IV S Zaproszenie

Warszawa,
27.03.2002, ul. Chałubińskiego 8

IV Seminarium PLOUG

Zabezpieczanie baz danych Oracle przed skutkami awarii

Program Seminarium:

  Referaty:
10:15 Otwarcie
10:20-11:20 Wiktor Wojciechowski, Polcom
„Zabezpieczanie krytycznych baz Oracle na przykładzie IBM TSM”
11:20-12:20 Paweł Pilarczyk, Marcin Socha, CompFort Meridian
„Rozwiązania BMC Software dla archiwizacji i odtwarzania baz danych”
12:20-12:40 przerwa
12:40-13:40 Wojciech Karwowski, Oracle Polska
„Mechanizmy podnoszące niezawodność baz danych Oracle – RAID”
13:40-13:50 Prezentacja tematyki tutoriali
13:50-15:00 Lunch
  Tutoriale (równoległe sesje)
15:00-16:30 A: Bartosz Bułkszas, Politechnika Białostocka
„Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle9i”

B: Witold Świerzy, Szkoła Główna Handlowa
„Zastosowanie Recovery Managera do archiwizacji i odtwarzania bazy danych Oracle9i”

16:30-17:00 przerwa
17:00-18:00 Tutoriale dalszy ciąg

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w IV Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle, organizowanym przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym tematem tego spotkania, adresowanego m.in. do konsultantów, administratorów i programistów, będą metody i techniki zabezpieczania baz danych Oracle przed utratą danych w wyniku awarii. Tradycyjnie już, seminarium zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą referaty plenarne, oraz praktyczną, obejmującą miniszkolenia, nazywane roboczo tutorialami.

Tematyka Seminarium jest inspirowana faktem, że ogromna większość systemów baz danych służy dziś do przechowywania informacji o charakterze krytycznym dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw, banków czy urzędów. W wyniku stopniowego odchodzenia od nośników tradycyjnych, komputerowa baza danych jest coraz częściej jedynym miejscem przechowywania informacji. Niedostępność lub utrata tych informacji może w konsekwencji oznaczać dotkliwe straty finansowe, procesy sądowe czy nawet bankructwo.

W celu sprostania wymaganiom użytkownikom, producenci systemów baz danych oferują szereg mechanizmów, które służą, po pierwsze, zwiększeniu niezawodności systemu, a po drugie, umożliwieniu jego naprawy po wystąpieniu ewentualnej awarii. W zakresie rozwiązań zwiększających niezawodność systemu na pierwszy plan wysuwają się sprzętowe rozwiązania w postaci macierzy dyskowych i klastrów maszyn, sprzętowa i programowa replikacja bazy danych, redundancja kluczowych plików bazy danych, itp. W sytuacjach, kiedy awaria jest nieunikniona, systemy baz danych oferują rozmaite mechanizmy sporządzania kopii bezpieczeństwa, dzienniki powtórzeń, czy serwery zapasowe. Znajomość dostępnych rozwiązań w zakresie zabezpieczania baz danych przed awariami i ich skutkami jest kluczowa nie tylko dla administratorów i konsultantów, ale także dla projektantów i programistów systemów informatycznych, których zadaniem jest uwzględnianie ryzyka awarii systemu komputerowego.

W systemie zarządzania bazą danych Oracle9i występuje kilka „punktów zapalnych”, które mogą stać się przyczynami utraty danych. Po pierwsze, awaria połączenia użytkownika z bazą danych, wynikająca z uszkodzenia procesu użytkownika lub procesu serwera, spowoduje utratę danych wprowadzonych w ramach bieżącej, przerwanej transakcji. Po drugie, utrata zawartości bufora danych, wynikająca z awarii systemu operacyjnego, awarii serwera bazy danych, czy po prostu zaniku zasilania, może spowodować utratę danych, których serwer bazy danych nie zdążył zapisać do plików danych. Po trzecie, uszkodzenie lub utrata pliku bazy danych na dysku może spowodować utratę danych, które znajdowały się w pechowym pliku.

Na szczęście dla użytkowników systemów zarządzania bazą danych Oracle9i, prawie każdy z powyższych problemów może zostać rozwiązany dzięki dodatkowym mechanizmom, jakie zostały zaimplementowane przez producenta. Zabezpieczenie bufora danych jest możliwe dzięki strukturom tzw. dziennika powtórzeń, służącego do nadmiarowego rejestrowania na dysku wszystkich operacji bufora. Przed utratą samego dziennika powtórzeń może z kolei chronić jego redundancja na poziomie programowym. Niebezpieczeństwo związane z kolejnym zagrożeniem – utratą lub uszkodzeniem pliku bazy danych – może zostać istotnie zredukowane dzięki stosowaniu kopii bezpieczeństwa, wspomaganych automatycznie archiwizowanymi dziennikami powtórzeń. Umiejętne zastosowanie dostępnych w Oracle9i technik zabezpieczania zawartości bazy danych przed awarią oznacza w praktyce, że po najcięższej nawet awarii możliwe będzie odzyskanie 100% poprzedniej zawartości bazy danych. Wszystko to będzie możliwe oczywiście tylko wtedy, kiedy użytkownik wykona niezbędne czynności konfiguracyjne.

Kto powinien posiadać wiedzę na temat technik i metod zabezpieczania zawartości bazy danych przed skutkami awarii? Bez wątpienia wszyscy, którzy uczestniczą w konstrukcji i eksploatacji systemu informatycznego. Administrator bazy danych – jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych. Konsultant – jako osoba precyzyjnie dobierająca dostępne technologie do wymagań biznesowych klienta. Projektant – jako odpowiedzialny za dostarczenie mechanizmów niezawodności projektu informatycznego. Programista – aby świadomie rozpoznawał granice funkcjonalności systemu zarządzania bazą danych i potrafił tę funkcjonalność wykorzystywać w tworzonych aplikacjach.

Do udziału w przygotowaniu seminarium pt. „Zabezpieczanie baz danych Oracle przed skutkami awarii” zaprosiliśmy uznanych w tej dziedzinie ekspertów, których wystąpienia dostarczą Państwu wiedzy praktycznej, koniecznej do rozumienia i implementowania procedur zabezpieczania danych.

Serdecznie zapraszamy!

Opisy referatów i tutoriali

Referaty

Wiktor Wojciechowski, Polcom
„Zabezpieczanie krytycznych baz Oracle na przykładzie IBM TSM”
Artykuł omawia najważniejsze aspekty wdrażania procedur zabezpieczania danych w przedsiębiorstwach, zwracając uwagę na konieczność zaawansowanej automatyzacji algorytmów archiwizacji i odtwarzania baz danych Oracle. Zaprezentowane zostaną sposoby rozwiązywania takich wymagań klienta, jak wysoka wydajność procedur, uproszczona administracja, wykorzystanie intranetu do globalnego zarządzania archiwizacją oraz oszczędne gospodarowanie nośnikami i urządzeniami archiwizacyjnymi.

Paweł Pilarczyk , Marcin Socha, CompFort Meridian
„Rozwiązania BMC Software dla archiwizacji i odtwarzania baz danych”
Pakiet narzędzi o nazwie PATROL Recovery for Oracle stanowi kompleksowe rozwiązanie służące do automatyzacji procedur archiwizacji i odtwarzania baz danych Oracle. W skład pakietu wchodzą narzędzia: PATROL Recovery Manager, SQL-BackTrack for Oracle, Log Master for Oracle i Enterprise Snapshot for Unix. W referacie zaprezentowane zostaną własności tych narzędzi oraz metody ich wykorzystania do rozwiązywania praktycznych problemów.

Wojciech Karwowski, Oracle Polska
„Mechanizmy podnoszące niezawodność baz danych Oracle – RAID”
System zarządzania bazą danych Oracle9i oferuje wiele wewnętrznych mechanizmów ochrony danych. W praktyce okazuje się jednak, że często zawodzi środowisko zewnętrzne w stosunku do serwera bazy danych – system operacyjny, sprzęt komputerowy, urządzenia dyskowe. Referat przedstawia najważniejsze techniki ograniczania wpływu czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo danych w systemie Oracle9i: konfiguracje macierzy dyskowych RAID i serwerów zapasowych baz danych „standby”.

Tutoriale

Bartosz Bułkszas, Politechnika Białostocka
„Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle9i”
W pierwszej części tutorialu omówione zostaną standardowe metody sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych Oracle9i: „zimny” backup, „gorący” backup, archiwizacja dzienników powtórzeń. Część druga poświęcona będzie technikom wykorzystania kopii bezpieczeństwa do naprawy bazy danych, w której wystąpiła awaria pamięci masowej. Ponadto, autor omówi zasady funkcjonowania tych elementów architektury serwera bazy danych, które uczestniczą w przedstawianych procedurach archiwizacji i odtwarzania.

Witold Świerzy, Szkoła Główna Handlowa
„Zastosowanie Recovery Managera do archiwizacji i odtwarzania bazy danych Oracle9i”
Recovery Manager jest narzędziem rozpowszechnianym wraz z systemem zarządzania bazą danych Oracle, służącym do wspomagania administratora w zakresie sporządzania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania zawartości bazy danych po awarii. Recovery Manager posługuje się własnym językiem poleceń, umożliwiającym użytkownikowi przygotowywanie skryptów, pozwalających zaoszczędzić czas potrzebny na zabezpieczanie danych. W ramach tutorialu omówiona zostanie architektura, własności oraz język poleceń Recovery Managera.

Organizacja:

Sławomir Kwiecień,
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail:

Uwaga: Kontakt z organizatorem będzie możliwy dopiero po 4-tym marca. Zgłoszenia przyjmujemy od 23-go marca do chwili rozpoczęcia seminarium.