OPISY WARSZTATÓW

V konferencja 1999

Zamieszczono w kolejności jak w harmonogramie

I. Projektowanie aplikacji

[T1] Tworzenie aplikacji klienckich dla serwera Oracle przy użyciu narzędzi Borlanda
Paweł Księżyk (BSC Polska)
Zobacz jak wykorzystać możliwości tkwiące w serwerach Oracle tworząc wydajne aplikacje przy użyciu rodziny narzędzi Borlanda – Delphi 5 C++Buildera 4 i JBuildera 3. Praktyczna prezentacja tworzenia aplikacji klient/serwer działających z serwerem Oracle przy użyciu nowoczesnego narzędzia RAD. Tworzenie aplikacji do udostępniania danych w Internecie i e-commerce.
Profil słuchacza: analitycy systemowi, kierownicy działu IT, programiści
Poziom słuchacza: początkujący z podstawową znajomością SZBD Oracle
Forma zajęć: wykład z prezentacją tworzenia aplikacji
Oprogramowanie: Oracle 8.0.5
Czas trwania zajęć: 3 godziny

[W1] Przegląd nowych narzędzi programistycznych Oracle i sposoby ich stosowania (Designer, Developer i JDeveloper)
Paweł Psuty (Product Sales Consultant, Oracle Polska)
Wraz z rozwojem wymagań stawianych przez odbiorców aplikacji wzrastają wymagania programistów co do stosowanych narzędzi. Trzy produkty Oracle: Designer, Developer i JDeveloper również przechodzą duże zmiany. Pojawiają się i uzyskują powszechna akceptacje nowe standardy tworzenia aplikacji. Designer zaczyna się opierać na modelowaniu w standardzie UML, Java nie jest już jedynie językiem pisania apletów, istnieje uzasadniona potrzeba migracji w kierunku wspólnego repozytorium. Prezentacja obejmie aktualne wersje produktów (Designer i Developer 6.0 lub 6.5 oraz JDeveloper 2.0) oraz przedstawi ich przyszłość. Warsztaty obejmą wykorzystanie Designera jako narzędzia modelowania i generowania aplikacji oraz typowe wykorzystanie JDeveloper do tworzenia prostych aplikacji w Javie.
Poziom słuchacza: podstawy zarządzania relacyjna baza danych Oracle, podstawy narzędzi Designer, Developer, podstawowa znajomość Javy.
System operacyjny: stacje Windows NT 4.0 SP3,
Inne oprogramowanie:
Dla serwera: Oracle8i v8.1.5 for WinNT, Oracle Application Server v4.0.8, Netscape Communicator v4.6
Dla stacji: Designer 6.0, Developer 6.0 (lub 6.5 jeśli już będzie), JDeveloper 2.0, Netscape Communicator v4.6
Czas trwania: do 2 godzin

[W2] Posiadasz aplikacje, ale jak je udostępnić różnym klientom. SCO TARANTELLA
Andrzej Boczar (SCO)
Podczas warsztatu omówione zostaną zagadnienia związane z mechanizmami dystrybuowania i udostępniania aplikacji dla szerokiego grona klientów.
Dotyczy to zarówno aspektów:

 1. prowadzenie testów aplikacji (prac pilotażowych),
 2. wdrożeniem aplikacji,
 3. jej dostarczaniem do klienta
 4. zarządzania środowiskiem użytkownika,
 5. zapewnieniem niezawodnego dostępu.

Omówione zostaną mechanizmy zapewnienia nieprzerwanego dostępu do aplikacji mimo awarii, dostępu do aplikacji i środowiska użytkownika niezależnie od typu klienta i szybkości łączy. Pokazane zostanie również praktyczne działanie SCO Tarantelli.
Profil słuchacza: kierownicy działów informatyki, administratorzy systemów informatycznych, użytkownicy końcowi
Minimalny poziom słuchacza: bez ograniczeń
Czas trwania: 3-4 godziny

[T2] Budowanie raportów za pomocą Oracle Reports V6.0
Bartosz Bułkszas (Politechnika Białostocka)
Omawiane zagadnienia:

 • projektowanie i uruchamianie raportów,
 • zarządzanie wzorcami raportów (ang. report templates),
 • modyfikacja modelu danych – tworzenie zapytań i kolumn modelu danych,
 • modyfikowanie właściwości obiektów rozkładu,
 • używanie parametrów, tworzenie formularza parametrów,
 • umieszczanie wykresów w raportach,
 • raporty macierzowe,
 • serwer raportów.

Oprogramowanie: Windows NT, Oracle 8, Oracle Developer 6.0
Profil słuchacza: twórcy aplikacji, twórcy aplikacji internetowych (opcja serwera odległego)
Poziom słuchacza: SQL, PL/SQL
Czas trwania: 3-4 godzin

II. Oracle8i – aplikacje internetowe

[T3] WebDB w Oracle8i
Maciej Zakrzewicz (Inst. Informatyki Politechniki Poznańskiej)
WebDB jest najnowszym produktem Oracle, przeznaczonym do tworzenia i uruchamiania aplikacji, udostępniających zawartość bazy danych w sieci Internet. Funkcjonalnie kojarzy się on z uproszczeniem filozofii znanych dotychczas narzędzi, takich jak Designer/2000, Developer/2000, Enterprise Manager i Application Server. Twórcy oprogramowania mogą wykorzystywać WebDB do zarówno automatycznego (wizards), jak i programowego (PL/SQL) konstruowania internetowych formularzy, raportów, wykresów, itp.. Ponadto, WebDB jest w pełni funkcjonalnym serwerem WWW, udostępniającym, poza aplikacjami, statyczne obiekty przechowywane bądź w systemie plików, bądź wewnątrz bazy danych Oracle.
Uczestnicy szkolenia poznają własności środowiska Oracle WebDB na tle architektury WWW i standardu HTML. Zaprezentowane zostaną metody budowy aplikacji internetowych w języku PL/SQL oraz przy użyciu automatycznych kreatorów (wizards). Omówiona zostanie konfiguracja i administrowanie serwerem WWW opartym na WebDB. Szkolenie zakończy się scharakteryzowaniem tendencji rozwojowych dla aplikacji internetowych (XML i XSL – następcy HTML, Oracle8i XML Parser, pakiet UTL_HTTP, standard światów wirtualnych VRML, język Java itp.).
Konspekt (wyszczególnienie poruszanych zagadnień):

 1. Architektura WWW
  • przegląd standardu HTML (znaczniki, struktura dokumentu, formularze)
 2. Oracle WbDB – nowa platforma rozwoju i udostępniania aplikacji internetowych
  • automatyczne generowanie formularzy, raportów, wykresów, itp.
  • programowanie aplikacji internetowych w języku PL/SQL
  • konfiguracja i zarządzanie serwerem Oracle WebDB
 3. Tendencje rozwojowe w sieci Internet
  • wprowadzenie do języków XML i XSL – następców HTML
  • wykorzystanie modułu Oracle8i XML Parser i pakietu UTL_HTTP dla zautomatyzowanej wymiany dokumentów elektronicznych
  • automatyczne generowanie światów wirtualnych VRML na podstawie zawartości bazy danych
  • wykorzystanie języka Java do budowy aplikacji internetowych

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Profil i poziom słuchacza: twórcy oprogramowania, osoby odpowiedzialne za politykę informatyczną
przedsiębiorstw. Przydatna będzie wcześniejsza znajomość języka SQL i PL/SQL.
Oprogramowanie: PC, Windows NT, Oracle8i, Oracle WebDB, Internet Explorer
Czas trwania zajęć: 3-4 godziny

[W3] Oracle8i i Oracle interMedia jako podstawa aplikacji multimedialnych w internecie i intranecie
Marek Martofel (Sales Consultant, Oracle Polska)
Od wielu lat możliwe jest składowanie i obróbka multimedialnych typów danych w bazach danych Oracle, jednak do tej pory wymagało to dużego nakładu pracy ze strony programisty, aby stworzyć metody obsługi materiałów multimedialnych w bazie danych.
Wraz z Oracle8i wprowadzona została opcja pod nazwą Oracle interMedia zawierająca metodologie i narzędzia związane z obróbką Video, Audio, Image, Text oraz Locator, czyli danych określających położenie na płaszczyźnie.
Związane z opcja Oracle interMedia produkty takie jak Oracle interMedia Clipboard, oraz Oracle interMedia Web Agent pozwalają na szybkie i wydajne prezentowanie wspomnianych wyżej danych na stronach WWW, oraz ich wykorzystanie w nowoczesnych multimedialnych aplikacjach dla środowisk intranetowych.
Konsolidacja zarówno relacyjnej bazy danych Oracle8i, opcji Oracje interMedia i Oracle Application Server pozwala na wydajniejsze i szybsze tworzenie ciekawszych niż dotychczas aplikacji.
Poziom słuchacza: podstawy zarządzania relacyjna baza danych Oracle, podstawy zarządzania Oracle Appliacation Server.
System operacyjny: Stacja Windows NT 4.0 SP3 (zarówno stacja jak i server),
Oprogramowanie: zależnie od ustalonej konfiguracji.
Dla serwera: Oracle8i v8.1.5 for WinNT, Oracle Application Server v4.0.7, Oracle interMedia Web Agent, Netscape Communicator v4.6
Dla stacji: Oracle interMedia Clipboard, Netscape Communicator v4.6
Czas trwania zajęć: 2-3 godziny

[W4] Oracle WebDB – tworzenie aplikacji bazodanowych w środowisku internetowym
Marcin Nalepa (Sales Consultant, Oracle Polska)
Do chwili obecnej, chcąc skorzystać z technologii internetowej poprzez publikację swoich danych w sieci, stworzenie własnej strony internetowej czy też uruchomienie prostej aplikacji pracującej w internecie, musieliśmy korzystać z pomocy osoby administrującej zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa. Zważywszy, że ilość czasu, jaką może nam zazwyczaj poświęcić taka osoba jest przeważnie znikoma, było to przedsięwzięcie niełatwe, a czasem wręcz niemożliwe. Dla takich właśnie potrzeb powstało WebDB – nowa inicjatywa Oracle. WebDB to narzędzie pozwalające tworzyć proste aplikacje pracujące w internecie za pomocą przeglądarki. Dzięki WebDB możemy również wykonywać proste czynności administracyjne takie jak tworzenie użytkowników, nadawanie im przywilejów a także zarządzanie obiektami bazodanowymi oraz monitorowanie samej bazy danych. WebDB to również możliwość tworzenia bezobsługowych stron webowych. Z wszystkich tych możliwości możemy korzystać za pomocą przeglądarki – bez potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Profil słuchacza: podstawy zarządzania relacyjna baza danych Oracle.
Sprzęt / System operacyjny: Stacja Windows NT 4.0 SP3
Oprogramowanie: Zależnie od ustalonej konfiguracji.
Dla serwera: Oracle8i v8.1.5 for WinNT, Oracle WebDB v2.1, Netscape Communicator v4.6
Dla stacji: Netscape Communicator v4.6
Czas trwania zajęć: 2 godziny

[T4] Generowanie aplikacji WWW za pomocą Designer/2000, R.2.1
Maciej Matysiak (Inst. Informatyki Politechniki Poznańskiej)
Tutorial będzie podzielony na dwie części. W ramach pierwszej części prowadzonej w formie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: wprowadzenie do Web Application Server i PL/SQL Cartridge, WebServer Generator, pakiety biblioteczne WSGL i WSGJSL, automatyczne (za pomocą Application Transformer) i ręczne definiowanie modułów programowych, generowanie aplikacji WWW na podstawie przygotowanych modułów, modyfikacja szaty graficznej i strony funkcjonalnej aplikacji. W ramach drugiej części uczestnicy wykonają w formie ćwiczeń praktycznych własne aplikacje WWW począwszy od utworzenia struktur w bazie danych, poprzez specyfikacje zbioru modułów programowych, a skończywszy na wygenerowaniu aplikacji za pomocą WebServer Generator i ich uruchomieniu.
Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne poprzedzone wykładem
Profil słuchacza: projektanci i programiści aplikacji
Poziom słuchacza: Podstawowy, bez doświadczeń z WebServer Generator
Czas trwania zajęć: ok. 3 godzin
Oprogramowanie: Windows NT 4.0 + SP3, Designer/2000 R2.1.1, Oracle8 v8.0.5, Web Application Server v3 lub v4, Internet Explorer 4 i Netscape Navigator 4

III. Strojenie systemów informatycznych

[T5] Strojenie poleceń SQL w Oracle8
Juliusz Jezierski (Inst. Informatyki Politechniki Poznańskiej)
Tutorial jest poświęcony przeglądowi technik optymalizacji poleceń SQL w systemie RDBMS Oracle8 i Oracle8i ze szczególnym uwzględnieniem nowych własności tych systemów. W szczególności zostaną omówione i szeroko zilustrowane następujące zagadnienia:

 • indeksy (b*-drzewa, bitmapowe, IOT), struktury haszowe, klastry
 • partycjonowanie danych,
 • optymalizacja regułowa i kosztowa,
 • struktury danych definiowane przez użytkownika,
 • statystyki, współczynnik selektywności i funkcja kosztu definiowana przez użytkownika.

Profil słuchacza: administratorzy bazy danych, projektanci systemowi
Poziom słuchacza: znajomość języka SQL i PL/SQL, podstawowe umiejętności administracji systemem Oracle
Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Oprogramowanie: Windows NT 4.0, RDBMS Oracle 8.1.5 Enterprise Edition
Czas trwania zajęć: 3-4 godziny

[W5] Strojenie systemu UNIXWARE 7 pod kątem bazy danych ORACLE
Andrzej Boczar (SCO)
Warsztat ma za zadanie zapoznać słuchaczy z aspektami strojenia systemu operacyjnego UnixWare 7, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z efektywnością funkcjonowania bazy danych Oracle. Podczas warsztatu omówione zostaną kwestie związane z obsługą podsystemu wejścia / wyjścia, wydajnością procesów, rozkładania obciążeń miedzy procesami, wydajnością sieci, wykorzystania pamięci oraz buforów systemowych itd. Zapoznamy się również z narzędziami i mechanizmami systemu UnixWare 7 służącymi do monitorowania i strojenia parametrów systemu zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
Profil słuchacza: administrator systemu operacyjnego, administrator bazy danych Oracle.
Minimalny poziom słuchacza: średnio zaawansowany
Czas trwania: 3-4 godziny

IV. Niezawodność systemów informatycznych

[T6] Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych Oracle8 z wykorzystaniem Recovery Manager’a
Robert Wrembel (Inst. Informatyki Politechniki Poznańskiej)
Omawiane zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
  • struktury wykorzystywane przez SZBD Oracle8 do odtwarzania bazy danych po awarii,
  • sposoby archiwizowania bazy danych,
  • sposoby odtwarzania bazy danych po awarii.
 2. Program Recovery Manager
  • koncepcja,
  • instalowanie,
  • funkcjonalność.
 3. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa z wykorzystaniem RMAN
  • katalog odtwarzania,
  • zbiory archiwalne (ang. backup sets),
  • kopie plików (ang. image copies),
  • archiwizowanie bazy danych,
  • archiwizowanie przestrzeni tabel,
  • archiwizowanie plików danych.
 4. Odtwarzanie danych z wykorzystaniem RMAN
  • odtwarzanie całej bazy danych,
  • odtwarzanie przestrzeni tabel,
  • odtwarzanie plików danych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Profil słuchacza: administratorzy baz danych
Poziom słuchacza: początkujący administratorzy baz danych, wymagana znajomość SZBD Oracle
Oprogramowanie: Windows NT 4.0, RDBMS Oracle 8.x Enterprise Edition
Czas trwania zajęć: 3 godziny

[T7] Bardzo duże bazy danych Oracle (VLDB – Very Large Databases) a technologia RAID
Wojciech Karwowski (Associate Technical Analyst, Customer Support Services, Oracle Polska)
Wykład jest poświęcony bardzo dużym bazom danych Oracle (VLDB – Very Large Databases) ich wydajności, dostępności, bezpieczeństwa i strojeniu w kontekście technologii RAID. W trakcie dyskusji poruszane są także zagadnienia związane z pojęciami takimi jak database block size, raw devices, redo log files, standby databases, tablespace partitioning, storage parameters i rollback segments.
Wykład prezentuje technologie i jako taki nie odwołuje się do żadnych rozwiązań sprzętowych konkretnych producentów.
Konspekt

 1. Wprowadzenie.
  Omówienie zakresu i celu wykładu. Określenie pojęcia dużej bazy danych (VLDB). Określenie cech baz danych takich jak dostępność, bezpieczeństwo, wydajność, koszt, ich stosunku do siebie, pokrywania lub wykluczania się.
 2. Technologia RAID.
  Wyjaśnienie pojęcia RAID. Cele stosowania technologii RAID. Rola jaką odgrywa w zastosowaniu do dużych baz danych.
 3. Striping, mirroring, parity-based system.
  Omówienie technik składowania i zabezpieczania danych oraz operowania nimi wykorzystywanych przez technologię RAID.
 4. Konfiguracje RAID.
  Omówienie poszczególnych konfiguracji RAID (RAID 0, RAID 0+1, … RAID 5). Objaśnienie logiki działania oraz pokazanie słabych i mocnych stron poszczególnych konfiguracji.
 5. Oracle a RAID.
  Omówienie współdziałania baz danych Oracle z poszczególnymi konfiguracjami RAID w kontekście takich cech jak dostępność, bezpieczeństwo, wydajność i koszt. Pokazanie mocnych i słabych stron każdej z kombinacji Oracle-RAID.
 6. Poprawianie wydajności.
  Metody poprawiania wydajności obsługi Oracle przez RAID poprzez strojenie takich parametrów jak striping, db_block_size, db_file_multiblock_read_count. Eliminacja zjawiska zwanego "bottleneck". Tworzenie kombinacji różnych konfiguracji RAID. Wpływ cech sprzętowych konfiguracji RAID na wydajność baz Oracle – ilość kanałów i ich przepustowość, ilość sterowników, wielkość pamięci Cache, magistrale, algorytmy operowania danymi itp.
 7. Zagadnienia pokrewne
  Wzmianka o zagadnieniach pokrewnych takich jak standby databases, partitionig.
 8. Podsumowanie
  Podsumowanie omówionego materiału. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania zajęć: 2 godziny (może ulec wydłużeniu w przypadku dużej liczby pytań).
Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją slajdów.
Profil słuchacza: słuchaczami mogą (powinni być) administratorzy baz danych, administratorzy systemów, osoby odpowiedzialne za wydajność i bezpieczeństwo baz danych/systemów, osoby odpowiedzialne za typowanie (analizę potrzeb) sprzętu komputerowego. Pośrednio zainteresowanymi będą także analitycy i projektanci aplikacji/systemów.
Poziom słuchacza: słuchacze powinni posiadać znajomość architektury serwerów Oracle.
Oprogramowanie: wykład będzie przeprowadzony bez użycia komputerów przez słuchaczy.

 • system operacyjny MS Windows 95/NT 4.0
 • oprogramowanie narzędziowe MS Power Point 97

V. Magazyny danych, analiza danych

[W6] Oracle Financial Analyzer jako aplikacja do budżetowania
Paweł Gajda (Sales Consultant, Oracle Polska)
Wiele przedsiębiorstw i organizacji spotyka się na co dzień z problemem budżetowania .Do tej pory najczęściej wykorzystywanym i mało efektywnym narzędziem używanym w tym celu były arkusze kalkulacyjne.
Wraz z wprowadzeniem aplikacji Oracle Financial Analyzer pojawiły się możliwości zbudowania efektywnego systemu do budżetowania
Oracle Express Server jako wydajny silnik bazy wielowymiarowej pozwala na utworzenie dedykowanej aplikacji służącej do budżetowania w przedsiębiorstwie wieloodziałowym z uwzględnieniem wielu wersji budżetu, określonych pozycji kosztowych oraz okresów finansowych.
W procesie budżetowania pozycje rachunku wyników objęte planowaniem budżetu – odpowiadają one kontom lub grupom kont księgi głównej, zaś struktura organizacyjna określa centra kosztowe.
Produkty takie jak Oracle Financial Analyzer pozwalają na szybkie i Wydajne prezentowanie wspomnianych wyżej danych w postaci raportów tabelarycznych lub graficznych w określonym układzie rodzajowym lub organizacyjnym, uwzględnienie elementów inflacji i zbudowanie określonych modeli biznesowych. Konsolidacja wyników pochodzących z rożnych źródeł oraz oddziałów firmy, kontrola budżetu, dystrybucja danych oraz struktur umożliwia wydajną i szybką analizę w ramach aplikacji.
Poziom słuchacza: podstawy sterowania baza Oracle Express , podstawy znajomości Oracle Financial Analyzer.
System operacyjny: serwer – Windows NT Server 4.0 SP3, stacja – Windows NT 4.0 SP3,
Oprogramowanie:
Dla serwera: Oracle Express Server 6.2 for WinNT, Oracle Financial Analyzer Server 6.2
Dla stacji: Oracle Financial Analyzer Client 6.2
Czas trwania zajęć: 3 do 4 godzin

[T8] Discoverer 3.1
Władysław Poszywak (Dział Szkoleń, Oracle Polska)
Omawiane zagadnienia:

 • Discoverer – podstawowe idee,
 • tworzenie zapytań ad hoc,
 • zarządzanie zapytaniami,
 • stosowanie warunków i parametrów,
 • tworzenie podzapytań,
 • sortowanie i tworzenie podsumowań,
 • tworzenie elementów wyliczanych,
 • analizowanie danych poprzez drążenie,
 • graficzna analiza danych.

Profil słuchacza: użytkownicy, analitycy, kierownicy, którzy chcą uzyskiwać informację z bazy danych bez uczenia się programowania i bez znajomości struktury bazy danych.
Poziom słuchacza: znajomość środowiska Windows
Oprogramowanie: Windows NT
Czas trwania: 3-4 godziny