedstawił własności i zastosowania narzędzia STATSPACK do monitorowania wydajności systemu Oracle. Wojciech Karwowski (Oracle) omawiał zasady stosowania formalnej metodyki strojenia systemów baz danych, zalecanej przez korporację Oracle.

Zobacz również: