VII S Podsumowanie

VII Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, Warszawa 26.03.2003

Budowa systemów rozproszonych w technologii Oracle

Materiały seminaryjne

26 marca w Warszawie odbyło się VII Seminarium Użytkowników
i Deweloperów Oracle poświęcone projektowaniu i implementacji systemów
rozproszonych opartych na produktach Oracle. Program spotkania obejmował
prezentację czterech referatów plenarnych oraz jedno trzygodzinne
miniszkolenie. Poruszana tematyka skupiała się wokół integracji
rozproszonych baz danych, przetwarzania transakcji rozproszonych, implementacji
aplikacji wielowarstwowych, replikacji danych oraz administrowania środowiskiem
rozproszonym. Autorzy prezentacji wielokrotnie podkreślali specyfikę reguł
projektowania systemów rozproszonych geograficznie oraz zwracali uwagę na
konieczność stosownej w tym zakresie edukacji zespołu projektowego. Przerwy
pomiędzy kolejnymi wystąpieniami stawały się okazją do bardzo ożywionych
dyskusji pomiędzy uczestnikami Seminarium. W seminarium wzięło udział 53 słuchaczy.

Do współtworzenia VII Seminarium zaprosiliśmy uznanych w
kraju ekspertów, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.
Pan Marek Wojciechowski omówił techniki realizacji transakcji rozproszonych w
środowisku języka programowania Java. Autor zwrócił uwagę na funkcjonalność
bibliotek JDBC i SQLJ oraz dokonał charakterystyki rozszerzonych interfejsów
JTA, X/Open XA i CORBA OTS. Pan Sebastian Figas wygłosił referat opisujący
metody integracji rozproszonych, heterogenicznych źródeł danych z bazami
danych Oracle. Referat był bogato ilustrowany przykładami obsługi współpracy
narzędzi Oracle z bazą danych Microsoft SQL Server. Pan Mariusz Przybyszewski
przedstawił obszary zastosowań serwerów LDAP w dziedzinie zarządzania siecią
produktów Oracle. Referat obejmował wprowadzenie do struktury serwera
katalogowego LDAP oraz opis mechanizmów integracji różnych produktów Oracle
z wybranym serwerem LDAP: Oracle Internet Directory. Pan Maciej Zakrzewicz omówił
technologię Enterprise JavaBeans, służącą do implementacji rozproszonych
komponentów programowych w języku Java. Referat ilustrowany był przykładami
realizacji modułów aplikacji wielowarstwowej. W ostatniej części spotkania,
pan Bartosz Bębel poprowadził szkolenie na temat replikacji danych w bazie
danych Oracle9i. Szkolenie obejmowało m.in. zastosowania łączy bazodanowych,
perspektyw materializowanych, grup odświeżania, mechanizmów Oracle Advanced
Replication (replikacja multimaster, replikacja migawkowa, replikacja hybrydowa)
oraz narzędzi wspomagających administratora replikacji.

Po seminarium organizatorzy rozesłali do słuchaczy prośbę o jego ocenę.
Słuchacze oceniali poszczególne aspekty seminarium wystawiając im cenzurki w
skali od 0 do 9. Odpowiedziały 22 osoby. W poniższej tabeli zestawiono
podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „Aspekt” podano tytuł
ocenianego referatu. W kolumnie „Ocena” podano średnią arytmetyczną
ocen. W kolumnie „Zmienność” podano współczynnik zmienności
liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.5 9%
„Obsługa transakcji rozproszonych w języku Java” 6.6 18%
„Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych źródeł danych” 7.0 18%
„Serwery LDAP w środowisku produktów Oracle” 6.1 23%
„Budowa komponentów Enterprise Java Beans” 8.1 13%
„Replikacja danych w bazach danych Oracle9i” 7.8 13%

Maciej Zakrzewicz
Sławomir Kwiecień