VII S Zaproszenie

Warszawa, 26.03.2003, ul. Chałubińskiego 8

VII Seminarium PLOUG

Budowa systemów rozproszonych
w technologii Oracle

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VII
Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle, organizowanym przez
Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym
tematem tego spotkania, adresowanego m.in. do konsultantów, projektantów
i programistów, będą metody i technologie konstrukcji systemów
rozproszonych w oparciu o produkty Oracle. Seminarium zostanie podzielone
na dwie części: teoretyczną, obejmującą cztery referaty plenarne,
oraz praktyczną, obejmującą miniszkolenie, nazywane roboczo tutorialem.

Projektowanie i implementacja systemów informatycznych wykorzystujących
wiele rozproszonych źródeł danych stawia przed zespołem projektowym
specyficzne wyzwania. Programiści muszą dbać o bezpieczne i pewne
przetwarzanie transakcji rozproszonych, często operujących na
heterogenicznych źródłach danych. Nierzadko, ze względów wydajnościowych,
podejmuje się decyzję o rozproszeniu samego kodu tworzonego
oprogramowania pomiędzy wiele serwerów aplikacji. W przypadku
wykorzystywania aplikacji rozproszonych w środowisku intranetu, dla
wygody użytkowników wprowadza się centralną autoryzację oraz
ujednolica się systemy uprawnień. W wielu przypadkach polityka wdrażania
nowego systemu wymusza konieczność migracji danych bądź też
transparentnej współpracy z obcymi systemami baz danych. Podejście do
rozwiązywania tej klasy problemów znacząco różni się od praktyk
stosowanych podczas budowy systemów aplikacji wykorzystujących pojedynczą
bazą danych Oracle, a tym samym wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Do współtworzenia VII Seminarium PLOUG zaprosiliśmy uznanych w kraju
ekspertów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.
Referat pana Marka Wojciechowskiego będzie poświęcony bibliotekom
programistycznym, umożliwiającym realizację rozproszonych transakcji z
poziomu języka programowania Java. W referacie pana Sebastiana Figasa zostaną
omówione metody wykorzystania Oracle Open/Transparent Gateways oraz
technik alternatywnych w celu integracji baz danych Oracle z innymi,
heterogenicznymi źródłami danych. Tematem referatu pana Mariusza
Przybyszewskiego będzie zastosowanie Oracle Internet Directory oraz
innych serwerów LDAP w środowisku produktów sieciowych Oracle. Referat
pana Macieja Zakrzewicza będzie stanowić przegląd własności i sposobów
wykorzystywania rozproszonych komponentów aplikacyjnych Enterprise
JavaBeans. W drugiej części spotkania, pan Bartosz Bębel zaprezentuje
miniszkolenie z zakresu technik replikacji danych w środowisku systemu
zarządzania bazą danych Oracle9i. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy!

Program Seminarium:

  Referaty:
10:00-10:05 Otwarcie
10:05-10:55 Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki: „Obsługa transakcji rozproszonych w języku Java”
10:55-11:45 Sebastian Figas, Altkom Akademia: „Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicz- nych źródeł
danych”
11:45-12:00 przerwa kawowa
12:00-12:55 Mariusz Przybyszewski, Altkom Akademia: „Serwery LDAP w środowisku produktów Oracle”
12:55-13:50 Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki: „Budowa komponentów Enterprise JavaBeans”
13:50-15:00 Lunch
15:00-18:00 Tutorial:
Bartosz Bębel, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki: „Replikacja danych w bazach danych
Oracle9i”
16:30-16:45 przerwa kawowa
16:45-18:00 Tutorial dalszy ciąg

Opisy referatów i tutorialu

REFERATY

Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, Instytut
Informatyki
„Obsługa transakcji rozproszonych w języku Java”

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym przetwarzania transakcyjnego
w aplikacjach języka Java, ze szczególnym naciskiem na obsługę transakcji
rozproszonych.

W artykule przedstawiono możliwości oferowane w tym zakresie przez standardy
JDBC i JTA, oparte o ogólny standard XA. Artykuł opisuje typową architekturę
przetwarzania transakcyjnego dla platformy J2EE oraz sposoby realizacji transakcji w standardzie JTA
przez aplikacje Java warstwy posredniej.

Sebastian Figas, Altkom Akademia
„Zastosowania technologii Oracle do integracji
heterogenicznych źródeł danych”

Referat omawia kwestie integracji baz danych Oracle z
obcymi źródłami danych, m.in. MS SQL Server, MS Access, MySQL, Informix.
Przedstawione zostaną zarówno własności produktów dedykowanych do
tego typu zadań (Oracle Open/Transparent Gateway), jak i rozwiązania
alternatywne, wykorzystujące m.in. ODBC i OLE DB.

Integracja ta ma polegać nie na migracji danych, lecz na transparentnym dostępie przy użyciu języka SQL, PL/SQL do zewnętrznych danych z poziomu użytkownika w bazie Oracle. Taka sama konfiguracja pozwoli na korzystanie z innych źródeł danych pracując tylko i wyłącznie w dobrze znanym środowisku, posługując się tymi samymi narzędziami, co otwiera duże możliwości związane z wymianą i zabezpieczaniem informacji oraz raportowaniem.

Mariusz Przybyszewski, Altkom Akademia
„Serwery LDAP w środowisku produktów Oracle”

Referat przedstawia zastosowania serwerów LDAP w środowisku
aplikacji opartych o technologie Oracle. Omówione zostaną własności
oraz zasady instalacji i konfiguracji produktu Oracle Internet Directory –
serwera LDAP dostarczanego przez Oracle. Poruszone zostaną kwestie
integracji z serwerami LDAP innych dostawców.

Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
„Budowa komponentów Enterprise JavaBeans”

Technologia Enterprise JavaBeans (EJB) pozwala programistom Java na budowę
rozproszonych komponentów aplikacyjnych, które, wykonywane po stronie
serwera aplikacji, stanowią logiczną kontynuację kodu aplikacji klienta.
EJB są naturalnym rozwiązaniem dla każdego programisty Java, który
zamierza budować otwarte aplikacje intranetowe. W referacie zostaną
omówione techniki konstrukcji komponentów EJB: sesyjnych stanowych,
sesyjnych bezstanowych, encyjnych z trwałością zarządzaną przez komponent
i encyjnych z trwałością zarządzaną przez kontener, komunikacji z nimi z
poziomu programów klienta Java oraz ich instalacji w środowisku Oracle9i
Application Server. Główne przesłanie tego referatu można streścić w
następującym zdaniu „Jak budować programy Java, których fragmenty
wykonywane są na różnych komputerach firmowego intranetu?”.

TUTORIAL

Bartosz Bębel, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
„Replikacja danych w bazach danych Oracle9i”

W tutorialu zaprezentowane zostaną zagadnienia z
obszaru replikacji w systemu zarządzania bazą danych Oracle9i.
Replikacja to proces kopiowania i utrzymywania obiektów (np. tabel) w połączonych
bazach danych, tworzących jedno środowisko. Prowadzący przedstawi
podstawowe obiekty, biorące udział w replikacji: łącza bazodanowe,
perspektywy zmaterializowane (różne typy), grupy odświeżania itp. Następnie
poruszone zostaną zagadnienia Zaawansowanej Replikacji: różne typy środowisk
replikacji (replikacja multimaster, replikacja migawkowa, replikacja
hybrydowa), przebieg propagacji zmian, obiekty wspomagające replikację,
a także metody wykrywania i rozwiązywania konfliktów replikacji.
Zaprezentowany zostanie proces konfigurowania przykładowego środowiska
Zaawansowanej Replikacji, a następnie symulacja pracy użytkowników.
Prowadzący przedstawi również narzędzia, umożliwiające zarządzanie
środowiskiem Zaawansowanej Replikacji.

Organizacja:
Sławomir Kwiecień,
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail: