VII Szkoła PLOUG: podsumowanie

Oracle Database – Rozszerzenie proceduralne PL/SQL

Łódź 7-9 maja 2008

W dniach 07-09 maja 2008 r. odbyła się w Łodzi VII Szkoła PLOUG zatytułowana „Oracle Database – Rozszerzenie proceduralne PL/SQL”, poświęcona teorii i praktyce kodowania w PL/SQLu. W imprezie wzięło udział 30 deweloperów z całego kraju.

Celem VII Szkoły PLOUG było zapoznanie adeptów programowania w PL/SQL z podstawami tego języka oraz odświeżenie i uporządkowanie wiedzy programistów w PL/SQL już pracujących. Podczas zajęć przedstawione zostały: podstawowe elementy składni PL/SQL, metody tworzenia procedur i funkcji, metodykę łączenia elementów proceduralnych do postaci pakietów. Omówiono również: sposoby obsługi i definiowania wyjątków oraz tworzenie i zastosowanie procedur wyzwalanych w automatyzacji przetwarzania, dynamicznego wymuszania więzów integralności oraz audytu. Pokazano metody tworzenia i wykorzystywania kursorów zarówno w obrębie skryptów, jak i we wnętrzu procedur i funkcji. Szczególny nacisk położono na praktyczne wykorzystanie omawianych elementów przy budowie zwartego i wydajnego oprogramowania po stronie serwera

Wykładowcami szkoły byli: prof. Adam Pelikant, Anna Kowalczyk-Niewiadomy i Dominik Niewiadomy pracownicy Wyższa Szkoła Informatyki i Politechniki Łódzkiej.

Zajęcia w VII Szkole PLOUG każdego dnia podzielone były pomiędzy wykład teoretyczny i zajęcia praktyczne. Dzięki temu wiedza zdobyta lub odświeżona w czasie porannego wykładu znajdowała swoje praktyczne zastosowanie w poobiednich ćwiczeniach.

Jadwiga Gnybek

Materiały szkoły są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność szkoły” i „ogólna ocena” wykładów oraz ćwiczeń. Na ankietę odpowiedziało 12 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność szkoły, ogólnie 7.9 9%
Wykłady 7.6 14%
Ćwiczenia 6.8 29%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w szkole. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze szkolenia. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na naszą następną, organizowane przez Stowarzyszenie, XIV Konferencję (Szczyrk, 14-17 października 2008 r.).