Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie
  pod nazwą ”Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE”
  dalej zwane Stowarzyszeniem, zrzesza użytkowników Systemu ORACLE.
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o
  stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar
  Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.
  Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i
  zagranicznych o tym samym profilu działania.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 1. Celem
  Stowarzyszenia jest: informowanie użytkowników i potencjalnych
  użytkowników
  technologii Oracle o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych
  rozwiązaniach
  systemu Oracle i innych systemów informatycznych; ułatwianie
  przepływu
  informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu; przekazywanie
  producentowi systemu opinii i sugestii jego użytkowników; popieranie
  działalności edukacyjnej w dziedzinie zastosowania tego systemu.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  • organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji
   naukowych i naukowo- technicznych;
  • członkostwo w odpowiednich organizacjach
   międzynarodowych;
  • współpracę
   z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w
   szczególności z Europejską Grupą Użytkowników ORACLE oraz innymi
   narodowymi grupami użytkowników;
  • kontakty z Firmą ORACLE;
  • inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i
   fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i
   zagranicą;
  • działalność wydawniczą, szkoleniową oraz organizowanie
   wystaw.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na
  zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie
  opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków; do
  prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

 1. Stowarzyszenie zrzesza użytkowników systemu ORACLE.
  Członkami założycielami są wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego
  i mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
  Członkami
  zwyczajnymi są osoby fizyczne, obywatele polscy lub cudzoziemcy. O
  przyjęciu ich do Stowarzyszenie decyduje w formie uchwały Zarząd na
  podstawie ich deklaracji o przystąpieniu oraz rekomendacji dwóch
  członków założycieli lub członków zwyczajnych.
  Członkami
  wspierającymi są osoby prawne krajowe i zagraniczne, które zadeklarują
  wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. O
  ich przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, który jednocześnie
  ustali sposób realizacji deklarowanego wsparcia.
 2. Członek zwyczajny ma:
  a/ prawo do

  • wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do jego władz;
  • udziału we wszystkich formach jego działalności;
  • otrzymywania wszystkich wydawnictw i materiałów
   informacyjnych na zasadach preferencyjnych;
  • otrzymywania stypendiów i innych form pomocy;

  b/ obowiązek

  • przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał jego
   władz;
  • regularnego płacenia składek członkowskich.
 3. Członek
  wspierający ma prawo poprzez swoich przedstawicieli do udziału we
  wszystkich formach działalności Stowarzyszenia na równi z członkami
  zwyczajnymi, jednakże bez prawa głosu w sprawach zastrzeżonych przez
  ustawę o stowarzyszeniach wyłącznie dla członków zwyczajnych.
 4. Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą:
  • zgonu członka;
  • wystąpienia członka, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
  • wykluczenia
   go uchwałą Zarządu w przypadku nie płacenia składek, co najmniej, przez
   pół roku oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, w przypadku działalności
   godzącej w dobro Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo
  wspierające ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu
  tej osoby prawnej z powodu braku działalności na rzecz Stowarzyszenia
  lub na jej wniosek.
 6. Od decyzji Zarządu o ustaniu praw
  członkowskich przysługuje zainteresowanym odwołanie w terminie miesiąca
  od daty jej doręczenia, które rozpatrzy Walne Zgromadzenie na swym
  najbliższym posiedzeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Najwyższą
  władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym biorą dział
  wszyscy członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym; wspierający – z
  głosem doradczym.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  • zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   oraz udzielanie lub odmowa absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Komisji
   Rewizyjnej i członków Zarządu.
  • uchwalanie zmian statutu;
  • podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działalności
   Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od
   uchwały Zarządu;
  • rozwiązanie Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd
  raz na trzy lata.
  Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej jego
  inicjatywy lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych w terminie dwóch
  miesięcy od otrzymania tego wniosku i może obradować tylko nad
  sprawami, dla których zostało zwołane.
  O Walnym Zgromadzeniu i jego
  planie obrad członkowie powinni być powiadomieni nie później, niż jeden
  miesiąc przed jego terminem.
  Członkowie Stowarzyszenia otrzymują sprawozdanie z dotychczasowej
  działalności Zarządu nie później niż na 1 miesiąc przed terminem
  Walnego Zgromadzenia, którego celem jest udzielenie absolutorium
  ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia
  podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie, przy
  obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie
  bez względu na liczbę obecnych.
 5. Zarząd Stowarzyszenia składa
  się z Prezesa, który kieruje jego pracami oraz od 2 do 5 członków
  wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na swym pierwszym posiedzeniu
  Zarząd ustala podział funkcji między jego członkami oraz udziela im
  pełnomocnictw do występowania w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
  majątkowych i finansowych.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  • wykonywanie statutowych zadań Stowarzyszenia oraz
   uchwał Walnego Zgromadzenia;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia oraz organizowanie jego
   bieżącej działalności;
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
  • przyjmowanie nowych członków;
  • ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Zebrania
  Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Uchwały Zarządu
  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
  jego członków, zaś w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
  Prezesa.
 8. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej
  Stowarzyszenia. Składa się z, co najmniej, trzech osób nie będących
  członkami Zarządu, ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 9. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie
   działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz do roku pod względem
   zgodności z przepisami prawa, ze statutem oraz uchwałami Walnego
   Zgromadzenia;
  • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności
   Zarządu oraz składanie wniosków o udzielenie mu absolutorium;
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej
   działalności;
  • sporządzanie corocznych sprawozdań oceniających
   działalność Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członkom.

  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w
  obecności przynajmniej połowy jej członków.

 10. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a
  wybory do nich odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
  W
  przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji, władzom
  tym przysługuje prawo uzupełnienia składu do wysokości 1/3 składu
  pochodzącego z wyboru.
 11. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez
  Zarząd, a w przerwie między jego posiedzeniami przez Prezesa
  Stowarzyszenia. W razie rezygnacji Prezesa z pełnionej funkcji lub
  śmierci, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

 1. Fundusze
  i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn,
  spadków, zapisów, dochodów własnej działalności gospodarczej, dochodów
  z majątku.
  Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na
  realizację celów statutowych.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd.
 3. Do
  ważności dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia
  wymagane są dwa podpisy: Prezesa i jednej z osób upełnomocnionej do
  tego przez Zarząd lub dwóch osób upełnomocnionych przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwały
  w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
  głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych – w
  pierwszym terminie, zaś w drugim – członków obecnych.
 2. Uchwałę o
  rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4
  głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych w
  pierwszym terminie, zaś w drugim – członków obecnych.
 3. Walne
  Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  wybiera Komisję Likwidacyjną dla przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z
  wytycznymi ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.
  Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać również cel na jaki
  ma być przeznaczony jego majątek.