Słownik

 • access control – kontrola dostępu
 • ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – atomowość, spójność, izolacja, trwałość; własności transakcji
 • ACL – Access Control List – lista grup i użytkowników uprawnionych do korzystania z danego obiektu
 • active failover cluster – klaster aktywny – rozwiązanie klastrowe, w którym równocześnie wszystkie węzły obsługują użytkowników
 • actual parameter – parametr aktualny
 • aggregation – agregowanie, grupowanie danych
 • anchor – kotwica
 • anonymous block – anonimowy blok PL/SQL; kod PL/SQL nie stanowiący funkcji, procedury, pakietu ani wyzwalacza
 • Apache – serwer WWW, który został wykorzystany jako jeden z modułów Oracle Application Servera
 • applet – program Java, który jest wykonywany przez przeglądarkę WWW
 • application server – serwer aplikacji – platforma systemowa wymagana do działania oprogramowania wielowarstwowego
 • archived redo log – zarchiwizowany plik dziennika powtórzeń – kopia zapełnionego pliku dziennika powtórzeń wykorzystywana podczas odtwarzania stanu bazy danych
 • array – tablica
 • assignment – podstawienie (np. zmiennej)
 • association rules – reguły asocjacyjne; forma reprezentacji wiedzy odkrytej z bazy danych w ramach eksploracji danych (data mining)
 • asynchronous – asynchroniczny
 • atomicity – atomowość (transakcji)
 • attribute – atrybut
 • audit trail – dziennik obserwacji pracy
 • auditing – obserwacja pracy
 • authentication – uwierzytelnienie
 • authorization – autoryzacja
 • automatic undo management – automatyczne zarządzanie danymi wycofania
 • autonomous transaction – transakcja autonomiczna; transakcja wykonywana w obrębie innej transakcji lecz niezależnie od niej zatwierdzana/wycofywana
 • autotrace – funkcja programu SQL*Plus, umożliwiająca obserwację planów wykonania zapytania oraz statystyk ich wykonania
 • availability – dostępność (systemu dla użytkowników w kontekście bezawaryjności)
 • AWR – Automatic Workload Repository
 • background process – proces drugoplanowy, proces tła – komponent instancji Oracle, np. PMON, SMON, DBWx, LGWR
 • backup – kopia bezpieczeństwa; sporządzać kopię bezpieczeństwa
 • backup set – zestaw kopii – format zapisu kopii bezpieczeństwa przez program Recovery Manager
 • batch job – zadanie wsadowe
 • BC4J – Business Components for Java – biblioteka programisty Java, służąca do konstrukcji warstwy komunikacji z bazą danych w aplikacjach biznesowych
 • bean – komponent
 • bind variable – zmienna wiązana – parametr polecenia SQL, którego wartość jest dostarczana serwerowi bazy danych po zakończeniu kompilacji polecenia
 • bookmark – zakładka
 • bottleneck – wąskie gardło wydajności – pojedynczy element systemu, którego niska wydajność wpływa na pogorszenie wydajności całego systemu; wąskie gardła wykrywa się i naprawia w procesie strojenia systemu (performance tuning)
 • browser – przeglądarka
 • buffer cache – podręczny bufor bloków danych, jest to obszar w SGA do którego kopiowane są bloki danych danych przed zapisem na dysk lub po ich odczycie z dysku, przy czym w najdlużej w buforze przetrzymywane są bloki do których jest najwięcej odwołań, bloki o najmniejszej liczbie odwołań do nich zostają usuniete w celu zwolnienia miejsca dla kolejnych nowych bloków
 • bulk binds – masowe wiązanie
 • bytecodes – bajtkod – binarna postać programów Java po ich kompilacji
 • cardinality – kardynalność – liczba różnych wartości dziedziny lub kolumny tabeli; np. kardynalność kolumny „płeć” wynosi 2
 • Cartesian product – produkt kartezjański – wynik połączenia dwóch tabel, gdzie każdy rekord pierwszej tabeli jest łączony z każdym rekordem drugiej tabeli
 • check constraint – ograniczenie typu „check” – ograniczenie integralnościowe wymagające, aby rekordy tabeli spełniały zadany warunek logiczny
 • checkpoint – punkt kontrolny; operacja zapisu zawartości bufora danych do plików danych oraz zsynchronizowania nagłówków wszystkich plików należących do bazy danych
 • classification – klasyfikacja – metoda eksploracji danych (data mining), w ramach której automatycznie odkrywany jest algorytm rozpoznawania przynależności obiektów do wcześniej zdefiniowanych klas
 • client-side – po stronie klienta
 • cluster – klaster tabel – forma organizacji fizycznej tabel w bazie danych; rekordy dwóch lub więcej tabel są przechowywane razem w celu przyspieszenia operacji ich odczytu
 • clustering – grupowanie, klastrowanie – metoda eksploracji danych (data mining), w ramach której zbiór obiektów jest automatycznie dzielony na podzbiory w oparciu o podobieństwo obiektów
 • cold backup – zimna kopia bezpieczeństwa – kopia bezpieczeństwa wykonywana przy zatrzymanej bazie danych
 • column alias – alias dla kolumny
 • comma-delimited list – lista oddzielana przecinkami
 • commit – zatwierdzenie
 • complete recovery – kompletne odtwarzanie bazy danych – metoda naprawiania bazy danych po awarii, w ramach której zakłada się przywrócenie jej pełnego stanu (zero data loss)
 • concatenation – konkatenacja, sklejenie
 • concurrency – współbieżność – realizacja wielu transakcji w tym samym czasie
 • concurrent access – dostęp współbieżny
 • connection pooling – grupowanie połączeń – wykorzystywanie niewielkiej grupy połączeń fizycznych z bazą danych do obsługi wielu współbieżnych sesji logicznych; logiczne sesje są „przełączane” pomiędzy połączeniami fizycznymi
 • consistency – spójność
 • constraint – ograniczenie
 • constructor method – metoda konstruktora
 • contention – rywalizacja (o ograniczone zasoby)
 • control file – plik kontrolny; jeden z plików bazy danych Oracle
 • control total – suma kontrolna
 • cookie – zmienna Cookie – zmienna przechowywana na komputerze użytkownika przeglądarki WWW; dostęp do zmiennych Cookie mają serwery aplikacji
 • cost-based optimization – kosztowa optymalizacja zapytań
 • CSS – Cascading Style Sheets – Kaskadowe Arkusze Stylów; technologia umożliwiająca definiowanie reguł formatujących dla dokumentów HTML
 • cursor variable – zmienna kursorowa; zmienna, której wartością jest kursor
 • customizing – dostosowywanie
 • dangling references – wiszące referencje/wskaźniki
 • data cube – kostka danych
 • data dictionary – słownik danych; zbiór tabel systemowych, w których gromadzone są metadane, np. opisy użytkowników, ich tabel
 • data dictionary cache – bufor słownika danych; obszar buforowy (wewnątrz zbiornika współdzielonego) przechowujący ostatnio wykorzystywane informacje ze słownika danych
 • data mart – składnica danych
 • data mining – eksploracja danych
 • data source – źródło danych; w technologii Java jest to obiekt serwera aplikacji pośredniczący w komunikacji aplikacji Java z bazą danych
 • data warehouse – magazyn danych; hurtownia danych
 • data warehousing – magazynowanie danych
 • database – baza danych
 • database buffer – bufor danych
 • database instance – instancja bazy danych; zbiór procesów drugoplanowych oraz współdzielona pamięć buforowa
 • database link – łącznik bazodanowy
 • database sequence – sekwencja, sekwencer – generator liczb kolejnych
 • database writer – sekretarz bazy danych
 • datafile – plik danych; jeden z plików bazy danych Oracle
 • DBA – Database Administrator – administrator bazy danych
 • DBMS – Database Management System – serwer bazy danych, system zarządzania bazą danych
 • deadlock – zakleszczenie
 • deferred – opóźniony; np. opóźniona kontrola ograniczeń integralnościowych
 • deployment – instalowanie
 • dequeue – pobrać z kolejki
 • deterministic function – funkcja deterministyczna – funkcja PL/SQL, która dla takich samych wartości argumentów wywołania zawsze zwraca tę samą wartość
 • dimension table – tabela wymiaru
 • distributed – rozproszony
 • distributed database – rozproszona baza danych
 • distributed query – zapytanie rozproszone
 • DML – Data Manipulation Language – podzbiór poleceń języka SQL, służących do modyfikacji danych, tj. INSERT, UPDATE, MERGE, DELETE
 • DOM – Document Object Model – metoda modelowania dokumentów XML za pomocą drzew, których węzły reprezentują elementy XML, a zależności rodzic-dziecko reprezentują zawieranie się elementów
 • durability – trwałość (transakcji)
 • dynamic performance views – dynamiczne perspektywy wydajności – wirtualne perspektywy instancji Oracle, o nazwach rozpoczynających się od V$ lub GV$, służące do obserwacji stanu instancji
 • EJB – Enterprise JavaBeans – technologia konstrukcji komponentów programowych w języku Java
 • encapsulation – hermetyzacja
 • enqueue – umieścić w kolejce
 • entity – encja
 • entity bean – encyjny komponent EJB
 • equijoin – połączenie równościowe – rodzaj operacji połączenia tabel, w której predykatem połączeniowym jest predykat równości
 • event – zdarzenie
 • exception – wyjątek
 • expiration – wygasanie (np. wazności hasła)
 • explicit conversion – jawna konwersja
 • expression – wyrażenie
 • extent – ekstent – ciągły fragment pamięci dyskowej przydzielony segmentowi w bazie danych (np. tabeli); segment może posiadać wiele ekstentów, rozmieszczonych w plikach należących do tej samej przestrzeni tabel
 • external procedure – procedura zewnętrzna; funkcja języka C, umieszczona w systemie plików serwera bazy danych, widziana w bazie danych jako funkcja PL/SQL
 • fact table – tabela faktów
 • failover – przełączenie awaryjne; płynne przełączenie użytkownika do innej instancji bazy danych lub innego serwera aplikacji w przypadku awarii aktualnie wykorzystywanego
 • farm – farma – zbiór instancji i klastrów serwera aplikacji korzystających z tego samego repozytorium metadanych
 • fault tolerance – odporność na awarie
 • firewall – zapora sieciowa; ściana ogniowa – urządzenie sieciowe ograniczające dostęp do sieci intranet
 • foreign key – klucz obcy; ograniczenie integralnościowe tabeli, wymagające aby wartość danej kolumny była jedną z wartości pochodzących z kolumny innej tabeli
 • formal parameter – parametr formalny
 • format mask – maska formatu
 • format trigger – wyzwalacz formatujący
 • formula column – kolumna wyliczeniowa
 • framework – zrąb
 • frequency – częstość
 • function-based index – indeks na wyrażeniu – indeks założony na wyrażeniu arytmetycznym/logicznym/znakowym opartym na kolumnie lub kolumnach tabeli
 • garbage collection – zbieranie nieużytków – operacja usuwania z pamięci operacyjnej tych obiektów, do których referencje zostały wcześniej usunięte
 • grid computing – przetwarzanie gridowe/siatkowe – technologia wykorzystania wielu autonomicznych zasobów obliczeniowych jako jednego wielkiego wirtualnego superkomputera
 • hash function – funkcja mieszająca, funkcja haszowa
 • high-water mark – wskaźnik wysokiej wody – wskaźnik na ostatni blok dyskowy zaalokowany przez tabelę, który był w przeszłości lub obecnie wykorzystywany do przechowywania rekordów; podczas operacji na tebali wskaźnik wysokiej wody przesuwa się tylko w jednym kierunku
 • hot backup – gorąca kopia bezpieczeństwa – kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonana bez wstrzymywania jej pracy
 • HTML – Hypertext Markup Language – język zapisu dokumentów hipertekstowych
 • hyperlink – hiperłącze
 • image copy – kopia obrazu pliku – format zapisu kopii bezpieczeństwa bazy danych przez program Recovery Manager
 • implicit conversion – niejawna konwersja
 • incomplete recovery – odtwarzanie niepełne – metoda naprawiania bazy danych po awarii, w ramach której zakłada się przywrócenie stanu bazy danych z pewnego momentu w przeszłości
 • incremental backup – przyrostowa kopia bezpieczeństwa – kopia bezpieczeństwa bazy danych obejmująca tylko te dane, które uległy zmianie od wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa
 • index-organized table – tabela-indeks; metoda fizycznej reprezentacji tabeli, gdzie rekordy są uporządkowane w strukturze b-drzewa
 • infinite loop – pętla nieskończona
 • inheritance – dziedziczenie
 • initialization parameter file – plik parametrów inicjalizacyjnych – plik, w którym zapisane są parametry pracy instancji bazy danych, np. określające rozmiary buforów w SGA
 • initialization parameters – parametry inicjalizacyjne
 • instance – instancja bazy danych – obszar pamięci SGA oraz zbiór procesów drugoplanowych
 • instance recovery – odtwarzanie instancji po awarii
 • integrity constraints – ograniczenia integralnościowe
 • invalidation – unieważnienie (np. obiektów w buforze)
 • invoke – wywoływać (np. funkcję)
 • invoker – wywołujący funkcję/procedurę (osoba)
 • Java – obiektowo zorientowany język programowania, podobny do C++; wyróżnia go przenaszalność; interpretowany, wymaga środowiska uruchomieniowego – JVM (Java Virtual Machine)
 • JDBC driver – sterownik JDBC – moduł programowy umożliwiający komunikację z bazą danych za pomocą interfejsu JDBC
 • job – zadanie
 • join – złączenie
 • JSP – JavaServer Pages – technologia dynamicznego generowania dokumentów HTML, XML, itp. w języku Java
 • JVM – Java Virtual Machine – Maszyna Wirtualna Java – środowisko uruchomieniowe dla programów pisanych w języku Java
 • keyword – słowo kluczowe
 • label – etykieta
 • latch – zatrzask – rodzaj blokady stosowanej do szeregowania dostępu do obiektów w SGA
 • latency – opóźnienie – czas przebycia pełnej drogi przez komunikat sieciowy
 • layout – układ graficzny
 • LDAP – Lightweight Directory Access Protocol – protokół sieciowy dostępu do serwerów katalogowych, np. Oracle Internet Directory
 • library cache – bufor biblioteki; obszar pamięci przechowujący skompilowaną postać ostatnio wykonywanych poleceń SQL, PL/SQL, itp.
 • lifecycle – cykl życia (np. oprogramowania)
 • listener – proces nasłuchu sieciowego – proces otrzymujący żądania rozpoczęcia sesji i uruchamiający procesy usługowe serwera dla użytkowników
 • load balancing – równoważenie obciążenia – rozpraszanie połączeń lub żądań użytkowników pomiędzy wiele alternatywnych procesów/węzłów w taki sposób, aby każdy z tych procesów/węzłów był obciążony w podobnym stopniu
 • lock – blokada na tabeli, uniemożliwiająca jednoczesne modyfikacje tego samego rekordu przez wielu użytkowników
 • log switch – przełączenie dziennika powtórzeń – rozpoczęcie przez proces LGWR zapisu do kolejnej grupy dziennika powtórzeń (redo log group) po zapełnieniu grupy bieżącej; przełączenie dziennika powtórzeń wyzwala punkt kontrolny (checkpoint)
 • log writer – sekretarz dziennika powtórzeń
 • logging – rejestrowanie
 • lower bound – dolne ograniczenie
 • machine learning – uczenie maszynowe
 • mapping – odwzorowanie
 • master/detail – nadrzędny/podrzędny
 • materialized view – perspektywa materializowana
 • matrix – macierz, matryca
 • matrix report – raport matrycowy
 • measure – miara – dana w hurtowni danych podlegająca analizie
 • media failure – awaria nośnika
 • media recovery – odtwarzanie po awarii nośnika
 • member method – metoda wystąpienia – metoda należąca do obiektu
 • message – komunikat
 • message-driven bean – komunikatowy komponent EJB
 • metadata – metadane – dane opisujące inne dane
 • metadata repository – repozytorium metadanych
 • MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas pomiędzy awariami
 • MTTR – mean time to recover – średni czas odtwarzania po awarii
 • multitier – wielowarstwowy (np. oprogramowanie wielowarstwowe)
 • named iterator – iterator nazwowy
 • namespace – przestrzeń nazw; zbiór nazw powiązanych ze sobą elementów dokumentu XML
 • net service name – nazwa usługi sieciowej – identyfikator wykorzystywany do adresowania baz danych Oracle w sieci komputerowej
 • node – węzeł
 • nonequijoin – połączenie nierównościowe – rodzaj połączenia tabel, w którym użyto predykatu połączeniowego innego niż predykat równości
 • normalization – normalizacja
 • notification – powiadomienie
 • null value – wartość pusta
 • object privileges – uprawnienia obiektowe
 • object type – typ obiektowy
 • object-oriented programming – programowanie zorientowane obiektowo
 • OC4J – Oracle Containers for J2EE – serwer aplikacji J2EE dostarczany przez Oracle
 • OC4J island – wyspa OC4J – grupa procesów OC4J replikujących stan wykonywanych aplikacji
 • offline backup – zimna kopia bezpieczeństwa – kopia bezpieczeństwa wykonywana przy zatrzymanej bazie danych
 • OHS – Oracle HTTP Server – moduł serwera aplikacji Oracle9i/10g, odpowiedzialny za komunikację HTTP; stanowi rozwinięcie znanego serwera Apache
 • OLAP – Online Analytical Processing – przetwarzanie analityczne, charakterystyczne dla hurtowni danych
 • OLTP – Online Transaction Processing – przetwarzanie transakcyjne; użytkownicy wykonują krótkie transakcje, zawierające wiele operacji DML
 • online backup – gorąca kopia bezpieczeństwa – kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonana bez wstrzymywania pracy użytkowników
 • online redo log – bieżący dziennik powtórzeń – dziennik powtórzeń wykorzystywany przez instancję (w przeciwieństwie do zarchiwizowanego dziennika powtórzeń)
 • optimizer – optymalizator
 • OSB – OSB – Oracle Service Bus is a proven, lightweight – yet complete – enterprise-class SOA enterprise service bus (ESB) designed to connect, mediate, and manage interactions between heterogeneous services and legacy applications across an enterprise-wide service network. By combining the respective strengths of Oracle ESB and BEA AquaLogic Service Bus, the Oracle Service Bus offers unparalleled quality of services (QoS) with optimum performance, scalability, reliability and management and a unique combination of integration capabilities, embedded management and integrated governance.
 • outer join – połączenie zewnętrzne
 • overflow segment – segment przepełnienia
 • overloading – przeciążanie; definiowanie wielu funkcji/procedur/metod o tej samej nazwie lecz o różnej liczbie lub o różnych typach danych argumentów wejściowych
 • package – pakiet
 • package body – ciało pakietu PL/SQL; część pakietu zawierająca implementacje jego funkcji i procedur
 • package specification – specyfikacja pakietu PL/SQL; część pakietu zawierająca deklaracje zmiennych pakietowych i deklaracje publicznych funkcji i procedur
 • paging – stronicowanie
 • Parallel Query slaves – procesy podrzędne równoległego trybu wykonywania zapytań
 • parameter form – formularz parametrów
 • partition – partycja tabeli
 • passive failover cluster – klaster pasywny – rozwiązanie klastrowe, w którym w danej chwili użytkowników obsługuje tylko jeden węzeł, a pozostałe są uśpione
 • password file – plik haseł
 • patchset – zestaw łatek
 • performance – wydajność
 • performance bottleneck – wąskie gardło wydajności
 • performance tuning – strojenie wydajności
 • persistence – trwałość (np. obiektów programowych)
 • personalization – personalizacja
 • PL/SQL – język programowania opracowany przez Oracle; składnią przypomina języki Ada i Pascal; silnie zintegrowany z językiem SQL
 • placeholder column – kolumna pozycjonująca
 • plan generator – generator planów wykonania zapytania
 • PLOUG – Polish Oracle User Group – Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle
 • polymorphism – polimorfizm – późne wiązanie metod w obiektach podklasy
 • positional iterator – iterator pozycyjny
 • preloading – wstępne ładowanie
 • prespawning – wstępne uruchamianie
 • primary key – klucz podstawowy, klucz główny
 • private key – klucz prywatny
 • privilege – uprawnienie
 • program unit – jednostka programowa, np. funkcja PL/SQL
 • property – własność
 • PSP – PL/SQL Pages – technologia dynamicznego generowania dokumentów HTML w oparciu o zawartość bazy danych Oracle
 • public key – klucz publiczny
 • query – zapytanie
 • query optimizer – optymalizator zapytań
 • queue – kolejka
 • RAC – Real Application Cluster – rodzaj konfiguracji serwera bazy danych Oracle, umożliwiającej przetwarzanie równoległe na klastrach sprzętowych; na każdym węźle klastra pracuje oddzielna instancja; wszystkie instancje operują na tej samej bazie danych
 • raise exception – zgłosić wyjątek
 • ranking report – raport rankingowy
 • RDBMS – Relational Database Management System – system zarządzania relacyjną bazą danych
 • read consistency – spójność odczytu
 • read-only database – baza danych tylko do odczytu
 • recommendation engine – moduł rekomendujący
 • recovery catalog – katalog odtwarzania; wykorzystywany przez program Recovery Manager
 • redo log – dziennik powtórzeń
 • redo log group – grupa dziennika powtórzeń – zbiór replik pojedynczego pliku dziennika powtórzeń
 • redo log member – element dziennika powtórzeń – pojedynczy plik dziennika powtórzeń
 • relationship – związek
 • reliability – niezawodność
 • remote – zdalny
 • repeatable reads – powtarzalne odczyty
 • repeating frame – ramka powtarzana
 • replication – replikacja
 • response time – czas odpowiedzi
 • revoke – odwołać, odebrać (np. odebrać uprawnienie)
 • role – rola
 • rollback – wycofanie
 • rollback segment – segment wycofania
 • row – rekord, wiersz
 • row chaining – łańcuchowanie rekordów – podział rekordu na wiele bloków danych
 • row migration – migracja rekordów – przenoszenie rekordu do innego bloku danych
 • ROWID – Row Identifier – fizyczny jednoznaczny identyfikator rekordu w bazie danych
 • savepoint – punkt zachowania
 • scheduling – szeregowanie (np. zadań)
 • schema – schemat
 • scope – zakres, zasięg
 • scrolling – przewijanie
 • security – bezpieczeństwo
 • sequence – sekwencer
 • serializable transactions – transakcje uszeregowalne
 • serialization – serializacja
 • server process – proces usługowy
 • server-side – po stronie serwera
 • servlet filter – filtr dla serwletu
 • session bean – sesyjny komponent EJB
 • SGA – Shared Global Area – Globalny Obszar Systemowy; pamięć buforowa wykorzystywana przez instancję bazy danych
 • shared memory – pamięć współdzielona
 • shared pool – zbiornik współdzielony
 • shared server processes – współdzielone procesy usługowe, wykorzystywane do realizacji poleceń SQL użytkowników w architekturze Shared Server
 • snap to grid – przyciągać do linii siatki
 • snapshot – migawka
 • SQL – deklaratywny język zapytań do bazy danych
 • standby database – zapasowa baza danych
 • star query – zapytanie gwiaździste
 • state – stan
 • stateful – stanowy, zachowujący stan
 • stateless – bezstanowy, nie zachowujący stanu
 • static method – metoda statyczna, metoda klasy – metoda należąca do klasy, a nie do jej obiektów
 • stored procedure – procedura składowana
 • style sheet – arkusz stylów
 • suppress – ukrywać
 • synonym – synonim
 • system privileges – uprawnienia systemowe
 • table – tabela
 • table scan – pełen odczyt tabeli
 • tabular report – raport tabelaryczny
 • tag library – biblioteka znaczników
 • template – szablon
 • temporary tablespace – tymczasowa przestrzeń tabel; przestrzeń tabel wykorzystywana do składowania segmentów tymczasowych np. podczas sortowania dużych ilości danych danych
 • thread – wątek
 • threshold – próg
 • throughput – przepustowość
 • timeout – przekroczenie czasu oczekiwania, przekroczenie czasu pracy
 • tracing – śledzenie wykonania
 • transaction – transakcja
 • trigger – wyzwalacz
 • truncate table – obciąć tabelę
 • two phase commit – zatwierdzanie dwufazowe
 • type casting – rzutowanie typów danych
 • undeployment – deinstalacja
 • undo tablespace – przestrzeń wycofania
 • unique identifier – jednoznaczny identyfikator
 • upper bound – górne ograniczenie
 • validation – walidacja
 • variable – zmienna
 • versioning – wersjonowanie
 • view – perspektywa
 • vulnerability – podatność
 • waits – oczekiwania
 • wdtest – xyz
 • workflow – przepływ pracy
 • wrapper class – klasa opakowująca
 • XML – Extensible Markup Language – język zapisu danych
 • XPath – język zapytań do drzew DOM