Nauczanie ORACLE w szkołach wyższych

Około dwa i pół roku temu niektóre uczelnie otrzymały w darze od Oracle Polska systemy RDBMS ORACLE i narzędzia do tworzenia aplikacji w ograniczeniu do zastosowań w edukacji. Jak są wykorzystywane? Poniżej relacja z jednej z uczelni…Nauczanie baz danych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej


dr inż. Tomasz Traczyk

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW

Artykuł przedstawia nauczanie baz danych na specjalnościach informatycznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania produktów Oracle.

1. Studia na Wydziale

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oferuje studia dwustopniowe w tzw. systemie elastycznym.

Kandydaci zdający na Wydział wybierają jedną z dwóch grup specjalności: elektroniczną lub zawierającą informatykę, automatykę i telekomunikację. Po dwóch latach nauki studenci dokonują wyboru specjalności. Wydział oferuje obecnie po 6 specjalności w każdej z grup, w tym 3 specjalności informatyczne.

Po trzyletnim okresie studiów wstępnych studenci podejmują decyzję czy kontynuować studia inżynierskie (trwające jeszcze rok – razem cztery lata), czy podjąć dwuletnie (razem pięć lat) studia magisterskie. Absolwenci z tytułem magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

W ramach każdego etapu studiów studenci mają dużą swobodę kształtowania przebiegu studiów, zarówno przez wybór studiowanych przedmiotów, jak przez indywidualne kształtowanie kalendarza studiów.

Taka organizacja umożliwia dostosowywanie procesu kształcenia do szybko zmieniającej się wiedzy i do indywidualnych potrzeb studentów.

2. Nauczanie informatyki na Wydziale

Elementy informatyki są nauczane na wszystkich specjalnościach prowadzonych przez Wydział. Zajęcia z dziedziny informatyki znajdują się więc w ofercie niemal wszystkich z sześciu instytutów Wydziału.

Dwa z tych instytutów specjalizują się w nauczaniu informatyki, prowadząc specjalności informatyczne:


  • Instytut Informatyki oferuje specjalności „Budowa i Oprogramowanie Komputerów” oraz „Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informacyjne”;
  • Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej oferuje specjalność „Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji”.

Instytuty te prowadzą także zajęcia z przedmiotów podstawowych z dziedziny informatyki dla pozostałych specjalności.

3. Bazy danych w programie nauczania informatyki

Zagadnień związanych z bazami danych naucza się na wielu przedmiotach, prowadzonych dla różnych specjalności. Skupimy się tu na przedmiotach prowadzonych dla specjalności informatycznych.

Przedmioty oferowane przez Wydział dzielą się na dwie kategorie:


  • przedmioty wzorcowe – zalecane studentom określonych specjalności (wybierane przez zdecydowaną większość studentów, choć ich zaliczenie najczęściej nie jest bezwzględnie obowiązkowe);
  • przedmioty obieralne – bardziej specjalistyczne, wybierane przez studentów zainteresowanych określoną tematyką.

W zakresie baz danych istnieje kilka przedmiotów wzorcowych, oferowanych dla różnych specjalności. Są to z reguły przedmioty podstawowe, dające ogólną wiedzę o temacie. Instytut Informatyki oferuje przedmioty „Wprowadzenie do baz danych” i „Projektowanie relacyjnych baz danych”. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej proponuje zaś „Bazy danych i systemy informacyjne”. Przedmioty te przedstawiają ogólnie całość zagadnień związanych z bazami danych. Nauczanie koncentruje się przede wszystkim na relacyjnych bazach danych, choć omawia się także model hierarchiczny, sieciowy i obiektowy. Przedstawia się podstawy projektowania baz danych i języki baz relacyjnych – przede wszystkim SQL.

Oprócz tego oferowane są liczne przedmioty obieralne związane z tematyką baz danych i projektowania systemów informacyjnych. Instytut Informatyki prowadzi m.in. przedmioty „Programowanie użytkowych systemów baz danych”, „Współczesne bazy danych”, „Zbiorcze bazy danych”. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej prowadzi „Komercyjne bazy danych” (dwie części), „Projektowanie baz danych”, „Aplikacje dostępu do baz danych”.

Wydział prowadzi także zajęcia z dziedziny baz danych dla Wydziału Geodezji i Kartografii w ramach przedmiotu „Automatyzacja w kartografii”.

Na zajęciach przedstawia się najbardziej znane produkty wielu firm, w tym systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle, Gupta SQLBase, Progress, Watcom SQL, MS Access oraz system obiektowy O2.

4. Oracle na Wydziale


Produkty firmy Oracle są szeroko wykorzystywane w nauczaniu baz danych na naszym Wydziale.


W ramach przedmiotów podstawowych: „Wprowadzenie do baz danych”, „Bazy danych i systemy informacyjne”, „Automatyzacja w kartografii”, prowadzone są zajęcia laboratoryjne dotyczące głównie języka SQL. Wykorzystywany jest serwer Oracle 7.0 oraz narzędzie SQL*Plus.


Na laboratorium do przedmiotu „Bazy danych i systemy informacyjne” studenci muszą także wykonać bardzo prostą aplikację (formularz, raport). Planujemy tu wykorzystanie narzędzia Oracle PowerObjects.


Przedmiot obieralny „Komercyjne bazy danych, cz. 2” jest w całości poświęcony produktom Oracle. Przedstawia się tu serwer Oracle7, języki SQL i PL/SQL, narzędzia Oracle Forms i Reports, Oracle PowerObjects, Oracle Designer/2000 oraz Oracle WebServer. Z przedmiotem związane są zajęcia projektowe, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu niewielkiej aplikacji za pomocą narzędzi Oracle Forms 4.0 i Oracle Reports 2.0 w środowisku systemu Sun Solaris/Motif.


Wykorzystanie narzędzia Oracle Forms przewiduje się także w zajęciach laboratoryjnych do przedmiotu „Projektowanie relacyjnych baz danych”. W ramach przedmiotu „Automatyzacja w kartografii” prezentowana będzie współpraca bazy danych Oracle z narzędziami GIS.


Produkty Oracle są także wykorzystywane w pracach badawczych oraz używane przez dyplomantów w trakcie przygotowywania prac magisterskich.
Dodać należy, że licencje na produkty wykorzystywane do dydaktyki Wydział otrzymał od firmy Oracle nieodpłatnie.


Oprócz zastosowań dydaktycznych Wydział używa także bazy danych Oracle do celów administracyjnych. Ze względu na dużą złożoność zarządzania studiami w systemie elastycznym administracja Wydziału musi intensywnie korzystać z techniki komputerowej. System wspomagania pracy dziekanatu ERES2 został wykonany na Wydziale w całości za pomocą narzędzi Oracle (serwer Oracle 7.2, Oracle Designer/2000 i Developer/2000). Oparty na WWW system informacyjny Wydziału także korzysta z zasobów wydziałowej bazy danych za pośrednictwem Oracle WebServera.


Dr inż. Tomasz Traczyk jest adiunktem w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej.


Prowadzi wykłady z dziedziny baz danych: „Bazy danych i systemy informacyjne”, „Komercyjne bazy danych” części 1 i 2, „Automatyzacja w kartografii”

E-mail:

ttraczyk@ia.pw.edu.pl

URL:
http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/