Warszawa, 29.05.2002, ul. Chałubińskiego 8

V Seminarium PLOUG

Projektowanie i implementowanie magazynów (hurtowni) danych

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle
ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Seminarium
PLOUG zatytułowanym”Projektowanie i implementacja magazynów (hurtowni)
danych”, które odbędzie się w Warszawie, 29 maja 2002 r. Spotkanie to,
przygotowane przy współpracy Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej,
adresowane jest m.in. do menadżerów IT, projektantów, konsultantów i
programistów, zainteresowanych możliwościami zastosowania narzędzi Oracle do
budowy i wdrażania środowisk magazynów (hurtowni) danych.

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło znaczenie
wykorzystywania baz danych do wspomagania podejmowania decyzji ekonomicznych.
Poprzez szczegółową obserwację dotychczasowych wyników operacyjnych, zarządy
firm mogą na bieżąco dokonywać zaawansowanych predykcji przyszłych reakcji
rynkowych. Odpowiedzią na rosnące wymagania funkcjonalne i efektywnościowe
tego typu zastosowań stały się magazyny (hurtownie) danych
tematyczne bazy danych, gromadzące zagregowane dane historyczne dotyczące
ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa, posiadające wbudowane mechanizmy
analityczne.

Magazyny danych nie są typowymi systemami baz danych. Różnią
się od nich modelami danych, metodami wprowadzania informacji, modelami
przetwarzania, algorytmami optymalizacji zapytań, technikami wizualizacji
zawartości, itd. Zwykle magazyny danych wykorzystują wielowymiarowe struktury
danych, odwzorowywane w systemach relacyjnych w tzw. schematy gwiazdy lub płatka
śniegu. W strukturach tych informacje ilościowe – tzw. miary (np. wartość
sprzedaży) – opisane są przy pomocy współrzędnych – wymiarów (np. miasto,
kategoria produktu, kwartał, metoda sprzedaży). Zawartość magazynu danych może
pochodzić z heterogenicznych, rozproszonych i autonomicznych operacyjnych źródeł
danych, takich jak np. relacyjne bazy danych OLTP. Użytkownicy magazynu danych
korzystają z narzędzi umożliwiających wizualizację przestrzennych wycinków
struktur wielowymiarowych. Przykładowo, jeden z użytkowników może być
zainteresowany obserwacją łącznej wartości sprzedaży produktów AGD na
terenie trzech największych województw w pierwszych trzech kwartałach bieżącego
roku, a z kolei inny użytkownik może opracowywać zestawienie prezentujące pięć
produktów spożywczych, których sprzedaż najsilniej wzrosła w ciągu
ostatnich 6 miesięcy. Taki typ przetwarzania danych jest nazywany „bieżącym
przetwarzaniem analitycznym” (On-Line Analytical Processing). Jego wydajność
może być podnoszona przy pomocy specjalnych dodatkowych struktur danych,
takich jak indeksy bitmapowe i materializowane perspektywy.

Kolejnym krokiem w kierunku w pełni zautomatyzowanej analizy
danych są techniki eksploracji danych (Data Mining). Eksploracja danych polega
na automatycznym odkrywaniu korelacji, związków i tendencji wśród informacji
zgromadzonych w magazynie danych. Dzięki temu możliwe jest np. łatwe określenie
profilu klienta, który w najbliższych czterech tygodniach najprawdopodobniej
(90%) dokona zakupu produktu X i produktu Y – obserwacja taka może pozwolić
precyzyjnie ukierunkować działania marketingowe. Eksploracja danych znajduje
także wiele zastosowań w obszarze automatycznej personalizacji aplikacji pod kątem
przewidywanych oczekiwań użytkownika.

Budowa i wdrożenie systemu magazynu (hurtowni) danych jest
procesem złożonym i wymaga pokonania wielu problemów technicznych: m.in.
opracowania struktur danych, przygotowania procedur ładowania i integracji
danych oraz budowy aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji. Podczas V
Seminarium PLOUG zaprezentujemy Państwu metodykę projektowania magazynów
danych oraz własności narzędzi rodziny Oracle9i ułatwiających ich
implementację. Tradycyjnie już, seminarium zostanie podzielone na dwie części:
część pierwsza obejmie trzy referaty plenarne, część druga będzie się składać
z dwóch alternatywnych miniszkoleń (tutoriali).

Serdecznie zapraszamy!

Program Seminarium:

  Referaty:
10:15 Otwarcie
10:20-11:20 Tadeusz Morzy, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej:

„Przetwarzanie danych w magazynach danych”
11:20-12:20 Maciej Zakrzewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej:

„Implementacja przetwarzania analitycznego przy wykorzystaniu Oracle9i OLAP"
12:20-12:40 przerwa
12:40-13:40 Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Instytut Informatyki
Politechniki Poznańskiej:

„Integracja technik eksploracji danych z
systemem zarządzania bazą danych na przykładzie Oracle9i Data Mining"
13:40-13:50 Prezentacja tematyki tutoriali
13:50-15:00 Lunch
  Tutoriale (równoległe sesje)
15:00-16:30 A: Krzysztof
Jankiewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej:


„Wprowadzenie do Oracle Discoverer 9i”

B: Maciej Zakrzewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej:
„Budowa
aplikacji analitycznych przy użyciu BI Beans"

16:30-16:50 przerwa
17:00-18:00 Tutoriale dalszy ciąg

 

Opisy referatów i tutoriali

Referaty

Tadeusz Morzy, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
„Przetwarzanie danych w magazynach danych”
Referat stanowi wprowadzenie do dziedziny magazynów danych. Przedstawione
zostaną podstawowe wymagania funkcjonalne stawiane systemom analitycznego
wspomagania podejmowania decyzji. Autor zdefiniuje pojęcia wielowymiarowych
modeli danych i modeli przetwarzania OLAP oraz omówi aktualne problemy
badawcze.

Maciej Zakrzewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
„Implementacja przetwarzania analitycznego przy wykorzystaniu
Oracle9i OLAP”

Oracle9i OLAP stanowi integralną część systemu zarządzania bazą danych
Oracle9i, realizującą funkcje analitycznego przetwarzania danych
wielowymiarowych. W referacie przedstawione zostaną własności i architektura
rozwiązania, z podkreśleniem jego zastosowań w procesie budowy magazynu
danych.

Mikołaj Morzy, Marek Wojciechowski, Instytut Informatyki
Politechniki Poznańskiej

„Integracja technik eksploracji danych z systemem zarządzania bazą
danych na przykładzie Oracle9i Data Mining”
Oracle9i Data Mining jest opcjonalnym komponentem Oracle9i Database
Enterprise Edition, obsługującym podstawowe techniki eksploracji danych:
odkrywanie klasyfikatorów, odkrywanie asocjacji oraz predykcję. Referat
stanowi wprowadzenie do problematyki eksploracji danych oraz omawia metody
wykorzystywania zaimplementowanych w Oracle9i algorytmów eksploracji danych
przy pomocy Java API.

Tutoriale

Krzysztof Jankiewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
„Wprowadzenie do Oracle Discoverer 9i”
Oracle Discoverer 9i jest narzędziem umożliwiającym budowę aplikacji
analitycznego przetwarzania magazynów danych. Autor tutorialu przedstawi m.in.:
architekturę Discoverera 9i, metody budowy aplikacji analitycznych,
sposoby realizacji operacji administracyjnych, zarządzanie uprawnieniami. Omówione
zostaną obie wersje produktu: Administration Edition i Desktop Edition.

Maciej Zakrzewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
„Budowa aplikacji analitycznych przy użyciu BI Beans”
Budowa aplikacji analitycznych dla hurtowni danych opartej na DBMS Oracle9i wymaga od programisty obsługi złożonego graficznego interfejsu użytkownika oraz realizacji wielu skomplikowanych zapytań. Programiści Java mogą znacząco uprościć proces konstrukcji tego typu aplikacji poprzez
wykorzystanie gotowej biblioteki komponentów Business Intelligence Beans
(BI Beans), dostarczanej przez Oracle. Komponenty BI Beans umożliwiają
łatwe wyposażenie programów Java w interakcyjną, graficzną lub tabelaryczną
prezentację wyników zapytań analitycznych do hurtowni danych. Mogą one być
wykorzystywane w aplikacjach klient-serwer lub w aplikacjach internetowych,
przy użyciu Oracle JDevelopera lub innego środowiska programistycznego
obsługującego standard JavaBeans. W tutorialu zostaną przedstawione
własności funkcjonalne komponentów wchodzących w skład tej biblioteki oraz
metody ich użycia do budowy różnych typów aplikacji Java.

Organizacja:

Sławomir Kwiecień,
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail: