Wyszukiwanie obrazów w bazach danych

Łukasz Matuszczak
Marek Wojciechowski

Zadaniem współczesnych systemów zarządzania bazami danych
jest już nie tylko efektywna obsługa danych alfanumerycznych. Upowszechnienie
się tanich, pojemnych pamięci masowych, w połączeniu ze wzrostem mocy
obliczeniowej serwerów i stacji roboczych, przy jednoczesnym spadku ich cen,
spowodowało w ostatnich latach rozwój technologii multimedialnych. Podstawowe
wymagania stawiane systemom zarządzania bazami danych w zakresie obsługi
danych multimedialnych (obrazów, sekwencji audio, filmów wideo) można ująć
jednym stwierdzeniem: systemy te powinny oferować dla danych multimedialnych te
same mechanizmy, które są dostępne w kontekście danych alfanumerycznych.
Wprowadzenie typu danych BLOB (ang. binary large object) umożliwiło składowanie
danych multimedialnych w bazie danych, automatycznie udostępniając takie
mechanizmy jak: przetwarzanie transakcyjne, kontrola dostępu do danych,
odtwarzanie po awarii. Sporym wyzwaniem dla twórców systemów zarządzania
bazami danych jest jednak w dalszym ciągu obsługa zapytań do multimedialnych
baz danych.

Kryteria selekcji pojawiające się w zapytaniach do
multimedialnych baz danych można podzielić na dwie klasy: kryteria dotyczące
metadanych o obiektach i dotyczące zawartości. Metadane o obiekcie
multimedialnym, to alfanumeryczne dane o jego pochodzeniu (np. nazwa źródłowego
pliku) i formacie (format pliku, metoda kompresji, wymiary obrazu, częstotliwość
próbkowania dla sekwencji audio, liczba klatek na sekundę dla sekwencji wideo,
itd.). Obsługa zapytań o metadane o obiektach realizowana jest w oparciu o
tradycyjne techniki przetwarzania zapytań dla danych alfanumerycznych.
Zapytania odwołujące się do zawartości obiektów multimedialnych wymagają
technik automatycznej ekstrakcji ich właściwości i/lub zaawansowanych modeli,
pozwalających na składowanie informacji o semantycznej zawartości obiektów.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom
zagadnień związanych z przetwarzaniem zapytań w multimedialnych bazach danych
na przykładzie jednego z rodzajów multimediów: obrazów. Obrazy są obecnie
jedynym typem danych multimedialnych, dla których Oracle wspiera wyszukiwanie
ze względu na zawartość. Artykuł stanowi próbę oceny użyteczności,
kompletności i dojrzałości mechanizmów wyszukiwania obrazów w Oracle9i na
tle opracowanych przez środowiska naukowe systemów prototypowych i
zatwierdzonych w ostatnich latach standardów.

Rozwiązania prototypowe

Problem przetwarzania danych multimedialnych w bazach danych
stał się prawdziwym wyzwaniem dla środowisk naukowych, co zaowocowało
niezliczoną wręcz liczbą systemów i języków eksperymentalnych. Szczególnie
wiele rozwiązań zostało zaproponowanych dla problemu przeszukiwania dużych
kolekcji obrazów. Dużą uwagę poświęcono sposobom reprezentacji
semantycznej zawartości obrazów i konstrukcji języków zapytań, które często
odchodziły od postaci ściśle tekstowej. Miało to nie tylko ułatwić
korzystanie z nich użytkownikom, ale umożliwiało również tworzenie zapytań,
dotychczas bardzo trudnych do skonstruowania. Przykładem mogą tu być języki,
w których użytkownik rysuje na ekranie pewien obraz, a następnie próbuje
odnaleźć w bazie danych obraz najbardziej podobny do narysowanego. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów systemów prototypowych, które pokazują różnorodne
podejścia do kwestii wyszukiwania obrazów.

QBIC – IBM’s Query By Image Content

System QBIC [3] umożliwia przeszukiwanie dużych kolekcji
obrazów w oparciu o ich własności wizualne. Uwzględniane właściwości, to
procentowy udział kolorów w obrazie, kształty i tekstury oraz lokalizacja
kolorów, kształtów i tekstur na obrazie. QBIC umożliwia na przykład
wyszukanie obrazów, które prezentują czerwony okrągły obiekt, znajdujący
się w górnym lewym rogu, umieszczony na zielonym tle. Zapytania w systemie
QBIC mają charakter wizualny. Użytkownik specyfikuje wymagane kolory,
tekstury, kształty i ich lokalizację za pomocą graficznego interfejsu.
Interfejs graficzny udostępnia paletę kolorów i suwaki do definiowania udziału
poszczególnych kolorów w obrazie oraz narzędzie do szkicowania obrazu
wzorcowego, w oparciu o predefiniowane kształty geometryczne i paletę tekstur.
Funkcjonalność wyszukiwarki QBIC jest obecnie dostępna w komercyjnym systemie
zarządzania bazą danych IBM DB2 w ramach rozszerzenia oferowanego pod nazwą
DB2 Image Extender [2].

SCORE (a System for COntent based REtrieval of pictures)

SCORE [1] proponuje specjalny model reprezentacji zawartości
obrazów. Każdy z obrazów w bazie danych jest opisany przez zmodyfikowany
diagram encji-związków. Encje nie oznaczają tu jednak typów, ale konkretne
obiekty. Podobnie symbol związku dotyczy jednego konkretnego powiązania, a nie
zbioru powiązań. SCORE wyróżnia dwa typy związków. Akcje opisują
pewne sytuacje obecne na obrazku (np. pies goni kota). Relacje
przestrzenne
określają względne pozycje obiektów na obrazie (na lewo,
pod, z przodu).

Tworzenie zapytania polega na graficznym wyborze kilku obiektów
z palety ikon. Następnie użytkownik określa dodatkowe parametry i atrybuty
obiektów (kolor, rozmiar, liczba) oraz definiuje żądane związki między
obiektami. Wykonanie zapytania uwzględnia przybliżone dopasowywanie wartości
atrybutów oraz akcji (np. sosna jest drzewem) i reguły dedukcji dla związków
przestrzennych (np. przechodniość relacji na lewo).

SMDS (Structured Multimedia Database System)

SMDS [8] jest jedną z pierwszych prób stworzenia podstaw
teoretycznych dla technologii multimedialnych. Formalnie zdefiniowano instancję
medium, która reprezentuje jeden konkretny jego typ, np. dane audio, wideo,
obrazy, dokumenty. Instancja medium zawiera w sobie poszczególne egzemplarze
danego typu (np. ścieżka audio) oraz cechy opisujące zawartość tych
egzemplarzy. Określono również formalnie strukturę bazy danych. Struktura
taka oprócz instancji mediów obejmuje również elementy pozwalające na osłabianie
treści zapytań, np. hierarchie generalizacji cech (mustang jest przykładem
forda), lub dopuszczalne substytuty dla wartości atrybutów (kolor czerwony można
zastąpić pomarańczowym).

Zaproponowane definicje są na tyle ścisłe, że pozwalają
stworzyć język zapytań wykorzystujący programowanie w logice (podobny do języka
PROLOG). Ponieważ formułowanie zapytań za pomocą programowania w logice jest
dość trudne, zaproponowano również język oparty na składni SQL, który na
niższym poziomie wykorzystuje odpowiednie formuły logiczne. Poniższe
zapytanie w języku SMDS-SQL znajduje obrazy, na których widoczny jest biały
ford.

SELECT M
FROM smds source1 M
WHERE FindType(M)=image
AND   FindObjWithFeature(ford)
AND   Color(ford, white, S)

CSQL (Cognition and Semantics-based Query Language)

Język CSQL [7] jest częścią systemu zarządzania bazą
danych SEMCOG, który służy do przechowywania obrazów statycznych. System
wprowadza hierarchiczną strukturę do modelowania obrazów, która wspiera zarówno
zapytania na poziomie całych obrazów, jak i obiektów składowych. Dodatkowo
uwzględniono dwojaki charakter przechowywanych obrazów, ich cechy wizualne
i semantyczne. Uwzględnienie cech wizualnych pozwala np. na
tworzenie zapytań o podobieństwo dwóch obrazów (w kształtach, kolorach,
rozmiarach), natomiast cechy semantyczne umożliwiają wyszukiwanie obrazów na
podstawie opisu znaczenia obrazu, który jest definiowany ręcznie przez użytkownika
lub półautomatycznie przez algorytmy przetwarzania obrazów.

Model zakłada, że obraz jest obiektem złożonym z wielu
obiektów składowych, które mają pewne znaczenie i cechy wizualne (np. człowiek,
samochód). Struktura każdego obiektu obejmuje więc jego obraz (zbiór
pikseli), cechy semantyczne i relacje przestrzenne. Obiekty mogą również
zawierać kolejne podobiekty i relacje przestrzenne między nimi. W zapytaniach
można specyfikować kryteria selekcji odwołujące się do semantyki obrazów,
wizualnego podobieństwa obrazów oraz relacji przestrzennych, określonych w
modelu obrazu. Poniższe, przykładowe zapytanie wyszukuje wszystkie obrazy, na
których widoczna jest osoba na prawo od obiektu podobnego do zadanego obrazu.

SELECT image P
WHERE P contains X
AND P contains Y
AND X is_a człowiek

AND Y i_like 
AND X to_the_right_of Y

MOQL (Multimedia Object Query Language)

Język MOQL [6] jest rozszerzeniem języka OQL opracowanego
dla obiektowych baz danych przez ODMG. W tym wypadku celem twórców była
reprezentacja dowolnych danych multimedialnych, a nie tylko obrazów. Sposób
przechowywania nie został konkretnie określony, natomiast założono, że oprócz
samych mediów, dostępne będą również informacje semantyczne o interesujących
obiektach wchodzących w ich skład.

Rozszerzenia języka OQL dotyczą przede wszystkim nowych
wyrażeń, jakie można stosować w ramach klauzuli WHERE. Są to m.in.:
predykaty i funkcje przestrzenne – np. intersect, predykaty i
funkcje temporalne – np. overlap, predykat CONTAINS. Składnia
zapytań została również poszerzona o specjalną klauzulę PRESENT, która
daje szerokie możliwości definiowania sposobu prezentacji wyników.

Poniższe zapytanie wyszukuje pary (obraz, wideo), gdzie klip
wideo obejmuje wszystkie samochody widoczne na obrazku. Obraz i wideo są
prezentowane w oknach o określonej pozycji i rozmiarze. Pokaz obrazu trwa
20 sekund i rozpoczyna się 10 sekund przed początkiem klipu wideo, który jest
odtwarzany przez 30 minut.

SELECT m, v
FROM Images m, Videos v
WHERE FOR ALL c IN (SELECT r FROM Cars r WHERE m CONTAINS r) v CONTAINS c
PRESENT atWindow(m, (0,0), (300, 400))
AND     atWindow(v, (301, 401), (500, 700))
AND     play(v, 10, normal, 30*60) parStart display(m, 0, 20)

Obowiązujące standardy

Proponowane w rozwiązaniach prototypowych rozszerzenia języka
SQL o konstrukcje wspierające obsługę obrazów i innych rodzajów multimediów
nie zyskały uznania organizacji odpowiedzialnych za standard SQL. Zamiast
rozbudowy SQL o kolejne, trudne w implementacji i potencjalnie niezgodne ze sobą
rozszerzenia dla danych multimedialnych, tekstowych i przestrzennych, zwyciężyła
koncepcja opracowania nowego standardu, obejmującego specyfikacje bibliotek
opartych o typy obiektowe SQL99 [10], przeznaczonych do obsługi poszczególnych
specjalistycznych rodzajów danych i aplikacji. Nowy standard – SQL/MM: SQL
Multimedia and Application Packages – składa się z wielu części [9]. Obecnie
tylko jedna z nich dotyczy danych multimedialnych – Part 5: Still Image [4],
poświęcona obrazom. Pozostałe części dotyczą tekstowych i przestrzennych
baz danych oraz eksploracji danych (ang. data mining). SQL/MM w obecnej postaci
nie zawiera specyfikacji dla danych audio i wideo.

Specyfikacja SQL/MM: Still Image definiuje
strukturalne typy SQL umożliwiające składowanie obrazów w bazie danych, ich
odczyt i różnego rodzaju modyfikacje oraz wyszukiwanie obrazów spełniających
kryteria selekcji, odwołujące się do atrybutów wizualnych obrazu. W
standardzie SQL/MM obrazy są reprezentowane za pomocą typu SI_StillImage.
SI_StillImage składuje dwuwymiarowe obrazy w postaci kolekcji pikseli.
Standard zakłada, że obrazy mogą być składowane w różnych formatach (JPEG,
GIF, TIFF, itd.), zależnie od możliwości konkretnej implementacji. Oprócz
samego obrazu (składowanego w postaci dużego obiektu binarnego – BLOB), SI_StillImage
zawiera również takie informacje o obrazie jak format i wymiary w pikselach.
Metody typu SI_StillImage pozwalają m.in. na skalowanie i obroty obrazu,
obcinanie obrazu, konwersje formatów oraz generację miniaturki obrazu w
mniejszej rozdzielczości (ang. thumbnail).

Oprócz podstawowego typu SI_StillImage, SQL/MM w
zakresie obsługi obrazów definiuje również kilka typów służących do
reprezentacji różnych właściwości obrazu. Typ SI_AverageColor
reprezentuje średni kolor obrazu, SI_ColorHistogram dostarcza informacji
o udziale kolorów w obrazie, SI_PositionalColor reprezentuje lokalizację
poszczególnych kolorów na obrazie, a SI_Texture służy do zapamiętania
informacji o tzw. teksturze obrazu. Dla każdego z wymienionych typów istnieje
metoda typu SI_StillImage zwracająca daną właściwość wskazanego
obrazu. Ponadto, typ SI_StillImage i każdy z typów reprezentujących właściwości
obrazu posiada metodę SI_Score, służącą do wyznaczenia odległości
między dwoma obrazami w kontekście danej właściwości. Odległość
przyjmuje wartości większe lub równe 0, większa odległość oznacza większą
różnicę.

Poniższe przykładowe zapytanie wykorzystujące typy SQL/MM
zwraca wzory tkanin (składowane w kolumnie Wzor tabeli WZORY)
podobne w sensie tekstury do zadanego wzorca. Wykorzystana w klauzuli WHERE
metoda SI_findTexture wyznacza teksturę nowego wzoru w postaci wartości
typu SI_Texture. Na rzecz uzyskanej w ten sposób reprezentacji tekstury
podanego obrazu, wołana jest następnie metoda SI_Score, która wyznacza
odległość pod względem tekstury między podanym obrazem a obrazami składowanymi
w bazie danych w kolumnie typu SI_StillImage.

SELECT *
FROM WZORY
WHERE SI_findTexture(nowyWzor).
SI_Score(Wzor) < 1.2

Standard SQL/MM nie porusza kwestii składowania i
przeszukiwania semantycznych opisów zawartości obiektów multimedialnych.
Wydaje się jednak, że rolę języka opisu semantycznej zawartości multimediów
(w tym obrazów) w bazach danych powinien spełniać MPEG-7 [5]. MPEG-7 jest ogólnym
standardem języka opisu zawartości obiektów multimedialnych, niezwiązanym z
technologiami bazodanowymi. MPEG-7 (oficjalna nazwa standardu to Multimedia
Content Description Interface) został opracowany przez grupę MPEG (Moving
Picture Experts Group) i jest obowiązującym standardem ISO/IEC.

Specyfikacja MPEG-7 ogranicza się do formatu i zawartości
opisów, nie obejmuje natomiast zagadnień związanych z ekstrakcją właściwości
i przeszukiwaniem opisów. Opisy MPEG-7 uwzględniają metadane o obiekcie
multimedialnym (producent, format zapisu), semantyczne metadane o treści
(obiekty, zdarzenia, postacie, role postaci) oraz sygnałowe metadane o treści
(kolor, tekstura) [12]. Zawartość opisu MPEG-7 częściowo się więc nakłada
na zawartość typów obiektowych SQL/MM, oferując dodatkowo możliwość
zapamiętania danych o semantycznej zawartości obiektu. Deskryptory MPEG-7
zapisywane są w formacie XML, a jako język definiowania składni deskryptorów
służy XMLSchema, co potencjalnie umożliwia przetwarzanie opisów MPEG-7 w
systemach zarządzania bazami danych obsługujących dane XML (np. Oracle9i).

Składowanie i wyszukiwanie obrazów w Oracle9i

Właściwością (ang. feature) serwera Oracle9i umożliwiającą
składowanie, odczyt i przetwarzanie danych multimedialnych jest interMedia
[11]. Oracle interMedia obsługuje dane multimedialne składowane jako BLOB i
BFILE lub dostępne przez wskazany adres URL. interMedia dostarcza typy
obiektowe dla poszczególnych rodzajów multimediów (dla obrazów – ORDImage),
wiążące obiekt multimedialny z metadanymi o jego pochodzeniu i formacie, a
także udostępniające metody do operowania na obiektach i ich metadanych. Typ ORDImage
umożliwia:

 • eksport/import danych między bazą danych i
  lokalizacjami zewnętrznymi;

 • automatyczną ekstrakcję i pielęgnację metadanych o
  formacie (dla obrazów w popularnych formatach graficznych);

 • przetwarzanie obrazów: konwersję formatu, kopiowanie,
  skalowanie i obcinanie.

W oparciu o tradycyjne mechanizmy obiektowo-relacyjne,
interMedia wspiera obsługę zapytań z kryteriami selekcji odwołującymi
się do metadanych, składowanych w atrybutach typu ORDImage. Poza
zapytaniami o metadane, dla obrazów interMedia wspiera również wyszukiwanie
ze względu na zawartość (ang. content-based image retrieval).

Wyszukiwanie obrazów ze względu na zawartość – zasada działania

Oracle interMedia uwzględnia przy wyszukiwaniu obrazów ze
względu na zawartość następujące właściwości:

 • kolor – udział poszczególnych kolorów;

 • tekstura – „niskopoziomowe” wzory
  na obrazie, szczególnie te powtarzające się;

 • kształt – kształty występujące na obrazie,
  rozumiane jako regiony o jednym kolorze;

 • lokalizacja – reprezentująca położenie
  kolorów, tekstur
  i kształtów na obrazie (ma sens tylko w połączeniu z co najmniej jedną z
  pozostałych właściwości).

Poniższe rysunki przedstawiają przykłady par podobnych
obrazów.

 • obrazy bardzo podobne pod względem kształtów i
  udziału kolorów:

 • obrazy podobne pod względem koloru i lokalizacji
  kolorów:

 • obrazy bardzo podobne pod względem kształtów i
  ich lokalizacji:

 • obrazy o podobnej teksturze:

Bazę dla wyszukiwania obrazów podobnych do danego stanowi
ekstrakcja własności wizualnych obrazów. Właściwości wizualne obrazów są
w interMedia reprezentowane w postaci sygnatur (obiektów typu ORDImageSignature).
Wszelkie operacje związane z oceną podobieństwa obrazów są wykonywane na
sygnaturach, a nie bezpośrednio na obrazach. Podstawą dla wyznaczenia
sygnatury jest segmentacja obrazu, czyli podział na regiony o jednakowym
kolorze. Segmenty opisane są: kolorem, kształtem i teksturą. Sygnatura
odzwierciedla własności segmentów i globalne własności obrazu w zakresie
koloru, kształtu i tekstury. Sygnatury muszą być jawnie wyznaczone (za pomocą
metody generateSignature typu ORDImageSignature). Następnie można
je składować w tabelach, tak samo jak obrazy (ORDImage) i inne dane.

Przy wyszukiwaniu ze względu na zawartość, użytkownik
przypisuje wagi poszczególnym właściwościom obrazów. Waga jest liczbą z
przedziału od 0.0 do 1.0 (waga 0.0 dla danej właściwości oznacza, że ma ona
nie być brana pod uwagę). Podane przez użytkownika wagi są automatycznie
normalizowane, tak by ich suma wynosiła 1.0. Miarą podobieństwa jest ważona
suma odległości między obrazami, w kontekście poszczególnych właściwości.
Wynik jest liczbą zmiennoprzecinkową z zakresu od 0 (dla obrazów
identycznych) do 100 (dla obrazów całkowicie różnych).

Do przeprowadzania testów podobieństwa służy operator IMGSimilar,
który oprócz dwóch sygnatur otrzymuje na wejście łańcuch znaków z
przypisaniem wag do właściwości wizualnych i próg maksymalnej dopuszczalnej
odległości (próg ten musi być dobrany empirycznie). Operator IMGSimilar
może być wykorzystywany w połączeniu z podrzędnym operatorem IMGScore,
który zwraca wartość funkcji odległości wyznaczoną podczas testu podobieństwa.

Dla poprawy efektywności operacji wyszukiwania obrazów
podobnych do danego, Oracle interMedia umożliwia tworzenie specjalnego typu
indeksu (ORDSYS.ORDIMAGEINDEX) na kolumnach typu ORDImageSignature.

Wyszukiwanie obrazów ze względu na zawartość – przykład

W celu zilustrowania sposobu składowania i wyszukiwania
obrazów ze względu na zawartość w Oracle interMedia, rozważmy kolekcję
obrazów zawierających wzory tkanin. Poniższe polecenie SQL tworzy tabelę WZORY
do składowania takiej kolekcji obrazów. Nazwy tkanin będą składowane w
kolumnie Nazwa, a obrazy reprezentujące wzory – w kolumnie Obraz.
Ponieważ planowane jest przeszukiwanie kolekcji ze względu na właściwości
wizualne wzorów, dodatkowo w tworzonej tabeli zawarta jest kolumna do pamiętania
sygnatur obrazów (Sygn).

CREATE TABLE wzory
(nazwa VARCHAR2(40),
obraz ORDSYS.ORDImage,
sygn ORDSYS.ORDImageSignature);

Poniższa instrukcja INSERT dodaje do tabeli WZORY
nowy wiersz (obraz składowany jest jako obiekt BFILE):

INSERT INTO wzory
VALUES ('kratka',
    ORDSYS.ORDImage.init('file','TKANINY', 'kratka.gif'),
    ORDSYS.ORDImageSignature.init());

Poniższy blok kodu w PL/SQL generuje sygnaturę dla jednego
z obrazów składowanych w tabeli WZORY i zapisuje ją w bazie danych:

DECLARE
    ob ORDSYS.ORDImage;
    sg ORDSYS.ORDImageSignature;
BEGIN
    SELECT obraz, sygn INTO ob, sg FROM wzory
    WHERE nazwa = 'kratka' FOR UPDATE;
    sg.generateSignature(ob);
    UPDATE wzory SET sygn = sg WHERE nazwa = 'kratka';
END;
/

Poniższe zapytanie wyszukuje w tabeli WZORY wzory
podobne do wzoru o nazwie ‚kratka’, składowanego również w
tej tabeli. Zapytanie wykorzystuje operator IMGSimilar odwołujący się
do sygnatur składowanych w kolumnie Sygn. W teście podobieństwa mają
być brane pod uwagę tekstura i kolor obrazów, z większą wagą przypisaną
kolorowi. Własnościom kształtu i lokalizacji nie przypisano w zapytaniu wag,
dlatego mają one domyślną wagę 0 i nie są brane pod uwagę. Wartością
progową miary odległości w poniższym zapytaniu jest 5.0.

SELECT w.nazwa
FROM wzory w
WHERE ORDSYS.IMGSimilar(
    w.sygn,
    (SELECT v.sygn FROM wzory v WHERE v.nazwa = 'kratka'),
    'texture = "0,3" color = "0,7"', 5.0) = 1

W przypadku, gdy użytkownika interesuje nie tylko binarny
wynik testu podobieństwa, ale również stopień podobieństwa obrazów, należy
wykorzystać w zapytaniu pomocniczy operator IMGSsore, zwracający wartość
miary odległości wyznaczoną w teście podobieństwa, przeprowadzonym za pomocą
operatora IMGSimilar.

SELECT w.nazwa, ORDSYS.IMGScore(303)
FROM wzory w
WHERE ORDSYS.IMGSimilar(
    w.sygn,
    (SELECT v.sygn FROM wzory v WHERE v.nazwa = 'kratka'),
    'texture = "0,3" color = "0,7"', 5.0,
303) = 1

„Tajemniczy” parametr operatora IMGScore
(w powyższym przykładzie: 303) jest numerem referencyjnym wiążącym w
zapytaniu wystąpienie operatora IMGScore z nadrzędnym w stosunku do
niego operatorem IMGSimilar. Powiązanie to umożliwia wykorzystanie w
jednym zapytaniu kilku par operatorów IMGSimilar i IMGScore, np.
przy wyszukiwaniu obrazów podobnych do kilku zadanych wzorców.

Wyszukiwanie obrazów ze względu na zawartość – uwagi

Wykorzystując Oracle interMedia do wyszukiwania obrazów
należy pamiętać o tym, że komputer ciągle nie dorównuje człowiekowi w
zakresie porównywania obrazów. Umysł ludzki znacznie lepiej radzi sobie ze
skalowaniem, obrotami i przesłanianiem obiektów. Należy być świadomym tego,
na jakich zasadach interMedia ocenia podobieństwo obrazów. Na potrzeby
ekstrakcji własności wizualnych, obrazy są tymczasowo skalowane do jednego
rozmiaru, przez co np. fragment wycięty z obrazu może być uznany za
niepodobny do całego obrazu. Dlatego też interMedia radzi sobie dobrze w
sytuacjach gdy szukany obiekt zajmuje cały obraz. Jeśli na obrazie jest wiele
kształtów, interMedia poradzi sobie lepiej, gdy kształtów tych jest niewiele
i gdy są to proste kształty, najlepiej w kontrastujących kolorach. Doświadczenia
pokazują, że w przypadku złożonych obrazów i fotografii, skuteczniejsze od
kryterium kształtu są kryteria odwołujące się do rozkładu i lokalizacji
kolorów.

Podsumowanie

Wsparcie dla wyszukiwania obrazów w bazach danych wymaga
technik automatycznej ekstrakcji własności wizualnych i modeli reprezentacji
semantycznych właściwości obrazów oraz obiektów na nich przedstawionych.
Obecność takich standardów jak SQL/MM i MPEG-7 daje nadzieję na dalszy rozwój
narzędzi do wyszukiwania obrazów w bazach danych. Obecna wersja systemu zarządzania
bazą danych Oracle – Oracle 9.2, implementuje funkcjonalność SQL/MM
(przy składni odbiegającej od standardu) umożliwiając składowanie,
przetwarzanie i wyszukiwanie obrazów ze względu na ich własności wizualne.
Oracle 9.2 nie oferuje natomiast żadnych modeli do składowania i
przeszukiwania metadanych o semantyce obiektów multimedialnych. Możliwość
wykorzystania do tego celu opisów w standardzie MPEG-7 sprowadza się do ogólnych
mechanizmów przetwarzania i przeszukiwania danych XML dostępnych w Oracle 9.2.

Literatura

[1] Aslandogan Y.A., Yu C.T.C., Liu C., and Nair K.R.:
Design, Implementation and Evaluation of SCORE. Proceedings of the 11th
International Conference on Data Engineering, 1995.
[2] DB2 Universal Database, Image, Audio, and Video
Extenders Administration and Programming, Version 8. IBM, 2003.
[3] Flickner M., Sawhney H., Niblack W., Ashley J., Huang
Q., Dom B. et al: Query by image and video content: the qbic system. IEEE
Computer, 28(9), 1995.
[4] ISO/IEC 13249-5:2001, Information Technology –
Database Languages – SQL Multimedia and Application Packages –
Part 5: Still Image. ISO, 2001.
[5] ISO/IEC 15938, Information Technology –
Multimedia content description interface. ISO, 2002-2003.
[6] Li J.Z., Özsu M.T., Szafron D., Oria V.: MOQL: A
multimedia object query language. Proceedings of the 3rd International
Workshop on Multimedia Information Systems, 1997.
[7] Li W.-S, Candan K.S.: SEMCOG: A Hybrid Object-based
Image Database System and Its Modeling, Language, and Query Processing.
Proceedings of the 14th International Conference on Data Engineering, 1998.
[8] Marcus S., Subrahmanian V.S.: Foundations of multimedia
database systems. Journal of ACM, 43(3), 1996.
[9] Melton J., Eisenberg A.: SQL Multimedia and Application
Packages (SQL/MM). SIGMOD Record 30(4), 2001.
[10] Melton J., Eisenberg A.: SQL:1999, formerly known as
SQL3. SIGMOD Record 28(1), 1999.
[11] Oracle9i interMedia User’s Guide and Reference,
Release 2 (9.2). Oracle, 2002.
[12] Skarbek W.: MPEG-7. Materiały IX Konferencji PLOUG,
2003.