XII S Zaproszenie

XII Seminarium PLOUG

„Nowe technologie XML”

czas: 2006-03-29
miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, wejście od strony hotelu Marriott

Wprowadzenie

Od kilku lat jesteśmy świadkami
oszałamiającej kariery języka XML, początkowo jako uniwersalnego formatu wymiany
danych w sieci Internet, a obecnie również jako struktury zapisu informacji w
coraz większej liczbie systemów baz danych. W świetle dominujących obecnie
zastosowań XML, kluczowe znaczenie mają dwa języki zapytań: SQL/XML i XQuery.
SQL/XML, stanowiący jedną z części standardu SQL 2003, jest podstawowym
mechanizmem generacji XML w oparciu o zawartość relacyjnych baz danych. Z kolei
XQuery jako rekomendacja W3C jest standardowym językiem zapytań do
przeszukiwania danych XML, np. składowanych w bazie danych. Pełne wsparcie dla
obu tych języków na poziomie serwera bazy danych oferuje dopiero najświeższa
wersja serwera Oracle – Oracle10g Release 2.

Oceniając „bazodanowe” zastosowania języka XML, można powiedzieć, że stopniowo umacnia on swoją
pozycję, a standardy z nimi związane oraz wspierające je narzędzia podlegają
ciągłej ewolucji. Z kolei w obszarze tworzenia aplikacji, bez wątpienia mamy do
czynienia obecnie z rewolucją za sprawą techniki AJAX, której jednym, choć
wprawdzie nie najważniejszym, elementem jest XML. AJAX to nowa technika
tworzenia interaktywnych, ejektywnie działających aplikacji internetowych, w
której główną rolę odgrywa język JavaScript, a XML jest typowym formatem danych
pobieranych przez aplikację z serwera.

Głównym celem XII Seminarium PLOUG jest przedstawienie nowych możliwości serwera bazy danych Oracle 10g
Release 2 w zakresie generowania i przeszukiwania danych XML, ze szczególnym
uwzględnieniem języków SQL/XML i XQuery. Ponadto, omówiona zostanie technika
tworzenia aplikacji internetowych AJAX. Seminarium zostanie podzielone na dwie
części: teoretyczną, obejmującą trzy referaty plenarne, oraz praktyczną, którą
będzie stanowić 3-godzinne miniszkolenie. Uczestnicy Seminarium otrzymają
komplet materiałów dydaktycznych.

Program:

10:00-10:10 Otwarcie
10:10-11:00 Standard SQL/XML w
Oracle 10g release 2

Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska
11:00-11:15 przerwa na kawę
11:15-12:05 „Dane relacyjne a XML – metody konwersji”
Bartłomiej Jabłoński, Uniwersytet Łódzki
12:05-13:00 „AJAX – rewolucja w tworzeniu aplikacji
internetowych”

Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, PLOUG
13:00-14:00 przerwa na lunch
14:00-15:30 Tutorial, część I: „XQuery – konkurencja dla SQL?”
Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska
15:30-15:45 przerwa na kawę
15:45-17:15 Tutorial, część II: „XQuery – konkurencja dla SQL?”
Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska

Streszczenia

„Standard SQL/XML w Oracle 10g release 2”
Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska

SQL/XML jest standardem (ANSI i ISO) opisującym możliwości i sposoby
przetwarzania obiektów XML w bazach danych SQL. SQL/XML pozwala na składowanie
dokumentów XML w relacyjnych bazach danych, przeglądanie ich za pomocą języków
XPath i XQuery, konwersję danych znajdujących się w tabelach do postaci
dokumentów XML.
W pracach nad standardem SQL/XML uczestniczyły takie firmy jak Oracle, IBM,
Hewlett-Packard, Microsoft.
Począwszy wersji 9i Release 2 standard SQL/XML jest częścią XML DB – bazy danych
dokumentów XML (Native XML Database) będącej składnikiem Oracle Database.
Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi kluczowych elementów standardu SQL/XML
oraz zakresu jego implementacji w bazie danych Oracle Database 10g Release 2.

„Dane relacyjne a XML – metody konwersji”
Bartłomiej Jabłoński, Uniwersytet Łódzki

Pomimo, iż od momentu opublikowania standardu XML upłynęło osiem lat wprost
fantastycznego rozwoju i upowszechnienia tej technologii, to model danych
relacyjnych wcale się nie przeżył. Zdecydowana większość współczesnych aplikacji
bazodanowych ciągle wykorzystuje krotki rekordów (tabele) z więzami klucza
obcego jako podstawę zapisu danych i nie wydaje się, żeby stan ten zmienił się w
najbliższym czasie.
Jednak tam, gdzie nacisk położony jest na wymianę danych i na integrację
środowisk heterogenicznych, tam XML wypiera inne (relacyjne i nierelacyjne)
sposoby kodowania informacji. Ze względu na duży formalizm oraz elastyczność w
tworzeniu skomplikowanych struktur danych język ten zdobył sobie uznanie, stając
się tym uznanym standardem i formatem, do którego wszyscy producenci
udostępniają narzędzia konwersji.
Baza danych Oracle nie jest wyjątkiem. Po pierwsze, umożliwia przechowywanie
danych w postaci zarówno relacyjnej jak i XML-owej. Po drugie, umożliwia
przeglądanie/zapis danych, niezależnie od postaci tych danych, w razie potrzeby
zapewniając konwersję „w locie”.
Referat przedstawia różne narzędzia kliencie oraz biblioteki i funkcje „zaszyte”
w serwerze Oracle 10g, które służą do przekształcania danych relacyjnych do
formatu XML i na odwrót oraz do przekształcania danych XML w inny format XML.
Poruszane są aspekty praktycznego zastosowania tych funkcji w aplikacjach,
procesach ładowania i generowania dużych wolumenów danych, jak i kwestie
związane z wydajnością.

„AJAX – rewolucja w tworzeniu aplikacji internetowych”
Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, PLOUG

Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) to nowa technika tworzenia aplikacji
internetowych, pozwalająca na uzyskanie niespotykanego dotychczas w tego typu
aplikacjach poziomu interaktywności interfejsu użytkownika. AJAX nie stanowi
nowej samodzielnej technologii, a jedynie systematyzuje sposób tworzenia
interaktywnych aplikacji internetowych w oparciu o języki JavaScript i CSS,
obiektowy model dokumentów DOM i obiekt XMLHttpRequest. Celem artykułu jest
przedstawienie motywacji dla techniki AJAX, jej założeń, zalet i wad oraz
omówienie sposobu tworzenia aplikacji AJAX i ról poszczególnych technologii
składowych.

„XQuery – konkurencja dla SQL?”
Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska

Tutorial przedstawi szybko zyskujący popularność język zapytań XQuery. Prezentacja języka będzie opatrzona licznymi przykładami. Pokazane zostaną
możliwości wykorzystania XQuery oraz środowiska w których można użyć tego
języka, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Oracle. Tutorial jest
adresowany przede wszystkim do użytkowników relacyjnych baz danych i języka SQL,
dlatego też cechy XQuery będą porównywane z cechami SQL; podjęta też zostanie
próba odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Osobą odpowiedzialną za program jest Marek Wojciechowski

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa…

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail: