Seminaria, seminaria, seminaria

Szanowni Państwo,

Wszyscy mamy świadomość tego, jak wielką wartość ma w
dzisiejszym świecie wiedza na temat najnowocześniejszych technologii
informatycznych. Wiedza ta przekłada się przecież na skracanie czasu
realizacji projektów, na podnoszenie niezawodności i wydajności systemów, na
większą konkurencyjność firmy informatycznej na rynku, wreszcie – dla
projektantów i programistów – na wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy.
Wykonywanie zawodu inżyniera informatyka wymaga nieprzerwanego i intensywnego
wzbogacania i rozszerzania własnych umiejętności.

Jednym z podstawowych celów działalności naszego
Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków dla transferu wiedzy i technologii wśród
szeroko pojętych odbiorców produktów i narzędzi firmy Oracle. Cel ten
realizujemy między innymi poprzez organizowanie serii cyklicznych,
specjalistycznych spotkań, nazywanych Seminariami PLOUG i Szkołami PLOUG.
Kilka tygodni temu zakończył się kolejny sezon naszych seminariów, nadszedł
zatem czas na jego podsumowanie.

W roku 2003 zorganizowaliśmy trzy jednodniowe tematyczne
Seminaria PLOUG oraz jedną trzydniową Szkołę PLOUG. Wszystkie Seminaria
PLOUG (szóste, siódme i ósme) odbyły się w Warszawie, natomiast Szkoła
PLOUG (druga) została zorganizowana w Poznaniu.

Styczniowe Seminarium PLOUG było poświęcone narzędziom i
metodom strojenia wydajności systemów baz danych Oracle9i. W zakresie
poruszanej tematyki, wykładowcy skupili się na następujących zagadnieniach:
konfiguracja systemu operacyjnego w celu efektywnej obsługi serwera Oracle9i,
diagnozowanie problemów wydajnościowych przy pomocy narzędzi Smart DBA
Performance Management, zapewnianie skalowalności systemów baz danych Oracle,
techniki indeksowania danych oraz wspomaganie procesu strojenia wydajności
przez narzędzia Oracle Enterprise Manager. W seminarium wzięło udział ponad
100 osób, zajmujących się głównie administrowaniem bazami danych lub ich
programowaniem.

W lutym odbyła się II Szkoła PLOUG, zatytułowana:
„Przechowywanie i przetwarzanie danych XML w systemach baz danych”.
Impreza ta składała się z dwóch części: dwudniowych wykładów i
jednodniowych ćwiczeń. W części wykładowej wzięło udział 45 uczestników,
natomiast w części ćwiczeniowej – 33. Omawiana problematyka obejmowała
aspekty generowania, przechowywania, pobierania i transformowania danych XML w
środowisku systemu zarządzania bazą danych Oracle9i Release 2. Wykłady skupiły
się na: wprowadzeniu do języka XML, strukturach drzew dokumentów DOM, języku
zapytań XPath, schematach XML, języku arkuszy stylistycznych XSL, obiektach
formatujących XSL/FO, parserach DOM i SAX, językach zapytań SQL/XML i XQuery,
typie danych XMLType, repozytorium dokumentów XML Repository oraz XML-owych
rozszerzeniach języka SQL i pakietu Oracle Text.

Marcowe Seminarium PLOUG zgromadziło osoby zainteresowane
projektowaniem i implementacją systemów rozproszonych opartych na produktach
Oracle. Poruszana tematyka skupiała się wokół integracji rozproszonych
heterogenicznych baz danych, przetwarzania transakcji rozproszonych w języku
Java, implementacji aplikacji wielowarstwowych w technologii Enterprise
JavaBeans, replikacji danych w Oracle9i oraz administrowania środowiskiem
rozproszonym przy pomocy serwerów katalogowych LDAP. W spotkaniu wzięło udział
ponad 50 uczestników.

Ostatnie tegoroczne Seminarium PLOUG odbyło się w kwietniu
i służyło omówieniu problemów bezpieczeństwa zastosowań produktów Oracle.
Wykładowcy skupili się na następujących kwestiach: metody atakowania
aplikacji internetowych, zastosowania rozwiązań klasy Application Firewall,
ochrona dostępu do danych przy wykorzystaniu Oracle Label Security oraz własności
i konfiguracja Oracle Advanced Security. Ponad 60 słuchaczy Seminarium
uczestniczyło w żywych demonstracjach metod włamań oraz technik ochrony
przed nimi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych Seminariów
PLOUG i Szkoły PLOUG za ich zainteresowanie prowadzoną przez nas działalnością.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że istotnie przyczyniliśmy się do wzbogacenia
Państwa wiedzy i zawodowych kompetencji. Cieszymy się, że w wyrażanych przez
Państwa ocenach naszej działalności dostrzegalny jest jednoznaczny trend
wzrostowy. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, pragnę serdecznie podziękować
wszystkim autorom, którzy w ramach tegorocznych spotkań podzielili się z nami
swoimi doświadczeniem, a byli to Panowie: Bartosz Bębel, Paweł Chomicz,
Wojciech Dworakowski, Sebastian Figas, Krzysztof Jankiewicz, Wojciech Karwowski,
Piotr Kołodziej, Paweł Pilarczyk, Marcin Przepiórowski, Mariusz Przybyszewski,
Marek Wojciechowski i Tomasz Traczyk.

Zakończył się sezon seminariów, ale nie zakończyła się
jeszcze tegoroczna działalność Stowarzyszenia. Już teraz serdecznie
zapraszam Państwa do Zakopanego na kolejną, pełną atrakcji i niespodzianek
październikową IX Konferencję PLOUG.

Maciej Zakrzewicz