Podsumowanie VI Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle

Maciej Zakrzewicz
Sławomir Kwiecień

15 stycznia 2003 r. odbyło się w Warszawie VI Seminarium Użytkowników
i Deweloperów Oracle, poświęcone narzędziom i metodom strojenia wydajności
systemów baz danych Oracle9i. Seminarium obejmowało prezentacje pięciu
referatów plenarnych i jedno miniszkolenie-tutorial.

Do współtworzenia styczniowego seminarium zaprosiliśmy
uznanych w kraju ekspertów, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.
Referat pana Marcina Przepiórowskiego zwracał uwagę na to, jak ważna jest
poprawna konfiguracja systemu operacyjnego, na którym osadzony jest Oracle9i.
Pan Paweł Pilarczyk omawiał nowy pakiet narzędzi administracyjnych dla
Oracle9i – „Smart DBA Performance Management” i zwrócił uwagę na
jego zastosowania do diagnozowania problemów wydajnościowych. Referat pana
Piotra Kołodzieja stanowił przegląd doświadczeń autora w zakresie
zapewniania skalowalności systemów baz danych Oracle. Dwa wystąpienia pana
Wojciecha Karwowskiego dotyczyły dobrych i złych praktyk stosowania indeksów
i tabel o organizacji indeksów (IOT) w systemach baz danych Oracle. W drugiej
części spotkania, pan Sebastian Figas zaprezentował tutorial z zakresu
wykorzystywania najnowszej wersji Oracle Enterprise Managera do monitorowania i
strojenia wydajności systemów Oracle9i.

W seminarium wzięło udział 101 słuchaczy.

Po seminarium organizatorzy rozesłali do słuchaczy pocztą
elektroniczną prośbę o ocenę seminarium. Słuchacze oceniali poszczególne
aspekty seminarium wystawiając im cenzurki w skali od 0 do 9. Odpowiedziało 38
osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie
„Aspekt” podano tytuł ocenianego referatu. W kolumnie
„Ocena” podano średnią arytmetyczną ocen. W kolumnie
„Zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz
odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Wiele osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi
seminarium. Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w spotkaniu. Szczególnie
wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety
– umożliwiają nam one doskonalenie naszego seminarium.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.1 19%
„Strojenie systemu zarządzania bazą danych Oracle9i w środowiskach Linux i Solaris” 6.3 28%
„Smart DBA Performance Management: The Smart Way to Manage Oracle 9i” 3.8 67%
„Czego mądrzy ludzie z Oracle’m nie robią” 6.3 38%
„Kiedy tworzymy indeksy?” 6.9 23%
„Zastosowania tabel o strukturze indeksu – IOT (Index Organized Table)” 6.5 27%
„Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów” 6.2 27%