Podsumowanie V Konferencji Użytkowników i Developerów OracleIntegracja danych i systemów informatycznych

Szanowni Państwo,

W dniach 12-16 października 1999 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się jubileuszowa V Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE zatytułowana „Integracja danych i systemów informatycznych”. Jak zwykle konferencja była okazją do spotkania osób chcących, z jednej strony, podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu ORACLE, metod i sposobów budowania aplikacji, swoich złych i dobrych doświadczeń w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Z drugiej strony, była również okazją do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych, nowymi aplikacjami, tendencjami i kierunkami rozwoju oprogramowania firmy ORACLE.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji była integracja danych i systemów informatycznych. Jest to obecnie jeden z najważniejszych, a jednocześnie, najtrudniejszych problemów w zakresie ich budowy. Powaga tej problematyki ma jedną zasadniczą przyczynę – zintegrowane i wydajne systemy informatyczne stanowią o „być albo nie być” wielu przedsiębiorstw. Olbrzymia konkurencja oraz ogólna globalizacja działalności przedsiębiorstw powodują, że dla wielu z nich rozwój infrastruktury informatycznej jest zasadniczym i podstawowym sposobem zapewnienia odpowiedniej efektywności funkcjonowania i zagwarantowania konkurencyjności na rynku. Systemy informatyczne pozwalają na poprawienie efektywności i zyskowności funkcjonowania przedsiębiorstw, redukcję czasu i kosztów wytwarzania poprzez racjonalizację procesów podejmowania decyzji, racjonalizację gospodarki materiałowej, gospodarki zapasami, środkami finansowymi, wreszcie zasobami ludzkimi. Aby jednak systemy informatyczne mogły spełniać taką rolę, muszą obejmować swoim działaniem wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Muszą zatem obejmować swoim działaniem całość działalności operacyjnej (systemy OLTP), wspomagać podejmowanie decyzji (magazyny danych, systemy OLAP i eksploracja danych), wspierać marketing i promocję przedsiębiorstwa oraz jego produktów i/lub usług. Szczególnego znaczenia, w dobie burzliwego rozwoju Internetu, nabiera integracja istniejących systemów informatycznych ze środowiskiem Web. W najbliższej przyszłości miliony klientów Internetu będą realizowały dostęp do tysięcy baz danych na całym świecie. Wśród tych baz powinna się również znaleźć nasza baza danych. Web staje się głównym źródłem wszelkiej informacji o świecie. Integracja z Web ma na celu wprowadzenie nowych usług via Internet (biznes elektroniczny) jak i promocję przedsiębiorstwa. Ocenia się, że jedna trzecia przedsiębiorstw, które znajdowały się jeszcze kilka lat temu na liście „500” największych i najbogatszych przedsiębiorstw klasyfikowanych przez czasopismo Forbes, zbankrutowały w ostatnim czasie na skutek nieefektywności i niewydolności swoich systemów informatycznych.

Program konferencji zawierał w tym roku 28 referatów plenarnych prezentowanych w ramach następujących sesji: projekty informatyczne, Internet i multimedia, oprogramowanie biznesowe, projektowanie aplikacji, aplikacje biznesowe, integracja systemów informatycznych oraz wydajność systemów informatycznych. Przedstawione referaty dotyczyły takich zagadnień jak: język XML, integracja baz danych i Web, tworzenie aplikacji inter- i intranetowych, realizacja zapytań w środowisku Internet, Oracle 8i, magazyny danych, eksploracja danych, wydajność systemów baz danych, projektowanie systemów baz danych i systemów informatycznych, konfiguracja systemów baz danych, standard informacji multimedialnej, prezentacja nowych narzędzi Oracle.
W programie znalazły się 3 referaty na zaproszenie. Konferencję zainaugurował referat prof. Subiety poświęcony prezentacji języka UML, zunifikowanego języka modelowania i specyfikacji systemów informatycznych, który powoli staje się standardem de facto w zakresie modelowania systemów informatycznych. Kolejny, drugi dzień konferencji, rozpoczął referat Jona Page, wygłoszony przez R. Słyka (Oracle), poświęcony zaletom i zyskom z budowy magazynu danych. Autor starał się pokazać korzyści płynące z implementacji magazynu danych dla systemów wspomagania podejmowania decyzji, które w krótkim czasie rekompensują wysoki koszt początkowy związany z zaprojektowaniem i wdrożeniem magazynu danych. Trzeci dzień konferencji zainaugurował referat pp. Stroińskiego i Binczewskiego (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) poświęcony aktualnemu stanowi i kierunkom rozwoju sieci komputerowych w Polsce. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. W ramach sesji plenarnych zorganizowano dodatkową sesję zatytułowaną „Aktualności z kręgu Aplikacji Oracle”, na której przedstawiciele firmy Oracle przedstawili i omówili nowe rozwiązania aplikacyjne dostępne na rynku.

Podobnie jak w latach poprzednich, ważnym elementem konferencji była dyskusja panelowa zatytułowana „Systemy baz danych: teraźniejszość i przyszłość technologii”. Uczestnicy dyskusji panelowej starali się podsumować aktualny stan rozwoju technologii baz danych oraz wskazać, ich zdaniem, najważniejsze kierunki rozwoju tej technologii. W dyskusji poruszono zagadnienia związane z rozwojem systemów OLTP, magazynów danych i technologii OLAP, rozwojem i korzyściami płynącymi z zastosowań technologii eksploracji danych, rozwojem narzędzi i technik do projektowania systemów informatycznych, aplikacji inter- i intranetowych, rozszerzeniem i wzbogaceniem systemów baz danych o nowe typy danych (dane multimedialne, dane słabo ustrukturalizowane) i możliwością ich wykorzystania w nowych dziedzinach zastosowań, coraz intensywniejszym rozwojem systemów mobilnych. Jako przyszłe kierunki rozwoju technologii systemów baz danych wskazywano głównie na konieczność integracji tej technologii z Internetem, wprowadzenie rzeczywistej obiektowości do systemów baz danych, na konieczność opracowania nowych narzędzi do zarządzania projektami informatycznymi, tworzenia wydajnych narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji użytkowych, dalszego rozwoju narzędzi do budowy magazynów danych i eksploracji danych, administrowania i zarządzania dużymi, rozproszonymi systemami informatycznymi.

Jak co roku, prezentacji artykułów w głównym programie konferencji towarzyszył cykl „tutoriali” i warsztatów, pozwalający praktycznie zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. Program warsztatów i tutoriali obejmował 15 różnych tematów dotyczących: projektowania aplikacji bazy danych, Oracle8i i aplikacji internetowych, strojenia systemów informatycznych opartych o SZBD Oracle, niezawodności systemów informatycznych, magazynów i analizy danych.

Jak zwykle nie zabrakło i w tym roku atrakcji turystycznych. Można było się wybrać z przewodnikiem na jedną z kilku wycieczek po okolicach Zakopanego. Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tym roku nie do końca dopisała wycieczkowiczom pogoda. Część osób nie mogła skorzystać z wycieczek, gdyż uczestniczyła w walnym zgromadzeniu stowarzyszenia PLOUG, na którym wybrano m. in. nowy zarząd stowarzyszenia PLOUG na czele z kol. Maciejem Zakrzewiczem.

Konferencja jest miejscem nie tylko prezentacji referatów oraz zajęć praktycznych, ale również miejscem spotkań i nawiązywania nowych znajomości. Największą popularnością, poza referatami i warsztatami, cieszyły się „gorące” wieczorne spotkania w kawiarence przy sponsorowanym przez Hewlett-Packard i Heineken piwie i muzyce.

W tegorocznej konferencji wzięło udział 280 osób, włącznie z osobami wygłaszającymi referaty, prowadzącymi zajęcia praktyczne, sponsorami i organizatorami. Ilość wykorzystanych miejsc w tutorialach wynosiła 276, a w warsztatach 254. Jak wynika z przedstawionych liczb, statystyczny uczestnik konferencji wziął udział w dwóch zajęciach praktycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy konferencji opuszczali Zakopane zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem konferencji, pomimo pewnych niedociągnięć organizacyjnych jak i pewnych niedomogów standardu zakwaterowania. Mamy nadzieję, że program konferencji, warsztatów, tutoriali, atmosfera spotkań w kawiarence, wszystko to razem zrekompensowało uczestnikom te niedociągnięcia. Zapraszamy gorąco wszystkich już dziś na spotkanie w roku 2000 na kolejnej VI Jesiennej Konferencji PLOUG w Zakopanem.

Sławomir Kwiecień
Tadeusz Morzy
Robert Wrembel