IX Szkoła PLOUG: Podsumowanie

Oracle Database – Rozszerzenie proceduralne PL/SQL

Łódź, 04-06 lutego 2009

W dniach 04-06 lutego 2009 r. odbyła się w Łodzi IX Szkoła PLOUG zatytułowana „Oracle Database – Rozszerzenie proceduralne PL/SQL”. W imprezie wzięło udział 11 deweloperów.

Zajęcia IX Szkoły PLOUG każdego dnia podzielone były pomiędzy wykład teoretyczny i zajęcia praktyczne. Dzięki temu wiedza zdobyta lub odświeżona w czasie porannego wykładu znajdowała swoje praktyczne zastosowanie w poobiednich ćwiczeniach.

Materiały szkoły są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność szkoły” i „ogólna ocena” wykładów oraz ćwiczeń. Na ankietę odpowiedziało 11 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność szkoły, ogólnie 7.8 13%
Wykłady 6.9 18%
Ćwiczenia 7.7 14%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w szkole. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze szkolenia. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na naszą następną, organizowane przez Stowarzyszenie, XV Konferencję (Kościelisko, 20-23 października 2009 r.).

Sławomir Kwiecień