Oracle Designer – Szkolenia, czyli jak w ciągu kilku dni rozpocząć w firmie efektywną pracę.

Narzędzia CASE – czyli jak zautomatyzować prace nad tworzeniem dużego systemu
informatycznego

Jednym z podstawowych celów każdego zespołu tworzącego oprogramowanie jest jak
najtańsze tworzenie i utrzymywanie oprogramowania spełniającego funkcjonalne i
wydajnościowe wymagania użytkownika końcowego.

Niektóre z wymagań stawianych aplikacji bazodanowej to:

 • realizacja wymagań funkcjonalnych systemu określonych przez użytkownika,
 • dostrojenie projektu bazy danych do środowiska …
 • możliwość wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami (modułami) aplikacji,
  standaryzacja interfejsu i zasad działania poszczególnych modułów,
 • wysoka wydajność systemu, odporność na błędy oraz przyjazność dla użytkownika.

Nie bez znaczenia jest także dotrzymanie terminów, nie przekroczenie założonego
budżetu oraz łatwość utrzymywania końcowej aplikacji.
Tworzenie systemu bazodanowego pracującego w środowisku klient/serwer i/lub w
architekturze trójwarstwowej (WWW) jest bardzo złożone. Wymusza to systematyczne
podejście do pracy i stosowanie uznanych metodyk tworzenia aplikacji.

Potrzeba systematycznego podejścia do zadania tworzenia aplikacji

Aby prace nad aplikacją bazodanową zakończyły się sukcesem niezbędne są trzy
elementy:

 • metoda (Co zrobić?),
 • technika (Jak to zrobić?),
 • narzędzia (Jak to zautomatyzować?) czyli CASE (Computer Aided Software Engineering – Inżynieria
  komputerowa Wspomagana Komputerowo
  )

Metoda określa jakie kroki i w jakiej kolejności należy przejść, by stworzyć
aplikację w sposób najlepiej przystosowany do specyfiki organizacji. Przykłady uznanych
metodyk tworzenia systemów informatycznych to oficjalna metodologia Oracle CDM (Custom
Development Method), System Development Life Cycle (SDLC) oraz jej odmiany takie jak
CASE*Method i jej nowsza odmiana CASE Application Development Method (CADM), RAD (Rapid
Application Development), metoda wodospadowa, iteracyjna, ad hoc.
Technika określa jak wykonać każde z zadań, opisanych przez metodykę.
Narzędzia CASE automatyzują zadania przechodzenia od wymagań funkcjonalnych
wyspecyfikowanych przez użytkowników biznesowych do działających aplikacji.
Umożliwiają one nie tylko automatyzację powtarzalnych zadań, jak tworzenie skryptów
do generowania bazy danych. Dostarczają także mechanizmów umożliwiających kontrole
spójności i kompletności wykonania poszczególnych kroków opisanych przez zastosowaną
metodę.
Oracle Designer zbudowany jest na szkielecie metodologii Oracle CASE*Method. Metodologia
ta obejmuje etapy analizy strategicznej, analizy szczegółowej, projektowania,
implementacji i pisania dokumentacji użytkownika, wdrażania i utrzymania.
Dzięki modularnej architekturze oraz dużej elastyczności Designer wspiera także inne
metodyki tworzenia aplikacji.
W praktyce rzadko zdarza się tak komfortowa sytuacja, że można sekwencyjnie
przechodzić przez kolejne fazy całego projektu.
Nowe wymagania użytkownika końcowego mogą pojawiać się właściwie na każdym etapie
tworzenia systemu, nawet na etapie testowania lub utrzymywania. Ponadto w bardzo wielu
przypadkach zadanie polega na dopisaniu pewnych elementów lub generalnej przebudowie
istniejącego (tzw. podejście ‚start in the middle’). Nie należy także
zapominać o pojawiającej się bardzo często konieczności bardzo szybkiego stworzenia
prototypów docelowego systemu przed lub w trakcie etapu analizy (tzw. Rapid
Application Development
)

Praca zespołowa

W prace nad projektem zaangażowanych jest wiele osób pełniących role analityków,
programistów, administratorów bazy danych. Nie można zapomnieć również o roli
kierownika projektu oraz o konieczności zaangażowania użytkowników końcowych w prace
nad projektem.
Wszystkie te osoby powinny mieć możliwość wymiany informacji i korzystania z pracy
pozostałych członków zespołu. Ogromny wpływ na efektywność pracy zespołowej ma
możliwość wprowadzania przyjętych standardów.

ORACLE CASE

Od kilku lat wyznacznikiem nowoczesnego podejścia do informatyki stało się
zastosowanie narzędzi CASE. Głównym celem tych narzędzi jest komputerowe wspomaganie
tworzenia i utrzymywania elastycznych systemów informatycznych poprzez porządkowanie
pracy zespołu, automatyzacje rutynowych zadań oraz badanie kompletności i spójności
efektów poszczególnych kroków tworzenia systemu.
Oracle Designer jest niekwestionowanym liderem na rynku narzędzi CASE. Oracle Designer to
zintegrowany zestaw wielu narzędzi służących do modelowania i budowy aplikacji
zarówno w środowisku klient-serwer, jak również w architekturze trójwarstwowej WWW.

Niewątpliwym atutem Oracle Designer jest cecha określana jako 100% generacji kodu.
Cecha ta oznacza:

 • możliwość przechowywania w jednym miejscu (w tzw. Repozytorium Designera) informacji
  zgromadzonych na etapie strategii, analizy i projektowania oraz łatwe (w większości
  przypadków automatyczne tj. zapewniane przez narzędzie) wykorzystanie informacji z
  repozytorium do generacji gotowej aplikacji bazodanowej.
 • automatyczny przepływ informacji (information flow) pomiędzy poszczególnymi etapami
  tworzenia systemu (np. uwzględnianie wyników etapu analizy takich jak hierarchia
  funkcji, diagram związków encji oraz informacji o wykorzystaniu informacji przez funkcje
  przez zawarte w Designerze generatory bazy danych, formularzy, raportów, aplikacji WWW i
  innych typów aplikacji).

Dlaczego zatem narzędzia CASE są odkładane na półkę a projekty CASE są
zarzucane?

Samo zastosowanie narzędzi CASE, w tym Designera, nie gwarantuje powodzenia projektu.
Wiele projektów prowadzonych w CASE było nieudanych lub zakończyło się porażką.
Wiele zakupionych przez firmy pakietów CASE zostało odłożonych na półkę.

Ponadto w niektórych firmach wykorzystanie Designera ogranicza się do etapu strategii
i analizy oraz ewentualnie generacji skryptów do tworzenia bazy danych. Tworzenie
aplikacji formularzowych czy raportów odbywa się ‚ręcznie’ np. z wykorzystaniem
Developera. Są także firmy, w których aplikacje wygenerowane z użyciem Designera są
‚poprawiane’ ręcznie np. z wykorzystaniem Developera. Obydwa te podejścia powodują, że
model analityczny systemu i model aplikacji różnią się od siebie, w związku z czym
uwzględnianie dodatkowych wymagań użytkownika staje się bardzo czasochłonne.
Są dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy.
Pierwsza jest związana z bardzo dużą złożonością tych narzędzi wynikającą
głównie ze wspierania przez nie wszystkich etapów życia systemu informatycznego,
od analizy strategicznej do testowania i utrzymania gotowej aplikacji.

Na pierwszy rzut oka liczba i złożoność modułów, właściwości poszczególnych
obiektów wydaje rzeczywiście się nie do ogarnięcia. Pojawiają się zatem pytania:

 • czy jest możliwe, by w stosunkowo krótkim czasie (na przykład w ciągu kilku dni)
  rozpocząć prace z Designerem i czy trzeba być ekspertem, by rozpocząć stosować to
  narzędzie?
 • czy jest konieczna doskonała znajomość narzędzia Oracle Developer, by tworzyć
  aplikacje formularzowe? Czy analityk będzie musiał zapoznać się z technologią WWW i
  pakietem Developer? Czy projektant aplikacji będzie musiał zapoznawać się z metodyką
  modelowania biznesu?
 • ile (minimum) osób powinno uczestniczyć w tworzeniu aplikacji,
 • jaka powinna być rola analityków, projektantów, programistów, administratorów bazy
  danych oraz szefa projektu i użytkowników końcowych w tworzeniu aplikacji z
  wykorzystaniem tego narzędzia? Czy analityk będzie mógł wygenerować wstępną
  aplikację? Jak projektant aplikacji będzie w stanie sprawdzić kompletność i
  spójność efektów pracy analityka?
 • jak powinni współpracować ze sobą poszczególni członkowie zespołu, by ewentualne
  błędy, niespójności i braki były wyłapywane możliwie jak najwcześniej,
 • jak szybko przetestować różne możliwości implementacji poszczególnych modułów
  tworzonej aplikacji (na przykład w technologii klient/serwer i Web),
 • jakie będą skutki pominięcia określonych informacji na etapie strategii lub analizy,
  (np. informacji o wymaganiach czasowych i zużyciem zasobów przez poszczególne funkcje
  biznesowe),
 • kiedy i w jakim zakresie opłaca się stosować które moduły Designera?
 • jaki sposób realizacji określonego zadania wybrać, gdy Designer dostarcza wielu
  rozwiązań.

Ponadto, w firmach używających od wielu lat pakietu Oracle Developer pojawia się
pytanie:

 • czy opłaca się zaniechać tworzenia aplikacji wyłącznie z użyciem Developera? Jakie
  będą z tego korzyści i czy istniejące aplikacje trzeba będzie projektować od
  początku?

Druga przyczyna związana jest z obiegowymi, mylnymi przekonaniami o
ograniczeniach Oracle Designera, z których najczęstsze to:

 • niemożliwość zastosowania tego narzędzia do wnoszenia poprawek i uzupełnień oraz
  generalnej przebudowy istniejących aplikacji bazodanowych,
 • niemożliwość stosowania szybkiego prototypowania aplikacji (tzw. RAD – Rapid
  Application Development
  ) z pominięciem lub znacznym skróceniem etapu strategii i
  analizy,
 • trudność uzyskania aplikacji z satysfakcjonującym user interface.

Oracle Designer – Szkolenia

Odpowiedź na te i wiele innych pytań można uzyskać uczestnicząc w kursach
prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Oracle. Proponowane szkolenia obejmują zarówno
zagadnienia związane z metodyką tworzenia aplikacji bazodanowych jak i z wykorzystaniem
wszystkich możliwości Designera.
Uczestnicząc w tych szkoleniach można w ciągu kilku dni rozpocząć tworzenie z
wykorzystaniem Designera w pełni funkcjonalnych aplikacji implementowanych w technologii
klient/serwer i Web.
Słuchacze kursów zapoznawani są z możliwością wykorzystania Designera do
wprowadzania do repozytorium schematu istniejącej bazy danych oraz logiki aplikacji
utworzonej w narzędziu Oracle Forms, co ogromnie przyspiesza prace nad ulepszaniem lub
generalną przebudową dotychczas eksploatowanych rozwiązań.
Oczywiście, praktyka czyni mistrza, co jest szczególnie ważne w przypadku analityków
….

FEDS: Oracle Designer – kurs podstawowy
czyli wszystko, co wystarcza do rozpoczęcia pracy z Oracle Designer

Szkolenie to jest przeznaczone dla wszystkich początkujących użytkowników
narzędzia Designer.
Adresatami tego kursu jest szerokie grono użytkowników Designera oraz osób związanych
z wdrażaniem systemów informatycznych takich jak: analitycy biznesu, analitycy systemu,
kierownicy projektów informatycznych, projektanci baz danych, projektanci aplikacji
Developer, projektanci aplikacji dla WWW, administratorzy repozytorium projektu oraz
administratorzy bazy danych.
Uczestnicy tego kursu powinni być zaznajomieni z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi
relacyjnych baz danych. Sugerowana jest także znajomość SQL, PL/SQL i minimalna wiedza
na temat Oracle Forms z pakietu Developer.
Kurs ten dotyczy przede wszystkim narzędzia CASE jakim jest Designer, ale omawiane są
również wybrane zagadnienia związane z metodyką CDM. Nie jest zatem wymagana
znajomość takich pojęć analitycznych jak encja, funkcja biznesowa czy proces.
Jak sugeruje tytuł, szkolenie to przewidziane jest dla wszystkich początkujących
użytkowników narzędzia Designer. Kurs opracowany został w ten sposób, aby dać
możliwość przećwiczenia najważniejszych zadań związanych z rozwijaniem aplikacji
bazodanowych pod Designer. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość wykorzystania
narzędzia Designer do definiowania wymagań biznesowych, transformowania modelu
analitycznego na określone definicje w projekcie, oceny i weryfikacji jakości projektu
oraz używania narzędzi do generowania obiektów bazodanowych i prostych aplikacji
opartych na Developer czy WebServer. Wszystkie zagadnienia omawiane na tym szkoleniu
oparte są na przykładowym projekcie, który stopniowo, na każdej lekcji, jest rozwijany
dając możliwość zaznajomienia się ze środowiskiem Designer.

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy powinni umieć:

 • identyfikować i przeprowadzać podstawowe zadania w zakresie implementacji projektu w
  Designer,
 • wprowadzać do Repozytorium Projektu kluczowe wymagania biznesowe,
 • transformować te wymagania na konkretne definicje w projekcie,
 • poprawiać i uzupełniać projekt systemu oraz generować i budować strukturę bazy,
 • projektować i generować system aplikacji opartych zarówno na Developer jak i Oracle
  WebServer.

Szczególny nacisk jest położony na korzyści płynące z systematycznego podejścia
do zadania tworzenia aplikacji bazodanowej oraz dokładnej weryfikacji efektów
poszczególnych etapów tworzenia (wykorzystanie raportów oraz weryfikacji krzyżowej).
Uczestnicy kursu zapoznają się z techniką implementacji tych samych funkcji biznesowych
w postaci aplikacji klient/serwer i aplikacji Web.
Pokazana jest również możliwość wykorzystania Designera do szybkiego prototypowania
aplikacji (tzw. metodyka RAD).
Po ukończeniu tego kursu osoby w nim uczestniczące mogą określić swoją rolę w
tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem Designera i przystąpić do tworzenia w pełni
funkcjonalnych aplikacji.
Ostatnie dwa dni tego 5-dniowego kursu przeznaczone są na warsztaty, w czasie których
prowadzący wykład spełnia rolę użytkownika biznesowego określającego wymagania
funkcjonalne przykładowej aplikacji bazodanowej. Istnieje możliwość określenia przez
uczestników kursu tematyki aplikacji.
Uczestnicy kursu we współpracy z prowadzącym tworzą kompletną aplikację
działającą w architekturze klient/serwer i środowisku WWW przechodząc kolejno etapy
strategii, analizy, projektowania, budowania i testowania. Zapoznają się z użyciem
Designera do uwzględniania dodatkowych wymagań biznesowych, pojawiających się na
różnych etapach rozwijania aplikacji.

SGEN: Oracle Designer – projektowanie i generowania bazy danych

Kurs przeznaczony jest dla analityków systemów, projektantów baz danych oraz
aplikacji, dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób wykorzystujących narzędzie
Designer do tworzenia projektów informatycznych.
Uczestnicy tego kursu powinni mieć ukończone następujące szkolenia: Designer Rel 2:
kurs podstawowy (kod: FDES), Szczegółowa analiza systemów (kod: DSA). Ponadto
słuchacze powinni mieć doświadczenie w wykorzystywaniu języka SQL oraz powinni być
zaznajomieni z PL/SQL.
Szkolenie to skupia się na wykorzystaniu narzędzia Designer do tworzenia, edycji oraz
implementacji wydajnych systemów przetwarzania transakcyjnego (OLTP). Wykorzystując
metodologię i techniki projektowania baz danych uczestnicy kursu będą weryfikować i
modyfikować projekt bazy wygenerowany przez narzędzie Database Design Transformer.
Korzystając z edytora projektu (Design Editor) studenci będą mieli możliwość
przećwiczenia takich kluczowych zadań projektowych jak denormalizacja, definiowanie
więzów, wyzwalaczy bazodanowych, oraz innych obiektów przechowywanych w bazie. Na
kursie tym poruszane są również zagadnienia związane z replikacją, katalogowaniem,
systemami rozproszonymi oraz z hurtowniami danych. Uczestnicy kursu
nauczą się w jaki sposób przekształcać dane z Repozytorium i definicje PL/SQL w
odpowiednie obiekty bazy danych.

Po ukończeniu niniejszego szkolenia każdy z jego słuchaczy powinien:

 • potrafić wykorzystywać komponenty Designer: Design Editor oraz Server Generator do
  implementacji projektu bazy danych, usprawniać projekt danych poprzez tworzenie obiektów
  takich jak sekwencje, indeksy, perspektywy i synonimy,
 • definiować i nakładać więzy integralności
 • orientować się w możliwościach i ograniczeniach budowy systemów rozproszonych
 • generować wyzwalacze bazodanowe oraz pakiety programowe wykorzystując narzędzie
  Generate Table
 • ekstrahować projekt danych na podstawie istniejącej już bazy
 • denormalizować projekt logicznej struktury danych i zapamiętywać go w Designer
 • tworzyć kod PL/SQL w Designer
 • identyfikować polecenia DML wygenerowane przez Designer dla różnych typów obiektów
  bazodanowych

FGEN: Oracle Designer – projektowanie

Kurs przeznaczony jest dla analityków systemów, projektantów baz danych i aplikacji,
oraz wszystkich osób wykorzystujących narzędzia Designer do tworzenia projektów
informatycznych.
Uczestnicy tego kursu powinni mieć ukończone następujące szkolenia: Designer Rel 2:
kurs podstawowy (kod: FDES), Szczegółowa analiza systemów (kod: DSA). Ponadto
słuchacze powinni mieć doświadczenie w wykorzystywaniu języka SQL oraz powinni być
zaznajomieni z PL/SQL.
Szkolenie to skupia się na wykorzystaniu narzędzia Designer do tworzenia, edycji oraz
generowania aplikacji formularzowych. Są przedstawione takie aspekty narzędzia jak
wzorce, preferencje walidacja, układ. W trakcie kursu omawia się także zagadnienia
dotyczące ruchu danych w sieci i systemu pomocy dla użytkownika

Po ukończeniu niniejszego szkolenia każdy z jego słuchaczy powinien:

 • potrafić generować formularze i menu z użyciem wzorców i preferencji
 • wpływać na wygląd formularza przez dodanie dodatkowych elementów takich jak pola
  wyboru, przyciski itp.
 • dodać system pomocy dla użytkownika

Joanna Sapiecha
Wykładowca Oracle University