VIII Konferencja i Warsztaty PLOUG – podsumowanie

Szanowni Państwo!

W dniach 22-26 października w Zakopanem odbyła się
kolejna, VIII Konferencja Użytkowników i Deweloperów Oracle, poświęcona
projektowaniu, implementowaniu i eksploatowaniu systemów informatycznych
opartych na platformach Oracle. Dla ponad 250 uczestników przygotowaliśmy 37
referatów plenarnych, wygłaszanych w układzie dwóch równoległych sesji,
oraz 19 tematów warsztatów i tutoriali, odbywających się równolegle w 7
salach. Konferencję zainaugurował zaproszony wykład Sue Harper z Oracle
Corporation, reprezentującej zespół Oracle9i Designera. Wykład ten, zatytułowany
„Oracle9i Designer: Where do we go from here?” poświęcony był
perspektywom rozwoju pakietu narzędziowego Oracle9i Designer oraz jego
kontrowersyjnym relacjom z coraz bardziej wspomagającym projektantów Oracle9i
JDeveloperem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku wystąpienia
poświęcone tematyce bezpieczeństwa systemów baz danych oraz aplikacjom
internetowym.

Konferencji towarzyszyło wiele imprez dodatkowych. W
pierwszym dniu odbyło się, organizowane co trzy lata, Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, podczas którego
dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium, a następnie przeprowadzono nowe
wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie drugiego dnia
konferencji, jej uczestnicy zostali zaproszeni na góralski wieczór przy
ognisku. Nie zabrakło ani bigosu, ani herbaty góralskiej. Czwartek rozpoczął
się trudnymi, śnieżnymi wycieczkami górskimi dla najwytrwalszych, zakończył
się natomiast nieco lżej – koncertem Aloszy Awdiejewa. Przez cały czas
trwania konferencji bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
naszych tegorocznych sponsorów oraz wystawców.

Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji opuszczali
Zakopane zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem referatów, warsztatów i
tutoriali. Zapraszamy gorąco wszystkich już dziś na spotkanie w roku 2003 na
kolejnej, IX Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle w Zakopanem.

Maciej Zakrzewicz
Prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu Oracle

Podsumowanie zajęć praktycznych Konferencji PLOUG 2002

Robert Wrembel
koordynator zajęć praktycznych Konferencji PLOUG 2002

Tegorocznej, VIII Konferencji Użytkowników i Deweloperów
Oracle, podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyły zajęcia praktyczne. W
tym roku zaoferowaliśmy Uczestnikom aż 19 różnych tematów, dotyczących
tematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektowania systemów
internetowych, strojenia i administrowania bazami
danych, budowania systemów rozproszonych i heterogenicznych, technologii OLAP.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez
specjalistów z następujących firm i instytucji: Altkom Akademia, Biuro
Matematyki Stosowanej SC, BSI, Database Debunkings, Oracle Polska, Politechnika
Poznańska, TETA SA.

Spośród prezentowanych tematów największym
zainteresowaniem cieszyły się: „XML w aplikacjach WWW – ale jak?”
(58 osób), „Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych w PHP”
(41 osób), „Query Management – zarządzanie zapytaniami” (41 osób)
i „Tuning bezpieczeństwa systemów Oracle” (38 osób).

Jak co roku, zajęcia praktyczne zostały poddane ocenie
za pomocą ankiet. Na ich podstawie sporządzono ranking najwyżej ocenionych
tematów. Przy jego obliczaniu uwzględniono tylko te zajęcia, które oceniono
za pomocą co najmniej dziesięciu ankiet. Poniżej wymieniono zajęcia, które
otrzymały oceny powyżej 8.0 (w skali 0-9).

 1. XML w aplikacjach WWW – ale jak? Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska (ocena 9.0)!
 2. Mechanizmy zaawansowane – Buffer Cache. Wojciech Karwowski, Oracle Polska (ocena 8.7).
 3. Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych w PHP. Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska (ocena 8.4).
 4. Oracle Data Guard. Beata Deptuła. Altkom Akademia SA (ocena 8.2).
 5. Reorganizacja bazy on-line bez zatrzymywania pracy aplikacji. Paweł Żuchowski, Teta SA (ocena 8.2).
 6. Podstawy Oracle Discoverer 4. Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska (ocena 8.2).

W imieniu Rady Programowej Konferencji PLOUG 2002 serdecznie
dziękuję wszystkim Prowadzącym zajęcia praktyczne za wysiłek włożony w
ich przygotowanie i przeprowadzenie. Prowadzącym najwyżej ocenione zajęcia
Zarząd PLOUG składa gratulacje!

Ankiety uczestników oceniające konferencję

Sławomir Kwiecień
organizator VIII Konferencji i Warsztatów
Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.

Uczestnicy oddali tylko 20 ankiet (w zeszłym roku 35). Wziąłem
pod uwagę tylko te aspekty, które oceniano podobnie (tzn. współczynnik
zmienności < 20%)

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w
skali 1-9]:

Odpowiedzi było 20, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=4,
Max=9, Średnia= 7.6. Odpowiedzi pomiędzy 7 a 9 stanowiły 90% udzielonych
odpowiedzi. Współczynnik zmienności wynosi 16%. Wzrost oceny w stosunku do
ubiegłorocznej
o 2.7% – w granicach błędu. Rozkład ocen podano na wykresie poniżej.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opierała się w ubiegłych latach na porównaniach
oczekiwań z oceną konferencji. Pytaliśmy jaki aspekt konferencji miał wpływ
na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu po zakończeniu konferencji. W tym
roku, przy tak małej ilości ankiet i takim zróżnicowaniu odpowiedzi, analiza
taka nie byłaby wiarygodna za wyjątkiem oceny warsztatów.

Ocena referatów

Odpowiedzi było 19, czyli 95% z ankiet oddanych. Min=4,
Max=8, Średnia= 6.7. Współczynnik zmienności wynosi 19%. W stosunku do ubiegłorocznej
ocena ogólna referatów obniżyła się o 5.6%.

Warsztaty i tutoriale bardzo pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej.
Odpowiedzi „wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji” było
95% z ankiet oddanych. Średnia ocen wynosiła 8.3, współczynnik zmienności 17%. W poprzednim roku średnia tych ocen wynosiła 7.6 czyli wzrosła o 9.2%.
Oczekiwania uczestników zostały spełnione o czym świadczy ocena odpowiedzi było 90% oddanych głosów przy średniej 7.6 i współczynniku zmienności 17%.

Ocena takich aspektów konferencji jak kontakty zawodowe,
kontakty z pracownikami ORACLE Polska, ocena Zakopanego jako miejsca konferencji
,
nie są możliwe ze względu na zbyt małą liczbę oddanych ankiet przy takim
zróżnicowaniu ocen.

Poniżej rozkład ocen.

Tematy interesujące za rok

Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy oddający ankiety, uznali
więc to pytanie za istotne. Zdecydowanie na czoło wybija się temat
„Nowe technologie Oracle”. Wynik przedstawia poniższa ilustracja.

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniło 6 osób czyli 30%.

Poniżej zamieszczono wykaz postulatów każdy występuje tylko raz.

treść komentarza ilość
Brak uwag. 14
Lepsza informacja – wykorzystać jadalnię. 1
Lepszy hotel, lepsza organizacja imprez. 1
Brakowało panelu dyskusyjnego – uczestnicy mogą proponować temat w formularzu. 1
Tematem szkoły w 2003 roku powinien być JDeveloper. 1
Przenieść termin na sezon narciarski, ew. krótsze spotkanie w tym czasie. 1
Tłumaczenia symultaniczne referatów obcojęzycznych. 1

W podstawowych wskaźnikach wyliczonych z ankiet uczestników
(ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów) konferencję oceniono
podobnie jak w poprzednich latach. Poniżej załączono wykres zmian wskaźników
w ostatnich latach.

Ankiety oceniające referaty

Liczba oddanych ankiet (10) nie upoważnia do wnioskowania.
By jednak nie zrywać tradycji podtrzymajmy ranking tak, że uwzględniamy w nim
tylko referaty mające co najmniej 4 oceny, a współczynnik zmienności tych
ocen nie przekroczył 10%.

Najlepsze wartości średnie oceny ogólnej (skala 1..9)
otrzymały referaty:

 1. „Świat obiektów świat analiz. Business
  Objects jako kompletne narzędzie dostępu do baz danych i systemów
  Oracle”, Bartosz Dobrowolski (Premium Technology), średnia ocen 8.6,
  wsp. zmienności 6%.
 2. „Obiekty formatujące w języku XSL”, Tomasz
  Traczyk (Politechnika Warszawska), średnia ocen 8.3, wsp. zmienności 6%.
 3. „Technologie klastrowe Oracle”, Marcin Przepiórowski
  (Altkom Akademia), średnia ocen 8.3, wsp. zmienności 6%.

Ankiety oceniające warsztaty i tutoriale

Liczba oddanych ankiet jest wystarczająca, za wyjątkiem
ankiet oceniających tutorial prowadzony przez Fabiana Pascala, dlatego w
rankingu nie bierzemy tego tutorialu pod uwagę. Liczba wszystkich oddanych
ankiet wynosi 359, jest nieco większa niż przed rokiem i jest naprawdę budująca
biorąc pod uwagę fakt, że liczba wykorzystanych miejsc w warsztatach i
tutorialach wynosi 476.

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty
wymienione w podsumowaniu zajęć praktycznych na stronie 3.

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 5.4 (14
ocen).

Ocena średnia wszystkich ocen ogólnych (ważonych liczbą
oddanych na nie głosów) wynosi 7.72 i trzeba ją uznać za wysoką. (rok temu:
7.87, różnica w granicach błędu). Najlepiej oceniono poziom wiedzy prowadzących
(średnia ocena 8.2), najgorzej ilość przekazanych informacji (średnia
ocena 5.4).

Tym samym kończymy podsumowanie VIII Konferencji
i Warsztatów naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, dziękujemy
za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na naszą następną, IX konferencję,
która odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 21-25 października 2003 r.
Informacje o konferencji będziemy zamieszczać w naszym serwisie http://www.ploug.org.pl i w niniejszym czasopiśmie.