Abstrakty referatów

Konferencja


Oracle Internet File System – Co, jak , dlaczego?
Marek Martofel (Oracle Polska)

Wraz z wersją Oracle8i Rel.2 (czyli Oracle8i v8.1.6) produkcyjnie ukazał się
zupełnie nowy i jedyny w swoim rodzaju produkt nazwany Oracle Internet File System. Jest
to element znacznie ułatwiający dostęp do bazy danych Oracle ze środowisk
Internetowych, poprzez e-mail, ftp a także z … exploratora Windows.


Adaptatywne serwery WWW
Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz

Adaptatywne serwery WWW wykorzystują analizę plików logu w celu automatycznej
transformacji zawartości i struktury udostępnianych dokumentów. W rezultacie, serwer
WWW samodzielnie "dopasowuje" się do oczekiwań użytkownika,
"odgadując" jego intencje. W artykule przedstawiono dostępne metody
zautomatyzowanej analizy plików logu oraz stosowania znalezionych trendów i korelacji w
dynamicznej transformacji dokumentów WWW.


10 powodów przejścia na Oracle8i
Wojciech Karwowski (Oracle Support Services)

Produkty informatyczne podlegają ciągłemu rozwojowi. Oracle Corporation jako lider
na rynku rozwiązań m.in. w sektorze e-business’u zapewnia swoim klientom stały rozwój
oferowanych rozwiązań. Jednym z nich jest najnowsza wersja sztandarowego serwera bazy
danych – Oracle8i. Powodów do korzystania z postępujących rozwiązań firmy Oracle jest
wiele. Ta prezentacja pokazuje tylko 10 z nich. 10 powodów przejścia na Oracle8i

Notka o autorze
Wojciech Karwowski jest analitykiem technicznym w Dziale Asysty Technicznej Oracle Polska.
Specjalizuje się w problematyce związanej z eksploatacją Serwerów Baz Danych Oracle.

Adresaci wykładu
Prezentacja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników baz danych Oracle, którzy
nie zdecydowali się jeszcze przejść na Oracle8i.


Customer Relationship Management. The "New" Rules Of Competition
Hans Österman

Knowing and treating your customers in a good way has always been important. In the
increased competitive environment the Internet is creating it is crucial for survival.
Having accurate/real time 360 degree view of your customer is the base for your actions
and decisions. Marketing/Sales/Service-the Sell Side of your E-business.

Notka o autorze
Business Development Manager,CRM Oracle. MSc in Materials Technology from Royal
Institute of Technology in Stockholm Sweden. 15 years international experience in various
Sales and Marketing positions, located in Stockholm,London,Zurich for The Dow Chemical
Company. Global Project Manager for CRM implementation. Business Development Manager
CRM,Oracle.


Optimizing the indexes for an Oracle schema
Dave Ensor (BMC Software)

The performance of an Oracle-based application depends on appropriate indexing of the
tables used by the application. Most applications go into production with indexing based
on the implementers’ predictions of the requirements, sometimes adjusted in the light of
experience during acceptance testing. Even if this index set is initially effective, it
will require revision over time in the light of code changes and enhancements, changes in
usage patterns, and changes in data distribution.
The paper presents a series of algorithms for combining information from all of these
sources to produce a proposed set of indexes. Considerable care has been taken to ensure
that no unnecessary indexes are specified, and optimal ordering of the columns (and
expressions) within concatenated indexes forms a major part of the processing. The paper
also describes how any existing index set can be reconciled with the proposed set to
minimize the number of changes recommended.


Oracle 8i R2 w praktyce
Wiesław Grabowski

Oracle Server 8i R2 jest najnowszą wersją serwera bazy danych Oracle. Wersja ta
zawiera bardzo wiele różnych nowych własności. Wiele z nich poznaliśmy jedynie z
literatury. Wykład ten jest próbą podsumowania doświadczeń zebranych przez grupę
CORE & CDM Działu Usług Konsultacyjnych Oracle Polska w czasie różnych
przedsięwzięć z wykorzystaniem serwera Oracle 8i R2. Wśród poruszonych zagadnień
będą omówione zagadnienia "prywatnej bazy danych", partycjonowania,
administrowania bazą danych, wykorzystania indeksów opartych na funkcjach, itp.

Notka o autorze
Wiesław Grabowski jest pracownikiem Oracle Polska od 1995. Wcześniej pracował jako
Kierownik Działu Informatyki, DBA. Obecnie jest zatrudniony jako Principal Consultant w
prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z użyciem Custom Development Method
oraz Data WareHouse Method jako analityk, projektant, architekt systemów.

Adresaci wykładu
Projektanci systemów, kierownicy projektów, DBA oraz wszyscy zainteresowani nowymi
cechami serwera bazy danych Oracle


Problematyka Masowego Dostępu do Baz Danych – Mity i Fakty
Piotr Kołodziej, Wojciech Karwowski (Oracle Support Services)

W dobie internetowych systemów informatycznych coraz większą rolę odgrywa ich
skalowalność. Masowy i nieskrępowany dostęp do danych może stwarzać poważne
problemy wydajnościowe.
Wbrew obiegowym opiniom zwiększanie zasobów systemowych np. liczby procesorów, rozmiaru
pamięci itp. może nie przynosić spodziewanych efektów. Konieczne staje się
zrewidowanie konstrukcji aplikacji i struktury bazy danych.
Referat ma na celu obalenie powszechnie spotykanych mitów dotyczących "poprawiania
wydajności" przeciwstawiając im weryfikowalne fakty.

Notka o autorze
– Piotr Kołodziej jest konsultantem w Dziale Asysty Technicznej Oracle Polska.
Specjalizuje się w wykonywaniu usług zaawansowanych.
– Wojciech Karwowski jest analitykiem technicznym w Dziale Asysty Technicznej Oracle
Polska. Specjalizuje się w problematyce związanej z eksploatacją Serwerów Baz Danych
Oracle.

Profil słuchacza
Referat przeznaczony jest dla konsultantów, administratorów baz danych,
administratorów systemów i projektantów.


Generowanie aplikacji Borland Delphi w oparciu o repozytorium CASE – Oracle
Designer
Michał Wiśniewski, Janusz Perek (ComArch Poznań sp. z o.o.)

Artykuł poświęcony jest zaprezentowaniu narzędzia "Gandalf" do
generowania aplikacji Borland Delphi w oparciu o definicję modułu zapamiętaną w
repozytorium CASE. Borland Delphi 5.0 jest zaawansowanym pakietem do tworzenia klienckich
aplikacji bazodanowych. Nie wspiera on jednak etapu projektowania aplikacji na podstawie
analizy wymagań użytkowników. W artykule opisano sposób integracji środowiska Borland
Delphi 5.0 z repozytorium Oracle Designer 2000 oraz architekturę systemu
wykorzystującego wygenerowane aplikacje. Na zakończenie przedstawiono proces budowy
przykładowej aplikacji z wykorzystaniem prezentowanego rozwiązania.


O modelach danych i innych rzeczach, które utrudniają życie informatykom
Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska)

Model danych to zestaw pojęć używanych do opisu świata rzeczywistego. Jest to swego
rodzaju metajęzyk, w którym analityk systemu formułuje swoją wizję systemu
informatycznego. Zastosowany model danych w istotny sposób wpływa na przebieg projektu
informatycznego oraz na jakość efektu, jakim jest system informatyczny oparty na bazie
danych. Obecnie, w systemach baz danych stosowane są różne modele danych. W referacie
omówiono model relacyjny, model obiektowo-relacyjny i model obiektowy. Zaprezentowano
ewolucję języka SQL, aż do jego ostatniej wersji znanej jako SQL-99, oraz najnowszy
model obiektowy ODMG 3.0 i język OQL. Prezentowane modele danych porównano na
przykładzie hipotetycznego projektu informatycznego, realizowanego zgodnie z różnymi
modelami danych. Na tym przykładzie pokazano, na jakie aspekty projektu informatycznego
ma wpływ przyjęty model danych.


Perspektywy (views) w systemach baz danych: aktualny stan technologii
Robert Wrembel (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)

Bardzo ważnym mechanizmem w systemach baz danych, zarówno relacyjnych,
relacyjno-obiektowych, jak i obiektowych jest perspektywa (ang. view). Intuicyjnie,
perspektywa jest swego rodzaju "oknem", przez które użytkownik bazy danych
"widzi" udostępniane przez nią dane. W tradycyjnych systemach relacyjnych baz
danych, perspektywy są wykorzystywane m.in. do: (1) ograniczenia i autoryzacji dostępu
do danych, (2) zapewnienia logicznej niezależności danych przez odseparowanie aplikacji
od schematu konceptualnego bazy danych, (3) uproszczenia schematu bazy danych, (4)
prezentowania tych samych danych w różny sposób. Inną, wykorzystywaną szeroko
dziedziną zastosowań perspektyw są magazyny danych (ang. data warehouse). Zadaniem
perspektyw jest tutaj: (1) integracja danych pochodzących z różnych geograficznie
rozproszonych źródeł, oraz (2) materializowanie wyników czasochłonnych zapytań typu
OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Do tego celu są stosowane tzw. perspektywy
materializowane (ang. materialised views).
W artykule zostaną przedstawione perspektywy w systemach relacyjnych i
relacyjno-obiektowych, zilustrowane systemem Oracle, oraz koncepcje perspektyw obiektowych
i semi-strukturalnych. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wykorzystaniem
materializowanych perspektyw w magazynach danych.

Notka o autorze
Robert Wrembel jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest
współautorem dwóch książek dotyczących systemu Oracle, oraz łącznie 20 artykułów
z dziedziny baz danych, opublikowanych w czasopismach krajowych oraz materiałach
konferencji międzynarodowych i krajowych. W latach 1996-99 uczestniczył w realizacji
trzech dużych projektów informatycznych opartych o system Oracle. Od roku 1998
współpracuje z Działem Szkoleń Oracle Polska, w charakterze wykładowcy. W 1999 roku
został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.

Profil słuchacza
Wykład jest adresowany do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych problematyką baz
danych


Using SQL as a code generator
Peter G Robson British Geological Survey, UK

Valid SQL statements can be generated from Oracle by embedding SQL syntax, in
association with retrieved data, within a script. The execution of that parent script
will itself generate the new SQL statement. However, this is a complex process,
particularly when multiple hierarchies of scripts are built into one parent script,
combined with the retrieval of attributes used as variables in the embedded script. This
latter stage often requires what appear to be confusingly large numbers of single quote
differentiators. The technique is powerful and important. It demonstrates the convergence
of true set-based and sequential processing, entirely within the standard SQL environment.
Programming problems can be solved which would otherwise have to be implemented in a host
language. The presentation will introduce a series of increasingly complex examples of the
technique, while clearly identifying the rules which enable the successful construct of
these multi-layer scripts.

Poziom słuchacza
Experienced and/or Advanced


Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych
Tomasz Barbaszewski

W prezentacji zostaną omówione podstawowe technologie wykorzystywane przy
zabezpieczaniu systemów komputerowych przechowujących i przetwarzających dane
wymagające szczególnej ochrony. Szczególna uwaga zostanie poświęcona bezpieczeństwu
systemów transakcyjnych i pracujących w systemie Klient-Serwer oraz zabezpieczaniu
stacji roboczych. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami występującymi w takich
systemach oraz sposobami przeciwdziałania potencjalnym atakom oraz niekontrolowanym
"przeciekom" danych.


Testowanie poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych – teoria i praktyka
Tomasz Barbaszewski

Referat będzie poświęcony w całości metodyce oraz prezentacji rezultatów testów
bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych. Przedstawiona zostanie metodyka
opracowana dla potrzeb testów SPOCK (Security Proof of Concept Keystone) realizowanych
przez DoD (US Department of Defence) oraz NSA (National Security Agency) oraz sposób
prezentacji wyników testów. Podane zostaną także przykłady konkretnych testów
wykonywanych dla systemów w Polsce oraz omówione (zbiorczo) ich wyniki. Przedyskutowane
zostaną także poszczególne etapy testów obejmujących zarówno testy techniczne, jak i
testy praktycznego przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa.


Jak otrzymać certyfikat SSL na przykładzie Thawte Certificate
Jacek Piechota (Centrum Bezpieczeństwa Sieciowego S.A.)

Certyfikaty SSL firmy Thawte Certificate (obecnie część VeriSign, Inc.) pozwalają
uruchamiać protokół SSL na serwerze WWW firmy, co umożliwia bezpieczne komunikowanie
się z klientami firmy za pośrednictwem Internetu. SSL zabezpiecza cały proces
komunikacji z odbiorcami informacji, a więc umożliwia składanie zamówień płatnych
kartą kredytową, zabezpiecza ważne dane osobowe klientów i zapewnia zwiększenie
odporności systemu informatycznego firmy na działania "hackerów".
Bezpieczeństwo SSL w zasadzie całkowicie zabezpiecza przed "podsłuchem" ruchu
przechodzącego przez serwer WWW firmy.
W artykule zostanie omówiona problematyka certyfikatów SSL, rodzaje certyfikatów
przyznawanych przez Thawte Certificate, kompatybilność z przeglądarkami internetowymi,
oraz szczegółowa procedura uzyskania certyfikatu.

Notka o autorze
Jacek Piechota jest dyrektorem ds. rozwoju w Centrum Bezpieczeństwa Sieciowego SA

Profil słuchacza
Ogólny, osoby odpowiedzialne za rozwój systemu informatycznego w firmie

Poziom słuchacza
Artykuł i wystąpienie mają charakter poglądowy


Technologia IPSec – milowy krok w zabezpieczaniu sieci komputerowych
Wojciech Dworakowski

Zdobywająca coraz większą popularność technologia bezpiecznego protokołu IP znana
pod nazwą IPSec może zapewnić bardzo znaczny poziom bezpieczeństwa pracy zarówno
sieci rozległych, jak i lokalnych. Ważną cechą tej technologii jest jej standaryzacja,
a więc możliwość współpracy urządzeń i oprogramowania różnych producentów.
W prezentacji zostaną szczegółowo omówione zasady pracy IPSec ze szczególnym
uwzględnieniem zdefiniowanych trybów pracy, procesu uwierzytelniania oraz szyfrowania
przesyłanych danych. Zostaną również przedstawione dostępne implementacje protokołu
IPSec, zarówno komercyjne, jak i ogólnodostępne.


R11i – technologia Oracle w zastosowaniu. Podstawy technologii Aplikacji Oracle
11i.
Paweł Szymczak (Oracle Polska)

Do końca 2000 roku na polskim rynku pojawi się najnowsza wersja systemu Aplikacji
Oracle w wersji 11i. System ten opiera się na najnowszych produktach Oracle: bazie danych
Oracle 8i, narzędziach wchodzących w skład Developer 6i oraz WebDB. Prezentacja
przedstawi w jaki sposób produkty te są wykorzystywane przez Aplikacje R11i. Prezentacja
nie obejmuje zmian funkcjonalnych, które pojawiły się w wersji 11i.

Notka o autorze
Paweł Szymczak od czterech lat pracuje w Oracle Polska, w tym dwa i pół roku w
Asyście Technicznej. Jest kierownikiem jednej z dwóch grup zajmujących się Aplikacjami
Oracle, gdzie odpowiada za stronę techniczną.

Profil słuchacza
Prezentacja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych najnowszą wersją Aplikacji
Oracle oraz wykorzystaniem przez firmę Oracle własnych narzędzi przy tworzeniu dużego
systemu zarządzania przedsiębiorstwem w czasach Internetu.


Oracle Applications – CRM jako sposób na zarządzanie relacjami z klientem
Gizella Skarżyńska, Marcin Jahn

W referacie zostanie przedstawiona koncepcja i problematyka CRM SALES. Omówiony
zostanie zakres informacyjny i funkcjonalny produktu. Szczególny nacisk położony
zostanie na cel aplikacji – czyli na ile wysiłki, które ponosi dział sprzedaży
kończą się sukcesem. Jak oceniać taką pracę nie bawiąc się w zbytnie formalizmy,
jak kontrolować ją aby nic co istotne dla firmy nie umknęło naszej uwadze.
Poruszony zostanie problem w jaki sposób Oracle CRM może współdziałać z Aplikacjami
Oracle stanowiąc wraz z nimi integralną całość.
W prezentacji nie zabraknie również czasu na pokaz (Oracle TeleSales oraz możliwości
współpracy z Palmtopami).

Notka o autorach
– GIZELLA SKARŻYŃSKA – w Oracle Polska od 6 lat, aktualnie na stanowisku Principal
Consultant w Consultingu w dziale Core and Custom Development, zajmuje się zagadnieniami
analizy projektowej wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia Oracle
– MARCIN JAHN – w Oracle Polska od 4 lat, aktualnie na stanowisku Senior Technical
Consultant Consultant w Consultingu w dziale Core and Custom Development, bierze udział w
licznych projektach realizowanych przez Oracle Polska wykorzystując w nich praktyczną
znajomość narzędzi Oracle

Adresaci wykładu
Adresatami wystąpienia mogą być zarówno osoby będące managerami firmy –
organizujące pracę innych, jak i osoby techniczne poszukujące rozwiązań dla
usprawnienia działania biura.


Język XSL
Tomasz Traczyk

Język XSL (eXtensible Stylesheet Language) stanowi uzupełnienie XML. W założeniu ma
on służyć do formatowania dokumentów w XML (podobnie jak CSS dla HTML). Może być
także używany do przekształcania dokumentów XML-owych; do tego szczególnie dobrze
nadaje się podzbiór XSL zwany XSLT (XSL Transformations).
Referat stanowi kontynuację prezentacji poświęconych językowi XML z dwóch poprzednich
konferencji
PLOUG. Przedstawiono w nim podstawy XSL i XSLT oraz zaprezentowano możliwości użycia
tych języków w powiązaniu z popularnymi przeglądarkami WWW oraz z DBMS Oracle8i.

Notka o autorze
Dr inż. Tomasz Traczyk jest adiunktem w Instytucie Automatyki i Informatyki
Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Profil słuchacza
Projektanci


Analiza wybranych technologii budowania aplikacji internetowych
J.Gałęski, K. Kawa, A. Bigos, K. Foremski, Z. Królikowski (Politechnika
Poznańska, Instytut Informatyki)

W pracy zostaną przedstawione zastosowania języka Java i technologii z nim
związanych jako uniwersalnych narzędzi do budowania aplikacji internetowych w
kontekście klasycznej trójwarstwowej architektury dla tego typu aplikacji. Omówione
zostaną następujące technologie: JDBC jako uniwersalne łącze do baz danych, Java
servlets w połączeniu z technologią WebMacro jako warstwa środkowa (tzw. business
application logic), XML/XSL jako forma przechowywania dokumentów w bazie danych,
TopicMaps jako metoda definiowania powiązań między danymi. W artykule zamieszczona
zostanie próba porównania tych technologii z innymi dostępnymi rozwiązaniami.
Wymienione technologie omówione zostaną w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas
realizacji portalu internetowego www.wissen.de


Bazodanowe aspekty systemów nauczania niestacjonarnego
Andrzej Adamczyk, Damian Undziakiewicz, Adam Flizikowski (Instytut Technik
Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)

Każdy rodzaj systemu informatycznego wymaga swoistych, charakterystycznych dla niego
metod projektowania i implementacji. Podobnie systemy przeznaczone do nauczania poprzez
sieć komputerową stawiają przed analitykami, projektantami i programistami specyficzne
wyzwania. Dotyczą one zagadnień począwszy od projektu struktury danych, poprzez logikę
aplikacji aż po kompozycję interfejsu użytkownika. Elementami na które należy
zwrócić szczególną uwagę są mechanizmy administracji, autoryzacji dostępu oraz
sposoby korzystania z materiałów szkoleniowych. Wszystkie te zagadnienia wiążą się z
szeroko pojętą metodyką budowy systemów opartych na bazach danych.
W referacie przedstawione są wnioski i wrażenia z projektów, w których produktem
finalnym są sieciowe systemy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem projektu
wykonywanego w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci. Referat poparty jest
dodatkowo długoletnim doświadczeniem ITTI w budowie sieciowych i bazodanowych systemów
nauczania niestacjonarnego.


Kierowanie projektami informatycznymi.
Mariusz Zabielski (CDM&Core Manager w dziale Konsultingu Oracle Polska)

Realizacja projektów informatycznych należała i nadal należy do zadań obarczonych
największym ryzykiem niepowodzenia. Ciągłe zmiany zakresu i sposobu prowadzenia
"biznesu" firm, w których realizowane są projekty, postęp technologii
informatycznych, szczególnie obecnie – w dobie technologii internetowych, powoduje, że
rola kierownika projektu informatycznego staje się kluczowa dla powodzenia lub porażki
prowadzonej inwestycji informatycznej.
Na podstawie doświadczeń poprzedniego dwudziestolecia prowadzenia projektów
informatycznych w Polsce nasuwają się pytania: czym projekty internetowe różnią się
od projektów realizowanych poprzednio? Jak osiągnąć sukces w kierowaniu projektami
internetowymi?
Aby można było odpowiedzieć na te pytania, należy zdefiniować pewne podstawowe
pojęcia dla projektu internetowego:

 • cechy charakterystyczne projektu,
 • miara sukcesu lub porażki,
 • zakres prac realizowanych w projekcie,
 • zakres obowiązków kierownika projektu.

W krótkim czasie referatu nie można w pełni odpowiedzieć na postawione powyżej
pytania. Dlatego autor podejmie próbę przedstawienia wybranych zagadnień mających
bezpośredni wpływ na sukces lub porażkę projektu internetowego:

 • złote zasady (golden rules) kierownika projektu,
 • procesy i zadania występujące w projekcie,
 • procedury kontroli jakości,
 • narzędzia wspomagające pracę kierownika projektu.

Profil słuchacza
Kierownicy projektów ze strony wykonawców i klientów, dyrektorzy / kierownicy działu
informatyki odpowiadający za inwestycje informatyczne


Zapewnianie jakości systemów informatycznych
Jerzy Stanik, Paweł Adamski

W referacie przedstawione zostały zagadnienia składające się na efektywne
zapewnienie jakości systemów informatycznych. Zagadnienia te mają charakter często
inżynierski i praktyczny. Przedstawiono podstawowe obszary zarządzania jakością oraz
dokonano specyfikacji czynników wpływających na jakość systemów informatycznych.
Pokazano dlaczego mamy problemy z jakością i jak skutecznie zapewniać jakość systemu
informatycznego. Zwrócono uwagę na "służby jakościowe", określając ich
główne elementy oraz podstawowe zadania tych elementów. Wymieniono i scharakteryzowano
podstawowe instrumenty projakościowe. Ponadto zasygnalizowane zostały zagadnienia
dotyczące planowania i nadzorowania jakości.
Z punktu widzenia metody CDM scharakteryzowano procesy kształtowania: jakości
specyfikacji wymagań, jakości projektowej, jakości potencjalnej i eksploatacyjnej. Dla
poszczególnych rodzajów jakości scharakteryzowano narzędzia i kryteria jej
kształtowania.

Notka o autorze
Dr inż. Jerzy Stanik jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych
w Instytucie Systemów Informatycznych WAT. Jako pracownik naukowo dydaktyczny prowadzi
wykłady z przedmiotów Metodologia Projektowania Systemów Informatycznych oraz
Inżynieria Oprogramowania. Główne obszary zainteresowania to: zarządzanie projektami
informatycznymi, szacowanie pracochłonności przedsięwzięć informatycznych, ocena
ryzyka systemów informatycznych, zapewnianie niezawodności. Jest konsultantem i doradcą
firmy MAXSOFT.

Profil słuchacza
Kierownicy projektów


Podejście procesowe do funkcjonowania organizacji
Piotr Butkiewicz, Marcin Makowski (DGA S.A)

Wiele firm wdrożeniowych oraz doradczych boryka się z problemem wdrażania zmian w
niej. Podstawą sukcesu zmian w organizacji jest zrozumienie procesów gospodarczych
zachodzących w organizacji. Tradycyjne metody badania procesów gospodarczych pozwalają
na "zrobienie zdjęcia" organizacji przed wdrożeniem. Problem powstaje w
momencie zakończenia wdrożenia zmian. Przy podejściu tradycyjnym nikt wtedy nie wie jak
organizacja funkcjonuje po zmianie.
Podejście procesowe (PP) oraz opisywane narzędzia, które chcemy Państwu przedstawić
mają za zadanie wspomagać prace analityczne i projektowanie podczas szeroko pojętego
wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
Ze względu na tematykę konferencji autorzy szczególny nacisk położyli na
uwzględnienie wykorzystania PP do wyboru zintegrowanego systemu informatycznego oraz jego
wdrożenia. Drugim poruszanym tematem zastosowania PP są scenariusze biznesowe dla
rozwiązań e-commerce.

Notka o autorach
– Piotr Butkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rozwiązań Informatycznych – od ponad
dwóch lat specjalizuje się w procesowym podejściu do wdrażania zmian organizacyjnych;
obecne działania to tworzenie scenariuszy biznesowych dla rozwiązań e-commerce oraz
doradztwo przy wyborze zintegrowanych systemów informatycznych
– Marcin Makowski – Zastępca Dyrektora ds. Technologii Informatycznych – specjalista w
zakresie wykorzystania podejścia procesowego do wdrażania zintegrowanych systemów
informatycznych; obecne działania to opracowywanie koncepcji technologicznych dla
rozwiązań e-commerce oraz doradztwo przy wyborze zintegrowanych systemów
informatycznych.

Profil słuchacza
Wykład jest skierowany do dużej grupy osób profesjonalnie zajmujących się wdrażaniem
zintegrowanych systemów informatycznych oraz tworzących rozwiązania e-commerce.
Przedstawiane aspekty podejścia procesowego mogą również zainteresować osoby chcące
dokonać zmian organizacyjnych takich jak: wdrożenie systemu zarządzania jakością
(ISO) oraz standaryzacje procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.


iCDM nowa jakość tworzenia aplikacji trójwarstwowych
Tomasz Kazimierski (Oracle Polska)

Custom Development Method (CDM) jest sprawdzoną, strukturalną metodą rozwoju
aplikacji używających technologii Oracle. Metoda rozwija się wraz z firmą od wielu
lat. Obecnie, tak jak większość produktów Oracle, znalazła zastosowanie w Internecie
jako iCDM.
Tematem tego referatu jest tylko fragment metodologii CDM: CDM RuleFrame jako
interesujący pomysł implementacji aplikacji trójwarstwowych.
Klienci przenoszący swoje oprogramowanie na platformę internetu wymagają aby było one
dostępne na różne sposoby i różnymi narzędziami. System musi umożliwiać pracę w
sposób zaawansowany (na przykład z użyciem Web Forms) aby pozwolić własnym
pracownikom na wydajną i wygodną pracę ale równocześnie musi zapewniać prosty i
powszechny dostęp z WWW (html). Równocześnie konieczne jest aby implementacja reguł
biznesowych była stała bez względu na to jak została zaimplementowana warstwa
prezentacji danych. Oczywiście wymagane są także inne cechy systemu jak szybkość i
łatwość implementacji oraz elastyczność rozwiązania.
CDM RuleFrame jest pomyślany jako podstawa implementacji reguł biznesowych w
architekturze trójwarstwowej. Serwer bazy Oracle jest odpowiedzialny za warstwę danych,
narzędzia projektowe za warstwę prezentacji a CDM RuleFrame implementuje warstwę
środkową: reguł biznesowych. Składa się on z pomysłów i zastosowania sprawdzonej
istniejącej technologii oraz oprogramowania stworzonego przez konsultantów Oracle.
Do implementacji reguł w bazie Oracle8i służy PL/SQL, wraz z wszystkimi swoimi
zaletami, jak bezpieczeństwo, skalowalność itd., ale również Servlety Javy.
Reguły biznesowe wraz z meta modelem danych są przechowywane w repozytorium Oracle
Designera co pozwala na całkowitą generację kodu.

Notka o autorze
Tomasz Kazimierski jest konsultantem w Oracle Polska od 1996. Wcześniej pracował
jako DBA. Obecnie jest zatrudniony w prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z
użyciem Custom Development Method jako projektant.

Profil słuchacza
Projektanci systemów, kierownicy projektów oraz wszyscy zainteresowani metodami
tworzenia aplikacji w środowisku trójwarstwowym.


Bazy danych w zastosowaniu telekomunikacyjnym – Call Center i systemy
audioteksowe.
Czesław Jędrzejek, Paweł Radziulis (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i
Informatycznych, Poznań)

W ostatnim czasie nastąpił szybki rozwój systemów automatycznych odpowiedzi
głosowych (np. usługi telebankingu) oraz Call Center. Automatyczne funkcje wykonywane
przez te systemy w większości przypadków opierają się na operacjach związanych z
bazami danych. Bazy te przechowują parametry systemu wymagane do jego działania oraz
tablice z danymi udostępnianymi bądź pobieranymi od klienta, w tym dane dźwiękowe. W
obecnej chwili wdrażane są pierwsze internetowe Call Center, których głównym medium
transmisji oraz pracy jest sieć IP. Bazy te cechują się wysoką niezawodnością oraz
bardzo dużą wydajnością związaną z wymogiem rzeczywistego czasu pracy powyższych
systemów.
W referacie przedstawione zostaną bazy danych w kontekście współdziałania z systemami
telekomunikacyjnymi czasu rzeczywistego. Referat poparty jest doświadczeniem ITTI
zdobytym podczas wdrażania powyższych systemów.


Koncepcja metody oceny ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych
Jerzy Stanik, Wojciech Machała (WAT)

Ryzyko można najogólniej zdefiniować jako możliwość nie spełnienia oczekiwań
klienta. W skali przedsięwzięcia informatycznego ta "niechciana sytuacja"
(nazywana potocznie zagrożeniem) jest definiowana w kontekście środowiska
przedsięwzięcia informatycznego (klienci, dostawcy, wykonawcy, wdrożeniowcy,
serwisanci, użytkownicy itd.). Inaczej mówiąc, ryzyko oznacza możliwość obniżenia
poziomu sukcesu przedsięwzięcia informatycznego, do kompletnego braku sukcesu
włącznie.
W referacie przedstawiono wprowadzenie w zagadnienia ryzyka w przedsięwzięciach
informatycznych oraz koncepcję metody oceny tego ryzyka. Omówiono podstawowe składniki
koncepcji, na które składają się: czynniki ryzyka, rodzaje skalarnych wskaźników
zagrożenia (wagowy, oparty na podziale zbiorów czynników ryzyka, uwzględniający
zbiory wartości bezpiecznych), ocena zagrożenia przedsięwzięcia informatycznego. Ocena
zagrożenia zawiera: wartość wskaźnika (wskaźników) zagrożenia dla określonego
środowiska przedsięwzięcia informatycznego, listę prawdopodobnych celów interwencji
dla danej sytuacji, prognozę wartości wskaźnika (wskaźników) zagrożenia dla
ustalonego horyzontu czasowego, proponowaną strategię realizacji przedsięwzięcia.
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu redukcji i korelacji czynników ryzyka z
punktu widzenia złożoności przedsięwzięcia oraz jego środowiska wewnętrznego i
zewnętrznego. Podano także metody określania wartości czynników ryzyka w przypadku
jednoczesnej realizacji przez ten sam zespół kilku przedsięwzięć informatycznych.
Referat kończy się przedstawieniem metody prognozy i analizy wrażliwości oceny stopnia
zagrożenia przedsięwzięcia informatycznego.

Notka o autorze
– Dr inż. Jerzy Stanik jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Systemów
Informatycznych w Instytucie Systemów Informatycznych WAT. Jako pracownik naukowo
dydaktyczny prowadzi wykłady z przedmiotów Metodologia Projektowania Systemów
Informatycznych oraz Inżynieria Oprogramowania. Główne obszary zainteresowania to:
zarządzanie projektami informatycznymi, szacowanie pracochłonności przedsięwzięć
informatycznych, ocena ryzyka systemów informatycznych, zapewnianie niezawodności. Jest
konsultantem i doradcą firmy MAXSOFT.
– Mgr inż. Wojciech Machała jest asystentem w Zakładzie Inżynierii Systemów
Informatycznych w Instytucie Systemów Informatycznych WAT. Prowadzi zajęcia z przedmiotu
Inżynieria Oprogramowania. Główne obszary zainteresowania to: metody analizy i
projektowania systemów informatycznych, inżynieria wymagań, ocena ryzyka systemów
informatycznych.

Profil słuchacza
Kierownicy projektów


HRMS – Lokalizacja interfejsu dla Płatnika
Marcin Jahn

Referat będzie tylko zaczątkiem dyskusji, jaką autor ma nadzieję wywołać swoim
wystąpieniem. W pierwszej części zostanie przedstawiony zakres zadań jaki na
projektantów aplikacji nałożyła reforma ZUS. Z kolei wyjaśniona zostanie koncepcja
opracowana na potrzeby Oracle Applications HRMS. Pod koniec wystąpienia zaprezentowany
zostanie Oracle HRMS i interfejs do Płatnika.

Notka o autorze
MARCIN JAHN – w Oracle Polska od 4 lat, aktualnie na stanowisku Senior Technical
Consultant w Consultingu w dziale Core and Custom Development, bierze udział w licznych
projektach realizowanych przez Oracle Polska – w szczególności z problemami tworzenia
interfejsów do systemów księgowych i płacowych.

Adresaci wykładu
Referat przygotowany z myślą o osobach technicznych, które z problematyką zawartą w
referacie miały okazję już się zetknąć lub poszukują podobnych rozwiązań dla
własnych systemów kadrowo-płacowych


Zastosowanie perspektyw dynamicznych oraz perspektyw katalogu danych w
administracji bazą danych Oracle8.
Gerard Głowacki

Na rynku istnieje wiele pakietów wspomagających administrowanie i monitorowanie pracy
bazy danych. Jednak w wielu wypadkach istnieje konieczność dotarcia do bardziej
precyzyjnych informacji.
Perspektywy dynamiczne, oraz perspektywy słownika danych stanowią cenne źródło
informacji o systemie bazy danych Oracle8.
W artykule podejmuje się próbę przedstawienia praktycznego wykorzystania perspektyw
dynamicznych, oraz perspektyw katalogu danych w administracji systemem Oracle8.

Notka o autorze
Gerard Głowacki: absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka,
specjalność Rozproszone Systemy Komputerowe – 1995. Aktualnie zajmuje się administracja
systemem Oracle8, oraz utrzymaniem pracującego na tej platformie systemu Hurtowni Danych
w Jeronimo Martins Dystrybucja.


Hurtownie danych – nowe narzędzia i aplikacje
Paweł Gajda

W prezentacji zostaną przedstawione nowe cechy bazy danych 8i oraz narzędzi firmy
Oracle do tworzenia hurtowni danych, systemów DSS i systemów zbierania i raportowania w
ramach całego przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną zmiany w narzędziach
służących do budowy systemu hurtowni danych oraz analizy danych w sieci Intranet/
Internet. Aplikacje Darwin, Balanced Scorecard, Activa oraz narzędzia Warehouse Builder i
Demand Planner stanowią kolejne elementy pozwalające na zbudowanie i wykorzystanie
danych zawartych w hurtowni do stworzenia jednolitego środowiska analitycznego. Ponadto
na przykładzie nowych aplikacji firmy Oracle służących do eksploracji danych i data
miningu zostaną przedstawione przykłady rozwiązań dla poszczególnych segmentów
rynku.

Notka o autorze
Paweł Gajda: konsultant sprzedaży ds. produktów Business Intelligence i
Datawarehouse w firmie Oracle Polska sp. z o o. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego
Politechniki Łódzkiej i Wydziału Informatyki De Montfort University w Leicester (Wielka
Brytania). Pracownik Politechniki Łódzkiej oraz polskich firm tworzących oprogramowanie
na bazie narzędzi firmy Oracle. Obecnie w firmie Oracle zajmuje się zagadnieniem
hurtowni danych, systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji i odkrywania wiedzy.

Adresaci wykładu
Konsultanci systemów analitycznych, analitycy / projektanci hurtowni danych, użytkownicy
końcowi narzędzi OLAP


Projektowanie schematów logicznych magazynów danych
Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy (Politechnika Poznańska, Instytut
Informatyki)

W artykule zaprezentowano różne podejścia do problemu wyboru modelu dla
projektowanego magazynu danych. Omówiono stosowane modele danych (m. in. model w
schemacie gwiazdy, płatka śniegu), przedstawiono specyfikę każdego z nich oraz
kryteria, które powinny leżeć u podstaw wyboru określonego modelu w trakcie
projektowania magazynu danych.


Język wyrażeń wielowymiarowych MDX i jego zastosowanie w systemie OLAP
Tadeusz Pankowski (Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki, Politechnika
Poznańska)

Język MDX (MultiDimensional eXpressions) jest językiem dostępnym w MS SQL Server
OLAP Services przeznaczonym do operowania na danych wielowymiarowych. Za pomocą MDX
można definiować i wypełniać wielowymiarowe kostki oraz kierować do nich zapytania
dające w odpowiedzi struktury wielowymiarowe. Wyrażenia języka MDX mogą być używane
bądź w trybie interakcyjnym, bądź z poziomu programów użytkowych. Funkcje języka
dzielą się na następujące klasy:

 • logiczne, numeryczne i na stringach;
 • na tablicach, na krotkach i na zbiorach;
 • na wymiarach, na hierarchiach, na poziomach, na członach.

Operowanie na kostkach wielowymiarowych może odbywać się w środowisku SQL Server
OLAP Services, udostępniającym przyjazne środowisko graficzne ze wspomagającymi
kreatorami, albo z poziomu programów pisanych w językach programowania umożliwiających
wykorzystywanie OLE DB i/lub ADO. Za pomocą MDX można w szczególności tworzyć kostki
lokalne pamiętane jako niezależne pliki .cub. Służą do tego wyrażenia CREATE CUBE i
INSERT INTO. Graficzną prezentację zdefiniowanych struktur wielowymiarowych można
uzyskać wykorzystując na przykład Excel 2000.
Język MDX stanowi interesującą propozycję języka służącego do definiowania,
przekształcania i przeszukiwania struktur wielowymiarowych stanowiących podstawowy
element hurtowni danych. Celem proponowanej pracy jest przedstawienie języka oraz jego
praktycznych zastosowań.


Prognozowanie neuronowe w oparciu o dane ekonomiczne z baz Oracle
Tomasz Wyrozumski (Biuro Matematyki Stosowanej)

Prezentujemy zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania pewnych
wskaźników ekonomicznych, związanych z rynkiem kapitałowym. Omawiany system
wykorzystuje dane gromadzone w bazach Oracle, a sieci neuronowe trenuje się w schemacie
wielostopniowym, z użyciem metody RDO. W celu uzyskania lepszych wyników stosuje się
algorytmy genetyczne. Istotny wzrost mocy obliczeniowej zapewnia przetwarzanie
równoległe z wykorzystaniem stacji roboczych pracujących w całej sieci lokalnej
użytkownika, przy czym komunikacja międzyprocesowa opiera się na technologii D-COM. Do
poprawnej parametryzacji systemu niezbędne jest kontrolowanie funkcjonowania sieci
neuronowych, co z kolei oznacza konieczność zwrotnego rejestrowania i analizowania
dużej ilości danych. Do tego celu wykorzystuje się również bazy Oracle.

Notka o autorze

Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dziedzinie
fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1992 roku zajmuje się profesjonalnie
informatyką, będąc współwłaścicielem i dyrektorem Biura Matematyki Stosowanej
(Kraków). Aktywnie kieruje projektami komercyjnymi, których wspólną cechą jest
wykorzystanie niekonwencjonalnych rozwiązań i nowoczesnych metod matematycznych. W
pracach tych, wraz z grupą projektantów i programistów stara się rozwijać
technologię sztucznych sieci neuronowych.

Profil słuchacza
Projektanci


Technical Metadata In The British Geological Survey
Peter G Robson (British Geological Survey, UK)

The British Geological Survey (BGS) has been collecting and storing data related to the
United Kingdom for over 160 years. This has resulted in the accumulation of extensive and
considerably diverse data holdings. This diversity of data has resulted in over 4400
distinct database tables, covering a wide and diverse range of geological topics. There
was an urgent requirement to impose some logical structure onto such a diverse collection
of tables. This structure is achieved by defining <databanks> – assemblages of all
database objects (particularly tables) which combine to represent one area of activity in
the BGS. This definition is tightly coupled to the Oracle data dictionary using a
combination of views, constraints and triggers. This extended structure has improved the
management of diverse, heterogeneous collections of scientific and management data. The
presentation will describe the details of this work, and how it has facilitated more
efficient use of the data itself.


"Billing" dla bazy danych Oracle
Jarosław Łagowski

Brama zakładu pracy. Setki pracowników przechodzą tędy codziennie w obydwie strony.
Jak sprawdzić, czy Kowalski spędza w pracy 8 godzin dziennie? Proszę – oto lista
wejść i wyjść, wykaz czasu pracy dla dowolnego pracownika. Każdy z nich ma obowiązek
zarejestrować swoje przejście przez bramę poprzez proste urządzenie pomiaru czasu.
Faktura za telefon. Wysokość kwoty znacznie przekracza nasze najśmielsze oczekiwania.
Jak sprawdzić kto zawinił, żona czy mąż, dzwoniąc do znajomych czy
"surfując" po internecie? Proszę – oto wykaz połączeń, każda rozmowa z
naszego aparatu jest rejestrowana w centrali i może być sprawdzona.
Administrator bazy danych może stanąć przed koniecznością odpowiedzi na podobne
pytania. Ile czasu dany użytkownik pracował z bazą danych? W jakich godzinach? Co
robił? Czy, i w jaki sposób modyfikował istotne dane? Odpowiedzi są tym bardziej
ważne jeżeli mamy do czynienia z dostępem przez Internet lub coraz popularniejszym
"outsourcing’iem" aplikacji.
Referat pokaże jak przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów bazy danych: polecenia
AUDIT, Słownika Danych i Wyzwalaczy przygotować "billing" dla bazy danych
Oracle.

Notka o autorze
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
(1992). Od lipca 1992 zatrudniony w firmie UNIDATAX (VAR Oracle) jako programista,
później jako administrator baz danych. Od grudnia 1994 w IFS Poland (VAR Oracle) jako
programista następnie na stanowisku specjalisty ds. Oracle. Od maja 2000 w IRM Polska
jako Kierownik Asysty Technicznej.

Profil słuchacza
Administratorzy baz danych


Dostęp użytkowników mobilnych baz danych do – WAP, PQA, MBTS.
Adam Koszlajda, Zbyszko Królikowski (Politechnika Poznańska, Instytut
Informatyki)

W pracy zostanie przedstawiony przegląd technologii dostępu do baz danych poprzez
protokół WAP, z wykorzystaniem najnowszych standardów transmisji, takich jak GPRS i
HSCSD. Przedstawimy krótki przegląd dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i
pobieżny opis udostępnianych usług oraz oprogramowania. Następnie przedstawimy system
MBTS (Mobile Business Transaction System) – unikalne oprogramowanie stworzone do
kolekcjonowania danych poprzez formy transportowane pocztą elektroniczną z
wykorzystaniem aparatów komórkowych, urządzeń typu palmtop i laptop.


VERITAS and Oracle. Delivering the Robust Architecture needed for e-business
R. Barker, P. Massiglia

The revolution has happened. The Internet is now changing the way we do business.
e-business in all its forms needs the most reliable, available, and recoverable high
performance systems available to compete effectively in today’s global market. The
challenge now is to deliver the same or better levels of reliability, availability, and
recoverability that were expected with mainframes, but now in heterogeneous, global
systems. VERITAS and Oracle, the leading storage and database companies, combine to
provide the high-end solutions required by e-business.
The technologies for Oracle 8i e-business or any Oracle shop, include:

 • Faster than raw database performance by using VERITAS Software Cached Quick I/O
 • VERITAS Cluster Server for Highly Available with Clustered Oracle, for business without
  interruption
 • Reliability and fast recovery using VERITAS File System and Volume Manager
 • Recoverability and minimum resource utilization using VERITAS Block-level Incremental
  Backup
 • Disaster Recovery using VERITAS Software Replication and Global Cluster Manager
  Technology.

This paper outlines these solutions and describes how to exploit them to keep
e-business systems fully operational.