VII Konferencja i Warsztaty PLOUG

Szanowni Państwo,

W dniach 23-27 października w Zakopanem-Kościelisku odbyła
się VII Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE zatytułowana
„Systemy informatyczne u progu nowego wieku – wydajność i bezpieczeństwo”.
Jak zwykle, konferencja była okazją do spotkania osób chcących, z jednej
strony, podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu ORACLE,
metod i sposobów budowania aplikacji, swoimi złymi i dobrymi doświadczeniami
w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Z drugiej strony, była
również okazją do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami budowy
systemów informatycznych, nowymi aplikacjami, tendencjami i kierunkami rozwoju
oprogramowania firmy ORACLE.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji była wydajność i bezpieczeństwo
systemów informatycznych. Systemy informatyczne pozwalają na poprawienie
efektywności i zyskowności funkcjonowania przedsiębiorstw, redukcję czasu i
kosztów wytwarzania poprzez racjonalizację procesów podejmowania decyzji,
racjonalizację gospodarki materiałowej, gospodarki zapasami, środkami
finansowymi, wreszcie zasobami ludzkimi. Aby jednak systemy informatyczne mogły
spełniać taką rolę, muszą, po pierwsze, obejmować swoim działaniem
wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Muszą zatem obejmować
swoim działaniem całość działalności operacyjnej (systemy OLTP), wspomagać
podejmowanie decyzji (magazyny danych, systemy OLAP i eksploracja danych),
wspierać marketing i promocję przedsiębiorstwa oraz jego produktów i/lub usług
(systemy CRM). Szczególnego znaczenia, w dobie burzliwego rozwoju Internetu,
nabiera integracja istniejących systemów informatycznych ze środowiskiem Web.
Z drugiej strony, systemy te muszą być wydajne, skalowalne i niezawodne, w
przeciwnym razie informatyzacja przedsiębiorstwa stanie się pustym sloganem i
będzie kojarzyć się zarówno pracownikom przedsiębiorstwa jak i jego
klientom z koszmarem zawieszających się aplikacji, spadkiem efektywności
pracy na skutek przeciążeń w sieci, degradacji efektywności serwerów baz
danych, itp. Hasło „bezpieczeństwo systemów” zawsze było aktualne,
ale w ostatnim czasie nabrało szczególnego znaczenia wraz z tragicznymi
wypadkami w Nowym Yorku i Waszyngtonie. Wypadki te, w szczególności przestój
NYSE, kłopoty części firm brokerskich będących wynikiem zniszczenia ich baz
danych, oraz groźba potencjalnych terrorystycznych ataków informatycznych na
systemy energetyczne, militarne, finansowe, uzmysłowiły ludziom jak istotne
znaczenie mają systemy informatyczne dla funkcjonowania społeczeństwa i jak są
one czułe na wrogie ataki z zewnątrz. Dotyczy to całych społeczności, ale również
pojedynczych przedsiębiorstw.
Program konferencji zawierał w tym roku 31 referatów plenarnych prezentowanych
w ramach następujących sesji: XML i aplikacje internetowe, administrowanie
systemami informatycznymi, Oracle Applications, aplikacje bazodanowe, bezpieczeństwo
systemów, hurtownie danych i eksploracja danych, projekty informatyczne.
Ponadto, w programie znalazły się 2 referaty wygłoszone przez zaproszonych gości.

Konferencję zainaugurował zaproszony referat Fabiana Pascala zatytułowany
„What’s Wrong with this [Database] Picture” poświęcony znaczeniu
podstaw formalnych systemów baz danych dla praktyki. Pierwszy dzień
konferencji był dniem Intela i był w całości poświęcony prezentacjom
referatów dotyczących zagadnień związanych z XML i aplikacjami
internetowymi. Pierwszą sesję w tym dniu zainaugurował referat Pawła Gepnera
z firmy Intel poświęcony metodyce modelowania danych systemów informatycznych
do obsługi B2C. W kolejnych referatach przedstawiono: wady i zalety różnych
technik buforowania danych w aplikacjach internetowych, język definiowania
schematów dokumentów XML oraz analizę architektur o wysokiej dostępności.
Pierwszy dzień konferencji, w późnych godzinach wieczornych, zakończyła
druga część referatu Fabiana Pascala poświęcona znaczeniu procesu
normalizacji schematów logicznych baz danych.

Drugi dzień konferencji był dniem firmy Quest Software. W tym dniu referaty
plenarne były prezentowane na dwóch równoległych sesjach. Pierwszą sesję
zainaugurował zaproszony wykład Piotra Kołodziejczyka z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej poświęcony zastosowaniu technologii informatycznych w
polityce społecznej, szczególnie w dobie przechodzenia do społeczeństwa
informacyjnego. Kolejne referaty prezentowane w tej sesji dotyczyły szeroko
rozumianych aplikacji bazodanowych. W ramach tej sesji przedstawiono nowy
produkt Oracle FastForward, analizę wdrożeń systemów ERP oraz omówiono
rozwiązania wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. W dalszej
części tej sesji omówiono standard SQLJ w Oracle 9i oraz metody zarządzania
cyklem życia aplikacji zbudowanej w środowisku Oracle. Sesja druga była poświęcona
administrowaniu systemami informatycznymi. Sesję rozpoczynał referat Ruperta
Millera z firmy Quest Software Inc. poświęcony problematyce poprawy efektywności
działania i dostępności systemów baz danych. Kolejne prezentacje były poświęcone:
omówieniu SZRBD Oracle 9i, działaniu Oracle na platformie Linux, replikacji
danych w środowisku rozproszonym, zarządzaniu zasobami projektu
informatycznego realizowanego w firmie o strukturze macierzowej, aplikacji umożliwiającej
wydajny i bezpieczny rozwój oprogramowania w środowisku rozproszonym.

Kolejny, trzeci dzień konferencji, był w całości poświęcony bezpieczeństwu
systemów informatycznych. W ramach sesji zatytułowanej „Bezpieczeństwo
systemów” poruszano takie zagadnienia jak: polityka bezpieczeństwa jako
podstawowy element tworzenia systemu informatycznego, czy system odporny na atak
z zewnątrz oznacza to samo co system zabezpieczony na taki atak, testowanie
bezpieczeństwa sieci oraz bezpieczny serwer WWW. Równolegle z sesją poświęconą
bezpieczeństwu odbyło się spotkanie uczestników konferencji z Asystą
Techniczną i Działem Edukacji Oracle Polska.

Ostatni, czwarty, dzień konferencji był dniem firmy BMC Software. Referaty
plenarne były w tym dniu prezentowane ponownie na dwóch równoległych
sesjach. Pierwsza sesja była poświęcona projektom informatycznym. Otwierał ją
referat Roberta Głowackiego z firmy BMC Software Inc. zatytułowany „Od
zarządzania serwerem do zarządzania informatyką korporacyjną”. W
kolejnych referatach przedstawiono system komputerowej ewidencji publikacji
opracowany na Politechnice Zielonogórskiej z wykorzystaniem SZBD Oracle, omówiono
zastosowanie metody punktów funkcyjnych, oraz wykorzystanie szablonu Volere do
gromadzenia informacji o wymaganiach w fazie analizy wymagań. Druga sesja była
poświęcona hurtowniom i eksploracji danych. Sesję zainaugurował referat poświęcony
ograniczeniom funkcjonalnym hurtowni danych wynikającym z założenia o
niezmienności wymiarów jej analizy i konsekwencjach tego założenia. W
kolejnych referatach przedstawiono drzewa decyzyjne i ich zastosowanie do
wspomagania pracy działów IT, zmiany w podejściu firmy Oracle do budowy
hurtowni danych i nową architekturę hurtowni danych na bazie Oracle 9i oraz
mechanizmy wspierające tworzenie i użytkowanie hurtowni danych w SZBD Oracle
9i. W sesji tej znalazły się dwa dodatkowe referaty: pierwszy omawiał metodykę
wdrażania aplikacji biznesowych opartą na analizie procesów, drugi
przedstawiał bariery organizacyjno-finansowe przy wdrażaniu systemów klasy
CRM w Polsce. Wszystkie przedstawione referaty plenarne spotkały się z dużym
zainteresowaniem uczestników konferencji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w czasie konferencji odbyła się dyskusja
panelowa zatytułowana „Polska na drodze do społeczeństwa
informacyjnego”. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Information
Society Forum, ciała doradczego Komisji Unii Europejskiej, o zmianach zachodzących
w społeczeństwach państw rozwiniętych w wyniku upowszechniania się
technologii informatyczno-telekomunikacyjnych. Gwałtowny rozwój technologii
informatyczno-telekomunikacyjnych ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa,
w szczególności w obszarze edukacji, rynku pracy, wymiany informacji, rozwoju
nowych usług, itp. W raporcie mówi się o nowym społeczeństwie, tzw.
„społeczeństwie informacyjnym”, które kształtuje się obecnie w
wyniku rozwoju technologicznego. W dyskusji poruszono zagadnienia związane z
nieuchronnymi zmianami, które będą zachodzić w dziedzinie edukacji. Model
„etap kształcenia ® etap pracy” odchodzi w przeszłość. Jest
zastępowany modelem kształcenia ustawicznego związanego z koniecznością ciągłego
dostosowywania przygotowania zawodowego pracowników do zmieniającego się
rynku pracy. Wymusi to zmiany w organizacji systemu edukacji. Jaką rolę w tych
zmianach odegra Internet? Czy Internet jest źródłem informacji, czy raczej
„śmietnikiem informacyjnym”? Innym zagadnieniem poruszanym w czasie
dyskusji były zmiany zachodzące na rynku pracy i organizacji pracy oraz wpływ
sieci Web i Internetu na te zmiany. Czy Internet jest źródłem nowych usług i
nowych miejsc pracy? Spektakularnym przykładem nowych możliwości jest
dynamiczny rozwój firm sektora e-biznesu. Jaka będzie rola państwa (sektora
publicznego) w nowym społeczeństwie? Dyskusja nad rolą i znaczeniem
Internetu, udziałem państwa i sektora publicznego w zachodzących procesach,
zarówno w obszarze edukacji jak i rynku pracy, podzieliła dyskutantów.

Jak co roku, prezentacji referatów w głównym programie
konferencji towarzyszył cykl warsztatów i prezentacji sponsorów, pozwalający
praktycznie zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami.
Program warsztatów obejmował 19 propozycji, podzielonych na cztery grupy
tematyczne: strojenie i wydajność, bezpieczeństwo, aplikacje internetowe i
rozproszone oraz administrowanie i projektowanie systemów. W ramach tematu
„strojenie i wydajność” uczestnicy mieli możliwość wyboru spośród
trzech pozycji: zarządzanie zapytaniami, strojenie wydajności hurtowni danych
opartych na Oracle 8i oraz warsztat anglojęzyczny, zatytułowany „stress
testing and performance tuning of web sites”. Temat „bezpieczeństwo”
obejmował cztery propozycje warsztatów: drobnoziarnista kontrola dostępu do
danych w Oracle 8i, tuning serwerowego systemu operacyjnego pod względem
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na styku baz danych z siecią oraz wybrane
metody ataku na systemy Oracle. Temat „aplikacje internetowe i
rozproszone” obejmował osiem propozycji warsztatów: Reports 6i –
tworzenie raportów udostępnianych w środowisku www, dostęp do baz danych z
aplikacji języka Java (standardy JDBC i SQLJ), język XML w oprogramowaniu
Oracle, programowanie aplikacji opartych o technologię Corba z użyciem
VisiBroker 4.5 for Java, programowanie aplikacji zgodnych z J2EE, budowa
aplikacji bazodanowych w technologii Java Server Pages, iAS9i – tworzenie i
integracja rozwiązań biznesowych w środowisku internetowym oraz nowa
funkcjonalność aplikacji analitycznych w Intranecie. Temat
„administrowanie i projektowanie systemów” obejmował cztery
propozycje: Oracle Express Server – administrowanie i projektowanie aplikacji,
projektowanie systemów informatycznych przy użyciu oprogramowania Oracle
Designer, nowe cechy bazy danych Oracle 9i oraz Oracle’owe technologie
bezprzewodowe. Zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone przez specjalistów
firmy Oracle Polska, Intel, ABA, Borland Polska, wykładowców: Instytutu
Informatyki Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki
Białostockiej oraz wykładowców Centrum Edukacyjnego Oracle Polska.

Program prezentacji sponsorów obejmował 6 tematów:
64-bitowa architektura Intela, wykorzystanie narzędzi firmy Quest w codziennej
pracy z bazą danych Oracle, bezpieczne i efektywne zarządzanie archiwizacją i
odtwarzaniem baz danych, zapewnienie dostępności i wydajności baz danych
Oracle w środowisku rozproszonym, usage of Quest Software Tools – Live Reorg
and Shareplex for High Avalability Oracle Databases oraz tutorial
„Carefull What You Wish for Data Types and Complexity”, przygotowany
przez Fabiana Pascala. Prezentacje sponsorów zostały przeprowadzone przez
specjalistów firmy Intel, Teta, Quest Software, BMC Software oraz CompFort
Meridian.

Czas na trochę statystyki. Uczestnicy wykorzystali 557
miejsc na warsztatach oraz 100 miejsc na prezentacjach sponsorskich. Tak więc
statystyczny uczestnik konferencji wziął udział w 2,51 zajęciach
praktycznych. Porównując te wielkości z danymi z ubiegłorocznej konferencji
obserwujemy wzrost o 25%.

Największą frekwencją cieszyły się następujące zajęcia:

  • Zarządzanie zapytaniami, Wojciech Karwowski (Oracle Polska, Warszawa),
  • Strojenie wydajności hurtowni danych opartych o SZRBD Oracle 8i, Wojciech Świerzy (SGH, Warszawa),
  • Bezpieczeństwo na styku baz danych z siecią, Paweł Krawczyk (ABA, Kraków).

Uczestnicy warsztatów oraz prezentacji oceniali ich jakość
wypełniając ankiety. Poniżej wymieniono zajęcia, które otrzymały najwyższe
noty:

  • Budowa aplikacji bazodanowych w technologii Java Server Pages, Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań),
  • Careful What You Wish For: Data Types and Complexity, Fabian Pascal (Database Debunkings, San Francisco),
  • Tuning serwerowego systemu operacyjnego pod względem bezpieczeństwa, Wojciech Dworakowski (ABA, Kraków).

Jak zwykle nie zabrakło w tym roku atrakcji turystycznych.
Można było się wybrać z przewodnikiem na jedną z dwóch wycieczek po
okolicach Zakopanego. Na szczęście w tym roku wycieczkowiczom wreszcie dopisała
pogoda. Konferencja jest miejscem nie tylko prezentacji referatów oraz zajęć
praktycznych, ale również miejscem spotkań i nawiązywania nowych znajomości.
Okazję taką stwarzały wieczorki zapoznawcze przy ognisku, „gorącym
winie” i smażonych kiełbaskach, oraz wieczorne spotkania w kawiarence
przy piwie i muzyce.
W tegorocznej konferencji wzięło udział 325 osób, włącznie
z osobami wygłaszającymi referaty, prowadzącymi zajęcia praktyczne,
sponsorami i organizatorami. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy
wydarzenia opuszczali Zakopane zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem
konferencji i warsztatów. Mamy również nadzieję, że program konferencji,
warsztatów, prezentacji i tutoriali, atmosfera spotkań w kawiarence, wszystko
to razem dostarczyło uczestnikom miłych i niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy
gorąco wszystkich już dziś na spotkanie w roku 2002 na kolejnej VIII
Konferencji PLOUG w Zakopanem.

Bartosz Bębel
Sławomir Kwiecień
Tadeusz Morzy
Robert Wrembel
Maciej Zakrzewicz