XIII Seminarium PLOUG: Zaproszenie

„Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi”

2006-04-26, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Wprowadzenie

Technologia usług Web Services to kolejna, tym razem niezwykle udana, próba zaoferowania nowego wcielenia znanej od dawna architektury Remote Procedure Call. Web Services to rozproszone komponenty programowe wywoływane przez aplikację-klienta za pośrednictwem protokołu SOAP, stanowiącego udany mariaż HTTP i XML. Zakłada się, że twórca aplikacji-klienta jest najczęściej inną osobą niż twórca rozproszonej usługi. W związku z tym wraz z koncepcją Web Services proponuje się wiele rozwiązań/standardów uzupełniających, m.in. Web Services Definition Language (WSDL) dla opisu interfejsu usługi, Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) dla publikacji usług, Web Services Security (WS Security) dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wykorzystywania usług. Dla twórców i konsumentów usług Web Services niezwykle istotna jest także możliwość wykorzystywania wysoce funkcjonalnych narzędzi deweloperskich, skracających czas implementacji usług i aplikacji dostępowych. Oracle JDeveloper10g jest przykładem narzędzia chętnie wykorzystywanego do tego typu zastosowań.

Postępująca popularyzacja technologii Web Services spowodowała imponujący wzrost zainteresowania jej zastosowaniami do realizacji aplikacji biznesowych według modelu Service-Oriented Architecture (SOA). Model ten zakłada modułowość i rozproszenie kodu aplikacji, ale przede wszystkim opiera się na założeniu o heterogeniczności środowisk implementacyjnych oraz heterogeniczności dostawców usług. Pełne praktyczne wdrożenie filozofii SOA/Web Services oznacza w istocie rewolucję w sposobie konstrukcji, wykorzystywania i wyceniania aplikacji biznesowych. Obecne przesłanki pozwalają formułować wyraźne wizje tych rozwiązań aplikacyjnych, które przyniesie najbliższa przyszłość. Będą to niewątpliwie środowiska oparte na zbiorach specjalizowanych rozproszonych usług, powiązanych za pomocą języków takich jak Business Process Execution Language for Web Services (WS-BPEL), odpłatnie oferowanych przez podmioty rynkowe, gwarantujących niezawodność i bezpieczeństwo przetwarzania, dostępnych za pośrednictwem szerokopasmowych łączy internetowych. Środowiskom takim będzie towarzyszyć nowy model biznesowy finansowania przedsięwzięć informatycznych, zrywający z dotychczasowymi przyzwyczajeniami w zakresie licencjonowania, a w zamian oparty na zasadzie odpłatności za faktyczne użycie aplikacji.

Celem XIII Seminarium PLOUG jest przedstawienie podstawowych koncepcji technologii usług Web Services oraz ich wykorzystywania do konstrukcji aplikacji biznesowych typu Service-Oriented Architecture w środowisku produktów Oracle. Seminarium zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą trzy referaty plenarne, oraz praktyczną, którą będzie stanowić 3-godzinne miniszkolenie. Uczestnicy Seminarium otrzymają komplet materiałów dydaktycznych.

Program:

10:00-10:10 Otwarcie
10:10-11:00 „Wprowadzenie do
technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI”

Maciej Zakrzewicz, PLOUG
11:00-11:15 przerwa na kawę
11:15-12:05 „IDAP: implementacja
usług w środowisku Advanced Queueing”
Bartłomiej Jabłoński, Uniwersytet Łódzki
12:05-12:50 „Problematyka
bezpieczeństwa usług Web Services”
Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska
13:00-14:00 przerwa na lunch
14:00-15:30 Tutorial, część I:
„Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG
15:30-15:45 przerwa na kawę
15:45-17:15 Tutorial, część II:
„Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Streszczenia

„Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych udostępnianych za pośrednictwem protokołu SOAP. Komponenty usługowe Web Services mogą być implementowane z użyciem rozmaitych języków programowania, platform sprzętowych i operacyjnych. W celu ułatwienia implementacji aplikacji klienckich, komponenty usługowe Web Services opisuje się w języku WSDL, dzięki czemu programiści aplikacji klienckich mogą korzystać z automatycznych generatorów kodu komunikacyjnego. Dalszym rozwinięciem tego rozwiązania jest specyfikacja baz danych UDDI umożliwiających gromadzenie informacji o dostępnych w sieci usługach Web Services.

Celem referatu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z implementacją komponentów i klientów Web Services w kontekście architektur zorientowanych na usługi.

„IDAP: implementacja usług w środowisku Advanced Queueing”
Bartłomiej Jabłoński, Uniwersytet Łódzki

Internet Data Access Presentation (IDAP) jest mechanizmem komunikacyjnym stanowiącym część funkcjonalną protokołu SOAP, umożliwiającym interakcję ze środowiskiem Oracle Advanced Queueing (Oracle AQ). Stwarza on możliwości implementacji asynchronicznego dostępu do usług programowych przez aplikację biznesową realizowaną zgodnie z modelem Services-Oriented Architecture. Referat przedstawia podstawowe własności IDAP, Oracle AQ oraz doświadczenia z implementacji usług Web Services przetwarzających dane w systemie kolejkowym.

„Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services”
Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska

Bezpieczeństwo komponentów usługowych Web Services publikowanych w sieci Internet lub wykorzystywanych przez aplikacje funkcjonujące w tej sieci podlega licznym zagrożeniom, m.in. podsłuchu komunikacji lub nieautoryzowanego dostępu. Metody ochrony komunikacji oferowane przez protokół HTTP, stanowiący podstawę dla SOAP, są dalece niewystarczające, przez co motywują rozwój specjalizowanych rozwiązań, np. WS Security. Celem referatu jest omówienie dostępnych rozwiązań z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dostępu do rozproszonych komponentów usługowych Web Services.

„Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Nowoczesne systemy informatyczne są coraz częściej wytwarzane w Architekturze Zorientowanej na Usługi (Service-Oriented Architecture), zgodnie z którą pojedyncze funkcje biznesowe są implementowane w postaci rozproszonych sfederowanych komponentów usługowych, najczęściej opartych na technologii Web Services. Realizacja kompletnych procesów biznesowych wymaga skoordynowanych i dynamicznych wywołań tak zdefiniowanych komponentów usługowych. W celu uproszczenia implementacji procesów biznesowych, konsorcjum firm BEA Systems, IBM i Microsoft zaproponowało wysokopoziomowy język modelowania procesów WS-BPEL (Business Process Execution Language for Web Services), za pomocą którego programista opisuje mechanizmy koordynacji, interakcji i integracji funkcji biznesowych. Tutorial przedstawia koncepcję zastosowania języka WS-BPEL w dziedzinie budowy systemów informatycznych zorientowanych na usługi oraz ilustruje proces implementacji aplikacji WS-BPEL w środowisku Oracle BPEL Proces Manager + Oracle JDeveloper + Oracle Application Server.

Osobą odpowiedzialną za program jest Maciej Zakrzewicz

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24