XVI Seminarium PLOUG: Podsumowanie

Oracle Database 11g – strojenie wydajności

Warszawa, styczeń 2008

30.01.2008 odbyło się XVI Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle, o tytule: „Oracle Database 11g – strojenie wydajności”. W trakcie seminarium przedstawiono dwa warsztaty praktyczne – tutoriale. Program przygotował dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego z tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 30 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 8.0 9%
„Narzędzia Real Application Testing w strojeniu wydajności Oracle
Database 11g”
7.1 20%
„Oracle Database 11g – nowe mechanizmy podnoszenia wydajnosci w srodowiskach hurtowni danych” 8.6 8%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze seminaria. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne, organizowane przez Stowarzyszenie, VI Szkołę (Poznań, 12-14 lutego 2008 r.).

Sławomir Kwiecień