Podsumowanie II SzkołyUżytkowników i Deweloperów Oracle

Maciej Zakrzewicz

W dniach 12-14 lutego 2003 w Poznaniu odbyła się II Szkoła
PLOUG, zatytułowana „Przechowywanie i przetwarzanie danych XML w
systemach baz danych”. Impreza ta składała się z dwóch części:
dwudniowych wykładów i jednodniowych ćwiczeń. W części wykładowej wzięło
udział 45 uczestników, natomiast w części ćwiczeniowej – 33.

Szkoły PLOUG są stosunkowo nową formą działalności
Stowarzyszenia, a jednak cieszą się już dużym zainteresowaniem i wysoką
oceną zawartości merytorycznej. Podstawową misją Szkół PLOUG jest transfer
wiedzy dotyczącej najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz
ilustracja zastosowań tych technologii w środowiskach i narzędziach Oracle.
Szkoły PLOUG posiadają charakter jednorazowego, kompletnego szkolenia
autorskiego prowadzonego przez uznanych ekspertów, zajmujących się omawianą
dziedziną zarówno naukowo, jak i praktycznie. Poprzednia, pierwsza Szkoła
PLOUG odbyła się w Poznaniu prawie dokładnie rok temu i dotyczyła budowy
komponentowych aplikacji internetowych dla baz danych.

Problematyka omawiana podczas II Szkoły PLOUG obejmowała
aspekty generowania, przechowywania, pobierania i transformowania danych XML w
środowisku systemu zarządzania bazą danych Oracle9i Release 2. Wybór tej
tematyki był motywowany bezprecedensową karierą XML, początkowo jako
uniwersalnego formatu wymiany danych w sieci Internet, a dziś jako struktury
zapisu informacji w coraz większej liczbie systemów baz danych. Wykłady II
Szkoły PLOUG rozpoczęły się od wprowadzenia do języka XML, struktur drzew
dokumentów DOM i języka zapytań XPath. Kolejnymi omawianymi technologiami były:
definicje schematów XML, język arkuszy stylistycznych XSL, obiekty formatujące
XSL/FO, parsery DOM i SAX oraz języki zapytań SQL/XML i XQuery (cieszące się
największym zainteresowaniem uczestników). Ostatnia część prezentowanego
materiału skupiała się na implementacji technologii XML na platformie
Oracle9i Release 2: typie danych XMLType, repozytorium dokumentów XML
Repository, rozszerzeniach języka SQL i pakietu Oracle Text.

Autorami i wykładowcami II Szkoły PLOUG byli pracownicy
naukowi Politechniki Warszawskiej i Politechniki Poznańskiej: Tomasz Traczyk,
Krzysztof Jankiewicz, Marek Wojciechowski i Maciej Zakrzewicz. Wykłady
prowadzone były na terenie Poznańskiego Ośrodka Nauki PAN, zlokalizowanego w
parkowym otoczeniu w centrum miasta, w pobliżu Teatru Wielkiego. Ćwiczenia
praktyczne odbywały się w salach komputerowych Polsko-Niemieckiego Centrum
Akademickiego przy Politechnice Poznańskiej. Uczestnicy wykorzystywali system
zarządzania bazą danych Oracle 9.2.0.1 pracujący w środowisku Linux. Opłata
konferencyjna obejmowała materiały dydaktyczne, obiady, bankiet oraz transport
pomiędzy ośrodkami.

Uczestnicy II Szkoły PLOUG zostali poproszeni przez organizatorów o ocenę
imprezy. Na ankietę odpowiedziało 30 osób. Słuchacze oceniali poszczególne
aspekty II Szkoły PLOUG w skali 1-5. W poniższej tabeli zestawiono
podsumowanie odpowiedzi na najważniejsze z zadanych pytań. W kolumnie Ocena
podano średnią arytmetyczną ocen. W kolumnie Zmienność podano współczynnik
zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej
arytmetycznej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i
udział w II Szkole PLOUG.

Aspekt Ocena (1-5) Zmienność
Nauczyłem/nauczyłam się dużo 4.5 15%
Jakość prezentacji 4.7 11%
Wybór lokalizacji: Poznań 4.5 18%
Poziom organizacji imprezy 4.8 8%