OPISY REFERATÓW

V konferencja 1999

Zamieszczono w kolejności alfabetycznej tytułów

Analiza porównawcza środowisk rozwoju aplikacji internetowych
Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)
W ostatnich latach, World Wide Web stał się dominującą platforma dla budowy rozproszonych systemów aplikacyjnych, udostępniających zawartości baz danych w sieci Internet. Niekwestionowanymi zaletami WWW są: skalowalność i przenaszalność systemów, łatwość obsługi aplikacji przez użytkowników, minimalne nakłady administracyjne. W artykule porównano cztery najpopularniejsze architektury budowy bazodanowych aplikacji internetowych: Oracle Application Server + kartrydż PL/SQL, Apache Web Server + Oracle OCI, Apache Web Server + Java + JDBC i Microsoft IDC + SQL Server. Przedstawiono własności konstrukcyjne każdego z rozwiązań oraz oceniono jakość, złożoność i koszt implementacji.

Aspekty wydajności systemów opartych na bazach danych Oracle
Paweł Radziulis (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
Zadowolenie użytkowników, które jest miarą jakości systemu informatycznego zależy w dużej mierze od wydajności systemu (czas reakcji systemu, czas realizowania poleceń itd.). Zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu jest kluczowym problemem w sytuacji gdy przewiduje się, że system ma obsługiwać wielu użytkowników w tym samym czasie.
Referat przedstawia opis technik używanych przez ITTI do poprawiania wydajności aplikacji bazodanowych. Opisano następujące techniki: denormalizacja bazy danych, optymalizacja zapytań SQL, konfiguracja systemu zarządzania bazą danych, optymalizacja systemu operacyjnego.
Profil słuchacza: administratorzy baz danych, programiści, projektanci
Czas trwania: 30 min.

CORBA – technologia stawiająca i przy Oracle 8i – jak ją okiełznać
Paweł Księżyk (BSC Polska)

  1. Architektura obiektów rozproszonych – na czym polega i dlaczego mielibyśmy jej używać
  2. Skąd wzięła się technologia CORBA
  3. Możliwości technologii CORBA – jakie są i jak je można wykorzystać
  4. Inprise VisiBroker – technologia, która siedzi w Oracle 8i

Notka o autorze: Product Manager w BSC Polska. Certified Delphi C/S Developer.
W przedstawicielstwie Borlanda na Polskę pracuje od daty jego powstania. Prowadzi szkolenia i zajmuje się pomocą techniczną do Delphi i C++Buildera ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bazodanowej. Zajmuje się również technologiami rozproszonymi (w tym CORBA). Autor wielu artykułów na temat programowania. Uczestniczył jako prelegent w kilkunastu konferencjach.
Profil słuchacza: analitycy systemowi, kierownicy działu IT, programiści
Czas trwania: 30 min.

CRM – Customer Relationship Management
Jerzy Jakubowski (Oracle Polska)
Co to jest CRM (Customer Relationship Management)? Jak wykorzystać technologię i oprogramowanie biznesowe do wzrostu firmy zapewniając sobie jednocześnie niższe koszty marketingu, sprzedaży i dystrybucji.
Profil słuchacza: prezesi, dyrektorzy handlowi, Account Manager
Czas trwania: 1,5 godziny
Sprzęt / System operacyjny: stacja Windows NT 4.0 SP3 (zarówno stacja jak i serwer), dysk min. 1GB

Eksploracja danych: problemy i rozwiązania
Tadeusz Morzy (Politechnika Poznańska)
Celem technik eksploracji danych jest znajdowanie lub odkrywanie nieznanych zależności, związków, wzorców zachowań pomiędzy danymi przechowywanymi w dużych bazach danych i magazynach danych. Artykuł zawiera klasyfikację problemów eksploracji danych, wraz z wybranymi algorytmami, ilustrowaną przykładami zastosowań praktycznych. Celem artykułu jest wskazanie na praktyczne korzyści wynikające z zastosowania technik eksploracji danych w systemach wspomagania decyzji.

Hurtownie danych i Data Mart Suite
Paweł Gajda (Oracle Polska)
Zagadnienia architektury hurtowni danych, budowania Data Martu, zasilania danymi z systemów transakcyjnych oraz narzędzia do eksploracji danych – relacyjne, wielowymiarowe i Data Mining.
Profil słuchacza: użytkownicy zainteresowani budowa hurtowni.
Czas trwania: 45 min.

Integracja aplikacji opartych na Forms 5.0 z narzędziem do prezentowania map – MapInfo Professional
Tomasz Ostrowski (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
MapInfo jest popularnym programem do prezentowania i przetwarzania danych geograficznych. ITTI w ramach realizacji systemu informatycznego do zarządzania firmą opracowało technikę integracji MapInfo Professional z aplikacjami stworzonymi przy użyciu Forms 5.0. Prezentowane rozwiązanie opiera się specjalne do tego celu zaprojektowanym komponencie ActiveX wykorzystującym możliwości serwera OLE udostępniane przez MapInfo od wersji 4.0. W efekcie – użytkownik za pośrednictwem aplikacji zarządzania może przeglądać, modyfikować, drukować mapy oraz wykonać na nich szereg operacji specyficznych dla wzmiankowanego systemu zarządzania. Wiele firm i instytucji w Polsce używa już MapInfo do różnych celów i zapewne byłyby zainteresowane wykorzystaniem jego możliwości z poziomu innych aplikacji.
Profil słuchacza: programiści, projektanci, Czas trwania: 30 min.

Język UML
Kazimierz Subieta (IPI PAN, Warszawa)
UML (Unified Modeling Language), zunifikowany język do modelowania, jest następcą i syntezą notacji występujących w obiektowych metodykach analizy i projektowania systemów informatycznych, które pojawiły się w końcu lat 80-tych i na początku lat 90-tych. Jest on oparty o pojęcia obiektowości, takie jak obiekty, klasy, atrybuty, związki, agregacje, dziedziczenie, metody i inne. UML powstał w wyniku połączonych wysiłków trzech znanych metodologów: Grady Booch’a, Ivara Jacobsona i James’a Rumbaugh’a. Są oni autorami popularnych metodyk: OODA (Booch), Objectory (Jacobson) i OMT (Rumbaugh). UML jest zestawem pojęć oraz notacji graficznych (diagramów), które pozwalają wszechstronnie odwzorować modelowaną dziedzinę problemu, założenia projektowanego systemu informatycznego, oraz większość istotnych aspektów jego konstrukcji. UML jest obecnie wspomagany przez wiele narzędzi CASE. Został on także zaakceptowany jako przemysłowy standard przez ciało standardyzacyjne OMG rozwijające standard CORBA. Wykład ma na celu wprowadzić słuchaczy w motywacje i cele UML oraz objaśnić na przykładach podstawowe pojęcia, notacje i zastosowania UML.

Język XML w aplikacjach z bazami danych – po roku
Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska)
Referat stanowić ma kontynuację prezentacji z zeszłorocznej konferencji PLOUG. Pokazany będzie rozwój języka XML oraz języków i narzędzi mu towarzyszących. Omówione zostaną nowe ważne składniki XML, jak przestrzenie nazw i schematy oraz języki związane z XML, np. XSL i XQL. Zaprezentowane będą przykłady zastosowań XML. Przedstawione też zostaną nowe narzędzia umożliwiające wykorzystanie XML w aplikacjach z bazami danych, w szczególności narzędzia Oracle. Referat ilustrować będą przykłady dotyczące zastosowania XML w systemie wspomagającym zarządzanie dużym wydziałem wyższej uczelni.
Notka o autorze: Autor jest adiunktem w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
Profil słuchacza: projektanci
Czas trwania: 60 min.

Kierunki rozwoju aplikacji Oracle
Andrzej Chabrzyk (Oracle Polska)
Obecność Oracle na rynku aplikacji rośnie nieustannie. Jednym z istotnych czynników naszych osiągnięć jest stałe inwestowanie w rozwój rozwiązań aplikacyjnych. O rozwoju tym można mówić w dwóch aspektach – technologicznym i funkcjonalnym.
Oracle jako czołowy dostawca baz danych nadaje tempo rozwoju baz i narzędzi bazodanowych dzięki czemu jest m.in. liderem w dziedzinie przenoszenia baz danych i aplikacji w środowisko internetowe. W rezultacie odejścia od klasycznej technologii klient-serwer, użytkownicy aplikacji otrzymali wysoko zaawansowane produkty informatyczne o niskim koszcie utrzymania.
Jednocześnie stale rozszerzana jest funkcjonalność aplikacji, głównie w oparciu o specyfikacje potrzeb dostarczane przez użytkowników zrzeszonych w niezależnych organizacjach. Rozszerzenia te dotyczą wielu obszarów jak np. Customers Relationships Management (Zarządzanie relacjami z klientami) i Supply Chain Management (Zarządzanie łańcuchem dostawczym). Zestawy modułów oferujące w/w funkcjonalność już są, lub wkrótce będą przedmiotem dostaw do klientów Oracle.
Profil słuchacza: aktualni i przyszli użytkownicy aplikacji Oracle.
Czas trwania: 45 min.

Kierunki rozwoju sieci komputerowych w Polsce
Maciej Stroiński, Artur Binczewski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań)

Metodyka projektowania aplikacji z intensywnie wykorzystywanym zbiorem danych
Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)
W większości systemów informatycznych istnieją podzbiory intensywnie wykorzystywanych danych przez aplikacje generujące raporty i analizy. Przykładem mogą być dane personalne pracowników w systemie kadrowym, studenci w systemie dziekanatowym czy pacjenci w oprogramowaniu szpitala.
Do takich danych odwołuje się 80-90% aplikacji służących do generowania raportów.
Silna zależność implementacji tych aplikacji od schematu bazy danych powoduje że pojedyncze modyfikacje schematu, pociągają za sobą konieczność kosztownych rekonstrukcji tych wszystkich aplikacji.
Metodyka projektowania aplikacji uwzględniająca powyższy fakt może w istotny sposób zmniejszyć koszty tworzenia i utrzymania aplikacji generujących raportów.
Polega ona na wyodrębnieniu na etapie projektowania możliwie największą części wspólnej aplikacji – raportów, i zaimplementowaniu jej we współdzielonym module programowym.
Powyższa metoda zostanie zilustrowana przykładem systemu Kadrowo-Płacowego wdrożonego i eksploatowanego na Politechnice Poznańskiej.
Notka o autorze: Asystent Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
Czas trwania: 45 min.

Model dojrzałości organizacyjnej CMM (Capability Maturity Model)
Wiesław Byrski (Wyższa Szkoła Zarządzania, Kraków)
Model CMM (Capability Maturity Model) został opracowany w celu usprawnienia zarządzania procesami tworzenia systemów oprogramowania. W modelu wyróżnia się 5 faz charakteryzujących stopień dojrzałości firmy wytwarzającej oprogramowanie. Pierwsza z nich, faza początkowa, charakteryzuje się pełną spontanicznością i brakiem wypracowanych procedur postępowania, pojawiające się problemy rozwiązywane są ad hoc. W najwyższej piątej fazie organizacja procesów jest pełna i kompletna, a firma może pozwolić sobie na ich optymalizacje.
Na wzór modelu CMM można opracować analogiczny model dla firm znajdujących się w rożnych fazach informatyzacji – od pozbawionej nawet elementów komputeryzacji do fazy optymalizacji procesów nakierowanych na cele.

MPEG-7 standard baz danych informacji multimedialnej
Czesław Jędrzejek (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
Multimedialność w odniesieniu do baz danych występuje w kilku znaczeniach:

  • płytkim przez występowanie danych w formie obrazu, dźwięku i wideo. Odwołanie nie następuje przez zawartość (content), a przez plik binarny (BLOB). Schemat bazy jest relacyjny,
  • odwoływanie do bazy danych następuje nie poprzez tekstowe słowo kluczowe, ale poprzez elementy zawartości,
  • najbardziej ogólnym: obiekty multimedialne są zsynchronizowane
  • połączenie z bazą danych następuje poprzez skrypty współpracujące z WWW.

Powstający standard ISO MPEG-7 "Multimedia Content Description Interface" zunifikuje: formę informacji, deskryptory i ich schematy oraz Data Definition Language. Zastosowania obejmą: wyszukiwanie, zarządzanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji multimedialnej.
Notka o autorze: Profesor w Instytucie Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy. Także Kierownik Zespołu Systemów Informatycznych i Multimediów oraz vice-dyrektor Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych w Poznaniu.
Profil słuchacza: kierownicy działu IT instytucji medialnych, projektanci użytkownicy aplikacji multimedialnych
Czas trwania: 30 min.

Optymalizacja zapytań w środowisku Internetu
Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska)
Jednym z podstawowych kierunków badań w dziedzinie baz danych końca lat 90-tych jest większe wsparcie dla przetwarzania danych w Internecie. Badania te uwzględniają specyfikę środowiska komunikacyjnego oraz nowe zastosowania Internetu. Badania te obejmują również opracowanie nowych algorytmów optymalizacji zapytań uwzględniających dynamiczną charakterystykę opóźnień w dostępie do zasobów, charakterystyczny dla Internetu częściowy lub całkowity brak statystyk umożliwiających optymalne dobranie planu wykonania zapytania, oraz możliwość korzystania z replik danych. Celem prezentacji jest przedstawienie wyników prac badawczych dotyczących optymalizacji zapytań w środowisku Internetu.
Profil słuchacza: projektanci rozproszonych systemów internetowych, kadra kierownicza informatycznych jednostek rozwojowych
Czas trwania: 30 min.

Oracle JDeveloper Suite 1.1 jako wydajne środowisko do tworzenia aplikacji intra i internetowych, na przykładzie sklepu elektronicznego
Agnieszka Węgrzyn, Michał Małecki (Politechnika Zielonogórska)
W referacie przedstawiono sposób tworzenia aplikacji intra i internetowych, na przykładzie sklepu elektronicznego z wykorzystaniem pakietu JDeveloper firmy Oracle. Interfejs użytkownika przygotowano w języku Java w postaci apletu osadzonego na stronie WWW. Umożliwia on użytkownikowi dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego poprzez sieć Internet wraz z obsługą autoryzacji dostępu do konta. Aplikacja została przygotowana z wykorzystaniem technologii trójwarstwowej. W warstwie serwera wykorzystano Oracle Application Server, natomiast jako serwer baz danych Oracle 8i. Komunikacja z bazą danych odbywa się poprzez interfejs JDBC.
Notka o autorze: Autorzy są asystentami w Instytucie Informatyki i Elektroniki Politechniki Zielonogórskiej
Profil słuchacza: kierownicy działu IT
Czas trwania: 30 min.

Oracle8i a Internet
Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)
Najnowsza wersja systemu zarządzania baza danych Oracle – Oracle8i – stanowi kolejny krok w kierunku integracji baz danych z internetowymi usługami sieciowymi. W artykule scharakteryzowano własności serwera Oracle8i, bezpośrednio związane z obsługą sieci Internet: WebDB, Internet File System (iFS), interMedia, XML, itp.. Ponadto, przedstawiono propozycje zastosowań nowych technologii w globalizacji baz danych przedsiębiorstwa.

Poszukiwanie zabójców procesora
Jarosław Łagowski (IFS Poland, Warszawa)
Zintegrowany system obsługujący przedsiębiorstwo oznacza najczęściej współdziałanie systemów Finansowego, Kadrowego, Magazynowego, Remontowego i innych na jednym serwerze, na jednej bazie danych. Serwer został wyposażony w odpowiednią ilość pamięci operacyjnej, mocne procesory, wystarczającą ilość dysków i jest wspaniale – do czasu.
W miarę gromadzenia danych, administrator z przerażeniem zauważa, że czas wolny procesorów coraz częściej jest bliski zera. W końcu, zdarza się sytuacja, kiedy system "stoi", wykazując przez kilka lub kilkanaście minut 100 – procentowe wykorzystanie procesorów. Strojenie ogólne bazy danych (SGA, równoważenie obciążenia dysków itp.) nie pomaga. Należy zatem odszukać miejsca w aplikacji (raczej w aplikacjach) które wymagają dostrojenia. Czasami wystarczy porozmawiać z użytkownikami końcowymi i twórcami aplikacji. Ale co zrobić, jeżeli użytkowników jest kilkuset a twórcy nie chcą, lub nie potrafią wskazać krytycznych miejsc aplikacji?
Referat pokaże jak, przy pomocy standardowych narzędzi dostępnych dla DBA, takich jak tablice dynamiczne (V$…), pakiety standardowe (DBMS_…) i TKPROF wskazać w czasie działania na bazie danych wielu sesji równoległych, te sesje które są "zabójcami" procesora i ustalić miejsca w kodzie aplikacji wymagające poprawienia. Referat ograniczy się do wskazania metody wyszukiwania kodu wymagającego strojenia. Strojenie kodu będzie ograniczone do pokazania przykładu.
Notka o autorze: Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1992). Od lipca 1992 zatrudniony w firmie UNIDATAX (VAR Oracle) jako programista, później jako administrator baz danych. Od grudnia 1994 w IFS Poland (VAR Oracle) jako programista. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. Oracle.
Profil słuchacza: administratorzy baz danych, programiści
Czas trwania: 45 min.

Problematyka optymalnej konfiguracji serwera bazy Oracle na platformach unixowych
Piotr Kołodziej (ZUI Otago sp. z o.o., Gdańsk)
Referat omawia problemy związane z możliwie najbardziej optymalną konfiguracją serwera bazy Oracle na systemach unixowych. Podstawowymi zagadnieniami są konsekwencje wynikające z wyboru unixowego systemem plików ("tradycyjny" UFS, VxFS/JFS) bądź urządzeń surowych (raw devices) do umieszczenia plików bazy. Omówiony jest przede wszystkim wpływ na poziom współbieżności, efektywność i koszty buforowania oraz na zarządzanie pamięcią przez system operacyjny (m. in. wpływ na stronicowanie). Poruszony jest także problem optymalnego doboru rozmiaru plików baz danych oraz jego wpływ na strategię zarządzania przestrzenią w bazie.
Na końcu omówione są niektóre specyficzne dla platform unixowych cechy serwera bazy Oracle związane z wydajnością systemu, m. in. blokowanie SGA  w pamięci operacyjnej, zapis asynchroniczny itd.
Notka o autorze: Autor jest specjalistą systemowym i administratorem baz danych
Profil słuchacza: administratorzy baz danych
Czas trwania: 30 min.

Przegląd nowych narzędzi programistycznych Oracle i sposoby ich stosowania (Designer, Developer i JDeveloper)
Paweł Psuty (Oracle Polska)
Wraz z rozwojem wymagań stawianych przez odbiorców aplikacji wzrastają wymagania programistów co do stosowanych narzędzi. Trzy produkty Oracle: Designer, Developer i JDeveloper również przechodzą duże zmiany. Pojawiają się i uzyskują powszechna akceptacje nowe standardy tworzenia aplikacji. Designer zaczyna się opierać na modelowaniu w standardzie UML, Java nie jest już jedynie językiem pisania apletów, istnieje uzasadniona potrzeba migracji w kierunku wspólnego repozytorium. Prezentacja obejmie aktualne wersje produktów (Designer i Developer 6.0 lub 6.5 oraz JDeveloper 2.0) oraz przedstawi ich przyszłość. Warsztaty obejma wykorzystanie Designera jako narzędzia modelowania i generowania aplikacji oraz typowe wykorzystanie JDevelopera do tworzenia prostych aplikacji w Javie.
Czas trwania: 45 min.

Przemysłowe systemy informatyczne oparte na bazach danych Oracle
Jan Baranowski (THOMSON POLKOLOR, Piaseczno)
W referacie przedstawione zostaną przemysłowe systemy informatyczne, wykonane i wdrożone w THOMSON POLKOLOR, oparte na bazach danych Oracle. Omówiony zostanie proces projektowania tych systemów (z wykorzystaniem narzędzi CASE), oraz przedstawione zostaną przykłady rozwiązań technicznych: od bezpośredniego zbierania danych na linii produkcyjnej aż do organizacji systemu raportowania z wykorzystaniem hurtowni danych. W podsumowaniu przedstawione zostaną wnioski, wynikające z kilkuletniej eksploatacji tych systemów.
Notka o autorze: Dr inż. Szef Służby Informatyki w THOMSON POLKOLOR. Od 12 lat odpowiedzialny za tworzenie systemów informatycznych wcześniej w Polkolorze a obecnie w THOMSON POLOKOR
Profil słuchacza: administratorzy baz danych, analitycy systemowi, kierownicy działu IT programiści, projektanci
Czas trwania: 30 min.

Sposoby zarządzania przepływem uwag w rozproszonych zespołach projektowych
Andrzej Adamczyk (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
Nie ulega wątpliwości, iż komunikacja w zespole projektowym powinna być jednoznaczna, spójna i skuteczna. Jej skuteczność jest jednym z czynników, który wydatnie wpływa na organizację pracy zespołu projektowego, a przez to pozwalają zwiększyć rentowność całego projektu. W dzisiejszych czasach wypracowane zostały nowe metody zarządzania zasobami ludzkimi. Metody te zmierzają generalnie do rozproszenia zespołu projektowego, czy to w przestrzeni (teleworking), czy w sensie przydzielenia poszczególnych pracowników do projektów.
Referat dokonuje przeglądu metod testowania systemów informatycznych i zarządzania uwagami ze szczególnym uwzględnieniem projektów, w których zasoby ludzkie są rozproszone. Stanowi on efekt analizy kilkuletniej działalności ITTI związanej z wykonywaniem i wdrażaniem systemów opartych na bazach danych.
Profil słuchacza: kierownicy działu IT, kierownicy projektów informatycznych
Czas trwania: 30 min.

Stored procedure development and debugging
Wolfgang Fellner, Peter Kern (Compuware, Austria)
XPEDITER/SQL helps you quickly develop and test PL/SQL server-side applications. XPEDITER/SQL provides extensive functionality to create, edit, debug and manage server-based Oracle stored procedures. With XPEDITER/SQL, you can deploy Oracle stored procedure applications without having to rely on print statements or guesswork to identify and resolve errors.

Światowe trendy rozwoju systemów ERP na przykładzie pakietu Oracle Applications
Aiden Callaly (Applications Director Oracle ECE Russia & CIS)
(tłumaczyć na bieżąco będzie Rafal Słyk, BI&Warehouse Sales Consultant Oracle Polska)

Warehouse Costs NOTHING !…
Jon Page (BI&Warehouse Oracle EMEA)
(tłumaczyć na bieżąco będzie Rafał Słyk, BI&Warehouse Sales Consultant Oracle Polska)
Hurtownia Danych często kojarzy się nam z ogromna inwestycja związana z zakupem oprogramowania, sprzętu i usług doradczo-wdrożeniowych. Rzadko firmy zainteresowane wdrożeniem Hurtowni Danych biorą pod uwagę czynniki mające zapewnić sukces całemu przedsięwzięciu. Trudno jest określić możliwe do osiągnięcia korzyści wynikające z wdrożenia Hurtowni Danych ( HD ), ale na pewno można i trzeba zdefiniować problemy jakie HD ma na celu rozwiązać.
Autor przedstawi analizę opłacalności wdrożenia HD na przykładzie operatora telefonii komórkowej. Zostanie zaprezentowana analiza potrzeb firmy telekomunikacyjnej, określone zostaną podstawowe problemy i zaproponowane zostanie rozwiązanie. Prosty rachunek ekonomiczny pozwoli zrozumieć cel jakiemu ma służyć HD i zadania jakie należy przedstawić kierownictwu firmy przed rozpoczęciem projektu.

WebDB – tworzenie aplikacji internetowych dla opornych.
Marcin Nalepa (Oracle Polska)
Omówienie głównych cech WebDB oraz krótka prezentacja możliwości.
Czas trwania: 30 min.

Wykorzystanie algorytmów sieci neuronowych w aplikacjach bazy danych Oracle
Andrzej Łukianiuk (PIW POSTINFO, Warszawa), Bartłomiej Beliczyński (Politechnika Warszawska)
Istnieje wiele problemów, których rozwiązanie nie jest łatwo algorytmizowalne, a jeżeli nawet to wyznaczenie rozwiązania mogłoby zając wiele lat wielu komputerom. Akademickim wręcz przykładem takiej klasy zagadnień jest problem komiwojażera jako przedstawiciel zadań optymalizacji. Należą też do nich problemy klasyfikacji ( w szczególności rozpoznawania obrazów, mowy itd.) oraz aproksymacji. Z wieloma takimi zagadnieniami radzi sobie natomiast inteligencja biologiczna w ułamkach sekund. Spostrzeżenie to spowodowało rozwój badań nad sieciami neuronowymi. Doprowadziły one do powstania wielu teorii, których wynikiem są rozwiązania inżynierskie stosowane efektywnie w rzeczywistych układach. W wielu przypadkach są to skomplikowane algorytmy obliczeniowe, które wykorzystują ideę i architekturę sieci neuronowych mające jednocześnie oparcie o solidny aparat matematyczny.
Coraz więcej danych jest przechowywanych w bazach danych i nie są to tylko proste dane ewidencyjne ale coraz częściej także obrazy i dźwięki. Coraz powszechniejsze jest nie tylko przechowywanie danych i ich udostępnianie, ale i potrzeba ich przetwarzania. Właśnie algorytmy przetwarzania wykorzystujące architekturę sieci neuronowych mogą stanowić podstawę dodatkowej funkcjonalności aplikacji bazodanowych, z pewnością z zadowoleniem przyjętą przez użytkowników tych aplikacji.
Referat omawia jeden z możliwych sposobów wykorzystania algorytmów sieci neuronowych w aplikacjach bazodanowych. Skoncentrowano się na problemie aproksymacji funkcji. Jest to dziedzina, w której podstawy teoretyczne sieci neuronowych są bardzo dobrze ugruntowane oraz istnieją bardzo efektywne algorytmy obliczeniowe. Jednym z możliwych obszarów zastosowania aproksymacji funkcji jest modelowanie układów dynamicznych, które może być wykorzystywane do predykcji lub sterowania. Biorąc pod uwagę, że coraz powszechniejsze są systemy hurtowni danych gromadzące dane historyczne opisujące działalność firmy, zachowania jej klientów, to można na ich podstawie konstruować modele ( nieparametryczne, jeśli wykorzystujemy sieci neuronowe), które mogą służyć na przykład do prognozowania.
Baza danych Oracle umożliwia podłączanie zewnętrznych procedur, które mogą być napisane w języku C , a następnie w postaci dynamicznie linkowanej biblioteki dołączone do serwera i używane tak jak inne procedury wbudowane PL SQL’a. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie dowolnie skomplikowanego algorytmu, w szczególności wykorzystującego operacje macierzowe i przetwarzanie numeryczne, co byłoby dość niezręczne w języku PL SQL, a jeszcze dość nieefektywne w języku Java. Referat opisuje doświadczenia autorów w wykorzystaniu tych mechanizmów.
Jako ilustracja omawianych zagadnień podany zostanie akademicki przykład obliczeniowy wyznaczający prognozę na podstawie danych bilingowych.
Notatka o autorze: mgr inż. Andrzej Łukianiuk – analityk , projektant systemów informatycznych dla telekomunikacji. Dr inż. Bartłomiej Beliczyński – adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Główne obszary zainteresowania: modelowanie układów dynamicznych, sieci neuronowe.
Czas trwania: 30 min.

Zarządzanie projektami informatycznymi
Tomasz Koszlajda (Politechnika Poznańska)
Realizacja dużych projektów informatycznych jest obciążona dużym ryzykiem. Po pierwsze wynika to z dużej złożoności takich przedsięwzięć. Po drugie jest konsekwencją specyfiki przedmiotu zarządzania jakim są programy komputerowe. Jedną z istotnie wyróżniających cech jest niewidzialność oprogramowania. Przejawia się ona tym, że dla złożonych programów komputerowych trudno jest określić ich parametry ilościowe i jakościowe. Niewidzialność oprogramowania znacznie utrudnia planowanie przedsięwzięć informatycznych oraz weryfikację stanu ich realizacji. Specyfika programów komputerowych wymaga więc modyfikacji klasycznych metodyk zarządzania.
Profil słuchacza: kierownicy działu IT, kierownicy projektów
Czas trwania: 30 min.

Zastosowanie XML/EDI w wymianie danych między administracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi
Witold Jarzynka (Izba Skarbowa, Szczecin)
Integracja systemów, e-business, zarządzanie wymianą dokumentów i przepływem pracy stają się domeną zastosowań nowych standardów XML w sieci WWW. Bazując na koncepcji XML/EDI proponuje się model automatycznej wymiany danych (dokumentów podatkowych) między systemem użytkownika a systemem POLTAX. Proponowany język TaXML (Tax eXtensible Markup Language) posiada otwartą architekturę, która umożliwia pełną integrację z systemem użytkownika w heterogenicznym środowisku baz danych.
Notka o autorze: Witold Jarzynka ukończył w 1984 roku Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, specjalność Automatyka i Metrologia. Od 1991 roku kieruje Wydziałem Informatyki Izby Skarbowej w Szczecinie. Od 1995 roku jest bezpośrednio związany z rozwojem projektu POLTAX, specjalizując się w zagadnieniach wymiany danych i integracji systemów.
Profil słuchacza: analitycy systemowi, projektanci, kierownicy IT