X Szkoła PLOUG: Podsumowanie

Oracle ADF – wzorce konwersji dla Oracle Forms

Poznań, 16-18 lutego 2009

W dniach 16-18 lutego 2009 r. odbyła się w Poznaniu X Szkoła PLOUG zatytułowana „Oracle ADF – wzorce konwersji dla Oracle Forms”. W imprezie wzięło udział 17 deweloperów.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność szkoły” i „ogólna ocena” wykładów oraz ćwiczeń. Na ankietę odpowiedziało 10 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność szkoły, ogólnie 8.1 13%
Wykłady 8.1 9%
Ćwiczenia 7.2 28%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w szkole. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze szkolenia. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na naszą następną, organizowane przez Stowarzyszenie, XV Konferencję (Kościelisko, 20-23 października 2009 r.).

Sławomir Kwiecień